Lijst van afkortingen in het onderwijs

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van afkortingen in het onderwijs.

Voor lijsten met afkortingen per vakgebied, zie
Arbo · geneeskunde · ICT · informatica · milieukunde · navigatie · onderwijs · overheid en politiek · polymeernamen · rechtspraak · spoorwegstations · wetten en regelingen · wiskunde


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
AAO aanvullende academische opleiding
AB ambulante begeleiding
ACTB Advies Commissie Toelating en Begeleiding
ADHD attention deficit hyperactivity disorder
adm. administratie
afd. afdeling
aio assistent in opleiding
ak. aardrijkskunde
alg. algemeen
AMC Algemene Muzikale Cultuur
AMV Algemene Muzikale Vorming
AN Algemeen Nederlands, maar officieel Standaardnederlands (het vroegere Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN))
ANIOS Arts niet in opleiding tot specialist
ANSI American National Standards Institute
AOB Adviesbureau opleiding en beroep
AOb Algemene Onderwijsbond
AOc Agrarisch Opleidingscentrum
AKA Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistentenopleiding
apcg armoedeprobleemcumulatiegebied
apk. Aanpassingsklas
aps. Algemeen pedagogisch studiecentrum
ARA Algemeen Rijksarchief
ARIE Aanvullend risico-inventarisatie en -evaluatie
aso algemeen secundair onderwijs
ASM Algemene salarismaatregel
ASPV Algemene, Sociale en Persoonlijkheidsvorming (ASPV-leerkracht)
AV Algemene Voorschriften
avo algemeen vormend onderwijs
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

B[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
BA Baccalaureus Artium
ba-ma bachelor-master
banaba bachelor na bachelor
bapo Bevordering arbeidsparticipatie ouderen
bavo basisvorming
bb basisberoep(sgericht)
BBA Bachelor of Business Administration
bbb Beter Bestuurlijk Beleid
bbl beroepsbegeleidende leerweg
bnp bruto binnenlands product
bc. baccalaureus
BEd Baccalaureus Educationis
BEng Bachelor of Engineering
bi biologie
bgvg Bedrijfsgebonden Verzuimbegeleiding
bijl. bijlage
BIS Begeleid individueel studeren
buko Buitengewoon kleuteronderwijs
BLL Legum Baccalaureus
bulo buitengewoon lager onderwijs
bo basisonderwijs, bijzonder onderwijs
boa buitengewoon opsporingsambtenaar
bol beroepsopleidende leerweg
BON Beter Onderwijs Nederland
BoVO Basisonderwijs Voortgezet Onderwijs
BPO Begeleider passend onderwijs
bpv Beroepspraktijkvorming (in het mbo en vmbo)
BSc Baccalaureus Scientiae
bso beroepssecundair onderwijs
BTK Bijzonder Tijdelijk Kader
buo buitengewoon onderwijs
buso buitengewoon secundair onderwijs
bevo beeldende vorming
bve beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
bvl beroepsvoorbereidend leerjaar
bwv bijzondere wetenschappelijke vorming
bzl begeleid zelfstandig leren
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

C[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
CABO Commissie Advies Buitengewoon Onderwijs
cao collectieve arbeidsovereenkomst
cat. catalogus
CBR Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCEP Comité consultatif d'études postales
cdo Centrum voor Deeltijds Onderwijs
centr. centraal
CFI Centrale Financiën Instellingen
c.i. civiel ingenieur
cito Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
CIUF Conseil interuniversitaire de la Communauté française
ckv Culturele en kunstzinnige vorming
c.l. cum laude (met lof)
CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding
CLIL "Content and Language Integrated Learning", een vorm van tweetalig onderwijs
CM Cultuur & Maatschappij
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
colo Centraal Orgaan van Landelijke Opleidingsorganen (bedrijfsleven)
COO Commissie voor Openbare Onderstand, voorloper van OCMW
cpb Centraal Planbureau
CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Nederland)
CSg Christelijke Scholengemeenschap
cvb College van bestuur (Nederland)
cvo Centrum Volwassenenonderwijs
CVS Chronischevermoeidheidssyndroom
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

