Eerste Kamer der Staten-Generaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eerste Kamer der Staten-Generaal
Wetgevend orgaan van Vlag van Nederland Nederland
Coat of arms of the Eerste Kamer.svg
Algemene informatie
Opgericht in 1815
Aantal leden 75
Ontmoetingsplaats Den Haag
Huidige legislatuur
Voorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD)
Griffier Remco Nehmelman
Portaal  Portaalicoon   Politiek
De Eerste Kamer in debat

De Eerste Kamer der Staten-Generaal, kortweg Eerste Kamer of Senaat, vormt, tezamen met de Tweede Kamer, de Nederlandse Staten-Generaal. De Kamer heeft 75 zetels. De leden worden voor vier jaar gekozen door de leden van de Provinciale Staten van alle provincies en, vanaf 2019, ook door de leden van het Kiescollege voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland.

Vergeleken met de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer minder rechten en bevoegdheden. De leden van de Eerste Kamer komen in principe slechts één dag in de week (op dinsdag) bijeen om de wetsontwerpen die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen, nog eens te bespreken en erover te stemmen. Ze letten daarbij vooral op de technische kanten van het voorstel: de deugdelijkheid van de wet en de samenhang met andere wetten.

Geschiedenis[bewerken]

De Eerste Kamer werd in 1815 gevormd door de splitsing van de Staten-Generaal in twee kamers, op verzoek van de Zuidelijke Nederlanden die de adel een plaats in het parlement wilden geven. De Noordelijke Nederlanden aanvaardden dit, onder de voorwaarde dat niet alleen adel lid kon worden, maar allen die "door diensten aan den Staat bewezen, door hunne geboorte of gegoedheid onder de aanzienlijksten van de lande behoren".[1] De Koning benoemde de leden van de Eerste Kamer voor het leven, de reden dat de Eerste Kamer gezien werd als het 'bolwerk van de Kroon'. In de Zuidelijke Nederlanden werd nog harder over de Eerste Kamer geoordeeld. Daar werd het de ménagerie du roi (dierentuin van de koning) genoemd. De leden hadden geen recht van initiatief.[2] Vergaderd werd in de Trêveszaal in 's-Gravenhage.

De onafhankelijkheid van België en de grondwetsherziening van 1840 veranderden niets aan de Eerste Kamer. Aanpassingen kwamen er pas bij de grondwetsherziening van 1848. De commissie-Thorbecke adviseerde indertijd een rechtstreekse verkiezing, met een zittingstermijn van drie jaar. Alleen personen die behoorden tot de "hoogst aangeslagenen in de belasting" zouden lid mogen worden,[2] maar eigenlijk wilde Thorbecke de Eerste Kamer opheffen; hij zag er het nut niet van in. Voor hem was het een instituut "zonder grond en zonder doel".[2] De meerderheid van de commissie deelde die mening niet. Uiteindelijk werd besloten dat de leden door die van Provinciale Staten gekozen werden uit de duizend personen die de meeste belasting betaalden. De zittingstermijn werd op negen jaar gesteld, waarbij na elke drie jaar een derde tussentijds aftrad.[2] Het werd de leden niet toegestaan om amendementen in te dienen of te vragen om onderzoek, evenmin verkregen ze het recht van initiatief. Het werd de Eerste Kamer wel toegestaan om een minister om inlichtingen te vragen. Ook werd bepaald dat de vergaderingen openbaar werden.[2] Om buitenstaanders toe te kunnen laten, verhuisden de vergaderingen naar de voormalige vergaderzaal van de Staten van Holland. Daar vergadert de Eerste Kamer nog steeds.

Bij de grondwetsherziening van 1887 veranderde de inkomenseis voor de Eerste Kamer. Burgers die een "hoog en gewichtig ambt bekleedden of hadden bekleed" konden vanaf dat moment ook verkozen worden.[1][3] Het aantal Eerste Kamerleden werd verhoogd van 39 naar 50.

