Vennootschap

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Emittent)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een vennootschap is een organisatievorm met als hoofddoel het realiseren van winst voor de eigenaars van de vennootschap. Aldus is het een ondernemingsvorm waarbij de onderneming of het bedrijf al dan niet over rechtspersoonlijkheid beschikt al naargelang de gekozen rechtsvorm. Voorbeelden zijn BVBA/bv, nv en V.O.F..[1]

Vennootschappen vallen onder het vennootschapsrecht.

België[bewerken]

Vennootschapsrecht[bewerken]

Het Belgische vennootschapsrecht is, in tegenstelling tot in Nederland, niet langer geregeld in het burgerlijk wetboek, maar in een afzonderlijk Wetboek van vennootschappen (W.Venn.). Voor de invoering van dit wetboek was de regeling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel.

Een vennootschap wordt naar Belgisch recht opgericht door een contract waarbij men iets in gemeenschap brengt met de bedoeling winst te maken. Een groep vrienden die samen op de Lotto spelen hebben dus een vennootschap, meer bepaald een eenvoudige maatschap zonder rechtspersoonlijkheid.

In artikel 1 W.Venn. wordt een vennootschap als volgt omschreven: Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

Het gaat dus om een contract tussen meerdere personen, in uitzonderlijke gevallen kan ook een vennootschap worden opgericht door één persoon. Het gaat dan om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), onder de vorm van een éénpersoons-bvba (ebvba).

In tegenstelling tot Nederland kent België een onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen. Burgerlijke vennootschappen zijn die vennootschappen die o.a. voor diensten verleend door vrije beroepen worden gehanteerd, zoals bijvoorbeeld artsen en advocaten. Handelsvennootschappen zijn die vennootschappen die het stellen van daden van koophandel tot doel hebben. Het Wetboek van vennootschappen beschrijft een aantal concrete vennootschapsvormen, die alle zowel voor burgerlijke als voor handelsdoeleinden kunnen gebruikt worden.

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid[bewerken]

  • maatschap: een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel (artikel 46 W.Venn.).
  • tijdelijke handelsvennootschap: vennootschap die zonder een gemeenschappelijke naam te voeren, één of meer bepaalde handelsverrichtingen tot doel heeft (artikel 47 W.Venn.) bijvoorbeeld opgericht door twee aannemers om een groot gebouw te zetten.
  • stille handelsvennootschap, vennootschap waarbij één of meer personen een belang nemen in de verrichtingen van één of meer anderen die in eigen naam optreden (artikel 48 W.Venn). De personen die een belang nemen in de verrichtingen, meestal geldschieters, worden hierbij niet bekendgemaakt.

Deze vennootschappen kunnen als vennootschap niet voor de rechtbank gedaagd worden. Ze worden dus altijd vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon. Deze kunnen nietig verklaard worden door het ontbreken van een winstoogmerk. De rechter kan bij deze gelegenheid de vennootschap omzetten in een vereniging.

Vennootschap met rechtspersoonlijkheid[bewerken]

Frequent voorkomende vormen zijn:

Minder gebruikelijke vormen zijn:

Deze vennootschappen kunnen als rechtspersoon zelfstandig voor de rechter gedaagd worden. De Belgische vennootschapsvormen hebben ook overeenkomstige Franse en Duitse benamingen.

Overzichtstabel[bewerken]

Overzicht vanvennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid:[2]

NV Comm.VA Bvba CVBA Comm.V V.O.F. CVOA
Oprichtingsakte bij notaris Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Financieel plan bij oprichting Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Revisor verplicht bij inbreng in natura Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Minimumkapitaal € 61.500 € 61.500 € 18.550 € 18.550 Geen Geen Geen
Deel minimumkapitaal te volstorten 25%
Minimaal € 61.500
25%
Minimaal € 61.500
20%
Minimaal € 6.200
20%
minimaal € 6.200
Minimaal aantal aandeelhouders 2 2[3] 1 3 2[3] 2 3
Aandeelhouders aansprakelijk Beperkt Beperkt en onbeperkt[3] Beperkt Beperkt Beperkt en onbeperkt[3] Onbeperkt

