Overleg:Wetboek van Strafvordering (Nederland)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In de infobox staat als titel van de wet: "Wet van 15 januari 1921, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafvordering". Blijkens de Staatscourant van 29-1-1921 was dit inderdaad de titel van de wet waarbij het wetboek werd vastgesteld. Maar is het daarmee ook de titel van het Wetboek van Strafvordering zelf? Dat is toch niet per se hetzelfde?

De genoemde titel staat ook niet boven de wetstekst op wetten.nl, terwijl de aanhef uit 1921 ('Wij WIlhelmina' enz.) daar nog wel staat. Bij vergelijking zag ik dat boven de Auteurswet 1912 wél de kop 'Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht' staat, terwijl boven het Wetboek van Strafvordering alleen maar 'Wet van 15 januari 1921' staat. Bever (overleg) 3 dec 2017 04:11 (CET)

Er is ook de Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001). Het lijkt of er twee wetten zijn, maar dat is niet zo, het is in feite inderdaad hetzelfde. Een tekst als 'Wet van 15 januari 1921' als ondertitel van een wet is volgens mij op wetten.overheid.nl niet gebruikelijk, dus het is goed dat dit op basis van de originele bron wordt aangevuld. - Patrick (overleg) 3 dec 2017 08:25 (CET).
Aanvullend (mocht Bever nog niet overtuigd zijn): Tekst & Commentaar Strafvordering gebruikt (in de gedrukte versie) ook de aanhef "Wet van 15 januari 1921, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafvordering, Stb. 1926, 314, zoals laatstelijk gewijzigd op 31 mei 2017 (i.w.tr. 17-06-2017)" en in de online versie "Wet van 15 januari 1921, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafvordering". Woody|(?) 5 dec 2017 12:17 (CET)
Er lopen denk ik twee zaken door elkaar heen. Als men in het dagelijks spraakgebruik spreekt over het 'Wetboek van Strafvordering' dan bedoelt men de wet zoals men die (geconsolideerd) kan kopen in bij de boekhandel. Staatsrechtelijk gezien is het huidige Wetboek van Strafvordering echter een verzameling van in het Staatsblad gepubliceerde wetten. Wetten.nl is zo vrij om een geconsolideerde tekst te publiceren, maar de teksten uit het Staatsblad zijn leidend.
De titel van de wet is dan ook de titel zoals die in het Staatsblad gepubliceerd is. In het Staatsblad 1921, 14 is dat «wet van den 15den Januari 1921, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafvordering». Dat dit 'de titel' is, is wellicht ook wel logisch. Als al deze wet formeel alleen 'Wetboek van Strafvordering' zou heten, dan was er formeel gezien geen manier om het WvSv 1811 te onderscheiden van het WvSv van 1838 en 1921. De titel in het Staatsblad fungeert zo bezien tot individualisatie van de betreffende wet. Die titel volgt weer de Koninklijke Boodschap die het voorstel van wet begeleidt. I.c. «wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van wet tot vaststelling van een Wetboek van Strafvordering» (mijn cursivering).
Tegenwoordig wordt de citeertitel ook opgenomen in de wet zelf. Er staat dan iets in de trant van 'deze wet wordt aangehaald als …' Bij het Wetboek van Strafvordering lijkt dit (nog) niet het geval te zijn geweest. Daarnaast is dat de tekst van het Wetboek niet tegelijkertijd met de afkondiging geplaatst. De tekst is bij afzonderlijk «Besluit van den 30sten Juli 1925, houdende bekendmaking van den tekst van het bij de wet van 15 Januari 1921 (Staatsblad n°. 14) vastgestelde nieuwe Wetboek van Strafvordering met de daarin bij de wetten van 29 Juni 1925 (Staatsbladen nos. 308 en 314) gebrachte wijzigingen en aanvullingen» (Stb. 1925, 343) gepubliceerd. Ook daar komt 'de titel' weer terug en wordt niet volstaan met 'Wetboek van Strafvordering'.
TL;DR: de titel van de wet is de titel zoals die in het Staatsblad gepubliceerd is. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 5 dec 2017 13:40 (CET)
Bij de Auteurswet is de toevoeging "1912" onlangs officieel vervallen.
Er lopen hier twee systemen door elkaar: sommige wetten worden geactualiseerd door wijzigingen, andere door vervanging. De kern van onze huidige Auteurswet stamt nog steeds uit 1912, al is daar in de loop van de jaren een hoop aan toegevoegd en gewijzigd. Voor het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering geldt hetzelfde.
Belastingwetten worden echter als regel wel met jaartal vermeld, omdat bij voorbeeld de Wet op de Inkomstenbelasting van 2001 (met de bekende "boxen") een geheel nieuwe wet was. Bij het citeren moet soms het jaartal worden vermeld omdat op oudere gevallen soms de oude wet nog van toepassing is. Gek genoeg wordt deze logica in het Strafrecht niet gevolgd, al geldt de wettelijke regel dat bij strafverzwaring tussen het moment van het strafbare feit en de berechting daarvan het oude recht wordt toegepast. Jaartallen kunnen ook belangrijk zijn omdat een nieuwere regel een oudere vervangt als die hetzelfde feitencomplex betreft ("lex posterior").– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Rbakels (overleg · bijdragen) 8 jun 2018 16:07

