Belastingdienst (Nederland)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Belastingdienst
Logo Belastingdienst.svg
Belastingdienst Amsterdam 2.JPG
Opgericht 1805
Jurisdictie Nederland
Valt onder Ministerie van Financiën
Website www.belastingdienst.nl
Belastingdienst, Centrum voor applicatieontwikkeling en onderhoud (B/CAO) te Apeldoorn

De Belastingdienst is in Nederland belast met het heffen en innen van belastingen. De dienst maakt onderdeel uit van het Ministerie van Financiën. Met de Belastingdienst wordt in Nederland dus kortweg de rijksbelastingdienst bedoeld. De Nederlandse Belastingdienst is als organisatie opgericht in 1805.[1]

Onder de Belastingdienst vallen ook de Douane − die belast is met het toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goederen door Nederland − en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). De Belastingdienst/Toeslagen keert voor andere ministeries de inkomensafhankelijke toeslagen uit. De Belastingdienst valt zelf onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën.

Naast de rijksbelastingdienst bestaan er nog vele andere belastingdiensten, zoals de gemeentelijke belastingdiensten die zich bezighouden met het heffen en innen van lokale belastingen.

Rol in de maatschappij[bewerken | brontekst bewerken]

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het inzamelen van de inkomsten van de overheid. Uit deze inkomsten worden algemene voorzieningen betaald, zoals wegen, scholen en bepaalde uitkeringen (bijstand, toeslagen, kinderbijslag). Verder worden veel subsidies van bijvoorbeeld theatergezelschappen en sportverenigingen uit de algemene middelen betaald.

Organisatie[bewerken | brontekst bewerken]

De Belastingdienst maakt onderdeel uit van het Ministerie van Financiën en bestaat uit negen organisatieonderdelen: Particulieren, Midden- en kleinbedrijf, Grote ondernemingen, Centrale Administratieve Processen, Klantinteractie & Services, Informatievoorziening, Douane, FIOD en Toeslagen.[2][3]

Aan het hoofd van de Belastingdienst staat de Directeur-Generaal (DG) en de plaatsvervangend DG (pDG). De onderliggende diensten uit het primaire proces worden rechtstreeks door de DG aangestuurd. De niet primaire processen worden grotendeels door de pDG aangestuurd.

Uitvoerende diensten[bewerken | brontekst bewerken]

 • Bij Belastingdienst zijn drie organisatieonderdelen die als taak het innen van belastingen hebben, namelijk Particulieren, Midden- en kleinbedrijf en Grote ondernemingen. Van 2012 tot 21 september 2017 maakten deze onderdelen deel uit van Belastingen. Hiervoor bestonden er 14 belastingregio's. Sinds 21 september 2017 is de structuur aangepast waardoor de onderdelen van voorheen direct onder de DG vallen.
 • Nederland was tot 2012 opgedeeld in 9 douaneregio's en daarnaast is er een landelijk kantoor. Sinds 2012 wordt de Douane centraal aangestuurd. De Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is eveneens belast met de uitvoering van douanetaken.
 • De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) is ook onderdeel van de Belastingdienst en is belast met het opsporen van belastingfraude. De FIOD krijgt vanuit de organisatie zaken door, die verdacht zijn en te gecompliceerd om met een boete af te handelen.
 • Toeslagen verzorgt de uitkering van inkomensafhankelijke uitkeringen. Dit zijn de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Met het Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS) worden alle toeslagen met één systeem verwerkt.
 • De Centrale Administrative Processen (CAP) is het zenuwcentrum voor de informatieverwerking van de Belastingdienst en is gevestigd in Apeldoorn. Vanuit CAP vinden onder andere de verwerkingen van inkomende en uitgaande betalingen plaats. CAP verzorgt ook het massaal versturen van aangiftebiljetten en aanslagen.
 • Klantinteractie & Services (KI&S) is de klantenservice van de Belastingdienst. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en interacties met burgers en bedrijven. KI&S communiceert via onder andere het algemene callcenter de Belastingtelefoon, de website en social media. KI&S is voor de Belastingdienst een eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven. De BelastingTelefoon verstrekt de meeste standaardinformatie en verwerkt bestellingen van formulieren en brochures. De website van de Belastingdienst vermeldt veel algemene informatie en ook via Twitter en Facebook wordt standaardinformatie gegeven.
 • Het onderdeel Informatievoorziening (IV-organisatie) is verantwoordelijk voor de informatievoorziening van de Belastingdienst.