Bij de grondwetsherziening van 1917 verkregen vrouwen het passieve kiesrecht voor de Eerste Kamer, en werden alle overige beperkingen om lid te mogen worden opgeheven. Het meerderheidsstelsel werd vervangen door een evenredige vertegenwoordiging.[1] In november 1918 gingen er stemmen op om de Eerste Kamer af te schaffen. Tweede Kamerlid Visser van IJzendoorn kreeg bekendheid om zijn uitspraak dat bij opheffing alleen de boden van de Eerste Kamer zouden treuren. De regering kwam met een voorstel om de zittingsduur terug te brengen tot vier jaar en tegelijkertijd met de ontbinding van de Eerste Kamer ook de Provinciale Staten te ontbinden, waarvan de leden wel die van de Eerste Kamer zouden blijven kiezen. Het voorstel werd in de Eerste Kamer verworpen, waarop de voorzitter van de ministerraad Charles Ruijs de Beerenbrouck het plan indiende om de zittingsduur naar zes jaar te verlagen en elke drie jaar de helft van de leden te laten kiezen door de helft van de Provinciale Staten. Beide Kamers gingen in 1922 akkoord.[4]

In 1956 ging het aantal zetels van 50 naar 75 en in 1983 werd iedereen nog maar vier jaar lid en kwamen er geen tussentijdse verkiezingen meer. Bij de grondwetswijziging van 2017 werd bepaald dat de leden van de Eerste Kamer mede gekozen zullen worden door de gekozen leden van een nieuw orgaan, het Kiescollege voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland. Dit zal voor het eerst effect hebben bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2019.

Bevoegdheden[bewerken]

De Eerste Kamer is samen met de Tweede Kamer medewetgever: alle wetten moeten door de Senaat worden goedgekeurd. Dit houdt ook in het budgetrecht, omdat de Rijksbegroting in de vorm van wetsontwerpen door de regering wordt ingediend. Dit is een belangrijk middel om de regering te dwingen te luisteren naar het parlement.

In tegenstelling tot de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer geen recht van amendement. Ze kan de wetten die zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer niet meer wijzigen, doch slechts goed- of afkeuren. Maar doordat de debatten met de bewindslieden deel uitmaken van de wetsuitleg, kunnen de toezeggingen van de ministers en staatssecretarissen wel gebruikt worden in rechtszaken wanneer deze iets zeggen over de toepassing van de wet. De Kamer kan in praktijk de minister ook dwingen een novelle, een aanvulling / wijziging op het wetsvoorstel, in te dienen bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer stelt de stemming over de wet dan uit tot de Tweede Kamer de novelle heeft goedgekeurd, en de Eerste Kamer over beide kan stemmen. In praktijk is dit dus een wijziging van het wetsvoorstel, hoewel het aan de regering of de Tweede Kamer blijft om die novelle in te dienen.

De Eerste Kamer kan, in tegenstelling tot de Tweede Kamer, ook geen initiatiefwetsvoorstel indienen. Het verschil tussen de Kamers werd door de mede-opsteller van de grondwet van 1848 Donker Curtius zo geformuleerd:"De Tweede Kamer moet het goede stichten, de Eerste Kamer het kwade tegenhouden".

De Eerste Kamer heeft wel net als de Tweede Kamer het recht op informatie, wat betekent dat de leden Kamervragen kunnen stellen (doch in tegenstelling tot de Tweede Kamer alleen schriftelijke), een debat met de minister kunnen aanvragen, het recht van interpellatie, en hierbij moties kunnen indienen. Het recht op informatie betekent ook dat de Kamer een parlementaire enquête kan houden, hoewel de Eerste Kamer dit nog nooit heeft gedaan. Wel is in 2012 door de Eerste Kamer onderzoek gedaan naar het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid van overheidsdiensten en -bedrijven.

Een motie van afkeuring, wantrouwen of treurnis kan ook in de Eerste Kamer worden aangenomen. Over de vraag of een motie van wantrouwen ertoe dient te leiden dat de minister aftreedt bestaat onenigheid in de literatuur.[noten 1] Moties van wantrouwen worden in de Eerste Kamer zelden ingediend tegen individuele bewindslieden.[noten 2]

Hoewel de Eerste Kamer zich dus in de praktijk (de facto) bezighoudt met een laatste controle van wetgeving op degelijkheid en samenhang met andere wetten, heeft ze staatsrechtelijk (de jure) dezelfde bevoegdheden, met uitzondering van recht van amendement en het recht van initiatief waarvoor in de plaats een novelle kan worden ingediend ter aankondiging een wetsvoorstel te verwerpen als het ongewijzigd blijft. Een eventuele verandering is daarmee echter een nieuw voorstel, met het gebruikelijke verloop.

