Klimaatwet

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Een klimaatwet is een wet die reeds in verschillende landen is aangenomen of waarvoor een voorstel bestaat in andere landen. Het doel is om doelstellingen vast te leggen om de klimaatverandering tegen te gaan. Er bestaat reeds een klimaatwet in onder andere Nederland, Zweden, Finland en Frankrijk.

Klimaatwet in België[edit | edit source]

In België werd in februari 2019 door Ecolo en Groen een wetsvoorstel ingediend voor een klimaatwet, in de vorm van een bijzondere wet. Deze wettekst werd opgesteld door verschillende academici.[1] Deze wet werd echter op 28 maart 2019 weggestemd door een meerderheid van de volksvertegenwoordigers in de Kamer.[2] De bedoeling was om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, 95 procent minder broeikasgassen uit te stoten en 100 procent hernieuwbare energie te produceren. Om de problematiek van de versnipperde staatsstructuur in België met zijn verschillende regeringen tegen te gaan was er ook een voorstel om nieuwe organen op te richten om beter samen te kunnen werken om deze doelstellingen te bereiken. Sommige politici vonden dat dit neigde naar een zevende staatshervorming, omdat de facto enkele bevoegdheden in zekere mate terug naar het federale niveau zouden worden overgeheveld.

Klimaatwet in Nederland[edit | edit source]

De Wet van 2 juli 2019, houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) stelt klimaatdoelstellingen voor de regering vast. Tegelijkertijd is het een kader voor de ontwikkeling, effectmeting en wijze van verantwoording van het beleid dat moet leiden tot het halen van de wettelijke vastgelegde klimaatdoelstellingen. Hoofddoel van de wet is het bereiken van 95% broeikasgasreductie in Nederland in 2050 ten opzichte van 1990 en als tussendoel streven naar 49% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990. Daarnaast bevat de wet als nevendoel het streven naar 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei 2019 de Klimaatwet, ofwel het initiatiefwetsvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet, aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, OSF en Fractie-Duthler stemden voor, de fracties van SGP, PvdD en PVV stemden tegen.[3]

In de klimaatwet is vastgelegd dat het PBL jaarlijks een Klimaat- en Energieverkenning (KEV) publiceert, waarin de voortgang wordt geanalyseerd. Uit de eerste verkenning (2019) blijkt dat Nederland de doelstelling van 49 procent reductie in 2030 waarschijnlijk niet zal halen.[4]

Klimaatwet in Zweden[edit | edit source]

Met het begin van het 2018 is de nieuwe klimaatwet van Zweden ingegaan. Deze wet biedt een raamwerk dat het land kan volgen om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Zweden was een van de eerste landen die klimaataanpak wettelijk heeft vastgelegd.[5]

Andere landen[edit | edit source]

  • Australië: de Clean Energy Act 2011 werd door de regering-Abbott in 2014 ingetrokken
  • Mexico: als eerste petroleumproducerend land nam Mexico in 2012 een klimaatwet aan, de Ley General de Cambio Climático
  • Verenigde Staten: verschillende deelstaten hebben klimaatwetgeving ingevoerd, meermaals in samenwerking met andere staten.

Zie ook[edit | edit source]

Algemeen:broeikasgas · klimaatverandering · systeem Aarde · koolstofdioxide · stikstofoxiden · methaan
Fenomenen:verwoestijning · zeespiegelstijging · kantelpunten in het klimaat · klimaatvluchteling · terugtrekking van gletsjers sinds 1850 · waterschaarste · global dimming · gat in de ozonlaag · massa-extinctie
Internationaal overleg:Akkoord van Kopenhagen · Akkoord van Parijs · Desertificatieverdrag · Europees systeem voor emissiehandel · Forests Now Declaration · Green Climate Fund · Intergovernmental Panel on Climate Change · Klimaatconferentie Kopenhagen 2009 · Klimaatconferentie van Lima 2014 (COP-20) · Klimaatconferentie van Parijs 2015 (COP-21) · Klimaatconferentie van Marrakesh 2016 (COP-22) · Klimaatconferentie van Bonn 2017 (COP-23) · Klimaatconferentie van Katowice 2018 (COP24) · Klimaatconferentie van Madrid 2019 (COP25) · Klimaatverdrag (UNFCCC) · Kyoto-protocol
Maatregelen:klimaatadaptatie · bebossing · BECCS · CO2-afvang en -opslag · CO2-belasting · duurzame ontwikkeling · emissiehandel · energiebesparing · energietransitie · geo-engineering · Green New Deal · klimaatneutraal · klimaatrechtspraak · klimaatwet · koolstofput · klimaatmitigatie · zonnestralingsbeheer
Metingen:Hockeystickcurve · Keelingcurve · Mauna Loa Observatorium · Ny-Ålesund · State of the Climate · Temperatuurstijging in het noordpoolgebied · Wereld Meteorologische Organisatie
Onderzoek:Algemeen circulatiemodel (ACM, GCM) · Climate Change Performance Index · Climate Action Tracker · Gaia-hypothese · IPCC-rapport 2014 · Lijst van klimaatwetenschappers · Planetaire grenzen · RCP scenario's · Stern Review · Tellus Institute
Overheidsprogramma's:Deltaprogramma‎ · Energieakkoord voor duurzame groei · Energiebox · Green New Deal · Klimaatbos · Klimaatnoodtoestand · Nationaal emissieplafond · Nederlandse Emissieautoriteit · Sigmaplan
Opinie en controverse:Climategate · Controverse over de opwarming van de Aarde · Koch Industries
Sociale actie & media:An Inconvenient Truth · Dikketruiendag / Warmetruiendag · Earth Hour · Energy Survival · Klimaatactivist in de politiek (boek) · Klimaatrechtvaardigheid · Klimaatvisualisatie · Live Earth · pooljaar (2007-2009) · Vleesloze dag · Klimaatbeweging · Schoolstaking voor het klimaat · Greta Thunberg · Anuna De Wever