D[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
db Dagelijks Bestuur
dbso deeltijds beroepssecundair onderwijs
Dep(t) departement
dg. doopsgezind
dir. directeur
dra. doctoranda
drs. doctorandus
Dr. doctor
dr drama
ds. dominee
dvo Dienst voor onderwijsontwikkeling
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

E[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
EAJ Experimentele Arbeidsplaatsen Jeugdigen
ebb Enquête Beroepsbevolking
ecabo economisch en administratief beroeps onderwijs
ECTS European Credit Transfer System (een systeem van studiepunten in het Hoger onderwijs)
EER Europese Economische Ruimte
EDO Educatie voor duurzame ontwikkeling
EFTA European Free Trade Association (Europese Vrijhandelsassociatie)
EgO Ervaringsgericht onderwijs
ehbo Eerste hulp bij Ongelukken
elo elektronische leeromgeving
EM Economie & Maatschappij
EMS Europees Monetair Stelsel
EMU Economische en Monetaire Unie
EQUIS European Quality Improvement System, voor het hoger onderwijs
Erasmus European Community Action Scheme for the Mobility of University Students
EU Europese Unie
EU-15/EU-25 De vijftien respectievelijk 25 EU-landen
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam/euro
eurostat het Europees Statistiekenbureau
EVA Europese Vrijhandelsassociatie
EVV Europees Verbond van Vakverenigingen


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

F[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
flo functioneel leeftijdsontslag
FNV Federatie Nederlands Vakverbond
FPU Flexibel Pensioen en Uittreden
fte fulltime equivalent
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

G[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
gab Gewestelijk Arbeidsbureau
GAF Global Assessment of Functioning (een test voor psychisch en sociaal functioneren in de psychiatrie)
gak Gemeenschappelijk Administratiekantoor
G.G. gouverneur-generaal
GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst
gip Geïntegreerde proef
GIT Groninger Intelligentietest
gl gemengde leerweg
glo Gewoon Lager Onderwijs
gmr Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
GND Groot Nederlands Dictee
gk gelijke onderwijskansen(-beleid)
gon geïntegreerd onderwijs
GPB Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid
gvo gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
gym gymnasium; gymnastiek
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

H[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
hbo hoger beroepsonderwijs
HBO5 hoger beroepsonderwijs (België)
hbs hogereburgerschool
heao hoger economisch en administratief onderwijs
hiva nog gehanteerd letterwoord voor het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, het vroegere hoger instituut voor de arbeid
HLO Hoger Laboratorium Onderwijs
HO hoger onderwijs
hobu Hoger onderwijs buiten de universiteit
HO GENT Hogeschool Gent
hosp hoger onderwijs sociale promotie
howest Hogeschool West-Vlaanderen
HHs De Haagse Hogeschool
hsp Hoogsensitief persoon (van highly sensitive person)
HTI Herman Teirlinck Instituut
hts hogere technische school
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

I[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
ICT informatie- en communicatietechnologie
ID-bewijs Identiteitsbewijs
IEA International Association for the Evaluation of Educational Achievement
ing. niet-universitair geschoold ingenieur in Nederland; Industrieel ingenieur in Vlaanderen
IOn Inclusief onderwijs
IPTO Integrale Personeelstellingen Onderwijs
ir. universitair ingenieur in Nederland; Burgerlijk ingenieur in Vlaanderen
ISC InternettenSamenwerkingsCel op het Vlaamse departement Onderwijs
ISCED International Standard Classification of Education
ISO International Organization for Standardization
IT informatietechnologie
ITG Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen
ITO Individueel Technisch Onderwijs
IWO Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs
IWT Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

J[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
JAC Jongeren Advies Centrum
JCU Junior College Utrecht
JD Juridische Dienst
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

K[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
Kadoc Katholiek Documentatie- en Onderzoek Centrum (Leuven)
KASK Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
KB kaderberoepsgerichte leerweg
kcv klassieke culturele vorming
KHBO Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
KHLim Katholieke Hogeschool Limburg
KIvI Koninklijk Instituut van Ingenieurs
KMA Koninklijke Militaire Academie
KMS Koninklijke Militaire School (Nederland), Koninklijke Militaire School (België)
KOPP Kinderen van ouders met psychiatrische problemen
kso kunstsecundair onderwijs
KUB Katholieke Universiteit Brabant, Katholieke Universiteit Brussel
KU Leuven Katholieke Universiteit Leuven
Kulak Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk
kvot kunst, vorming, overdragen en techniek
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

