Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Grootschalig langdurig conflict

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
1rightarrow.png WP:GLC

Grootschalig langdurig conflict[bewerken]


Geachte Arbitragecommissie,

Verschillende gebruikers, met name RJB (overleg | bijdragen | bloks), Theobald Tiger (overleg | bijdragen | bloks), Vier Tildes (overleg | bijdragen | bloks), Peter b (overleg | bijdragen | bloks), Marrakech (overleg | bijdragen | bloks) en S.Kroeze (overleg | bijdragen | bloks) zijn reeds lange tijd regelmatig in conflict met diverse andere gebruikers, met name Mdd (overleg | bijdragen | bloks), De Wikischim (overleg | bijdragen | bloks), Beachcomber (overleg | bijdragen | bloks) en Datu (overleg | bijdragen | bloks). Al deze met name genoemde gebruikers wil ik in dit verzoek betrekken (en niet slechts een enkele gebruiker aangezien de onderlinge verwevenheid daarvoor te groot is). Vele andere gebruikers zijn betrokken geweest, maar mijns inziens in mindere mate, niet op een escalerende manier, of niet meer actueel.

De achtergronden zijn complex, moeilijk te definieren en gaan ver terug in de tijd. Wellicht valt deze verzameling conflicten het best te begrijpen als een uit de hand gelopen richtingenstrijd over brongebruik in artikelen en over de wijze van overleggen. Beide partijen lijken elkaar veelvuldig op te zoeken om elkaars bijdragen te bekritiseren. In veel gevallen lijkt het onderling vertrouwen, het uitgaan van goede wil en elke andere vorm van collegialiteit verdwenen. Men treedt elkaar zeer bevooroordeeld tegemoet. In mijn ogen is het een loopgravenstrijd geworden.

Graag wil ik u verwijzen naar:

Deze pagina's (en de bijbehorende overlegpagina's) bevatten voldoende visies van elk van de betrokken gebruikers, alsmede links naar de vele, vele andere discussies en incidenten.

Concreet wil ik u verzoeken het volgende te onderzoeken:

 • Voor elk van de genoemde gebruikers: of zij in hun manier van overleggen met andere genoemde betrokkenen voldoende collegiaal en niet té vaak té aanvallend zijn; en of zij op de juiste manier omgaan met verzoeken om bronvermelding
 • Met betrekking tot Mdd: of hij adequaat reageert op kritiek die hij ontvangt, of de kritiek die hij zelf op diverse betrokkenen heeft geuit gepast is, en of zijn overlegbijdragen niet teveel afleiden van de vraagstukken en voorstellen die op dat moment ter discussie staan.
 • Met betrekking tot Datu: tot in hoeverre het onbevestigde vermoeden dat dit een sokpop van Ben Pirard (overleg | bijdragen | bloks) betreft [1] [2] meegenomen mag worden in de manier waarop de andere betrokkenen hem benaderen.
 • Met betrekking tot De Wikischim: of er nu danwel in de toekomst geëvalueerd kan worden of de recente Arbcomuitspraak zijn betrokkenheid bij deze conflictsfeer elimineert
 • Tot in hoeverre deze gebruikers het elkaar aan mogen rekenen dat er in de loop van hun conflicten diverse gebruikers vertrokken zijn
 • Welke gebruikers er schuldig zijn aan de bewerkingsoorlogen, die regelmatig zijn ontstaan in de loop van dit conflict
 • Hoe de vicieuze cirkels van bevooroordeeldheid en favoritisme doorbroken kunnen worden

Het kan zijn dat ik in dit lijstje belangrijke aspecten gemist heb: mijn indruk van het conflict is fragmentarisch en uiteraard subjectief. Ik wil de Arbitragecommissie verzoeken om eventuele aanvullingen van anderen ook in overweging te nemen.

De intentie van dit verzoek is niet alleen dat de Arbcom in algemene zin maatregelen treft, maar ook specifiek voor elk van de genoemde gebruikers, daar waar zij dat wenselijk en mogelijk acht.

Ik wens u veel wijsheid bij uw overweging van dit verzoek en het achterliggende zeer complexe conflict.

Hoogachtend, Josq (overleg) 23 dec 2011 20:31 (CET)


De arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek.
Namens de arbitragecommissie, JetzzDG (overleg) 23 dec 2011 20:52 (CET)

De arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen. De beslissing kan eventueel in delen gepubliceerd worden. Namens de arbitragecommissie, Vinvlugt (overleg) 4 jan 2012 23:16 (CET)

Uitspraak[bewerken]

Overwegingen[bewerken]

De arbitragecommissie is verzocht uitspraak te doen in een uitgebreide, ingewikkelde zaak. Door de omvang en complexiteit van deze kwestie achtte zij het noodzakelijk relatief veel tijd te besteden aan de behandeling ervan. In deze zaak spelen inhoudelijke bijdragen een grote rol, maar de arbitragecommissie houdt zich in principe niet met de inhoud van artikelen bezig.art. 1.2 Zij constateert dat er sterk uiteenlopende opvattingen over richtlijnen bestaan, met conflictsituaties tot gevolg. Bij onenigheid over richtlijnen adviseert zij de richtlijn in kwestie zo strikt mogelijk te volgen en (eventueel middels een discussie of een peiling) na te gaan welke opvatting voldoende draagvlak geniet om in de encyclopedie door te voeren. Het is belangrijk dat de discussies over en naar aanleiding van inhoudelijke bijdragen op een ordelijke, beschaafde en constructieve wijze gevoerd worden.

De inhoudelijke bewerkingen van Mdd worden veelvuldig bekritiseerd. Hij gaat volgens de arbitragecommissie vaak op een inadequate wijze met deze kritiek om. Hij richt zich te veel op de persoon die de kritiek uit, terwijl een duidelijke, inhoudelijke reactie meestal verstandiger zou zijn. Gebruikers van Wikipedia horen uit te gaan van elkaars goede wilWP:AGF en Mdd doet dat volgens de arbitragecommissie onvoldoende. Het slecht omgaan met kritiek leidt tot ergernis en een verstoorde werksfeer. Op de lange termijn kan dit zelfs een bedreiging voor de opbouw van de encyclopedie vormen.

De meeste betrokkenen gaan hier op een zodanige manier mee om, dat ingrijpen vanuit de arbitragecommissie niet nodig is, maar zij ziet zich met betrekking tot RJB genoodzaakt in te grijpen. De wijze waarop hij communiceert met of over Mdd alsmede met of over gebruikers die deze communicatie bekritiseren, is volgens de arbitragecommissie onnodig stigmatiserend en leidt zo tot een verslechtering van zowel de sfeer als de verhoudingen op Wikipedia. Een oplossing dan wel vermindering van de problemen omtrent Mdd wordt door dit gedrag bemoeilijkt. De arbitragecommissie houdt in haar oordeel rekening met de betrokkenheid van RJB in diverse - aangenomen en afgewezen - verzoeken aan haar en aan de moderatoren op verzoekpagina's.

Aan De Wikischim zijn onlangs in de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/De Wikischim beperkende maatregelen opgelegd. Volgens de arbitragecommissie is onvoldoende onderbouwd dat sprake zou zijn van gewijzigde omstandighedenart. 5.11 en zij ziet geen noodzaak de genoemde zaak te herzien.

De arbitragecommissie beraadt zich nog over Datu en Ben Pirard. Zij ziet met betrekking tot de andere in het verzoek genoemde betrokkenen geen noodzaak voor een waarschuwing of andere maatregel.

Maatregelen[bewerken]
Mdd[bewerken]

De arbitragecommissie legt aan Mdd de volgende maatregelen op:

 • Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een bewerking van gebruiker Mdd in de hoofdnaamruimte, dan mag hij geen artikelen meer bewerken, totdat adequaat op het bezwaar is gereageerd. Wel kan hij zijn bekritiseerde bewerking ongedaan maken. Moderators kunnen eventuele bezwaren ongegrond verklaren. Een moderator bepaalt of op adequate wijze door Mdd is gereageerd.
 • Mdd mag zich uitsluitend op een zakelijke en beleefde wijze uiten. Hij mag alleen op inhoudelijke wijze reageren op kritiek. De moderatoren wordt verzocht hier streng op toe te zien.

Bij overtreding van deze maatregelen wordt een blokkade opgelegd. Het opleggen van blokkades gebeurt met inachtneming van de verhogingsregel (zoals beschreven in de richtlijnen voor moderatoren).

Alle maatregelen met betrekking tot Mdd zullen over zes maanden door de arbitragecommissie geëvalueerd worden.

RJB[bewerken]

De arbitragecommissie legt aan RJB de volgende maatregel op:

 • RJB mag zich uitsluitend op een zakelijke en beleefde wijze uiten. Deze maatregel heeft betrekking op al zijn bewerkingen, inclusief bewerkingssamenvattingen en stemverklaringen.art 5.10.5 De moderatoren wordt verzocht hier streng op toe te zien.

