Overleg:Patricia Remak/Verklaring initiërend moderator

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vragen/discussie/opmerkingen s.v.p. op de overlegpagina van het artikel


Onderstaande verklaring dient als achtergrondinformatie i.v.m. de tijdelijke aanpassing van het artikel Patricia Remak.


Wat er aan voorafging[bewerken]

Op 19-6-08 ontving Wikipedia via een van de daartoe geëigende kanalen een verzoek van betrokkene strekkende de verwijdering van het artikel over haar op Wikipedia.

Het was niet de eerste keer dat Wikipedia een verzoek bereikt een artikel (of een gedeelte daaruit) aan te passen dan wel te verwijderen, zulks om uiteenlopende redenen.

In dit geval waren een aantal bijzondere omstandigheden van toepassing:

  • De "Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet" van het CBP, zijnde de synthese van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de tot dan (december 2007) beschikbare jurisprudentie, waren van kracht geworden.
  • O.a. bepaalde zinsneden in het verzoek van betrokkene, tezamen met het volgende citaat van de site van het CBP:
Het CBP is ervan overtuigd dat zelfregulering een effectieve bijdrage zal leveren aan het realiseren van het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
gaven ondergetekende gegronde redenen te veronderstellen dat dit verzoek niet uitsluitend op initiatief van betrokkene aan Wikipedia was gericht.

Op grond van het tweede punt is toen besloten het betreffende artikel aan te passen, voorgaande versies te verwijderen en het artikel tegen verdere bewerkingen te beveiligen. De collega moderatoren zijn hierover geïnformeerd evenals de legal council van de Wikimedia Foundation.

Vrij snel na deze gebeurtenis is voorts besloten nader juridisch advies in te winnen. Hangende de uitkomst hiervan is de status quo gehandhaafd.

De motivering voor de oorspronkelijke ingreep[bewerken]

Een strafrechterlijk feit valt onder de bijzondere persoonsgegevens, waarvan publicatie verboden is. De verantwoordelijke van een website waarop dit soort gegevens toch gepubliceerd worden, dient deze op eerste verzoek van betrokkene te verwijderen, zelfs als betrokkene voorafgaande toestemming heeft gegeven, maar deze toestemming alsnog intrekt.

Uitzondering[bewerken]

Een uitzondering hierop vormt de z.g. journalistieke exceptie (zie blz 43 van de Richtsnoeren). Wikipedia is niet een site met als hoofddoel het bedrijven van journalistiek. Het CBP hanteert echter vier criteria, waar de journalistieke exceptie toch van toepassing is, ongeacht of het primaire doel van de site journalistiek is . Wikipedia voldoet zonder meer aan de eerste twee criteria, zijnde:

  • Het moet gaan om objectieve informatieverzameling;
  • Het moet een regelmatige bezigheid zijn.

Aan het derde criterium (maatschappelijke strekking) voldoet publicatie van de bijzondere persoonsgegevens in dit specifieke geval ook Het voorbeeld dat de Richtsnoeren aandraagt, bevestigt dit nog eens.

Bij het vierde criterium gaat het erom dat betrokkene een recht van repliek moet hebben. Hoewel Wikipedia dat niet kent zoals dat bij de traditionele journalistieke publicaties gebruikelijk is (b.v. het plaatsen van een rectificatie), heeft Wikipedia wel voldoende middelen (corrigeren, verwijderen, beveiligen) en past die waar nodig ook toe, waardoor wij de mening zijn toegedaan dat Wikipedia ook aan dit vierde criterium voldoet.

Ook in het geval Wikipedia gekwalificeerd zou worden als interactieve publicatie, vindt naar onze mening in ruime mate kwalitatief adequate moderatie plaats.

Belangenafweging[bewerken]

In alle gevallen van de publicatie van een persoonsgegeven dient een belangenafweging plaats te vinden tussen het belang van betrokkene enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Wikipedia anderzijds. Wikipedia, als on-line encyclopedie, heeft als doel zo compleet mogelijk te zijn, maatschappelijk relevante gegevens daarop niet uitgezonderd.

In het onderhavige geval gaat het om een ex-politica, die als gevolg van verzwegen inkomsten ten onrechte teveel wachtgeld heeft genoten, nadat zij de landelijke politiek had verlaten. Zij is hiervoor eind januari 2008 in hoger beroep door het gerechtshof veroordeeld.

Het oordeel van de door ons geraadpleegde deskundigen (waarvan de laatste vrijdag 27 juni 2008 ontvangen is), alsmede van deskundigen die hierover zelfstandig een oordeel hebben gepubliceerd, hebben ons doen besluiten dat de maatschappelijke relevantie om dit gegeven in de encyclopedie op te nemen prevaleert boven het belang van betrokkene.

Het artikel is daarom in de oorspronkelijke toestand hersteld. - RonaldB 28 jun 2008 01:45 (CEST)