Administratief rechtscollege

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een administratief of bestuurlijk rechtscollege is een jurisdictioneel orgaan, dat rechterlijke uitspraken doet over de conformiteit van besluiten (van de uitvoerende macht) ten opzichte van wetten (gesteld door de wetgevende macht). Administratieve rechtscolleges maken geen deel uit van de rechterlijke macht, ze worden immers opgericht door de uitvoerende macht, maar doorgaans is er wel één hoogste rechtscollege dat door de (grond)wet wordt gewaarborgd.

Om wetten aan te vechten, in tegenstelling tot overheidsbesluiten, bestaat er meestal een grondwettelijk hof.

België[bewerken | brontekst bewerken]

Administratieve rechtscolleges kunnen, zo bepaalt artikel 161 van de Grondwet, enkel bij wet opgericht worden en enkel voor de beslechting van conflicten met betrekking tot politieke rechten. In principe kan enkel de federale overheid deze bij wet oprichten, maar de gewesten en gemeenschappen mogen dit ook onder strikte voorwaarden.

Het hoogste administratief rechtscollege in België is de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (vroeger afdeling administratie genoemd). Het werd oorspronkelijk bij wet opgericht maar is sinds 1993 in de Grondwet vastgelegd.

Daarnaast is de diversiteit in de administratieve rechtscolleges zeer groot: de administratieve rechtscolleges zijn zowat over alle rechtstakken, ministeries en geografische omschrijvingen heen verspreid. Daarbij komt nog dat nagenoeg elk administratief rechtscollege een specifieke bevoegdheid, samenstelling, organisatie en procedure heeft. Het is bijgevolg quasi onmogelijk om een volledig overzicht te geven van de verschillende in België bestaande administratieve rechtscolleges.

Voorbeelden van administratieve rechtscolleges zijn: het Mededingingscollege (vroeger de Raad voor de Mededinging), Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Onderzoeksraad voor zeevaart, de Vestigingsraad inzake handel en ambacht, de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, de provinciale deputatie in een aantal aangelegenheden, de verschillende disciplinaire en professionele rechtscolleges, ...

Regionaal[bewerken | brontekst bewerken]

In principe zijn de gemeenschappen en gewesten niet bevoegd om administratieve rechtscolleges op te richten. Desondanks oordeelde het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 8/2011 van 27 januari 2011) dat zij op grond van de impliciete bevoegdheden (artikel 10 van de BWHI) wel degelijk zulke colleges mogen oprichten voor de goede uitoefening van de bevoegdheden toegewezen aan de gemeenschappen en gewesten.

Op Vlaams niveau is er voor het onderwijs in Vlaanderen (een gemeenschapsbevoegdheid) de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, waar onder meer examenbeslissingen kunnen worden aangevochten. Wat gewestbevoegdheden betreft is er de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (voor de lokale verkiezingen in Vlaanderen). Deze laatste drie werden in 2014 ondergebracht in een overkoepelende structuur, de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC).

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof