Brussels International Business Court

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Brussels International Business Court (BIBC) was een project om een Belgische Engelstalige overheidsrechtbank op te richten die bevoegd zou worden voor het beslechten van grensoverschrijdende handelsgeschillen. Het wetsontwerp ter oprichting van deze rechtbank werd in 2018 neergelegd door de regering-Michel I. Het Brussels International Business Court zou worden gevestigd in Brussel.[1] Het BIBC zou de enige overheidsrechtbank worden die geen recht spreekt in een van de drie officiële landstalen.[noot 1]

Minister van Justitie Koen Geens lanceerde in 2017 het idee voor een Engelstalige ondernemingsrechtbank. De Hoge Raad voor de Justitie had echter bezwaren. Het oprichten van het Brussels International Business Court zou strijdig zijn met de Grondwet en met het Europees recht.[2] Het wetsontwerp tot oprichting van het BIBC werd uiteindelijk op 27 april 2018 in tweede lezing goedgekeurd door de federale Ministerraad.[1]

De oprichting van het BIBC had tot doel om meer buitenlandse investeerders aan te trekken in België.[3] Voor internationale handelsgeschillen kwam men nauwelijk naar Brussel, maar week men uit naar Londen of deed men een beroep op arbitrage.[noot 2][4] De keuze voor het Engels als voertaal werd verantwoord met de vaststelling Engels "de taal van het internationaal zakenverkeer" is.[1] Men verwachtte overigens dat procederen in het Verenigd Koninkrijk in de toekomst minder evident zou zijn vanwege de brexit.[5] Vanwege de brexit verwachtte men voorts een toename van het aantal internationale handelsgeschillen.[6]

Het BIBC zou uitspraak doen in eerste en laatste aanleg. Hoger beroep zou daardoor niet mogelijk zijn. Deze rechtbank zou bestaan zowel uit professionele rechters, als consulaire of lekenrechters.[1] Procederen voor het BIBC zou enkel mogelijk geweest zijn mits akkoord van beide procespartijen,[5] wat de collegialiteit van de rechtspraak verhoogt en de noodzaak aan hoger beroep ook doet verminderen.[1]

De voorgenomen oprichting van het BIBC werd positief onthaald bij werkgeversorganisatie VBO.[5] Tegenstanders spraken dan weer van een "kaviaarrechtbank".[7]

Het wetsontwerp stief een stille dood nadat de minister van Justitie het van de agenda van de plenaire vergadering van de Kamer liet halen.[8]

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof