Milieuvergunning

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een milieuvergunning is een vergunning op basis van de milieuwetgeving in Nederland of Vlaanderen.

Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

In oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden waardoor de milieuvergunning opgenomen is in een omgevingsvergunning.

Milieuvergunningen werden afgegeven door zowel provincies als gemeenten. De betreffende bevoegdheden waren verwoord in de Wet milieubeheer (Wm). Tot 1 maart 1993 werd dit middels de Hinderwet (HW) geregeld. Deze laatste was de eerste wet die zich richtte op de bescherming van het milieu en dateert van meer dan een eeuw geleden (1875).

Veel inrichtingen (bedrijven en instellingen) hebben een omgevingsvergunning nodig. Vrijwel alle inrichtingen vallen namelijk als gevolg van de bedrijfsmatige activiteiten onder de Wet milieubeheer. Aan de verlening van een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden. Uitgangspunt bij het opstellen van voorschriften wordt het Beste Beschikbare Technieken principe (BBT-principe) gehanteerd. De Beste Beschikbare Technieken is het beginsel dat ervan uitgaat dat een inrichting zoveel als economisch en technisch mogelijk is nadelige gevolgen voor het milieu beperkt. Dit is vastgelegd in artikel 2.14 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo).

Met deze voorschriften wordt bijvoorbeeld gewaarborgd dat de vergunningplichtige inrichting binnen de gestelde geluidsnormen opereert. Ook komen voorschriften ter voorkoming van stankhinder en verontreiniging veel voor.

Sinds 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van kracht. In dit Activiteitenbesluit milieubeheer (zoals het sinds 1 januari 2013 heet) worden voor veel bedrijven algemeen geldende voorschriften gesteld waardoor voor deze bedrijven de vergunningsplicht vervalt en kan worden volstaan met het indienen van een melding (type B bedrijven).

Voor bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit (type C bedrijven) en voor IPPC bedrijven geldt dat zij nog steeds een vergunning moeten aanvragen.

Een vergunning is nodig om een bedrijf:

  • op te richten
  • in werking te hebben
  • te veranderen
  • de werking ervan te veranderen

Een Procedure milieuvergunning zou circa zes maanden moeten duren (uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb). In de praktijk blijkt dit vaak niet haalbaar.

Wanneer een bedrijf, in het bezit van een adequate vergunning, iets binnen de inrichting gaat veranderen en deze verandering heeft alleen gunstige of geen gevolgen voor het milieu en past binnen de ruimte van de vergunning, dan hoeft de verandering alleen gemotiveerd en schriftelijk te worden gemeld (een zogenaamde artikel 8.19 melding Wet milieubeheer). Een meldingsformulier artikel 8.19 Wm is (digitaal) verkrijgbaar bij de gemeente.

België[bewerken | brontekst bewerken]

Vlaanderen[bewerken | brontekst bewerken]

In Vlaanderen worden milieuvergunningen sedert 1991 afgegeven op basis van het Milieuvergunningsdecreet uit 1985 en het uitvoeringsbesluit daarvan, VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) [zie aldaar].

Per 23 februari 2017 wordt de milieuvergunning met de bouwvergunning samengevoegd naar de nieuwe omgevingsvergunning.

Brussel[bewerken | brontekst bewerken]

In het Brussels Gewest is een milieuvergunning vereist voor een 200-tal inrichtingen die zijn vastgelgd op de “Lijst van ingedeelde inrichtingen”.[1][2]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]