Gellish Nederlands

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Gellish Nederlands is de Nederlandse variant van Gellish, een kunstmatige taal of declaratieve taal voor het modelleren van kennis, vereisten en informatie in gegevensbanken (databases).

Gellish is bedoeld voor het vastleggen van complete en eenduidige specificaties van producten, apparaten en processen en voor informatie over hun ontwerp, fabricage, aankoop, installatie, gebruik en onderhoud. Bovendien is Gellish een vraagtaal (querytaal) voor gegevens in Gellish databases. Daarvoor is namelijk geen afzonderlijke querytaal nodig, zoals SQL is voor relationele databases. Gellish is geen programmeertaal.

De gegevens worden in Gellish vastgelegd op een manier die zowel door mensen als door een computer geïnterpreteerd kan worden en die toch systeemonafhankelijk is. Daardoor is Gellish geschikt als standaard gemeenschappelijke taal zowel voor de opslag als voor de uitwisseling van gegevens tussen computersystemen van verschillende partijen (als ‘data exchange language’). Gellish Nederlands is een gestructureerde variant van natuurlijk Nederlands. Vanuit het gezichtspunt van gegevensmodellering is het een generiek gegevensmodel ofwel een datamodel dat naast een universele gegevensstructuur tevens een woordenboek omvat.

Slim woordenboek[bewerken]

Het Gellish Nederlands woordenboek bevat zowel definities van generieke begrippen, als ook een algemeen Nederlands technisch woordenboek-taxonomie met definities van domeinspecifieke begrippen en definities van relatietypen. In principe is er voor elke natuurlijke taal een Gellish variant die specifiek is voor die taal. Bijvoorbeeld, naast Gellish Nederlands is er Gellish Engels (zie Gellish English dat momenteel uitgebreider is dan Gellish Nederlands, Gellish Duits, enz. Een Gellish Nederlands woordenboek is een elektronische en geavanceerde versie van een normaal Nederlands woordenboek met gewone woorden en hun betekenissen. Gellish Nederlands kent dus geen ‘eigen’ woorden. Het is dus geen nieuwe taal zoals Esperanto en geen 'computertaal, zoals een programmeertaal, maar het kenmerkende van Gellish Nederlands is dat het computer interpreteerbaar Nederlands is, doordat alle zinnen een vaste eenvoudige structuur hebben. De zinsstructuur van gewoon Nederlands is namelijk te ingewikkeld om door computers geïnterpreteerd te kunnen worden.

Het Gellish Nederlandse woordenboek is een 'slim woordenboek' vooral om de volgende redenen:

 • Het woordenboek gaat niet uit van woorden (termen) waarvoor meerdere definities gegeven worden, zoals in een gewoon woordenboek, maar het geeft een definitie van een begrip (soort of klasse). Als er een ander begrip bestaat dat aangeduid wordt door dezelfde term (een homoniem) dan heeft dat andere begrip een andere unieke identificatie.
 • De begrippen zijn gerangschikt in een subtype-supertype-hiërarchie. Het woordenboek is daarom ook een taxonomie. Die hiërarchie kan door computers gebruikt worden voor het overerven (‘inheritance’) van eigenschappen van de supertype naar zijn subtypen of voor het zoeken niet alleen naar objecten van een bepaalde soort, maar ook naar objecten die geclassificeerd zijn als subtype van die soort.
 • Het Gellish woordenboek omvat niet alleen definities van begrippen maar ook definities van relatietypen. Die relatietypen bepalen de uitdrukkingsmogelijkheden van de Gellish taal.
 • Het woordenboek omvat relaties tussen de begrippen. Daardoor is kennis over de begrippen vastgelegd. Daarom kan het woordenboek ook een ontologie of kennisbank (‘knowledge base’) genoemd worden.

