Basisregistratie Personen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP zijn opgenomen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit vastgelegd. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.[1] Dit is dus een verschil met de akten van de burgerlijke stand, die worden bewaard in de gemeente waar het desbetreffende feit heeft plaatsgevonden (en alleen als een gemeente fuseert, overgaat naar de nieuwe gemeente).

De bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn niet aangesloten op de BRP, maar maken gebruik van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA).

Modernisering[bewerken]

Sinds 2010 werd in het programma Modernisering GBA/Operatie BRP gewerkt aan een nieuwe, centrale en geautomatiseerde registratie. De realisatie hiervan verliep zeer stroef. Op 5 juli 2017 heeft minister Plasterk daarom aan de Tweede Kamer gemeld met het programma te gaan stoppen.[2][3][4]

Gegevens BRP[bewerken]

In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • voornamen
 • geslachtsnaam (eigen achternaam, geboortenaam) - naam op paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • naamgebruik (gebruikte naam) - naast de eigen achternaam mag dit zijn de naam van een (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd partner, of een combinatie; dit naamgebruik wordt doorgegeven aan overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, pensioenfondsen, het waterschap of de RDW
 • geslacht - man, vrouw of onbekend
 • burgerservicenummer (BSN).
 • geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • gegevens over de ouders
 • gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap
 • gegevens over kinderen
 • gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht
 • verblijfplaats (adres)

De meeste van deze gegevens zijn met behulp van je DigiD via internet zelf te controleren op de website mijn.overheid.nl. De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar, wel ontvangen instanties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) informatie uit BRP voor de uitvoering van hun taken.

Gebruikers van de gegevens[bewerken]

Gebruikers van de gegevens zijn de desbetreffende burgers zelf en de gemeente. Daarnaast worden de gegevens in de BRP ook gebruikt door (semi)-overheidsorganisaties die voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken persoonsgegevens nodig hebben. Hieronder vallen onder meer de politie, belastingdienst, notarissen, het waterschap en de pensioenfondsen. In totaal zijn er enkele honderden van dit soort organisaties. Afhankelijk van hun behoeften en de afspraken die er over de aanlevering van de gegevens zijn gemaakt, krijgen deze organisaties een selectie uit de BRP. Een voorbeeld is het bevolkingsonderzoek naar borstkanker: hiervoor verkrijgen de screeningsorganisaties een beperkte set gegevens van alle in de BRP geregistreerde vrouwen ouder dan 50 jaar. Afnemers kunnen ook zelf een aantekening op een persoonslijst zetten zodat ze op de hoogte worden gehouden van wijzigingen.

Een bijzondere positie neemt de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) in. SILA is de enige particuliere organisatie in Nederland die informatie over haar leden uit de BRP krijgt.

Verstrekkingsbeperking[bewerken]

Burgers kunnen een verzoek indienen bij de gemeente om gegevens uit de BRP niet meer aan derden te verstrekken tenzij van rechtswege noodzakelijk. Dit wordt in de volksmond ook wel een verzoek geheimhouding genoemd.

Strikt genomen is er geen sprake van geheimhouding. Het college van burgemeester en wethouders is verplicht een onderzoek uit te voeren naar de reden van het verzoek van de derde en of het verstrekken van deze informatie de belangen van de burger schaadt of kan schaden. Als de derde een duidelijk belang heeft bij het verkrijgen van de informatie en de burger zijn belangen niet worden geschaad, kunnen de gegevens evenzogoed worden verstrekt.

Registratie Niet-Ingezetenen[bewerken]

Als iemand verhuist naar het buitenland dan verhuist het overzicht met persoonsgegevens naar het niet-ingezetene-deel van de BRP. Dit heet ook wel de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Mensen die korter dan 4 maanden naar Nederland komen of die een (financiële) band met Nederland hebben, kunnen zich laten registreren als niet-ingezetene in de RNI. Dat is van belang bij tijdelijk werk of studie in Nederland of voor het ontvangen kinderbijslag in het buitenland. Hiervoor is namelijk een burgerservicenummer (BSN) nodig dat verstrekt wordt bij de eerste inschrijving In de RNI. De RNI wordt bijgehouden door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het RvIG is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.[1]

Wanneer een ingezetene zich uitschrijft bij de gemeente en in het buitenland gaat wonen, worden alle gegevens overgebracht naar de RNI. Ook als de gemeente de betrokken persoon niet kan bereiken, het nieuwe/juiste adres niet is vast te stellen kan een ingezetene uitgeschreven worden en de gegevens worden ook dan naar de RNI overgebracht.

Volgens artikel 2.69 van de BRP worden vanaf het moment dat de registratie is overgenomen door de RNI alleen nog de naam, de geboorte, het geslacht, het overlijden en het (buitenlandse) woonadres bijgehouden. Als de betrokken persoon heeft laten registreren dat deze de naam van de partner wil gebruiken (eventueel in combinatie met de eigen geslachtsnaam), dan kan dit nog één keer gewijzigd worden in het uitsluitende gebruik van de eigen geslachtsnaam. Dit verzoek moet worden ingediend bij de laatste woongemeente. Alle overige gegevens in de RNI blijven dus bestaan, maar zijn onbetrouwbaar.

GBA werd BRP[bewerken]

De Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) en het Besluit van 28 november 2013, houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen) zijn op 6 januari 2014 in werking getreden.[5]

Nieuw bij de invoering van de BRP was onder meer:

 • van iemand met de Nederlandse nationaliteit worden de eventuele andere nationaliteiten niet meer geregistreerd;
 • de gemeente kan in specifieke situaties een bestuurlijke boete van ten hoogste € 325,- opleggen aan burgers;
 • als bij de inschrijving van een persoon de geboortedatum en / of nationaliteit niet op de reguliere wijze kan worden vastgesteld, deze kan worden ontleend aan een mededeling daarover van de Minister van Justitie en Veiligheid, voor zover deze gegevens door hem zijn vastgesteld in het kader van de toelating van de betrokkene tot Nederland.

Voor de geboortedatum geldt dat de Minister van Justitie en Veiligheid ook een fictieve datum kan vaststellen, vaak 1 januari of 1 juli. In het verleden werd in de BRP "00-00" geregistreerd. Verder heeft de Raad Van State bepaald dat in dat geval een verzoek van betrokkene tot omzetting naar een (eventueel fictieve) volledige datum moet worden ingewilligd. Ook als de betrokken persoon inmiddels al de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen.[6]

Zie ook[bewerken]