Schrijnend[bewerken]

Helaas heb ik nu geen tijd een nieuw lemma te schrijven, maar de huidige tekst is werkelijk verschrikkelijk slecht. Meteen in het begin moet gezegd worden dat dit wetboek het strafprocesrecht regelt. Even nog dacht ik dat ik dat in het lemma "strafprocesrecht" kon vinden, maar er is slechts een paragraaf in het algemene lemma "procesrecht", en daarin staat helemaal weinig.

Degene die (hopelijk) een nieuw lemma gaat schrijven moet van meet af aan duidelijk maken dat dit wetboek de gang van zaken in het strafrecht regelt, van staandehouding tot (maar niet tot en met) detentie. Daarbij moet het begrip "verdachte" worden uitgelegd, en worden aangegeven dat (alleen) ten aanzien van verdachten dwangmiddelen kunnen worden toegepast, van staandehouding via aanhouding ("arrestatie") tot inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis. Belangrijk is dat verdachten plichten hebben (zich een ondervraging en tijdelijke opsluiting te laten welgevallen) maar ook rechten. Aan de "maximale gevangenisstraf" wordt veel te veel aandacht besteed. In het kader van het onderwerp van het lemma hoeft alleen te worden aangegeven dat voor zwaardere strafbare feiten zwaardere dwangmiddelen mogen worden ingezet, waarbij een belangrijke grens ligt bij delicten waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan (maximumstraf > 4 jaar).

Rbakels (overleg) 8 jun 2018 15:04 (CEST)

Beste Rbakels, ik deel de kritiek dat de huidige tekst een hoog dilettantisch knutselgehalte heeft, maar een lemma over het Wetboek van Strafvordering zal in eerste instantie toch wel over het wetboek als zodanig gaan? Over het ontstaan, de geschiedenis, de karakteristieken en het verschil met oudere/andere regelingen? Daarbij ontkomt men inderdaad niet aan een bespreking van het centrale begrip 'verdachte' (en overigens ook niet aan de voorlopige hechtenis) en welke gevolgen daaraan zijn verbonden, maar een gedetailleerde bespreking lijkt mij het bestek van een encyclopedisch lemma over het wetboek te buiten te gaan. Zulke uitweidingen kunnen toch veel beter in een overzichtsartikel 'strafprocesrecht (Nederland)' en een artikel 'verdachte (Nederland)' besproken worden. Hier hoort het wetboek als zodanig centraal te staan. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 13 jun 2018 15:41 (CEST)
Er is wel degelijk een artikel strafprocesrecht. In de eerste zin van dit artikel staat een link formeel strafrecht maar die schakelt door naar het artikel over strafprocesrecht. Bever (overleg) 13 jun 2018 15:51 (CEST)
Niemand beweert dat er geen artikel 'Strafprocesrecht' bestaat. Rbakels schreef dat in dat artikel geen melding wordt gemaakt van het feit dat het Nederlandse strafprocesrecht in het Wetboek van Strafvordering geregeld is, maar dat dit wel wordt genoemd in het artikel 'Procesrecht'. Jeroen N (overleg) 13 jun 2018 16:10 (CEST)