Facilitaire diensten[bewerken | brontekst bewerken]

 • Centrum voor infrastructuur en exploitatie (B/CIE) en Centrum voor applicatieontwikkeling en onderhoud (B/CAO) in Apeldoorn zijn de spil in het web van de automatisering van de Belastingdienst.
 • Centrum voor Kennis en Communicatie (B/CKC) verzorgt niet alleen de interne en externe publicaties van de Belastingdienst, maar ook de interne opleidingen voor het personeel. Verder is B/CKC verantwoordelijk voor een goede communicatie met de belastingplichtigen en dus verantwoordelijk voor de bekende spotjes van de Belastingdienst met de slogan "Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker".
 • Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) is het facilitair bedrijf van de Belastingdienst en verzorgt naast de huisvesting, het briefpapier en de pennen ook het archief van de Belastingdienst.
 • Data & Analytics zorgt ervoor dat grote hoeveelheden gegevens die de organisatie bezit worden geordend en geanalyseerd. Deze informatie gebruikt de Belastingdienst voor zijn toezichthoudende taak.

Personeel[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën werken iets minder dan dertigduizend personen (eind 2018: 27.897, eind 2017: 29.321)[4][5], van wie de meesten bij Particulieren, Midden- en kleinbedrijf en Grote ondernemingen. Bij de Douane werken ongeveer 1.200 mensen en bij B/CA werken ruim drieduizend mensen. Ter vergelijking: bij de gehele Nederlandse Rijksoverheid ruim honderdtienduizend personen (eind 2017: 110.649).

In het jaarplan 2019 is verdeling van het personeel aangegeven. De verdeling van 29.650 fte is als volgt:

Onderdeel van de Belastingdienst Aantal fte
Grote Ondernemingen 2.350
Midden- en kleinbedrijf 6.750
Particulieren 2.350
Centrale Administratieve Processen 3.200
Toeslagen 900
Klantinteractie & Services 1.150
Douane 5.500
FIOD 1.400
Overige interne processen, inclusief ICT-organisatie 6.000
Totaal 29.650

Medezeggenschap[bewerken | brontekst bewerken]

De ondernemingsraad van de Belastingdienst bestaat uit de Concern Ondernemingsraad (COR), per organisatieonderdeel medezeggenschapsraden en onderdeelcommissies. De meeste leden stellen zich via hun vakbond kandidaat. De vakbonden zijn: NCF, FNV Overheid, CNV Publieke Zaak en CMHF.

Reorganisatie (2020)[bewerken | brontekst bewerken]

Op 11 januari 2020 maakte minister van Financiën Wopke Hoekstra bekend dat er een grote reorganisatie bij de Belastingdienst zou plaatsvinden. De afdelingen Douane en Toeslagen zullen volgens het plan van de minister worden afgesplitst van de Belastingdienst zelf en de drie afzonderlijke diensten kregen elk een eigen directeur-generaal toegewezen.[6]

Takenpakket[bewerken | brontekst bewerken]

 • Heffing, controle en inning van rijksbelastingen, en als logisch sluitstuk de opsporing van fiscale fraude.
 • De Douane houdt toezicht op de invoer, doorvoer en uitvoer van goederen, en als logisch sluitstuk de opsporing van douanefraude.
 • De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing en inning van de premies volksverzekering (sinds 2006).
 • De Belastingdienst verricht ook overige taken voor derden, zoals de ruil- en herverkavelingsrente en de dwanginvordering voor een aantal instanties. Naast de douane- en accijnswetgeving voert de Douane voor andere departementen wetgeving uit op de terreinen economie, gezondheid, milieu en veiligheid. De FIOD (voorheen FIOD-ECD) voert voor derden handhavingstaken uit met betrekking tot economische ordening, financiële integriteit en goederenbewegingen.
 • Belastingdienst/Toeslagen zorgt voor de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen:

Rechtsgrond[bewerken | brontekst bewerken]

De Belastingdienst vindt zijn bestaansrecht in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en in de Belastingwet BES. In deze wetten zijn bovenstaande taken uitgewerkt en is de organisatie van de Belastingdienst vastgelegd. Daarnaast kent de Awr (samen met de Algemene wet bestuursrecht - Awb) bepalingen met betrekking tot de rechtsbescherming van burgers met betrekking tot bezwaar en beroep. In de Awr staan ook algemeen geldende regels en strafbepalingen.