Bij overtreding van deze maatregelen wordt een blokkade opgelegd. Het opleggen van blokkades gebeurt met inachtneming van de verhogingsregel (zoals beschreven in de richtlijnen voor moderatoren).

Namens de arbitragecommissie, Mathonius 25 apr 2012 14:56 (CEST)

Datu en Ben Pirard[bewerken]

De arbitragecommissie is van mening dat zowel Datu als Ben Pirard in onvoldoende mate voldoen aan de richtlijnen WP:Verifeerbaarheid, WP:Geen origineel onderzoek en WP: Ga uit van goede wil. Dit heeft zich onder andere geuit in het slordig omgaan met bronnen, het onvoldoende ingaan op inhoudelijke kritiek, en het pareren van kritiek door de goede wil van hun critici in twijfel te trekken. Hoewel een aanzienlijk deel van de problemen rond deze gebruikers betrekking heeft op de inhoud van de encyclopedie, acht de commissie de omgangsvormen dermate verstoord dat een uitspraak gerechtigd en zinvol is.

De arbitragecommissie is van mening dat beide gebruikers dienen te reageren op iedere vraag over hun bijdragen aan de hoofdnaamruimte en besluit daarom als volgt: zodra aan een van beiden een vraag wordt gesteld over diens bijdragen in de hoofdnaamruimte op zijn/haar overlegpagina dan dient diegene te reageren waarbij inhoudelijk ingegaan wordt op de gestelde vraag. Zolang een dergelijke reactie niet gegeven is, mag Datu cq Ben Pirard geen bewerkingen meer doen in elke naamruimte, waarbij hun respectievelijke gebruikersnaamruimte is uitgezonderd. Bij overtreding van deze maatregel, dient een blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd te worden, waarbij het recht tot bewerken van de overlegpagina van de gebruiker open blijft staan. Zodra inhoudelijk gereageerd is op de gestelde vraag, wordt de blokkade opgeheven. Een moderator bepaalt wanneer er inhoudelijk gereageerd is. Deze blokkade alsmede de beslissing van de moderator kunnen niet worden aangevochten bij de arbitragecommissie.

Deze maatregel heeft als doel dat beide gebruikers ingaan op vragen die hen gesteld worden. Deze vragen dienen wel een redelijk doel te dienen, namelijk de opbouw van de encyclopedie. Het is niet de bedoeling structureel vragen te blijven stellen om hiermee te proberen Datu of Ben Pirard van het project weg te houden. Gebruikers die dit toch proberen, riskeren een blokkade wegens misbruik van deze maatregel en verstoring van het werkklimaat.

De opgelegde maatregelen zullen binnen zes maanden door de arbitragecommissie geëvalueerd worden.

Namens de arbitragecommissie, Vinvlugt (overleg) 7 jun 2012 23:30 (CEST)

Evaluatie[bewerken]

De arbitragecommissie heeft op 25 april en 7 juni jl. uitspraak gedaan in deze zaak. In de uitspraak van 25 april is aangekondigd de maatregelen met betrekking tot gebruiker Mdd omstreeks 25 oktober te evalueren; in de uitspraak van 7 juni is aangekondigd de maatregelen rond gebruikers Datu en Ben Pirard te evalueren voor 7 december. Voor gebruiker RJB was geen evaluatiemoment aangekondigd in de uitspraak. De arbitragecommissie heeft er echter voor gekozen dit deel van de uitspraak ook te evalueren omdat zij daar in de omstandigheden aanleiding toe ziet. De arbitragecommissie betreurt het dat het haar niet gelukt is de evaluatie rond Mdd op tijd af te ronden.

Mdd, Datu en Ben Pirard

Gebruikers Datu, Ben Pirard en Mdd hebben allen na de uitspraak hun activiteit aangepast. Ze hebben zich sindsdien niet in conflictsituaties begeven. Er zijn geen grote bezwaren tegen de maatregelen ingebracht en het effect van de maatregelen is positief. De arbitragecommissie besluit daarom de maatregelen te laten voortduren tot een nadere evaluatie over twaalf maanden. Gebruiker Mdd heeft zijn werkzaamheden schijnbaar gestaakt, maar de commissie ziet daarin geen aanleiding om de maatregel op te schorten.

