Euthanasie in België

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

België is (na Nederland) het tweede land ter wereld waar euthanasie is gelegaliseerd. De Wet betreffende de euthanasie werd op 28 mei 2002 afgekondigd.[1]

Voorwaarden[bewerken]

De voorwaarden voor euthanasie in België zijn: ondraaglijk en uitzichtloos fysiek of psychisch lijden, zonder kans op herstel of verbetering van levenskwaliteit. Het verzoek tot euthanasie dient vrijwillig, overwogen en op herhaaldelijk verzoek te gebeuren door patiënt zelf. De patiënt moet zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden, maar hoeft niet terminaal te zijn. Ook kan elk Belgische staatsburger in een voorafgaande wilsverklaring zijn keuze voor euthanasie laten vastleggen voor het geval hij ooit in een onomkeerbare coma terecht komt.[1]

Zorgvuldigheidseisen[bewerken]

Er gelden zorgvuldigheidseisen waaraan een geval van euthanasie moet voldoen. Het verzoek dient schriftelijk te gebeuren en op verzoek van de patiënt zelf. Dit gebeurt via een wilsbeschikking die om de vijf jaar vernieuwd wordt. De schriftelijke aanvraag tot euthanasie moet bewaard worden door twee onafhankelijke intimi van de aanvrager. De toepassing of procedure (euthanasering) wordt onderling gecontroleerd door drie onafhankelijke artsen, waaronder (meestal) de huisarts aangezien die de familiale situatie meestal het beste kent. Daarnaast één arts die gespecialiseerd moet zijn in de aandoening waaraan de patiënt lijdt. En één LEIF-arts die waakt over de zorgvuldigheidseisen van de wet. Euthanasie wordt in België uitgevoerd door de eerste (meest vertrouwelijke) arts van een patiënt, die op zich geadviseerd en gesteund wordt door een LEIF-arts.[2][3] Een praktische voorwaarde is ook dat de aanvraag moet gebeuren bij de dienst bevolking van de stad of gemeente waar de aanvrager gedomicilieerd is. Daar worden ook de formulieren overhandigd. Bij euthanasie is er immers een maatschappelijke toetsing voorzien door de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie: elke uitgevoerde euthanasie moet verplicht aangegeven worden aan deze commissie door middel van een registratiedocument.[4]

Het UZ Brussel (Jette) introduceerde in december 2011 de eerste 'levenseindekliniek' in België. Er wordt geen euthanasie uitgevoerd maar wel bemiddeld rond alle mogelijke vragen over het levenseinde. Het nieuwe centrum biedt ruimte voor consultatie en hospitalisatie voor die gevallen die in andere zorginstellingen op weigering stoten.[5]

Goedkeuring van de euthanasiewet van 2002[bewerken]

De euthanasiewet werd in mei 2002 door een ruime meerderheid gestemd en werd - toen al - ruim gedragen door de bevolking.[4] Het wetsvoorstel van Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy en Jacinta De Roeck werd op 16 mei 2002 door een paarsgroene meerderheid in de Kamer goedgekeurd met 86 stemmen voor, 51 stemmen tegen en 10 onthoudingen.[6] De leiding van de Waalse liberalen verbood hierbij haar fractie volgens het eigen geweten te stemmen, zoals het in dit soort ethische kwesties gebruikelijk is. Op 28 mei 2002 werd de wet door Koning Albert II bekrachtigd. In de Senaat werd het wetsontwerp eerder al goedgekeurd op 25 oktober 2001[7] met 44 stemmen voor, 23 tegen en 2 onthoudingen. De CD&V en het Vlaams Blok stemden samen met drie Franstalige liberalen (Olivier de Clippele en Christine Cornet d'Elzius van de PRL en Nathalie de t'Serclaes van het MCC) tegen. Een andere PRL’er (Alain Destexhe) en Paul Galand van Ecolo onthielden zich. Hiermee werd België na Nederland het tweede land ter wereld met een euthanasiewet die euthanasie onder bepaalde voorwaarden depenaliseert.

De wet bestaat uit zes hoofdstukken:

 • Hoofdstuk I - Algemene bepalingen
 • Hoofdstuk II - Voorwaarden en procedure
 • Hoofdstuk III - De wilsverklaring
 • Hoofdstuk IV - Aangifte
 • Hoofdstuk V - De Federale Controle- en Evaluatiecommissie
 • Hoofdstuk VI - Bijzondere bepalingen

De belangrijkste grondleggers van de euthanasiewet in België zijn de ethici prof. dr. Hugo Van den Enden (Universiteit Gent; Recht op Waardig Sterven), prof. dr. Etienne Vermeersch (UGent) en medicus prof. dr. Wim Distelmans (Vrije Universiteit Brussel).

