Lijst van grietmannen van Rauwerderhem

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Rauwerderhem in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Ambtsperiode Naam grietman Leven Bijzonderheden
(1502, 1510) Low Doeying of van Donia †1533 In 1505 ook grietman van Wymbritseradeel.
1515- Jacla Eebsz Gelders grietman.
1517- Broer Eeckinge
(1524) Henno Hobbesz
1525 Aedo van Jongema Mogelijk substituut-grietman.
1525 - 1543 Lieuwe Hettezoon van Albada †1543
(1543-1578?) Hette van Albada †1587 Zoon van voorganger.
(1578 - 1583 Otto van Herema †1583
1582- 1602 Syrck van Bootsma †1602 Waarschijnlijk broer van Hessel van Bootsma, grietman van Idaarderadeel.
1602 - 1635 Pieter van Eysinga †1645 Deed afstand ten behoeve van zijn zoon.
1635 - 1639 Tjalling van Eysinga †1658 Zoon van voorganger.
1640 - 1658 Tjalling van Eysinga
1658 - 1665 Frans van Eysinga 1621-1673 Aansluitend grietman van Leeuwarderadeel. Zoon van Aede van Eysinga, grietman van Leeuwarderadeel. Schoonzoon van Tjalling van Eysinga, grietman van Menaldumadeel.
1665 - 1670 Watze van Roorda †1670
1670 - 1696 Barthold van Nijsten 1628-1696 Woonde op de Harsta State te Hogebeintum.
1696 - 1701 Edzard van Burmania 1655-1708 Aansluitend grietman van Ferwerderadeel. Schoonzoon van Frans van Eysinga.
1701 - 1701 Ulbo van Aylva 1668- Deed in hetzelfde jaar afstand van dit ambt. Zoon van Tjaert van Aylva, grietman van Hemelumer Oldeferd.
1701 - 1710 Zeino Joachim Welvelde van Burmania 1681-1710 Zoon van Sjuck Gerrold Juckema van Burmania, grietman van Wymbritseradeel. Schoonzoon van Hobbe Esaiäs van Aylva, grietman van Oostdongeradeel.
1710 - 1714 Tjalling van Sixma 1680-1714 Zoon van Douwe van Sixma, grietman van Barradeel.
1714 - 1729 Frans Julius Johan Heringa van Eysinga 1683-1714 Zwager van voorganger. Deed afstand ten behoeve van zijn zoon.
1729 - 1768 Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga 1721-1768 Zoon van voorganger. Schoonzoon van Idzard van Sminia, grietman van Hennaarderadeel.
1768 - 1795 Frans Julius Idzard Johan Heringa van Eysinga 1755-1806 Zoon van voorganger.
1795 - 1816 Geen grietman wegens de Franse tijd
1816 - 1830 jhr. Tjalling Aedo Johan van Eysinga 1790-1858 Zoon van jhr. Frans Julius Johan van Eysinga, grietman van Doniawerstal.
1830 - 1837 jhr.mr. Onno Reint van Andringa de Kempenaer 1801-1868 Hiervoor grietman van Lemsterland. Zoon van jhr. Antoon Anne van Andringa de Kempenaer, grietman van Lemsterland.
1837 - 1851 Frans Julius Johan baron van Heemstra 1811-1878 Zoon van Willem Hendrik baron van Heemstra, grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland.
Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Rauwerderhem niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Rauwerderhem.