Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Logo AIVD.svg
Type Geheime dienst
Opgericht 2002
Voorganger(s) Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)
Jurisdictie Nederlandse overheid
Hoofdkantoor Zoetermeer
Valt onder Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directeur Rob Bertholee
Website http://www.aivd.nl/
Hoofdkwartier van de AIVD in Zoetermeer

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is een Nederlandse geheime dienst die zich onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bezighoudt met de binnenlandse veiligheid en inlichtingen op civiel gebied uit het buitenland verzameld.

De AIVD ontstond in 2002 uit de vroegere Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en is sinds 2007 gevestigd in Zoetermeer. De militaire tegenhanger van de AIVD is de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Geschiedenis[bewerken]

Van 1913 tot 1919 was er een eerste inlichtingendienst die bekend stond als Generale Staf, sectie III (GS III) en daarna, tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940, als Centrale Inlichtingendienst (CID). In die vooroorlogse periode was de dienst gecombineerd met de militaire inlichtingendienst.

Duitse bezetting[bewerken]

De Duitse inval in de meidagen van 1940 maakte een einde aan het bestaan van de CID in Nederland. De archieven van de dienst werden verbrand om ze niet in handen van de Duitsers te laten vallen. Tot 28 november 1942 functioneerde de CID ten behoeve van de Nederlandse regering in ballingschap te Londen. Daarna werd hij gereorganiseerd en voortgezet als het Bureau Inlichtingen, ressorterend onder het Ministerie van Oorlog en nauw samenwerkend met de Britse Secret Intelligence Service (SIS of MI6).

De Politiebuitendienst (PBD) functioneerde als orgaan ten behoeve van het Ministerie van Justitie van de Nederlandse regering in ballingschap en was vooral belast met het beoordelen van de betrouwbaarheid van de Engelandvaarders die vanuit bezet gebied naar Engeland kwamen.

Na 1945[bewerken]

Na de bevrijding in 1945 werd het Bureau Inlichtingen, samen met de Politiebuitendienst, omgevormd tot het Bureau Nationale Veiligheid (BNV). Van 1946 tot 1949 heette de dienst Centrale Veiligheidsdienst voordat het werd hernoemd naar de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

Voor het vergaren van inlichtingen uit het buitenland was er sinds 1946 de Buitenlandse Inlichtingendienst (BID), die in 1972 werd hernoemd tot Inlichtingendienst Buitenland (IDB).[1] Van deze dienst maakte de vooroorlogse fascistenleider Jan Baars deel uit, die tijdens de oorlog met toestemming van de Duitse bezetter Mussolini persoonlijk bezocht, inkoper van de Wehrmacht was, in bij Joden in beslag genomen goederen handelde en secretaris van de WA-hopman Albertuz Nijland was.[2]

Het gebouw in Leidschendam, waar de AIVD tot eind 2007 gevestigd was. Tegenwoordig zetel van het Libanon-tribunaal.

De IDB werd in 1994 na heftige interne twisten opgeheven. De buitenlandse inlichtingentaak werd uiteindelijk overgedragen aan de BVD, die daarmee tot een gecombineerde inlichtingen- en veiligheidsdienst werd en om die reden per 29 mei 2002 werd omgedoopt tot Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Sinds december 2007 is de AIVD gevestigd in Zoetermeer in het gebouw waar tot 2003 het Ministerie van OC&W was gevestigd. Voordien was de AIVD gevestigd in een eigen gebouw in Leidschendam.

Tussen 2002 en 2005 steeg het jaarlijkse budget van de AIVD van 68 miljoen naar 112 miljoen euro en nam het aantal medewerkers toe van 850 tot 1100.[3]

Organisatie[bewerken]

De AIVD valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en staat onder leiding van een directeur-generaal. Voorheen voerde deze de titel 'hoofd', maar dit werd per 1 januari 2015 gewijzigd om duidelijker te maken dat de dienst onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is.[4]

De AIVD bestaat uit negen eenheden:[5]

 • Binnenlandse Veiligheid (verantwoordelijk voor de bescherming van de democratische rechtsorde, voor de staatsveiligheid en voor veiligheidsbevordering)
 • Inlichtingen Buitenland (verantwoordelijk voor het vergaren van inlichtingen uit en over het buitenland)
 • Operationele Expertise & Ondersteuning (verantwoordelijk voor de inzet van inlichtingenmiddelen, operationeel relatiebeheer en opleidingen)
 • Trendanalyse & Fenomeenonderzoek (verantwoordelijk voor het onderkennen, signaleren, analyseren en verklaren van team- of eenheidsoverstijgende fenomenen)
 • Regie (verantwoordelijk voor meer samenhang en betere samenwerking en daardoor betere resultaten in het inlichtingenproces)
 • Kenniscentrum Verbetermanagement en Innovatie
 • Strategie en Beleid
 • Dienstencentrum (verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening)
 • Informatie Management (verantwoordelijk voor duurzame ICT-voorzieningen)