L[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
lab. laboratorium
LAKS Landelijk Aktie Komitee Scholieren
LAS Leerling Administratie Systeem
lavo lager algemeen voortgezet onderwijs
LB Levens Beschouwing
lbo lager beroepsonderwijs
lco lager commercieel onderwijs
leao lager economisch en administratief onderwijs
LEI Universiteit Leiden
LERU League of European Research Universities
lgf leerlinggebonden financiering
lhno lager huishouds- en nijverheidsonderwijs (huishoudschool)
lic. licentiaat
lio leraar in opleiding
LLB Legum Baccalaureus
LLL Levenslang leren (voor het pedagogenjargon: Life long learning)
LLM Legum Magister; Master of Laws
llt lager land- en tuinbouwonderwijs
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
lo lager onderwijs; lichamelijke opvoeding
lom leer- en opvoedingsmoeilijkheden
LOOA Limburgs overlegplatform Onderwijs-Arbeid
LPA Leerplichtambtenaar
lts lagere technische school
lvs leerlingvolgsysteem
lwoo leerwegondersteunend onderwijs
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

M[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
MA Magister Artium
MANAMA master na master
MaVo Maatschappelijke vorming
mavo middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
MBA Master of Business Administration
mba Moderne Bedrijfsadministratie
mbo middelbaar beroepsonderwijs
MC multiple choice
mco middelbaar commercieel onderwijs
MD Medicinæ Doctor
mdgo middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs
meao middelbaar economisch en administratief onderwijs
MEd Magister Educationis
MLO Middelbaar Laboratorium Onderwijs
mms middelbare meisjesschool
MPhil Magister Philosophiae
mr. meester (in de rechten)
mr Medezeggenschapsraad
MSc Master of Science
MSOG Meetkundige - schatter van onroerende goederen
MTRO middelbaar toeristisch en recreatief onderwijs
Mts maatschap
mts middelbare technische school
mulo meer uitgebreid lager onderwijs


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

N[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen) Ned Nederlands Architectuurinstituut
NG Natuur & gezondheid
NGT Nederlandse Gebarentaal
NIOD Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
NLO Nieuwe Lerarenopleiding
NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit
NME natuur- en milieueducatie
NOB Nederlands Onderwijs in het Buitenland
NPP Norm post propedeuse
NT Natuur & techniek
NUHO Niet-Universitair Hoger Onderwijs
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

O[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
OBP Ondersteunend en beheerspersoneel
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
oio Onderzoeker in opleiding
OLP onderwijsleerpakket
O.L.S.[bron?] openbare lagere school
OOO[bron?] objectgeoriënteerd onderwijs
OR Ouderraad
OSG openbare scholengemeenschap
OV opleidingsvorm (zie Buitengewoon onderwijs)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

P[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
PAB persoonlijke-assistentiebudget
pabo pedagogische academie voor het basisonderwijs
PAV Project Algemene Vakken in het BSO
PDB Praktijkdiploma Boekhouden
PDI Praktijkdiploma Informatica
penn. penningmeester
PGGM Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen
PhD Philosophiæ Doctor
PHL Provinciale Hogeschool Limburg
PIH Provinciale Industriële Hogeschool (Kortrijk)
PISA Programme for international Student Assessment
PMT en PMT-k Prestatiemotivatietest (-voor kinderen) van H. Hermans
PO praktische opdracht
po primair onderwijs
POP Persoonlijk Ontwikkelings Plan
ppc psycho-pedagogisch consulent
Pres. president, voorzitter
pro praktijkonderwijs
prof. professor
prof.em. professor emeritus
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting; schoolexamen
pws profielwerkstuk
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Q[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
QUB Queens University Belfast
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

