Schematisch overzicht federale indeling België

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Deze tabel geeft een schematisch overzicht van de organisatie van de Belgische overheden volgens de principes van Trias Politica (de theoretische leer achter de scheiding der machten) naar territoriaal niveau (verticale machtenscheiding) voor de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht (horizontale machtenscheiding).

Geografisch niveau Kaart Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht
België: Federaal niveau Kamer van volksvertegenwoordigers, Senaat en de Koning De Belgische regering en de Koning Raad van State, Grondwettelijk hof (of vroeger Arbitragehof)
Regionaal niveau: Gemeenschappen Bevoegd voor personele materies (uitgenomen de organisatie van de Erediensten):
  • Vlaamse Gemeenschap: Alle Vlaamse provincies en Brussel (*)
  • Franse Gemeenschap: Alle Waalse provincies (met uitzondering van de Duitstalige gemeenten) en Brussel
  • Duitstalige Gemeenschap: Duitstalige gemeenten
Raad van State
Regionaal niveau: Gewesten: Bevoegd voor plaatsgebonden materies (ruimtelijke ordening en stedenbouw, economie, werkgelegenheid, landbouw, openbare werken, vervoer (gedeeltelijk), buitenlandse handel, gemeente-en provinciewet):
  • Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap bevoegdheden zijn gefusioneerd; Vlaamse provincies uitgenomen de 19 gemeenten van het Brusselse gewest
  • Waals Gewest: Alle Waalse provincies: uitgenomen Brussels gewest
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Raad van State
Provinciaal


Provincieraad Bestendige deputatie Hof van beroep, hof van assisen
Arrondissement Arrondissementscommissaris (vroegere Prefect) Rechtbank van eerste aanleg, correctionele rechtbank
Steden en gemeenten Gemeenteraad College van burgemeester en schepenen Vrederechter, politierechtbank

(*) Een deel van de uitvoerende bevoegdheden worden in Brussel uitgeoefend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Dit is evenwel géén regering, maar een ondergeschikt, uitvoerend bestuur.