Naar inhoud springen

Lijst van S-zinnen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Verwijzingen naar R- en S-zinnen kwamen voor op verpakkingen en beschrijvingen van chemische stoffen en hadden betrekking op risico's (R-zinnen) en veiligheidsmaatregelen (S-zinnen). Tussen 2010 en 2015 werden de R- en S-zinnen vervangen door de H- en P-zinnen op basis van de nieuwe EU-verordening Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Lijst van S-zinnen

[bewerken | brontekst bewerken]

Enkelvoudige S-zinnen

[bewerken | brontekst bewerken]
 • Opmerking: S-zinnen 10, 11, 19, 31, 32, 34, 44, 54, 55 en 58 bestaan niet (meer).
 • S 1: Achter slot bewaren.
 • S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • S 3: Op een koele plaats bewaren.
 • S 4: Verwijderd van woonruimten opbergen.
 • S 5: Onder ... houden (geschikte vloeistof opgegeven door fabrikant).
 • S 6: Onder ... houden (inert gas opgegeven door fabrikant).
 • S 7: In goed gesloten verpakking bewaren.
 • S 8: Verpakking droog houden.
 • S 9: Op een goed geventileerde plaats bewaren
 • S 12: De verpakking niet hermetisch sluiten.
 • S 13: Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.
 • S 14: Verwijderd houden van ... (in te vullen door fabrikant).
 • S 15: Verwijderd houden van warmte.
 • S 16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • S 17: Verwijderd houden van brandbare stoffen.
 • S 18: Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
 • S 20: Niet eten of drinken tijdens gebruik.
 • S 21: Niet roken tijdens gebruik.
 • S 22: Stof niet inademen.
 • S 23: Gas/rook/damp/nevel niet inademen (toepasselijke term(en) dienen aangegeven te worden door de fabrikant).
 • S 24: Aanraking met de huid vermijden.
 • S 25: Aanraking met de ogen vermijden.
 • S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 • S 27: Verontreinigde kleding meteen uittrekken.
 • S 28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel... (aan te geven door fabrikant).
 • S 29: Afval niet in de gootsteen werpen.
 • S 30: Nooit water op deze stof gieten.
 • S 33: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • S 35: Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
 • S 36: Draag geschikte beschermende kleding.
 • S 37: Draag geschikte handschoenen.
 • S 38: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
 • S 39: Een bescherming voor de ogen/ voor het gezicht dragen.
 • S 40: Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, ... gebruiken (aan te geven door de fabrikant).
 • S 41: In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
 • S 43: Gebruik ... om te blussen (aan te geven door de fabrikant).
 • S 45: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket tonen.
 • S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
 • S 47: Bewaren bij een temperatuur beneden ...°C (Aan te geven door de fabrikant).
 • S 48: Inhoud vochtig houden met ... (Aan te geven door de fabrikant).
 • S 49: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • S 50: Niet vermengen met ... (Aan te geven door de fabrikant).
 • S 51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 • S 52: Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimten
 • S 53: Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
 • S 60: Dit materiaal en zijn verpakking moeten als gevaarlijk afval ontdaan worden.
 • S 61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
 • S 62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
 • S 63: Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.
 • S 64: Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

Gecombineerde S-zinnen

[bewerken | brontekst bewerken]
 • S 1/2: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
 • S 3/9: Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren
 • S 3/7/9: Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren
 • S 7/9: Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren
 • S 7/8: Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren
 • S 20/21: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
 • S 24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden
 • S 36/37: Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
 • S 36/39: Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
 • S 37/39: Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
 • S 36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
 • S 3/14: Bewaren op een koele plaats verwijderd van .... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)
 • S 3/9/14: Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van .... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)
 • S 3/9/14/49: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele goed geventileerde plaats verwijderd van .... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)
 • S 47/49: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden ... °C (aan te geven door de fabrikant)
[bewerken | brontekst bewerken]