De heffingen van belastingen staan in aparte wetten uitgewerkt. Zo is in de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en Wet inkomstenbelasting BES uitgewerkt wie er voor de inkomstenbelasting belastingplichtig is en waarover de belasting geheven wordt. Ook staan in de wet de uitzonderingen (aftrekposten) uitgewerkt en het handhavingsbeleid (boetes en de hoogte daarvan).

De rechtsgrond voor de verschillende toeslagen is te vinden in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). De Awir is vergelijkbaar met de Awr. In de Wet op de zorgtoeslag, Wet op de huurtoeslag, Wet op het kindgebonden budget en de Wet kinderopvang zijn de taken per toeslag nader uitgewerkt.

Functioneren[bewerken | brontekst bewerken]

In februari 2008 werd duidelijk dat door een computerfout 730.000 aangiftes inkomstenbelasting deels onleesbaar waren geworden. Dit was reden voor kranten om massaal uit te pakken. Zo bleken er bij de invoering van de zorg- en huurtoeslag veel vertragingen te zijn ontstaan, zorgde een nieuw systeem van loonaangiftes − waarbij de Belastingdienst ook de premies volksverzekeringen ging innen in plaats van het UWV − voor grote problemen en werkten sommige belangrijke systemen na lange tijd nog steeds niet naar behoren. Dagblad ''NRC Handelsblad'' heeft er eind 2007 een serie artikelen aan gewijd.[7]

In oktober 2016 stelde staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes de afdeling financiële besluitvorming van de Belastingdienst onder curatele. Ook in het bestuursmodel werd ingegrepen; zo werd de raad van bestuur afgeschaft en vervangen door een "commissie van wijzen". Aanleiding voor dit alles was de vertrekregeling, waarbij veel meer ambtenaren vertrokken dan waarop geanticipeerd was (circa 5.000). Ook vertrokken vooral hoogopgeleide werknemers, terwijl de regeling bedacht was voor lager opgeleide werknemers.[8]

Kinderopvangtoeslagaffaire[bewerken | brontekst bewerken]

Gedurende 2019 moest staatssecretaris Snel zich verantwoorden voor het onterecht stopzetten van toeslagen voor de kinderopvang. Honderden ouders werden, onder meer op grond van een dubbele nationaliteit[9] en andere vormen van etnisch profileren,[10] ten onrechte als fraudeur gezien en moesten de fiscus duizenden euro's terugbetalen. Veel gezinnen raakten hierdoor in de financiële problemen. Naar aanleiding van berichtgeving van Trouw en RTL Nieuws, die de affaire ontdekten, onderzocht een commissie onder leiding van oud-minister Donner de kwestie en concludeerde dat de fraudeaanpak was doorgeslagen en dat daarmee veel leed was aangericht.[11] Jesse Klaver noemde de handelswijze institutioneel racisme.[10] Er kwam een compensatieregeling voor de getroffen ouders. Nadien blijft de Belastingdienst bij de controle op toeslagen voor kinderopvang tegen de wet in handelen.[12] Hierop verminderde in de Tweede Kamer het politieke draagvlak voor staatssecretaris Menno Snel, wat ertoe leidde dat hij op 18 december 2019 opstapte.[13][14] Kort daarvoor verruilde secretaris-generaal Manon Leijten het ministerie voor een positie als bestuurslid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Er werden maatregelen aangekondigd om gedupeerde ouders recht te doen.[15] Op 29 januari 2020 werd Snel opgevolgd door Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen. Enkele weken voordat de opvolgers waren gevonden had minister van Financiën Wopke Hoekstra besloten om Toeslagen en de Douane af te splitsen van de Belastingdienst.[16] Van Uffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen en Douane als staatssecretaris, gaf in mei 2020 aan dat het ministerie van Financiën aangifte deed tegen de Belastingdienst vanwege mogelijke misdrijven in de toeslagenaffaire.[17]