Stembiljet van de Eerste Kamer

Verkiezingen[bewerken]

Anders dan de Tweede Kamer wordt de Eerste Kamer niet rechtstreeks door de Nederlandse bevolking gekozen, maar getrapt, namelijk door de leden van de Provinciale Staten en, vanaf 2019, tevens door de leden van het Kiescollege voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland.

Sinds de grondwetsherziening van 1983 wordt de Eerste Kamer eens in de vier jaar gekozen. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Hoewel de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba al sinds 2010 als openbare lichamen onderdeel waren van Nederland, waren de bewoners van deze eilanden met een Nederlandse nationaliteit van 2010 tot 2017 niet vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Dit kwam door het systeem van getrapte verkiezingen via Provinciale Staten en het feit dat de eilanden niet onder een provincie vielen. Bij de grondwetswijziging van 2017 werd bepaald dat de leden van de Eerste Kamer mede gekozen zullen worden door de gekozen leden van een nieuw orgaan, het Kiescollege voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland. Dit zal voor het eerst effect hebben bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2019.

Niet elk Statenlid c.q. lid van het Kiescollege heeft een even zware stem. Er wordt een 'weging' uitgevoerd waarbij een relatie wordt gelegd met het inwonertal van de provincie. Het inwonertal wordt gedeeld door het honderdvoud van het aantal leden van het betreffende orgaan. De uitkomst heet de stemwaarde. Zo had de provincie Groningen op 1 januari 2003 573.225 inwoners. Dit aantal wordt door 5500 (het toenmalig aantal Statenleden 55 × 100) gedeeld. De uitkomst daarvan is 104.

De op een partij in een provincie c.q. in het Kiescollege uitgebrachte stemmen worden vermenigvuldigd met de stemwaarde. De uitkomst van deze som heet stemcijfer. De zetelverdeling in de Eerste Kamer geschiedt met behulp van de kiesdeler. Deze wordt berekend door de som van de stemcijfers van alle provincies en openbare lichamen in Caribisch Nederland te delen door het aantal beschikbare zetels (75). Voor iedere partij wordt gekeken welk stemcijfer zij in totaal heeft behaald (in feite dus hoeveel stemmen zij heeft gekregen en welke stemwaarde die stemmen hadden). Dat totaal wordt gedeeld door de kiesdeler. De uitkomst van die deling levert het zetelaantal per partij op. Omdat de uitkomst bijna nooit een rond getal oplevert, blijven er reststemmen over, die kunnen leiden tot aanwijzing van een restzetel. Deze worden verdeeld aan de hand van een systeem van grootste gemiddelden.

De kandidaat-leden voeren geen verkiezingscampagne. De verkiezingen voor de Staten van de provincie kunnen echter wel een sterk landelijke component kennen, met name indien de regering in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, zoals het in 2010 aangetreden kabinet-Rutte I, dat met 37 leden van VVD, CDA en PVV, niet over de 38 zetels beschikte die de absolute meerderheid in de Senaat vormen.

Ontbinding[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Kamerontbinding voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In het algemeen wordt de Eerste Kamer alleen ontbonden aan het einde van de vierjarige zittingsperiode. Ontbinding van de Eerste Kamer om politieke redenen heeft doorgaans weinig zin. Aangezien de nieuwe Eerste Kamer gekozen wordt door Provinciale Staten c.q. leden van het Kiescollege in dezelfde samenstelling als bij de verkiezing van de ontbonden Kamer zullen nieuwe verkiezingen niet leiden tot een significant veranderde samenstelling van de Eerste Kamer (tenzij Eerste Kamerleden hun oorspronkelijke fractie verlaten hebben).

De enige keer dat de Eerste Kamer om politieke redenen ontbonden is was in 1904 toen de Eerste Kamerverkiezing nog volgens andere regels verliep. Toen verloren de liberalen hun meerderheid aan katholieken en antirevolutionairen.