RJB

Hoewel voor deze maatregel geen reflectiemoment was ingebouwd, heeft de arbcom de ontwikkelingen rond deze maatregel nauwgezet en met groeiende bezorgdheid gevolgd. De arbitragecommissie constateert dat RJB bij herhaling grensopzoekende en -overschrijdende bijdragen gedaan heeft. Dat RJB er ogenschijnlijk voor kiest om zijn eigen gedrag onvoldoende aan te passen, is zijn eigen verantwoordelijkheid. Als waarschuwen niet helpt, kent hij het risico van volharding. Ook al kan een losstaande aanleiding klein zijn, de in de uitspraak genoemde verhogingsregel is het laatste middel dat moderatoren hebben om de encyclopedie te beschermen tegen het schadelijke gedrag. De consequenties moeten dan geen verrassing zijn.

De maatregel die was opgelegd aan RJB heeft veel stof doen opwaaien. De onvrede rond deze uitspraak werd niet alleen gevoed door RJB's gedrag, maar ook door andere factoren waar de arbitragecommissie in haar uitspraak in de zaak Beleefd en zakelijk (2) dieper op in gaat. De aanhoudende onrust was onvoorzien, maar omdat de onrust voornamelijk wordt gevoed door emoties in plaats van argumenten, ziet de commissie daarin los beschouwd onvoldoende gewijzigde omstandigheden om de uitspraak in te trekken. Echter, de commissie constateert dat een groot deel van de moderatoren niet meer in (wil) grijpen bij grensoverschrijdend gedrag, zowel dat van RJB als van andere gebruikers. Het is niet onaannemelijk dat de onrust rond de uitspraak hier mede debet aan is. Om deze impasse te doorbreken, een klimaat van constructief zelfonderzoek en wederzijds respect te stimuleren en hopelijk een eind te maken aan de verhitte discussies en wheelwars die rond deze uitspraak gevoerd worden, besluit de arbitragecommissie tot de volgende wijzigingen in de maatregelen met betrekking tot gebruiker RJB aan te brengen:Art 5.11

 • Mocht RJB geblokkeerd worden naar aanleiding van de uitspraak, dan kan hij alleen gedeblokkeerd worden via een succesvol verzoek daartoe bij de arbitragecommissie. Dit verzoek kan alleen door RJB zelf (per e-mail) worden ingediend.
 • De verhogingsmaatregel blijft van kracht. Echter, de maximale blokkadeduur wordt beperkt tot drie maanden.
 • De uitspraak, alsmede deze aanvullingen daarop, vervallen zodra gebruiker RJB zes maanden lang niet meer vanwege de uitspraak geblokkeerd is.

Namens de arbitragecommissie, CaAl (overleg) 1 dec 2012 22:10 (CET)

Vervolgevaluatie[bewerken]

De Arbitragecommissie heeft ruim anderhalf jaar geleden uitspraak gedaan (ref) in de zaak "Grootschalig langdurig conflict" inzake gebruikers Datu en Ben Pirard. In een evaluatie zes maanden later (ref) werd geconstateerd dat de opgelegde maatregel het beoogde effect had en dat er dus geen aanleiding was om deze aan te passen dan wel in te trekken. Die mening is de commissie nog steeds toegedaan, en ze besluit daarom de op 7 juni 2012 aan beide gebruikers opgelegde maatregelen voorlopig te handhaven. Indien het gedrag van een van beiden aantoonbaar verandert in de toekomst, geldt dit als gewijzigde omstandigheid en kan intrekking c.q. aanpassing van de maatregelen bij de commissie worden bepleit.

Hoewel de Arbitragecommissie in het gedrag van Datu een duidelijke verbetering ziet, valt ook te constateren dat Datu nog steeds te snel de motieven van zijn critici in twijfel trekt, ook waar daar nauwelijks tot geen aanleiding voor is. In het algemeen is het kritisch beoordelen van elkaars bijdragen juist essentieel voor de opbouw van de encyclopedie en moeten vragen niet automatisch persoonlijk worden opgevat. Verder raadt de Arbitragecommissie Datu aan goed te letten op het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en terughoudend te zijn met het gebruik van verouderde literatuur. Verifieerbaarheid en balans zijn van groot belang om tot een neutrale encyclopedie te komen. Met betrekking tot de evaluatie van de maatregelen die thans gelden voor Ben Pirard wacht de commissie zijn hernieuwde activiteit af.

Namens de Arbitragecommissie, Ivory (overleg) 27 feb 2014 18:06 (CET)