Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in Nederland een verzekering voor zelfstandig ondernemers die de verzekerde (de ondernemer) voorziet in een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering. Dit heeft tot gevolg dat de verzekerde er als gevolg van een schadeuitkering niet op vooruit mag gaan.

Een tandarts is meestal een vrije beroepsbeoefenaar en zal een arbeidsongeschiktheidsverzekering af willen sluiten

Doelgroep[bewerken]

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers. Als zelfstandig ondernemers worden aangemerkt:

Regelingen vanuit de overheid[bewerken]

Sinds het afschaffen van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004 is er voor ondernemers geen sociale zekerheid meer die voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, afgezien van de WWB. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) voorziet alleen in een uitkering voor werknemers.

Verzekerd inkomen[bewerken]

De hoogte van de periodieke uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal doorgaans zijn afgeleid van het inkomen van de ondernemer. De verzekeraar zal doorgaans niet meer dan 80% van het inkomen willen verzekeren. Ook komt het voor dat de ondernemer voldoende verzekert om een vervanger in te kunnen huren.

Het verzekerd bedrag en de uitkering worden doorgaans jaarlijks geïndexeerd met de loonindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Eigen risico[bewerken]

De verzekeraar zal doorgaans een eigen risicotermijn verplicht stellen. Gedurende deze termijn wordt geen uitkering verstrekt. De eigen risicotermijn bedraagt doorgaans minstens een maand. Tegen korting op de premie kan een langere termijn overeengekomen worden. Voor bepaalde risicovolle beroepen kan een langere termijn verplicht worden gesteld.

Eindleeftijd[bewerken]

De verzekering (en eventuele uitkering) eindigt wanneer de verzekerde de vooraf overeengekomen eindleeftijd bereikt. De eindleeftijd is uiterlijk 65 jaar. De verhoging van de AOW-leeftijd veroorzaakt een AOW-gat.

Voor risicovollere beroepen zal de verzekeraar vaak een lagere eindleeftijd als maximum hanteren.

Arbeidsongeschiktheidscriteria[bewerken]

Het is afhankelijk van het overeengekomen arbeidsongeschiktheidscriterium wanneer de verzekerde als arbeidsongeschikt wordt beschouwd. De volgende criteria worden onderscheiden:

 • Gangbare arbeid: Bij beoordeling naar gangbare arbeid wordt rekening gehouden met algemeen geaccepteerde arbeid. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het beroep, opleidingsniveau en werkervaring. De WIA gaat uit van gangbare arbeid. Voorbeeld: een tandarts die nog wel het beroep van vuilnisman uit kan oefenen is niet (volledig) arbeidsongeschikt. Gangbare arbeid komt bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen weinig voor.
 • Passende arbeid: Bij beoordeling naar passende arbeid wordt rekening gehouden met het beroep, de opleiding en werkervaring. Voorbeeld: het beroep vuilnisman is voor een tandarts niet-passend. Wanneer de tandarts nog wel het beroep van jurist uit kan oefenen dan zal dit wel als passende arbeid worden beschouwd.
 • Beroepsarbeidsongeschiktheid. Er is sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer het eigen beroep niet meer uitgeoefend kan worden.

Gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid geldt doorgaans beroepsarbeidsongeschiktheid als criterium. Vanaf het tweede jaar geldt vaak passende arbeid. Voor de meeste beroepen is het mogelijk ook na het eerste jaar beroepsarbeidsongeschiktheid te verzekeren.

Een agrariër heeft een hoge invalideringskans waardoor de premie hoger uit zal vallen

Premie[bewerken]

De premie wordt uitgedrukt in een promillage. Bij een promillage van 25 bedraagt de premie € 25 per jaar voor elke € 1000 aan verzekerde uitkering per jaar. Bij een verzekerde uitkering van € 20.000 per jaar bedraagt de premie € 500 per jaar.

Het premiepromillage is afhankelijk van:

 • Invalideringskans: hoe groot is de kans dat de verzekerde arbeidsongeschikt raakt. Deze kans neemt toe bij risicovolle beroepen en naarmate de verzekerde ouder wordt.
 • Revalideringskans: hoe groot is de kans dat de arbeidsongeschikte verzekerde weer herstelt of hoe groot is de kans dat er langdurig uitgekeerd moet worden. Deze kans neemt af naarmate de verzekerde ouder wordt. In de laatste jaren van de verzekering neemt de kans sterk af. Bij een 62-jarige hoeft tenslotte in het slechtste geval drie jaar uitgekeerd te worden.
 • Sterftekans: de kans dat de verzekerde voortijdig komt te overlijden. Bij voortijdig overlijden hoeft uiteraard niet langer te worden uitgekeerd.
 • Interest: vaak zal de premie in de beginjaren te hoog zijn (zie ook verderop). Over deze ‘vooruitontvangen’ premies ontvangt de verzekeraar rente.

Tariefsoorten[bewerken]

De verzekerde heeft de keuze uit drie tariefsoorten. Uiteindelijk wordt over de hele looptijd nagenoeg evenveel premie betaald. De keuze van de tariefsoort is dan ook voornamelijk afhankelijk van de persoonlijke wensen van de verzekerde.

Bij het risicotarief wordt altijd de premie betaald die overeenkomt met de premie die hoort bij de premiefactoren. In het begin is de premie laag, de premie stijgt gedurende de looptijd en neemt in de laatste jaren weer af.