Daarnaast zijn er de volgende twee businessunits:

 • Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (verantwoordelijk voor de beveiliging van cruciale overheidsinformatie)
 • Veiligheidsonderzoeken (verantwoordelijk voor het aanwijzen van vertrouwensfuncties en het verrichten van veiligheidsonderzoeken)

De hoofden van de AIVD waren tot nu toe:

In 2013 werkten ongeveer 1.500 mensen bij de AIVD en had de dienst een budget van ongeveer €200 miljoen.[6]

Taken[bewerken]

Op basis van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) uit 2002 heeft de AIVD vier wettelijke taken:

 1. het verrichten van onderzoek naar organisaties en personen die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de staat of voor andere gewichtige belangen van de staat;
 2. het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties (deze taak is apart uitgewerkt in de Wet veiligheidsonderzoeken);
 3. het bevorderen van beveiligingsmaatregelen, waaronder maatregelen ter beveiliging van die onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;
 4. het verrichten van onderzoek naar andere landen ten aanzien van onderwerpen die door de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie gezamenlijk zijn aangewezen (deze taak werd overgenomen van de voormalige Inlichtingendienst Buitenland (IDB), wat de naamswijziging van 2002 noodzakelijk maakte).

De Wiv 2002 bepaalt onder meer dat bepaalde ingrijpende opsporingsbevoegdheden, buiten de inlichtingendienst ook wel Bijzondere opsporingsbevoegdheden geheten, door de AIVD alleen kunnen worden uitgevoerd met de toestemming van de Minister van Binnenlandse Zaken. Een voorbeeld hiervan is een telefoontap.[7]. Wanneer een onderzoek plaatsvindt naar data, moet de AIVD bovendien toestemming krijgen van de beheerder van die gegevens, tenzij het gaat om politie, justitie, douane en telecomaanbieders. Deze zijn tot medewerking verplicht.[7]

Een onderzoek kan verder alleen worden gestart door middel van een opdracht van de Minister van Binnenlandse zaken, hoewel bij inlichtingenwerving met betrekking tot het buitenland daarnaast de premier en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie betrokken kunnen worden voor het bepalen van de onderwerpen van het onderzoek.[8]

Activiteiten[bewerken]

De AIVD en diens voorganger BVD waren sinds midden jaren 80 geïnfiltreerd in verschillende extreem-linkse organisaties waarbij onder meer een infiltrant meegeholpen heeft met gewelddadige acties tegen extreem-rechtse organisaties. De AIVD heeft ook afdelingen van de Anti-Fascistische Aktie opgericht.[9]

Vlak na de arrestatie, in december 2004, van de Nederlandse zakenman Frans van Anraat, die illegaal materiaal voor het bouwen van de chemische wapens aan Saddam Hoessein had verkocht, meldden de Nederlandse kranten dat Van Anraat een informant was van de AIVD.[10] Volgens de Nederlandse pers kreeg Van Anraat bescherming van de AIVD en werd opgenomen in een safehouse van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Amsterdam.[11]

In 2009 werden in totaal 1078 taps uitgezet door de AIVD en 53 door de MIVD, waarbij niet duidelijk is of het hierbij gaat om telefoon- of internettaps, dan wel of gebruik is gemaakt van microfoons om gesprekken op te vangen.[12] De politie voerde in dat jaar 26.425 telefoontaps uit. Voor latere jaren zijn geen cijfers voor de beide geheime diensten meer openbaar gemaakt.

Samenwerking[bewerken]

Nationaal[bewerken]

Voor het afluisteren van radioverkeer en satellietcommunicatie werkt de AIVD samen met de MIVD in de vorm van de in 2014 operationeel geworden Joint Sigint Cyber Unit (JSCU). Deze is de opvolger van de in 2003 opgerichte Nationale Sigint Organisatie (NSO).

Ter bestrijding van terrorisme, werkt de AIVD sinds 2004 samen met 10 overheidsorganisaties in de zogeheten CT-Infobox.