Aantal euthanasiegevallen 2003-2008[bewerken]

Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek deed tussen 2003 en 2008 de volgende trend zich voor op vlak van euthanasieregistraties:

 • 2003: 235
 • 2004: 349
 • 2005: 393
 • 2006: 429
 • 2007: 495
 • 2008: 705 gevallen, bijna drie keer hoger dan in 2003.[8][9][10]

Het tweede rapport van de euthanasiecommissie bevestigt reeds de trend uit het eerste rapport, namelijk dat Vlaamse artsen euthanasie veel meer laten registreren dan Waalse: 86 procent in Vlaanderen, tegenover slechts 14 procent in Wallonië. Hieruit mag echter niet besloten worden dat er in Vlaanderen veel vaker voor euthanasie wordt gekozen dan in Wallonië. Het werkelijke aantal gevallen van euthanasie ligt dus hoger. Vermoedelijk doen Waalse artsen veel minder aangifte. Professor Wim Distelmans (VUB), oncoloog en voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, wijt dat aan socioculturele verschillen tussen de artsen aan beide zijden van de taalgrens.[11]

De euthanasiewet: het debat[bewerken]

Kritiek[bewerken]

Hoewel in de lage landen de meerderheid van de bevolking pro euthanasie is, wordt er vanuit bepaalde christelijke groeperingen kritiek geuit op de wet.[12] De bisschoppen van de Belgische Kerkprovincie publiceerden op 16 mei 2002 een gezamenlijke verklaring[13] waarin euthanasie afgekeurd wordt en palliatieve zorg als enige mogelijke optie naar voren wordt gebracht. Volgens een studie uit 2008 van de Vrije Universiteit Brussel, gepubliceerd in het medisch tijdschrift British Medical Journal, zijn euthanasie en palliatieve zorg in België niet antagonistisch, maar wederzijds versterkend geweest.[14]

Kardinaal Danneels verklaarde in de Braambosuitzending van 13 april 2008 in verband met de wet m.b.t. euthanasie en de eventuele uitbreiding ervan "... dat het gaat om een keuze tussen twee beschavingen, een beschaving van de mensen die van zichzelf helemaal meester (willen) zijn en een beschaving waar er voor een God en het bovenmenselijke nog plaats is ... ik denk dat het een uitwas is van een typische ontwikkeling, ik zou bijna zeggen van een kankerachtige groei van het bewustzijn dat in de renaissance gelukkig ontwaakt is maar dat nu bijna kankerachtige proporties heeft aangenomen, dat nu op hol slaat."

Tegenkritiek[bewerken]

In katholieke ziekenhuizen is euthanasie meer aanvaard dan men op grond van het standpunt van de Katholieke Kerk in België zou verwachten.[15] Dat betekent echter niet dan men er ook ontvankelijk tegenover staat. Volgens professor Wim Distelmans, oncoloog en voortrekker van het LEIF-netwerk, zijn vertragingsmaneuvers in katholieke ziekenhuizen en rusthuizen schering en inslag: "Zeker oudere en erg zieke patiënten hebben nood aan een doorverwijsplicht. Nu moet een patiënt zelf op zoek naar een andere arts wanneer zijn/haar behandelende arts niet wenst in te gaan op een euthanasievraag. Instellingen plukken iets uit de wetgeving dat niet van toepassing is, zoals de dertigdagenregel. Die moet enkel worden toegepast als de patiënt niet op korte termijn vanzelf zou sterven. Of men schuift de aanvraag op de lange baan door te verwijzen naar de ethische commissie of naar een stappenplan dat gevolgd moet worden. Er zijn ook doodzieke patiënten of zelfs rusthuisbewoners die te horen krijgen dat ze daarvoor naar huis moeten gaan. Mensen die geen eigen huis meer hebben, moeten dan onderdak vragen aan familie om te kunnen sterven. Het komt ook nog vaak voor dat dokters pijnstillende dosissen eigenhandig gaan verhogen, zonder overleg, of dat men de familie een “alternatief” opdringt. Artsen die tegen euthanasie zijn, hebben daar blijkbaar geen probleem mee. Ze vinden het psychologisch gezien makkelijker om iemand van een machine los te koppelen of in slaap te doen. Ze hebben dan de indruk dat ze niet zelf de hand in het overlijden hebben gehad. Ethisch is die spreidstand natuurlijk totaal verwerpelijk. Distelmans verwacht maar een brede attitudewijziging wanneer alle artsen in hun basisopleiding een verplicht vak over alle aspecten van het levenseinde krijgen. Zoals nu alleen aan de VUB gebeurt. Ook zouden rusthuizen en ziekenhuizen die de wet niet naleven, financieel gestraft moeten kunnen worden."[16][17]