Bij het gelijkblijvende tarief wordt gedurende de hele looptijd dezelfde premie betaald. In de eerste jaren wordt te veel premie betaald. Dit wordt aangewend voor de te lage premie aan het eind van de verzekering.

Vaak worden het risico- en gelijkblijvende tarief gecombineerd tot het combi-tarief. Bij het combi-tarief geldt in de eerste jaren het risicotarief. Op een bepaalde leeftijd schakelt de verzekering over naar het gelijkblijvende tarief.

Acceptatie[bewerken]

Klachten aan de rug komen bij bepaalde beroepen veel voor. Hierop zal dan ook streng worden beoordeeld

Bij aanvraag van de verzekering zal de verzekeraar allereerst beoordelen of er technisch geaccepteerd kan worden. Hierbij worden voornamelijk het beroep en de sporten en hobby's beoordeeld. Wanneer de technische acceptatie akkoord is beoordeelt de medisch adviseur de medische toestand. Bij lagere verzekerde bedragen geschiedt deze acceptatie aan de hand van een gezondheidsverklaring. Bij hogere bedragen zal de verzekeraar een keuring verplicht stellen. De verzekerde moet zich dan laten keuren door een huisarts of internist.

De medisch adviseur brengt vervolgens een advies uit aan de verzekeraar. Doorgaans wordt er geadviseerd de verzekerde te accepteren of te accepteren met een uitsluiting (restrictie), waardoor bepaalde aandoeningen niet zijn verzekerd. Bij een verzekerde die rugklachten heeft (gehad) kan dan worden geadviseerd rugklachten uit te sluiten van dekking. Daarnaast kan de medisch adviseur ook een hogere premie, een langere eigen risicotermijn of lagere eindleeftijd adviseren of het advies uitbrengen de verzekerde in het geheel niet te accepteren.

De verzekerde heeft het recht van het advies van de medisch adviseur op de hoogte te worden gesteld voordat de medisch adviseur de verzekeraar adviseert.

De verzekeraar zal het advies doorgaans overnemen. De verzekerde hoeft niet akkoord te gaan met een afwijkend voorstel.

De vangnetverzekering AOV[bewerken]

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met MKB-Nederland gepleit voor een AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen (WAZ-vangnet).

Als u bij een verzekeraar een reguliere AOV aanvraagt en u krijgt in het acceptatietraject te horen dat u niet geaccepteerd kunt worden of er worden beperkende bepalingen gesteld, dan komt u in aanmerking voor deze AOV voor moeilijk verzekerbaren. Bij beperkende bepaling loont het veelal alsnog om te gaan voor de reguliere AOV in plaats van deze vangnetverzekering met een zeer beperkte dekking.

Verzekeraar die aangesloten zijn bij het Verbond hebben zich aan het advies van het Verbond geconformeerd om zo'n vangnetverzekering af te sluiten.

Deze verzekering is er voor twee doelgroepen:

 • Startende ondernemers moeten zich binnen vijftien maanden na de start van hun bedrijf verzekeren. Als peildatum wordt de inschrijfdatum van de Kamer van Koophandel aangehouden.
 • Als u arbeidsongeschikt bent voor de WAZ en u bent minder dan 25% arbeidsongeschikt, dan moet u binnen drie maanden nadat de WAZ-uitkering is beëindigd een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar hebben aangevraagd.

Dekking:

 • Het verzekerd bedrag is 70% van het minimumloon.
 • Het verzekerd bedrag en de uitkering volgen het minimumloon.
 • Eigen risico één jaar, na de eerste ziektedag.
 • Uitkering tot 65 jaar.
 • Uitkering vanaf 35% arbeidsongeschiktheid.
 • Uitkering bij gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid.
 • Beoordeling arbeidsongeschiktheid op basis van gangbare arbeid.
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
 • Laatste jaar premievrij.

Onopzegbaar[bewerken]

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering mag slechts in uitzonderlijke situaties door de verzekeraar worden opgezegd. Deze bijzondere situaties zijn:

 • Wanbetaling (het niet betalen van de premie).
 • De verzekerde wijzigt van beroep en het nieuwe beroep is voor de verzekeraar niet acceptabel.
 • De verzekerde vestigt zich definitief in het buitenland. Dit moet dus langer zijn dan een periode van 2 maanden.
 • Het bedrijf van de verzekerde raakt failliet.
 • Overlijden van de verzekerde/verzekeringnemer.
 • Het niet voldoen aan de mededelingsplicht.

Schenkkring[bewerken]

Een schenkkring[1], ook wel arbeidsongeschiktheidsfonds genoemd (niet te verwarren met het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor WAO/WIA), is een vereniging met beperkte of volledige rechtsbevoegdheid van ondernemers die aan arbeidsongeschikte leden schenkingen doen, en zo een alternatief vormt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als de vereniging bijvoorbeeld enkele tientallen leden heeft is in Nederland in het algemeen geen schenkbelasting verschuldigd, doordat het vrijgestelde bedrag van ongeveer € 2000 per jaar geldt per schenker. Er zijn meerdere overkoepelende organisaties, waaronder de Stichting SmartFund Services en de BroodfondsMakers Coöperatie.

Het gaat vaak om een uitkering van beperkte duur, bijvoorbeeld maximaal twee jaar, dus meer vergelijkbaar met loondoorbetaling bij ziekte dan met de WIA.

Bronnen, noten en/of referenties