Hoofdelijk

Onbeperkt

Hoofdelijk

Vorm aandelen Op naam of op toonder Op naam of op toonder Op naam Op naam Op naam Op naam Op naam
Overdraagbaarheid aandelen Vrij overdraagbaar Vrij overdraagbaar Wettelijk beperkt Volgens statuten Volgens statuten Volgens statuten Volgens statuten
Stemrecht aandeelhouders 1 aandeel = 1 stem 1 aandeel = 1 stem 1 aandeel = 1 stem Volgens statuten Volgens statuten Volgens statuten Volgens statuten
Minimumaantal bestuurders of zaakvoerders 3 (2, als 2 aandeelhouders) 1 1 1 1 1 1
Benoeming bestuurders of zaakvoerders Algemene vergadering Moet statutair[3] Statutair en/of verkozen

door Algemene vergadering

Kan statutair gebeuren Moet statutair[3] Kan statutair Kan statutair gebeuren

Vennootschap met sociaal oogmerk[bewerken]

Elk van de voorgaande vennootschapsvormen behalve de L.V. kan zich voordoen als een vennootschap met sociaal oogmerk. Zo'n vennootschap tracht niet in eerste plaats winst te bekomen maar wel een sociaal nuttige activiteit te voeren voor haar leden of derden.

De wet geeft geen extra voordelen aan vennootschappen met dit oogmerk, ze stelt echter wel beperkingen waaronder:

  • Geen/beperkt winstoogmerk
  • Bij opdoeken gaat de Liquidatiewaarde niet naar de vennoten maar naar een aansluitend sociaal doel
  • Niemand mag meer dan 10% stemrecht
  • Na een jaar tewerkstelling kunnen hebben personeelsleden het recht vennoot te worden.

Nederland[bewerken]

Vennootschapsrecht[bewerken]

Het vennootschapsrecht is in Nederland opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat handelt over de rechtspersonen.

Vennootschapsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn in Nederland in 2010:

Vennootschapsvormen die als rechtspersoon aan het handelsverkeer kunnen deelnemen zijn:

Europese Unie[bewerken]

De Europese Unie heeft ook vennootschapsvormen ingesteld. Deze hebben een gelijkaardige oprichtingsprocedure, maar volgen het nationale vennootschapsrecht waar de vennootschap haar zetel heeft:

Externe link[bewerken]

Voetnoot[bewerken]

  1. De aanduidingen van de soorten vennootschappen worden met kleine letters geschreven, en sinds de laatste spellinghervorming ook de afkortingen. Toch zullen deze vaak met hoofdletters geschreven worden, meer bepaald als zij deel uitmaken van de naam van een welbepaalde vennootschap.
  2. Overzicht vennootschapsvormen (gearchiveerde pagina; pdf)
  3. a b c d e f Opdeling in stille vennoten (beperkt aansprakelijk) en beherende vennoten (onbeperkt aansprakelijk)
Nationaal recht
Rechtsbron:Verdragen · Belgische Grondwet · Bijzondere wet · Wet, Decreet, Ordonnantie · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Publiekrecht:Staatsrecht · Strafrecht · Gerechtelijk recht · Bestuursrecht · Fiscaal recht · Sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:Burgerlijk recht · Arbeidsrecht · Economisch recht · Insolventierecht · Vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie (1) · Grondwettelijk Hof (1) · Raad van State (1)
hof van beroep (5) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · Arrondissementsrechtbank (12) · Rechtbank van eerste aanleg (12) (Burgerlijke rechtbank, Correctionele rechtbank, Strafuitvoeringsrechtbank, Raadkamer, Onderzoeksrechter, Beslagrechter, Familierechtbank, Jeugdrechtbank) · Politierechtbank (15) · Vredegerecht (187) · Brussels International Business Court
Territoriale indeling:Gerechtelijk gebied · Gerechtelijk arrondissement · Gerechtelijk kanton
Actoren van justitie:Rechter · Griffier · Openbaar Ministerie (ook parket) · Ministerie van Justitie · Advocaat · Balie · Burgerlijke partij · Benadeelde persoon

Europees recht (Europese Unie)
Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:Verordeningen · Richtlijnen · Besluiten · Aanbevelingen · Adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Europees recht (Raad van Europa)
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Internationaal recht
Rechtsbron:Verdragen · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:Internationaal publiekrecht · Internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof