Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Opgericht 27 juni 1985
Voorzitter Caroline Copers
Hoofdkantoor Wetstraat 34-36
1040 Brussel
Verantwoordelijke minister Vlaams minister-president
Website www.serv.be
Portaal  Portaalicoon   Werk
Economie

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, of kortweg SERV, is het overleg- en adviesorgaan van de verschillende Vlaamse sociale partners.

Missie[bewerken]

De SERV adviseert het Vlaams parlement en de Vlaamse Regering. Het doet dat op eigen initiatief, op verzoek van het Vlaams parlement of van (een lid van) de Vlaamse regering. Alle aangelegenheden met een sociaal-economische inslag, waarvoor Vlaanderen bevoegd is, komen daarbij aan bod.

Overleg organiseren en advies geven[bewerken]

De SERV is hét overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarnaast functioneert de SERV als strategische adviesraad (SAR) voor materies die nauw verband houden met het sociaal-economisch overleg:

  • werk en sociale economie
  • economie (binnen het beleidsdomein Economie, wetenschappen en Innovatie)
  • energie (binnen het beleidsveld Leefmilieu, Natuur en Energie; het gaat om een gedeelde bevoegdheid met de Minaraad)
  • diensten voor het algemeen regeringsbeleid.

Dat houdt in dat de SERV voor deze materies uit eigen beweging of op verzoek het overleg organiseert en rapporten en beleidsadviezen uitbrengt. Voor het beleidsdomein Financiën en Begroting is de SERV geen SAR, maar is de advisering over het begrotingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap een expliciete decretale opdracht van de SERV.

Vanuit zijn overlegfunctie is de SERV er bovendien toe gehouden de overige beleidsdomeinen met bijzondere aandacht voor de sociaal-economische dimensie op te volgen en het sociaal-economisch overleg erover te organiseren. De SERV is dus actief op andere sociaal-economisch relevante domeinen zoals milieu, onderwijs en ruimtelijke ordening. Het voorzitterschap van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen gaat, om beurt, elk jaar naar een andere afgevaardigde van werknemers en werkgevers.

Tot slot verzorgt de SERV in het kader van zijn overlegfunctie het secretariaat van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). Dat is het drieledige overleg tussen de Vlaamse Regering, vakbonden en werkgevers.

Hoe advies vragen?[bewerken]

De Vlaamse Regering, een lid van de Vlaamse Regering of de voorzitter van het Vlaams Parlement moeten hun adviesvraag richten aan de voorzitter van de SERV. De adviesvragen kunnen handelen over voorgenomen regelgeving, maar ook over beleidsnota's en andere beleidsdocumenten of specifieke beleidsvraagstukken.

De Vlaamse Regering is verplicht de SERV advies te vragen over:

  • alle voorontwerpen van decreet en alle strategische uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering over materies waarvoor de SERV fuctioneert als SAR
  • alle andere voorontwerpen van decreet die een sociaal-ecomische dimensie hebben
  • alle voorontwerpen van decreet over oprichting, afschaffing of wijziging van bevoegdheden van instellingen waarvan de opdracht een sociaal-economische dimensie heeft en die onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest of van de Vlaamse Gemeenschap vallen
  • alle voorontwerpen van wet of koninklijk besluit die een sociaal-economische dimensie hebben en waarvoor het akkoord van de Vlaamse Regering vereist is.

De adviestermijn is doorgaans dertig dagen, maar de adviesvrager kan ook een langere adviestermijn toestaan. Een kortere adviestermijn kan niet zonder motivatie en moet minstens tien werkdagen bedragen.

Alle adviezen die de SERV uitbrengt zijn openbaar. De Vlaamse Regering moet de SERV duiding en toelichting geven bij haar beslissing over de dossiers waarover de SERV voordien advies gaf.

Hoe komt een advies tot stand?[bewerken]

Stap 1[bewerken]

In principe wordt elk advies voorbereid door een SERV-commissie waarin deskundigen van de sociale partners zetelen. Een medewerker van de SERV-studiedienst coördineert de commissie: rapporteert, verzamelt reacties, doet studiewerk. De commissie levert een ontwerpadvies af aan de raad. Slechts in uitzonderlijke gevallen bespreekt het dagelijks bestuur eerst het ontwerpadvies vooraleer het aan de raad wordt voorgelegd.

Stap 2[bewerken]

De raad van de SERV brengt het uiteindelijke advies uit.

Structuur[bewerken]

De SERV telt 20 leden:

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]