Voorbeelden[bewerken]

Het Gellish woordenboek bevat naast definities voor begrippen zoals 'weg', ‘pomp’ en ‘massa’ ook definities van relatietypen, zoals aangeduid door zinsdelen, zoals ‘is een soort’, ‘is geclassificeerd als een’, 'heeft als deel', ‘heeft als aspect’ en ‘is gekwalificeerd als’, enz. Ook zijn er bijvoorbeeld andere relatietypen waarmee kan worden vastgelegd waarvoor een object gebruikt kan worden, waar het te koop is, in welke documenten vereisten staan, welke functie het heeft, enz., enz. Dit maakt het mogelijk dat een computer bijvoorbeeld de volgende zinnen (expressies) in Gellish Nederlands correct kan interpreteren:

 • centrifugaalpomp 'is een soort' pomp, die werkt volgens het centrifugaalprincipe.
 • P-123 'is geclassificeerd als een' centrifugaalpomp
 • P-123 'heeft als aspect' de massa van P-123
 • de massa van P-123 'is geclassificeerd als een' massa
 • de massa van P-123 'is gekwalificeerd als' 50 kg

Bovenstaande voorbeeld feiten vormen de kern van een Gellish Tabel. De eerste regel (met de definitie van een centrifugaalpomp) is een voorbeeld van een definitie uit het Gellish Nederlands Woordenboek-Taxonomie. Ook de concepten massa en 50 kg en de relatietypen zijn daarin al gedefinieerd.

Verschillende relatietypen voor verschillende feittypen[bewerken]

De verzameling standaard-relatietypes definiëren de soorten feiten die in Gellish uitgedrukt kunnen worden. Gellish omvat onder andere de volgende drie groepen relatietypen:

 • Relatietypen voor relaties tussen soorten dingen (ofwel relaties tussen klassen). Zij zijn bedoeld voor het vastleggen van kennis en vereisten. Bijvoorbeeld, de specialisatierelatie (ook wel de subtype/supertype-relatie genoemd) die in de eerste bovengenoemde voorbeeldregel gebruikt is.
 • Relatietypen voor relaties tussen individuele dingen. Die zijn bedoeld voor de uitdrukking van informatie over individuele dingen. Bijvoorbeeld, een relatie tussen een ding en zijn eigenschap die uitdrukt dat dat ding die eigenschap heeft. Bijvoorbeeld de relatie op de derde regel van de bovengenoemde voorbeelden.
 • Relatietypen voor relaties tussen individuele dingen en soorten dingen. Zij zijn bedoeld voor verbanden tussen individuele dingen en begrippen in het woordenboek (of begrippen in privé-uitbreidingen van dat woordenboek). Bijvoorbeeld de classificatierelatie en de kwalificatierelatie in de bovengenoemde voorbeelden.

Uitbreidbaarheid[bewerken]

Iedereen kan het Gellish woordenboek en de relatietypen daarin onbeperkt uitbreiden met privé gedefinieerde begrippen. Wel moet de definitie van zulke begrippen natuurlijk eerst uitgewisseld worden met een andere partij voordat die partij die begrippen kent en kan interpreteren. Daarom verdient het aanbeveling om zulke privé-uitbreidingen in te dienen bij de beheerder van de Gellish taal (het Gellish Forum) als voorstel voor uitbreiding van de definitie van de publieke Gellish taal.

Toepassingen[bewerken]

De Gellish taal kan gebruikt worden om kennis vast te leggen in een kennisbank (‘knowledge base’). De Gellish Database waarin Gellish English gedefinieerd is bevat ook een hoeveelheid kennis over diverse producten. Die kennis is zelf ook uitgedrukt in Gellish English. Het Gellish woordenboek kan ook afzonderlijk gebruikt worden. Bijvoorbeeld om begrippen te selecteren voor de classificatie van objecten, of als standaardterminologie (‘meta data’) in systemen, of om verschillende systemen te harmoniseren, of als taxonomie in zoekmachines.