Recente ontwikkelingen[bewerken]

Diagram van een suicide bag

Anders dan in Wallonië is in Vlaanderen euthanasie zo goed als algemeen aanvaard. De Unie van Vrijzinnige Verenigingen (UVV) vroeg 1.916 Vlamingen en Brusselaars naar hun houding in belangrijke ethische kwesties. 85 procent van de ondervraagden beschouwt euthanasie zonder meer als aanvaardbaar. Ook in uitbreiding naar kinderen en dementen (die hun wilsbeschikking reeds vooraf hebben neergelegd) wenst 60 tot 84% van de ondervraagden een overheidsreglementering voor deze specifieke groepen (pasgeborenen, ernstig dementerenden en minderjarigen).[18][19]

Sinds 2002 zijn er echter al wel verschillende wetsvoorstellen ingediend om de wetgeving voor minderjarigen en dementerenden uit te breiden. Uit recent onderzoek (2011) blijkt dat twee derde van de Belgen euthanasie voor minderjarigen ook steunt. Meer bepaald: 68 procent van de Belgen vindt dat 12- tot 16-jarigen die ondraaglijk en ongeneeslijk lijden met toestemming van hun ouders om euthanasie moeten kunnen vragen. Ook blijkt 62 procent een uitbreiding van de huidige euthanasiewet naar dementerenden te steunen. Dat blijkt uit een enquête over euthanasie in de Benelux door de Nederlandse opiniepeiler Maurice De Hond bij zeshonderd Belgen, duizend Nederlanders en vierhonderd Luxemburgers. De resultaten van de peiling werden op 2 december 2011 in de Senaat gepresenteerd.[20]

Op 27 november 2013 werd de huidige euthanasiewet uitgebreid naar minderjarigen. Voorwaarden zijn dat de minderjarige "wilsbekwaam" is en dat de ouders of wettelijke vertegenwoordigers akkoord gaan met het verzoek. De wet voorziet de mogelijkheid tot euthanasie bij minderjarigen enkel in het geval van ondraaglijk en uitzichtloos fysiek lijden. De minderjarige kan geen verzoek indienen op basis van psychologisch lijden, wat bij verzoeken van volwassenen wel mogelijk is.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Voor euthanasie[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. a b Wet betreffende de euthanasie, www.ejustice.just.fgov.be
 2. http://www.leif.be/nl/professioneel/opleiding-leifartsen.html LevensEinde InformatieCentrum
 3. [Ons levenseinde humaniseren, druk 1995 en 2004, 221 blz., uitgeverij VUBPRESS - Brussel, ISBN 9054873736] Ons levenseinde humaniseren Hugo Van den Enden.
 4. a b Open brief aan alle onderhandelaars: Het levenseinde behoort ons allemaal toe - De Huisarts - n°1032, 10 november 2011.
 5. UZ Brussel opent 'levenseindekliniek' die vooral zal bemiddelen - 13 december 2011, De Morgen.
 6. Integraal Verslag met vertaald beknopt verslag van de toespraken, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 16 mei 2002
 7. Belgische Senaat Handelingen nr. 2-155, donderdag 25 oktober 2001 - Namiddagvergadering
 8. Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie - Derde verslag aan de wetgevende kamers (2006 - 2007)
 9. http://mailsystem.palliatief.be/accounts/15/attachments/Nieuwsflash/9_euthanasie_in_belgie_cijfers.pdf Euthanasie in België – de cijfers 2003-2007
 10. .België voert 705 keer euthanasie uit in 2008 - (Belga/HLN), 4 februari 2009.
 11. [Aantal aangiftes euthanasie in drie jaar verdubbeld - 10 november 2006 - De Morgen]
 12. Belgische Kerk fel tegen euthanasiewet, Katholiek Nieuwsblad, 24 mei 2002
 13. Palliatieve zorg: ja, euthanasie: neen, Verklaring van de bisschoppen van België n.a.v. de legalisering van euthanasie, 16 mei 2002
 14. Palliatieve zorg en euthanasie: in de wereld onterecht als tegengesteld voorgesteld volgens studie van de Vrije Universiteit Brussel verschenen in British Medical Journal, 18 april 2008.
 15. Euthanasie in katholieke ziekenhuizen - CBMER-KU Leuven en Artsenkrant, 6 februari 2004
 16. Wim Distelmans: vertragingsmaneuvers financieel bestraffen - 29 januari 2011 - De Standaard
 17. Specialisten vragen verfijning en uitbreiding euthanasiewet - 3 november 2011 - De Morgen Telex
 18. Unie Vrijzinnige Verenigingen Extra, 2006.
 19. De Standaard, 25 maart 2006.
 20. 3 december 2011 - De Morgen