Lijst van zoetwatervissen in de Benelux

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Kleine baars

Deze vissen komen in het zoetwater in de Benelux voor. Het zijn naast soorten die hier thuis horen ook exoten.

Lijst van vissen[bewerken | brontekst bewerken]

Alver Alburnus alburnus Rp
Amerikaanse dikkop-elrits Pimephales promelas %
Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea % Li
Atlantische steur Acipenser sturio # Rz
Baars Perca fluviatilis # Eu
Barbeel Barbus barbus Ro
Beekforel Salmo trutta fario # Ro
Beekprik Lampetra planeri # Ro
Bermpje Barbatula barbatulus Ro
Bittervoorn Rhodeus sericeus # Eu
Blankvoorn Leuciscus rutilus Eu
Blauwband Pseudorasbora parva % Rp
Blauwneus Vimba vimba Ro
Bot Platichthys flesus Rz
Brasem Abramis brama Eu
Bronforel Salvelinus fontinalis % Ro
Bruine dwergmeerval Ameiurus nebulosus % Rp
Diklipharder Chelon labrosus Rz
Donaubrasem Abramis sapa %
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus Rz
Dunlipharder Liza ramada Rz
Elft Alosa alosa # Rz
Elrits Phoxinus phoxinus # Ro
Europese meerval Silurus glanis # Eu
Europese zalm Salmo salar # Rz
Fint Alosa fallax # Rz
Gestippelde alver Alburnus bipunctatus # Ro
Giebel Carassius auratus gibelio # Li
Graskarper Ctenopharyngodon idellia % Li
Grootkopkarper Aristichthys nobilis %
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis # Li
Gup Lebistes reticulatus % Li
Houting Coregonus oxyrinchus # Rz
Karper Cyprinus carpio # Li
Kesslers grondel Neogobius kessleri % Rp
Kleine modderkruiper Cobitis taenia Li
Kolblei Blicca bjoerkna Eu
Kopvoorn Leuciscus cephalus # Ro
Kroeskarper Carassius carassius # Li
Kwabaal Lota lota # Rp
Marmergrondel Proterorhinus marmoratus %
Paling Anguilla anguilla Eu
Pontische stroomgrondel Neogobius fluviatilis %
Pos Gymnocephalus cernuus Eu
Regenboogforel Oncorhynchus mykiss % Ro
Rivierdonderpad Cottus gobio # Ro
Riviergrondel Gobio gobio Rp
Rivierprik Lampetra fluviatilis # Rz
Roofblei Aspius aspius % Rp
Ruisvoorn Rutilus erythrophthalmus # Li
Serpeling Leuciscus leuciscus Ro
Sneep Chondrostoma nasus # Ro
Snoek Esox lucius Li
Snoekbaars Stizostedion lucioperca % Eu
Spiering Osmerus eperlanus # Rz
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius Li
Vetje Leucaspius delineatus # Li
Vlagzalm Thymallus thymallus # Ro
Winde Leuciscus idus # Rp
Witvingrondel Romanogobio belingii #?[1][2] Rp
Zeeforel Salmo trutta trutta Rz
Zeelt Tinca tinca Li
Zeeprik Petromyzon marinus # Rz
Zilverkarper Hypophthalmichthys molitrix %
Zonnebaars Lepomis gibbosus % Rp
Zwartbekgrondel Neogobius melanostomus %
Zwarte dwergmeerval Ameiurus melas % Rp

Legenda[bewerken | brontekst bewerken]

  • De vissen die op de Rode lijst staan zijn met een "#" gemerkt.
  • De exoten staan met een "%" afgebeeld.

In Nederland veelgebruikte indeling voor zoetwatervissen[bewerken | brontekst bewerken]

Visserij-onderzoekers in Nederland hanteren vaak een systeem dat min of meer is afgeleid van het zone-systeem. Het grote voordeel van dit systeem is dat iedere vis uniek gekarakteriseerd wordt.

Eurytope soorten (Eu)[bewerken | brontekst bewerken]

Dit begrip betekent hetzelfde als euryoek (Oudgrieks: εὐρύς (eurús) = wijd; οἶκος (oîkos) = huis; τόπος (tópos) = plaats) Eurytope vissoorten komen voor over een breed traject van milieugradiënten. Alle stadia van deze vissoorten komen zowel in stilstaand als stromend water voor. Tot deze groep behoren de meest voorkomende soorten.

Limnofiele soorten (Li)[bewerken | brontekst bewerken]

(Oudgrieks: λίμνη (límnē) = poel, stilstaand water; φιλεῖν (philein) = beminnen) Dit zijn soorten waarbij alle levensstadia gebonden zijn aan stilstaand water met een rijke begroeiing Deze soorten zijn voornamelijk de begeleidende soorten van de brasemzone, behalve de snoek die ook in klein stromend water voorkomt, mits daar ook planten of andere mogelijkheden voor schuilgelegenheid is.

Obligaat reofiele soorten (Ro)[bewerken | brontekst bewerken]

Reofiel betekent stroomminnend (Oudgrieks: ῥέειν (rhéein) = stromen). Alle levensstadia zijn gebonden aan stromend water, verbinding met zee niet noodzakelijk. Hier treffen we beekforel, vlagzalm en barbeel aan, de kensoorten van de bijbehorende zones met stromend water en de begeleidende soorten waarvan er ook een drietal (kopvoorn, barbeel en sneep) weleens afdalen in de lagere stroomgebieden van de rivier die tot de brasemzone behoren.

Partieel reofiele soorten (Rp)[bewerken | brontekst bewerken]

Sommige levensstadia zijn gebonden aan stromend water. Dit water moet dus in verbinding staan met beek of rivier. Deze vissoorten zoeken in de paaitijd stromend water op, maar verblijven als volwassen vis veelal in stilstaand water. Overigens kunnen zonnebaars, kwabaal en de dwergmeervallen zich ook voortplanten in stilstaand water.

Reofiel zoet – zout (Rz)[bewerken | brontekst bewerken]

Dit zijn stroomminnende soorten die van zout naar zoet trekken om te paaien, dit zijn de anadrome soorten zoals zalm, zeeforel, steur en houting. Daarentegen zijn er de katadrome soorten als paling en bot die van zoet naar zout trekken om te paaien (Oudgrieks: ἀνά (aná) = naar boven; κατά (katá) = naar beneden; δραμεῖν (drameîn) = rennen)

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

  • Van Emmerik, W. & H.W. de Nie. 2006. De zoetwatervissen van Nederland. Ecologisch bekeken. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. ISBN 90-810295-1-7.
  • Crombaghs, B.E.H.J.M., R.W. Akkermans, R.E.M.B. Gubbels & G. Hoogerwerf. 2000.Vissen in Limburgse Beken. Natuurhistorisch genootschap in Limburg en Stichting RAVON. ISBN 90-74508-09-X.
  • Gerstmeier, G. & T. Romig. 1998. Zoetwatervissen van Europa. Tirion, Baarn, ISBN 905210369-0.
  • Spikmans, F. & J. Kranenbarg. 2005. Herkenning zoetwatervissen. Stichting RAVON, Nijmegen. ISBN 978-90-803430-6-1.
  • Spikmans, F. & T. de Jongh. 2005. Het waarnemen van zoetwatervissen. Stichting RAVON, Nijmegen. ISBN 978-90-803430-5-4.
  • Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European Freshwater Fishes. Berlin, Germany. ISBN 978-2-8399-0298-4.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]