Automatisch vertalen[bewerken]

Gellish gebruikt een unieke numerieke identificatiecode (UID) voor elk begrip. Bijvoorbeeld, 130206 voor een pomp en 1225 voor een classificatierelatie (‘is geclassificeerd als een’). Dat maakt dat de begrippen geïdentificeerd worden op een manier die taalonafhankelijk is. Een voordeel daarvan is dat de informatie en kennis die in de ene taalvariant van Gellish is uitgedrukt automatisch vertaald kan worden naar elke andere taal waarvan een Gellish woordenboek beschikbaar is. Bijvoorbeeld, een computer kan automatisch de tweede bovenstaande Gellish regel in het Duits als volgt weergeven: - P-123 'ist klassifiziert als ein' Zentrifugalpumpe.

Gellish Database en Gellish Berichten[bewerken]

Een Gellish Bericht bestaat in principe uit slechts een (1) gestandaardiseerde tabel, de Gellish Berichtentabel. Een Gellish Database bestaat gewoonlijk uit twee daarvan afgeleide tabellen: een Naamgevingstabel en een Feitentabel. Elk van die tabellen is een tabel waarvan de kolommen gestandaardiseerd zijn. De Gellish tabellen zijn geschikt om er elke willekeurige uitdrukking in de Gellish taal in vast te leggen. Een voorbeeld van een deel van een Gellish Berichtentabel met de belangrijkste kolommen is de volgende:

Taal Linker UID Linker term Feit UID Relatietype UID Relatietypenaam Rechter UID Rechter term
Nederlands 1 P-123 101 1225 is geclassificeerd als een 130206 pomp
English 1 P-123 101 1225 is classified as a 130206 pump
Deutsch 1 P-123 101 1225 ist klassifiziert als ein 130206 Pumpe
 • N.B. De UID's zijn gelijk ook al zijn de talen verschillend! Daaruit is te zien hoe eenvoudig het voor een computer is om hetzelfde feit in verschillende talen om te zetten.
 • Meerdere standaard Gellish Tabellen kunnen gecombineerd worden tot delen van een (gedistribueerde) database of als bestanden (‘files’) die uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende partijen. Gellish tabellen kunnen geïmplementeerd worden in ieder willekeurig tabelmatig formaat. Bijvoorbeeld, ze kunnen geïmplementeerd worden als SQL databasetabellen, of als RDF/XML or OWL files, of als STEPfiles (volgens ISO 10303-21), of eenvoudig als spreadsheettabellen.

Gellish Querytaal[bewerken]

Een Gellish query heeft dezelfde vorm als een gewone Gellish uitdrukking. Alleen is de naam van een object vervangen door het woord 'wat' of 'wie' of 'welk aspect', en dergelijke woorden, aangevuld met de aanduiding dat het om een vraag gaat.

Een vraag in Gellish Nederlands zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

 • vraag: wat is geclassificeerd als een pomp

Het antwoord zou twee pompen kunnen vermelden, bijvoorbeeld:

 • antwoord: P-123 is geclassificeerd als een pomp
 • antwoord: P-456 is geclassificeerd als een centrifugaalpomp

N.B. Het tweede antwoord kan gevonden worden omdat de computer uit het Gellish woordenboek-taxonomie kan opmaken dat een centrifugaalpomp ook een pomp is! Als in de database de unieke identifiers (UID's) gebruikt worden, dan zou de Gellish database die geraadpleegd wordt bijvoorbeeld in het Engels kunnen zijn, terwijl op verzoek het antwoord automatisch in het Nederlands weergegeven kan worden.

Vergelijking van RDF en OWL en Gellish[bewerken]

OWL (Web Ontology Language) en RDF zijn net als Gellish bedoeld voor gebruik als taal voor het semantische web. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen die twee talen en Gellish. De belangrijkste verschillen zijn de volgende:

1. Doelgroep en metaniveaus
RDF en OWL zijn metatalen die een grammatica omvatten maar zonder een woordenboek en die uitsluitend bedoeld zijn om gebruikt te worden door ontwikkelaars van computersoftware. Gellish is een taal, bestaande uit een uitgebreidere grammatica en een woordenboek, die bedoeld is om gebruikt te worden door systeemontwikkelaars en ook om gebruikt te worden door eindgebruikers omdat het onder andere een normaal woordenboek omvat. Gellish maakt geen onderscheid tussen een metataal en een gebruikerstaal. Het is mogelijk om Gellish te gebruiken als verdere specialisatie van OWL.

