Algemene vergadering van aandeelhouders

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Samenvoegen   Iemand vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Algemene vergadering (vennootschaps- en verenigingsrecht), of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt  (hier melden).

Aandeelhouders zijn economisch eigenaar van de vennootschap waar zij aandelen van bezitten. Dit kan zowel een naamloze (NV) als besloten vennootschap (BV) zijn. Om pragmatische redenen hebben de aandeelhouders de dagelijkse leiding in het bedrijf overgedragen aan de directie van de vennootschap. De samenwerking (bestaande uit taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) tussen directie en aandeelhouders is deels dwingend bepaald in het Burgerlijk Wetboek 2 (rechtspersonen) en deels per vennootschap individueel bepaald in de statuten van de vennootschap. In de statuten kan ook een onderscheid worden geduid tussen verschillende soorten van aandelen. Die verschillen kunnen betrekking hebben zowel op zeggenschap (prioriteitsaandelen) als op een eventuele winstdeling (preferente aandelen).

Op grond van de statuten is de directie van de onderneming ten minste eenmaal per jaar verplicht om verantwoording en rekenschap af te leggen aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijks terugkerende algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Daartoe roept de directie, op de wijze zoals dat in de statuten is voorgeschreven, de aandeelhouders in vergadering tezamen. In deze vergadering doet de directie verslag van de gang van zaken en doet voorstel over de bestemming van een eventuele winst. In deze algemene vergadering van aandeelhouders worden ook de directieleden benoemd dan wel ontslagen.

Naast de gewone algemene vergadering van aandeelhouders kan ook sprake zijn van een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Deze bijzondere vergadering kan tussentijds plaatsvinden op verzoek van zowel aandeelhouders als directie. De wijze van oproeping en stemming behoort in de statuten van de onderneming te zijn geregeld. Bij zowel de gewone algemene vergadering van aandeelhouders als de bijzondere vergadering van aandeelhouders geldt dat de spelregels als de bevoegdheden in de statuten moeten zijn vastgelegd.

Dit geldt heel in het bijzonder voor de algemene vergadering van aandeelhouders. De AVA is het vennootschapsrechtelijke orgaan van de onderneming met de zogenaamde 'uiteindelijke macht'. Deze uiteindelijke macht doelt op het controlerende aspect van de algemene vergadering van aandeelhouders. De AVA maakt weliswaar geen beleid, maar is wel bevoegd het beleid van het bestuur te monitoren.

In het eenvoudigste geval is er een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die de enige aandeelhouder en de enige bestuurder is, zodat er voor de "vergadering" niet meerdere mensen bijeen hoeven te komen.

De bevoegdheden van de AVA zoals hierboven uiteengezet gelden niet voor zogenaamde structuurvennootschappen.