Milieuwetgeving in Nederland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De milieuwetgeving in Nederland is al vrij oud, al vanaf begin 1900. Sindsdien hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals decentralisatie, centralisatie en sectorale clustering.

Een opsomming van oude en nieuwe milieuwetten[bewerken]

Diverse wetten zijn specifiek gemaakt om primair het milieu te beschermen. Enkele zijn hulpwetten waarin bepalingen zijn opgenomen die tevens het milieu dienen. Niet alleen het milieu wordt beschermd: een goed voorbeeld is de Woningwet, waarin de mens wordt beschermd tegen het bouwen op verontreinigde bodem. Verder:

Onder de meeste wetgevingen zijn besluiten opgenomen. Diverse beleidsontwikkelingen (met name in de Wet bodembescherming) zijn uitgewerkt in circulaires en Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Hierin is veelal de aanpak beschreven en ze hebben een normerende werking (ook geldt dit met name voor de (Wbb)).

Ontwikkelingen tot 1970[bewerken]

 • 1928 Natuurschoonwet in werking
 • 1936 Vogelwet in werking
 • 1961 Boswet in werking
 • 1962 Bestrijdingsmiddelenwet in werking
 • 1967 Natuurbeschermingswet in werking

Ontwikkelingen van 1970 tot 1980[bewerken]

 • 1970 Wet verontreiniging oppervlaktewateren in werking
 • 1970 Wet inzake luchtverontreiniging in werking
 • 1979 Wet geluidhinder in werking

Ontwikkelingen van 1980 tot 1990[bewerken]

 • 1983 Interimwet bodemsanering in werking
 • 1985 Wet milieugevaarlijke stoffen in werking
 • 1986 Meststoffenwet in werking
 • 1986 Wet Bodembescherming in werking en Interimwet bodemsanering opgeheven en opgenomen

Ontwikkelingen van 1990 tot 2000[bewerken]

 • 1993 Wet milieubeheer, een aantal belangrijke wijzigingen van deze wet treden in werking
 • 1994 Wet bodembescherming gewijzigd
 • 1998 Natuurbeschermingswet (vervanging oude Natuurbeschermingswet uit 1967)
 • 1998 Flora- en faunawet in werking (geïntegreerd en/of opgeheven zijn: Vogelwet, Jachtwet, Nuttige dierenwet, Wet bedreigde uitheemse diersoorten, In- en uitvoerwet en een deel van de Natuurbeschermingswet)