2. Woordenlijsten en ontologieën
RDF en OWL kunnen gebruikt worden voor het vastleggen van de betekenis van termen in woordenlijsten en van de relaties tussen die termen, met andere woorden: voor het definiëren van woordenboeken, taxonomieën en ontologieën. Maar de termen in zo’n woordenlijst zijn geen deel van de RDF of OWL taal. Dus RDF en OWL omvatten geen definities van termen (concepten) uit een natuurlijke taal, zoals weg, auto, bout of lengte. Het hogere ontologiedeel van Gellish kan ook gebruikt worden voor de definitie van concepten met hun namen (termen), synoniemen en homoniemen maar die gedefinieerde concepten en termen zijn bovendien onderdeel van de Gellish taal zelf. Dus in Gellish zijn concepten zoals weg, auto, bout of lengte wel deel van de Gellish taal. Dus Gellish Nederlands is een deelverzameling van de natuurlijke taal Nederlands.

3. Hogere ontologie
RDF en OWL kunnen een hogere ontologie genoemd worden. OWL die bestaat uit slechts 54 ‘taalkundige concepten’. RDF omvat er ook maar een beperkt aantal. Gellish bestaat momenteel uit meer dan 40000 concepten waarvan meer dan 1000 concepten behoren tot de hogere ontologie. Dit is een aanduiding voor de grote semantische rijkdom en uitdrukkingsmogelijkheden van Gellish. Bovendien bevat Gellish zeer veel definities van feiten die uitgedrukt zijn als relaties tussen die concepten.

4. Uitbreidbaarheid
RDF en OWL bestaan uit een vast aantal concepten (termen) totdat de RDF en OWL standaarden worden uitgebreid. Gellish is uitbreidbaar door elke gebruiker.

5. Synoniemen en meertaligheid
Gellish onderscheidt concepten (die aangeduid worden door unieke identificatoren) en de termen en synoniemen die gebruikt worden om die concepten mee aan te duiden in verschillende contexten en talen. Dit ondersteunt automatisch vertalen tussen diverse natuurlijke taal versies van Gellish. In RDF en OWL zijn synoniemen en termen in andere talen in principe verschillende concepten die via expliciete equivalentierelaties aan elkaar gelijk gesteld moeten worden. Dat is een eenvoudiger concept dat echter automatisch vertalen beduidend moeilijker maakt en foute conclusies oplevert als er equivalentierelaties ontbreken.

Historie[bewerken]

Gellish is een verdere ontwikkeling van ISO 10303-221 (AP221) en ISO 15926. Gellish is een integratie en uitbreiding van de begrippen die in die beide standaards gedefinieerd zijn. Een deel van het Gellish Engels woordenboek-taxonomie (vroeger STEPlib genaamd) is gebruikt voor de ontwikkeling van ISO 15926-4. Het Gellish woordenboek-taxonomie is echter veel uitgebreider en bevat bovendien veel meer relaties tussen begrippen. Een deel van Gellish en een implementatie in RDF wordt momenteel (2011) opgenomen in ISO 15926-11.

Externe links en referenties[bewerken]

 • De definitie, het Gellish woordenboek en de kennisbank en verdere documentatie zijn vrij beschikbaar op de Open Source condities via de Gellish.net website. Voor de definitie van ‘Open Source' zie [1].
 • De achtergrond van Gellish is beschreven in: Gellish, a generic extensible ontological language - Design and application of a universal data structure, Delft University Press 2005, ISBN 90-407-2597-7. A pdf version is available at the Delft University repository