Rapport Autoriteit Persoonsgegevens 2020[bewerken | brontekst bewerken]

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire deed de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek naar hoe de Belastingdienst omging met persoonlijke gegevens van aanvragers van toeslagen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de Belastingdienst jarenlang in strijd met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en zijn voorganger handelde. De dienst registreerde en gebruikte op onrechtmatige en discriminerende wijze de dubbele nationaliteit van onder andere aanvragers van kinderopvangtoeslag en belastingplichtigen.[18]

Zwarte lijst[bewerken | brontekst bewerken]

Eind februari 2020 meldden twee nieuwsorganisaties dat de Belastingdienst gebruik had gemaakt van een zwarte lijst met de namen van 180.000 mogelijke fraudeurs.[19] Een jaar eerder werd in een intern rapport geconcludeerd dat de lijst de privacywetgeving overtrad, omdat onder andere ruim 5.000 werknemers van de dienst ertoe toegang hadden en persoonlijke informatie voor onbepaalde tijd werd bewaard.[19][20] Dat eerste probleem werd kort daarna opgelost door dit aantal werknemers naar 1.000 te verlagen.[21] De lijst werd ontdekt toen journalisten het rapport in handen hadden gekregen. Toen zij vervolgens vragen stelden, kwam het rapport terecht bij de ambtenaar verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Vervolgens werd de stekker uit de lijst getrokken – enkele dagen voor het verschijnen van de nieuwsartikelen.[20]

Hans Vijlbrief, verantwoordelijk voor o.a. de Belastingdienst als staatssecretaris, lichtte de Tweede Kamer per brief in over de zwarte lijst twee dagen na de onthullingen door Trouw en RTL Nieuws. Daarnaast vertelde hij aan de Tweede Kamer dat een passage over de zwarte lijst in een eerder opgevraagd document onwettig zwart was gemaakt door ambtenaren om de lijst te verhullen. Vijlbriefs voorganger had het bestaan van een zwarte lijst het voorgaande jaar meermaals ontkend. Vijlbrief noemde de lijst een onaangename verrassing en noemde de problemen van de Belastingdienst "enorm".[22] In de weken rondom de onthulling moest Vijlbrief ook een aantal andere problemen bij de dienst aan de Kamer melden: onterechte aanmaningskosten waren niet terugbetaald, er waren kleine fouten gemaakt bij het berekenen van twee belastingtarieven en de Belastingdienst had schulden laten verjaren.[20][23][24]

Inkomstenbelasting[bewerken | brontekst bewerken]

In 2020 werd ook bekend na onderzoek van Trouw en RTL Nieuws dat de Belastingdienst jarenlang op basis van profilering en vermoedens tienduizenden mensen had bestempeld als fraudeur bij hun aangifte inkomstenbelasting. Ze moesten zelf hun onschuld aantonen en lagen soms jarenlang overhoop met de fiscus.[25]

Eén-bankrekening-maatregel[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds 1 december 2013 geldt dat de belanghebbende voor de uitbetaling van alle toeslagen en alle teruggaven van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet[26] dezelfde op eigen naam staande bankrekening moet kiezen (die keuze kan men uiteraard wel wijzigen), de één-bankrekening-maatregel of één-bankrekeningnummer-maatregel.[27][28][29] De invoering zorgt voor problemen.[30] Voor kinderopvangtoeslag kan een uitzondering worden gemaakt, die kan rechtstreeks naar de opvanginstelling gaan als de Belastingdienst daartoe een overeenkomst met die instelling gesloten heeft.

Betalen aan de Belastingdienst (geheel of gedeeltelijke terugbetaling van toeslagen en betaling van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet) is mogelijk vanaf elk rekeningnummer, dat al dan niet op naam van de belanghebbende staat.

Varia[bewerken | brontekst bewerken]

 • De vaste slogan van de Belastingdienst is sinds 1993: "Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Met "makkelijker" wordt gedoeld op eenvoudigere en snellere procedures en een betere bereikbaarheid.
 • De Belastingdienst onderzoekt zelf periodiek zijn eigen imago en dat van belastingen. Op de website van de Belastingdienst is de Fiscale Monitor te vinden.[31]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]