Haatzaaien

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Haat zaaien)
Ga naar: navigatie, zoeken

Haatzaaien is het met woord of daad aanzetten tot haat jegens een individu of bevolkingsgroep, bijvoorbeeld op grond van ras, geslacht, leeftijd, land van herkomst, godsdienst, seksuele voorkeur, handicap, opleidingsniveau, levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociaal-economische klasse, beroep, uiterlijk en dergelijke. De term heeft betrekking op geschreven en gesproken tekst en andere uitingen zoals spotprenten en op bepaalde gedragingen in het openbaar. Haatzaaien wordt in de meeste Europese landen opgevat als uitzondering op de vrijheid van meningsuiting, een vrijheid die daar niet absoluut is. De Nederlandse Grondwet is vager en garandeert een vrijheid van meningsuiting "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet". In de Verenigde Staten daarentegen wordt de grondwettelijke (eerste amendement) vrijheid van meningsuiting wél als absoluut opgevat en zou een wet tegen haatzaaien daar dientengevolge ongrondwettig zijn.

Verschil met belediging[bewerken]

De bepalingen in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht die met "haatzaaien" worden geassocieerd staan Titel V. van het Tweede Boek van dit wetboek, onder de titel "Misdrijven tegen de openbare orde", terwijl "Belediging" (smaad, laster, etc.) aan de orde komt in Titel XVI. Kort gezegd gaat het in het eerste geval om een collectiviteit en in het tweede geval om individuen.

In de inventariserende studie "Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen" van Bas van Stokkom e.a. [1] wordt onderscheid gemaakt tussen belediging en haatzaaien:

Beledigende uitlatingen hebben een andere logica dan haatzaaiende uitlatingen. De belediging is in eerste instantie afgestemd op het neerhalen van de status van de opponent (zijn of haar goede naam, reputatie, rang of stand). In het geval van haatzaaien daarentegen is niet de status van de tegenstrever in het geding, maar zijn bestaansrecht. Op haatsites wordt de tegenpartij dan ook geen meningsvrijheid gegund. Zij is niet alleen 'minder' of 'onder' maar verdient überhaupt geen respect. Haat is dan ook niet ontvankelijk voor informatie die de tegenpartij van 'schuld' ontlast.

In de context van vrije meningsuiting geeft haatzaaien soms begripsverwarring tussen bedoelde (smalende, minachtende) beledigingen en onbedoelde beledigingen die het gevolg zijn van vrije en oprechte meningsvorming. Strafrechtelijk is beslissend of het opzettelijk gebeurt.

Wetboek van Strafrecht[bewerken]

In Nederland zijn de volgende artikelen in het Wetboek van Strafrecht gericht tegen haatzaaien:

  • Art. 137d: 1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. (...)
  • Art. 137e: 1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving: 1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen (...)[2]

Zoals hierboven al aangegeven is haatzaaien iets anders dan belediging, o.a. in de vorm van smaad (art. 261 Sr) en laster (art. 261 Sr.)

Zie ter vergelijking zie de bepaling die "Volksverhetzung" in Duitsland verbiedt: [3]

Externe link[bewerken]