Persoonsgebonden budget

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Persoonsgebonden Budget)
Ga naar: navigatie, zoeken

Een persoonsgebonden budget (PGB) is in Nederland een persoonsgebonden budget in de AWBZ (voor zorg en begeleiding) of een persoonsgebonden budget in de Wet maatschappelijke ondersteuning (voor hulp bij het huishouden en voorzieningen). Het is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp nodig heeft en daarvoor in aanmerking komt, deze kan inkopen; het is de tegenhanger van zorg in natura (ZIN). Patiënten kunnen zelf de hulpverleners en begeleiders uitkiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus met het PGB de eigen zorg in eigen hand nemen. Per Saldo is de belangenorganisatie voor mensen met een PGB.

Het PGB binnen de Wmo wordt verstrekt door gemeenten. Waar het PGB binnen de AWBZ door de vermeende kostenstijging stevig onder druk staat en ingeperkt wordt wordt het PGB binnen de Wmo en dan met name bij de huishoudelijke hulp steeds vaker door gemeenten gestimuleerd. Dit omdat een PGB voor de gemeente veel goedkoper is dan de verstrekking in natura.

Indicatie[bewerken]

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget, moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Tot 1 januari 2005 was dit door het Regionaal Indicatieorgaan (RIO). Een indicatie voor jongeren onder de 18 moet worden aangevraagd bij en afgegeven worden door het Bureau Jeugdzorg. Deze organisaties zullen aan de hand van de aanmelding bepalen of de aanvrager in aanmerking komt voor een AWBZ-indicatie. Meestal gaat dit in nauw overleg met het Riagg, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instelling in de regio, de (huis)arts of een andere medisch specialist. De indicatie kan, naar keuze, worden verzilverd in de vorm van een PGB of 'zorg in natura' (gewoon lopen via de 'gewone thuiszorg' of een andere zorgverlenende instelling).

Als iemand voor zorg in natura kiest, scheelt dat in de boekhouding, men hoeft dit namelijk niet zelf bij te houden. In dat geval is men echter meer afhankelijk van de instantie qua beschikbaarheid van de hulpverleners en de mate van hulp en zorg die men zal ontvangen.

Ook kan men met een PGB een deel van de zorg zelf inkopen en een ander deel in natura ontvangen. Op die manier kan men de thuiszorg bijvoorbeeld in natura ontvangen, en een activiteitenbegeleider inhuren met het PGB.

Waarom een PGB[bewerken]

Er kunnen allerlei redenen zijn om voor een persoonsgebonden budget te kiezen:

 • men wil zelf zijn/haar leven vormgeven.
 • men wil baas in eigen huis blijven.
 • men wil zelf hulpverleners kiezen, zelf afspraken maken en zelf de financiën regelen.
 • men wil werken met hulpverleners met wie het klikt, u bent dan niet afhankelijk van een toegewezen hulpverlener.
 • men wil zorg die niet door instellingen wordt geboden.
 • men wil zorg op tijden, waarop die zorg niet door instanties wordt geboden.

Kiezen voor een persoonsgebonden budget betekent dat iemand zelf de hulp en begeleiding regelt. Dat heeft veel voordelen, maar er zitten ook nadelen aan vast. Patiënten moet zelf voor de volgende taken zorg dragen:

 • Op zoek gaan naar hulpverleners of een instantie die de hulp inschakelt.
 • Concrete afspraken maken en overeenkomsten (contracten) sluiten met hulpverleners.
 • De hulpverleners uitbetalen en de boekhouding bijhouden.

Werken met een persoonsgebonden budget heeft vaak veel meer omhanden dan de zorg in natura te ontvangen, maar kan ook in het voordeel werken. Wie een PGB heeft, kan zelf de zorg coördineren en kan hierdoor zichzelf als hulpbehoevend zien.

Wat kan er met een PGB[bewerken]

Met een persoonsgebonden budget kan allerlei zorg worden ingekocht, zogenaamde 'zorgfuncties'. Het recht op deze zorg staat vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een aantal veel voorkomende vormen van zorg die kan worden ingekocht zijn:

 • Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken en/of naar het toilet gaan).
 • Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)
 • Ondersteunende begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang).
 • Activerende begeleiding (leren omgaan met uw handicap of problemen, beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken. Kan ook op ambulante basis of bij het Riagg).
 • Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvang, vakantieopvang of logeeropvang voor maximaal 104 dagen per jaar).
 • Ondersteuning en begeleiding bij de financiële thuisadministratie, door een budgetcoach.

Wat kan niet met een PGB[bewerken]

Met een persoonsgebonden budget kan veel, maar niet alles. Wat mogelijk is hangt af van de hoogte van het toegekende budget en wat binnen de PGB-regeling is toegestaan.

Met het persoonsgebonden budget kunnen alle vormen van hulp en begeleiding ingekocht worden die binnen de genoemde zorgfuncties vallen, ook al is voor een bepaalde functie geen indicatie gekregen. Een voorbeeld: iemand is geïndiceerd voor persoonlijke verzorging maar wil graag een keer naar de stad. Deze persoon kan dan ook ondersteunende begeleiding inkopen. In dit geval gaat het ten koste van de persoonlijke verzorging, maar hij kan zelf bepalen wat voor hem op zeker moment belangrijk is: persoonlijke verzorging of er even tussenuit. Het persoonsgebonden budget mag ook worden besteed aan bemiddelingskosten voor het vinden van goede hulpverleners. Met een PGB mag geen geneeskundige behandeling of therapie worden betaald. Ook permanent verblijf in een instelling kan niet met een PGB gefinancierd worden. De activiteiten die Riaggs ontplooien, vallen in het algemeen onder de term 'behandeling' en kunnen als zodanig niet vanuit een PGB betaald worden. Sinds 1 januari 2007 valt huishoudelijke hulp niet meer onder het PGB in de AWBZ maar onder de gemeentelijke WMO.

Werkgeverschap[bewerken]

Als iemand die zorg behoeft een arbeidsovereenkomst afsluit met een zorgverlener voor werk op vier of meer dagen per week (onafhankelijk van het aantal uren op die dagen) dan is hij of zij officieel werkgever met alle verplichtingen van dien.

Als het AWBZ-zorg betreft dan kan men de salarisadministratie gratis aan het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank uitbesteden.

Inkomenseffecten[bewerken]

Het persoonsgebonden budget geldt niet als inkomen, maar als een belastingvrije toeslag. Het PGB heeft dus geen invloed op andere financiële regelingen, zoals toeslagen of uitkeringen. Wel is er sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Als iemand met het geld van een persoonsgebonden budget wordt betaald, dan is dat voor die persoon daarentegen wél inkomen. Als iemand een gezinslid betaalt om zorg te verlenen, dan geldt het ook als inkomen, dan gaat het nominale gezinsinkomen omhoog. Dit kan grote gevolgen hebben: als de inkomensgrens wordt overschreden kunnen bepaalde andere subsidies in het geding komen, zo kan de toeslagen of uitkering worden gekort.

Seksuele dienstverlening[bewerken]

Een controversieel onderwerp binnen het PGB is of seksuele handelingen ook vallen onder zorg. Soms verlangt de hulpvrager ook seksuele diensten van de verzorger, die hier al of niet aan voldoet. De Kamerfracties van CDA, PvdA en SP zijn er tegen en hebben hierover Kamervragen gesteld. De minister stelt in de antwoorden dat het verboden is aan het verlangen te voldoen op basis van artikel 249 tweede lid van het Wetboek van Strafrecht dat degene strafbaar stelt die “werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd”.

Seksuele dienstverlening buiten de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg is uiteraard wel toegestaan, maar kan volgens de minister niet uit het PGB betaald worden.

Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een PGB, heeft hier geen problemen mee zo lang het vrijwillig gebeurt en de zorgvraag vooraf helder is.[bron?]

FleksZorg, die seksuele diensten levert aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of beperking van psychiatrische aard, stelt dat die wel uit het PGB betaald kunnen worden.[1]

De Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling (SAR), die seksuele diensten levert aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, noemt niet het PGB maar wel de bijzondere bijstand als mogelijkheid om eventueel de kosten vergoed te krijgen.[2]

Wijzigingen 2012[bewerken]

Bij de AWBZ is sinds 2012 voor nieuwe gevallen pgb alleen mogelijk voor mensen die van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een ‘verblijfsindicatie’ hebben gekregen; het gaat om mensen die zoveel zorg nodig hebben, dat verblijf in een verpleeghuis of verzorgingstehuis wordt aangeraden. Nieuwe cliënten met een extramurale indicatie kunnen sinds 2012 dus niet meer voor een pgb kiezen.

Wijzigingen 2013[bewerken]

Naar aanleiding van het Stabiliteitsprogramma Nederland 2012 van april 2012 zijn bezuinigingen op pgb's voor een bedrag van 150 miljoen euro per jaar in 2013 teruggedraaid, waardoor er meer mensen in aanmerking komen voor deze zorg. Daarnaast gaat de overheid wel strenger optreden tegen fraudeurs. Het komt nog steeds te vaak voor dat mensen misbruik maken van het pgb. Het kabinet biedt 30 miljoen euro aan voor de bestrijding van deze misdaad. Er werden ook rechercheurs ingeschakeld en van lieverlee wordt de budgetgarantie van het pgb afgebouwd. In de plaats komt vanaf 2014 en definitief en volledig vanaf 1 januari 2015 de sociale verzekeringsbank, waardoor de zorgvrager het geld niet meer zelf in handen krijgt.[3][4]

Toekomst[bewerken]

Ook in 2014 kunnen nieuwe cliënten met een verblijfsindicatie onder bepaalde voorwaarden nog steeds voor een PGB kiezen. In Nederland zijn een aantal Erkende PGB-bureaus die zijn gecertificeerd voor het adviseren, aanvragen en uitvoeren van de PGB-administratie. Deze bureaus hebben zich eind 2013 verenigd in de AEP: Alliantie Erkende PGB-bureaus. Een overzicht van deze bureaus staat op de website (alliantiepgb). Via de Twitter houden zij leden en geinteresseerden dagelijks op de hoogte van de actualiteiten rond het PGB: @AlliantiePGB. Medio 2014 doch in elk geval per 2015 wordt er geen geld meer naar de client gestuurd.

Pendant in België[bewerken]

In Vlaanderen bestaat het begrip persoonsgebonden budget ook, maar het is uitsluitend bedoeld voor mensen met een handicap. De organiserende overheidsdienst heet Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).[5] Daarnaast is er ook sprake van het PAB, het Persoonlijke-AssistentieBudget.[6] PAB is als begrip meer verspreid door de media dan het PGB.

Noten

Externe links[bewerken]