Met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) werken AIVD en MIVD samen ten behoeve van het Nationaal Detectie Netwerk (NDN), dat bedoeld is om vitale Nederlandse infrastructuur te beschermen tegen cyberdreigingen.[13] Vanuit de samenwerking met buitenlandse diensten kan de AIVD hier dreigingskenmerken inbrengen die slechts bij weinigen bekend zijn.[14]

Onder de naam Cyber Analyse Team-5 (CAT-5) wisselen de AIVD, de MIVD, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationale politie technische en operationele informatie uit om digitale aanvallen te detecteren en te voorkomen.[13] [14]

Tenslotte werkt de AIVD nauw samen met de Regionale InlichtingenDiensten (RID) van de politie.[15]

Internationaal[bewerken]

De AIVD werkt op verschillende manieren samen met civiele buitenlandse diensten, waarbij de samenwerking met veiligheidsdiensten wat gemakkelijker blijkt te gaan dan met inlichtingendiensten.[16]

Dit gebeurt voornamelijk op bilaterale basis, waarbij er sprake kan zijn van gezamelijk uitgevoerde operaties, het uitwisselen van gegevens (op basis van wederkerigheid, oftewel quid pro quo), het verlenen of ontvangen van technische ondersteuning, gezamelijke deelname aan opleidingen en het verrichten van veiligheidsonderzoeken.[16]

Daarnaast neemt de AIVD deel aan een aantal multilaterale verbanden, waarin de samenwerking op wat meer geformaliseerde en geinstitutionaliseerde wijze plaatsvindt. Dit betreft vooral het onderling afstemmen van beleid in het kader van de NAVO, het Joint Situation Centre (SitCen) van de EU, de Counter Terrorist Group (CTG), de Club de Berne (CdB) en de Midden-Europa Conferentie (MEC).[16]

Daarnaast bleek uit onderzoek in 2009, dat de AIVD in toenemende mate in kleine multilaterale groepen op ad hoc-basis operationeel samenwerkt ter bestrijding van terrorisme.[16]

Toezicht en wetgeving inzake de AIVD[bewerken]

Het Nederlandse Parlement houdt toezicht op de AIVD met de Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CIVD), ook wel "Commissie Stiekem" genoemd. Van deze commissie kunnen alleen fractievoorzitters van de politieke partijen lid worden en geheimhouding is verplicht. De commissie brengt verslag uit aan de Tweede Kamer.

Naast deze Kamercommissie is er ook de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Deze is ingesteld bij de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) en de leden worden benoemd door de Tweede Kamer. De CTIVD houdt toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van de WIV en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). Op basis van die wetten toetst de commissie zowel het handelen van de AIVD als van de MIVD. Hierbij beschikt de commissie over verregaande bevoegdheden.

Evaluatie van de AIVD in 2004[bewerken]

In maart 2004 werd door de minister van Binnenlandse Zaken de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD geïnstalleerd. Deze commissie had de taak een evaluatie uit te voeren van de wijze waarop de AIVD zijn wettelijke taken uitvoert op basis van drie hoofdvragen:

 1. Welke verwachtingen bestaan er in de politiek-bestuurlijke omgeving over de taken van de AIVD mede gezien de veranderingen in de samenleving?
 2. Hoe voert de AIVD zijn taken en verantwoordelijkheden uit en welke verbeteringen zijn mogelijk?
 3. Zijn de bevoegdheden en de kwalitatieve en kwantitatieve middelen (materieel, personeel en financiën) waarover de AIVD beschikt voldoende om aan de gestelde eisen en verwachtingen te voldoen?

Op 16 november 2004 bood de commissie aan minister Johan Remkes haar rapport aan over het functioneren van de AIVD.

Varia[bewerken]

Als iemand vermoedt dat de AIVD een dossier over hem/haar heeft, kan hij/zij dit dossier inzien. De AIVD mag echter geen informatie verstrekken die jonger is dan vijf jaar of informatie die nog relevant is of kan zijn voor lopend onderzoek.[17]

Buro Jansen & Janssen is een organisatie die de AIVD kritisch volgt, net als de vermoorde Louis Sévèke in het verleden de BVD en de AIVD volgde.

Het onderdeel Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging is van oudsher betrokken bij alle aspecten van cryptografie[18] zoals klassieke en moderne cryptografie, theoretische onderwerpen, cryptoanalyse technieken, historische onderwerpen en oefeningen in cryptoanalyse en publiceert sinds 2011 de jaarlijkse cryptografische kerstpuzzel.[19]

Externe links[bewerken]