Voorzitter[bewerken]

De senatoren kiezen voor de duur van een zittingsperiode een voorzitter uit hun midden. Sedert 2 juli 2013 zit VVD'er Ankie Broekers-Knol de Eerste Kamer voor. Zij volgde Fred de Graaf op die aftrad nadat ophef was ontstaan rond de uitoefening van zijn taak als voorzitter van de Verenigde Vergadering op 30 april 2013.

1rightarrow blue.svg Zie ook: Lijst van voorzitters van de Eerste Kamer

Leden[bewerken]

Sinds 28 mei 2015 is de verdeling als volgt:

Partij 2011 2015 verschil Zetelverdeling (grafisch)
#[5] % zetels #[5] % zetels ppt. zetels
VVD 34.590 20,83 16 28.523 16,87 13 -3,96 -3
2011
            


2015
            


CDA 24.260 14,61 11 25.145 14,87 12 +0,26 +1
D66 12.651 7,62  5 21.997 13,01 10 +5,39 +5
PVV 21.709 13,07 10 20.235 11,97 9 -1,10 -1
SP 17.187 10,35  8 20.038 11,85 9 +1,50 +1
PvdA 30.078 18,11 14 17.651 10,45 8 -7,66 -6
GroenLinks 10.757 6,48  5 9.520 5,63 4 -0,85 -1
ChristenUnie 5.708 3,44  2 8.237 4,87 3 +1,43 +1
PvdD 2.177 1,31  1 6.073 3,59 2 +2,28 +1
SGP 2.607 1,57  1 4.597 2,72 2 +1,15 +1
50Plus 2.193 1,32  1 4.388 2,60 2 +1,28 +1
OSF 2.155 1,30  1 2.652 1,57 1 +0,27 0
totaal 166.072 100,00 75 169.056 100,00 75 0

Voor de historische samenstelling van de Eerste Kamer, zie Historische zetelverdeling Eerste Kamer.

Griffier[bewerken]

De Eerste Kamer benoemt een griffier. Deze geeft leiding aan het ambtelijk apparaat dat de Kamer ten dienste staat. Sinds 2 oktober 2018 is dat Remco Nehmelman.

1rightarrow blue.svg Zie ook: Lijst van griffiers van de Eerste Kamer

Vergaderingen en Commissies[bewerken]

In de regel wordt alleen op dinsdag vergaderd. Bij uitzondering kan ook op maandagavond worden vergaderd, en bij hoge uitzondering op woensdag. De Eerste Kamer kent sinds 1950 diverse tijdelijke en vaste Kamercommissies.

Zie ook: Eerste Kamercommissie

Openbaarheid[bewerken]

De vergaderzaal van de Eerste Kamer heeft een publieke tribune. Daarop kunnen maximaal 35 personen de vergadering volgen. De eerste rij van de tribune is gereserveerd voor de pers.

Via internet wordt de plenaire vergadering van de Eerste Kamer live uitgezonden. Het is daarnaast mogelijk de plenaire debatten vanaf 9 juni 2015 (de eerste vergaderdag na de verkiezingen van 2015) achteraf terug te kijken.

De verslagen van de debatten worden op internet gepubliceerd in de Handelingen. De voorlopige versie, "stenogram" genoemd, staat binnen enkele dagen op de site van de Eerste Kamer, de definitieve na enkele weken op overheid.nl.

Tegenstanders van de Eerste Kamer[bewerken]

Verschillende partijen in de Nederlandse parlementaire geschiedenis hebben gepleit voor het opheffen van de Eerste Kamer. Voor de Tweede Wereldoorlog was de Bond van Christen-Socialisten hier voorstander van, tegenwoordig de SP,[6] GroenLinks,[7] D66,[8] en de PVV.[9]

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Literatuur[bewerken]

  • Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 's-Gravenhage, 1990.
  • Bert H. van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995. Leiden, 1999 (proefschrift).
  • Marion Bolten, Huis van de Senaat. 2014.
  • Veelzijdig in deeltijd. Tweehonderd jaar Eerste Kamer, De laatste 25 jaar in het vizier. Eerste Kamer, 's Gravenhage, in samenwerking met uitgeverij Boom, Amsterdam, 2015.
  • Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2015: De Eerste Kamer. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2015.