R[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
RA Rijksarchief
R&D Research & Development
red. redactie / redacteur
RKD Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
ROA Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
roc regionaal opleidingencentrum
r.s.g. Rijksscholengemeenschap
RTC Remedial Teaching Center
RUG Rijksuniversiteit Groningen, Rijksuniversiteit Gent
RUL afkorting van de voormalige naam van de Universiteit Leiden: Rijksuniversiteit Leiden
RVV Ruimtelijk voorstellingsvermogen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

S[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
sbao speciaal basisonderwijs
SBO Studie- en Beroepsoriëntering
SBO Speciaal Basis Onderwijs
SBU Studiebelastingsuur
Secr. secretaris
SER Sociaal-Economische Raad
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
SH Slechthorend
SI Système International
SIOD Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst
SIS Sociaal Informatiesysteem
SKEPP Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale
SMART opvoedings- of management-principe; Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden
so speciaal onderwijs
SOG Studie Ontwijkend Gedrag
SON Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest
StuFi studiefinanciering
STV Sociale en technische vorming
SVT schoolvorderingentest
SWP School Werk Plan
sws sectorwerkstuk


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

T[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
TAK Taal Aktie Komitee
TE tekenen
TEW Toegepaste economische wetenschappen
TH Technische Hogeschool
TIMSS Third International Mathematics and Science Study
tk techniek
TL theoretische leerweg
TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TOA Technisch onderwijsassistent
TOAH Tijdelijk onderwijs aan huis
TOLEDO Toetsen en leren doeltreffend ondersteunen, elektronische leeromgeving
tso technisch secundair onderwijs
tto tweetalig onderwijs
TUD Technische Universiteit Delft
TU/e Technische Universiteit Eindhoven
TSHD Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

U[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
UA Universiteit Antwerpen
UGent Universiteit Gent
Ub Universiteitsbibliotheek
UCLL University Colleges Leuven-Limburg
Ufsia Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen, nu opgegaan in Universiteit Antwerpen
ULB Université Libre de Bruxelles
ULg Université de Liège
ulo uitgebreid lager onderwijs
UT Universiteit Twente
UU Universiteit Utrecht
UvA Universiteit van Amsterdam
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

V[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
VAO Voortgezette Academische Opleiding
vavo voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
vbo voorbereidend beroepsonderwijs
VCOS Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport
VCOV Vlaamse Confederatie van Ouders en Onderwijsverenigingen
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VGST Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente
VITO Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek
VIZO Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (opleidingsinstituten: Syntra)
VKI Von Karman Institute
VLHORA Vlaamse Hogescholenraad
VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad
VLOR Vlaamse Onderwijsraad
vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
vmbo gl vmbo gemengde leerweg
vmbo-t vmbo theoretische leerweg
vmbo bb vmbo basisberoepsgerichte leerweg
vmbo kb vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
vo voortgezet onderwijs
VOET Vakoverschrijdende eindtermen
VOOD Vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen
VOT Voorlopige Ondertoezichtstelling (jeugdrecht)
VSK Vlaamse Scholieren Koepel
VSKO Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
vso voortgezet speciaal onderwijs (Nederland)
vso vernieuwd secundair onderwijs (Vlaanderen);
VTB Verbreding Techniek Basisonderwijs
Vr Vrijstelling
VU


Vrije Universiteit Amsterdam
VUB Vrije Universiteit Brussel
vve voor- en vroegschoolse educatie
VVKBaO Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs
VVKBuO Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs
VVKHO Vlaams Verbond van het Katholieke Hogescholen
VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs
VVL Vereniging van Vlaamse Leerkrachten
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; Vlaamse Wiskunde Olympiade
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

W[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
WAIS Wechsler Adult Intelligence Scale
WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WENK (Hogeschool voor) Wetenschap en Kunst
WISC Wechsler Intelligence Scale for Children
wo wetenschappelijk onderwijs
WPPSI Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
WUR Wageningen Universiteit and Researchcentre
WS Wetenschappen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

X[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Y[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Z[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
ZMLK zeer moeilijk lerende kinderen
ZMOK zeer moeilijk opvoedbare kinderen
Zobest Zelfonderzoek belangstelling en studierichtingen; een belangstellingsvragenlijst in verband met studie- en beroepskeuze

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]