Naar inhoud springen

School van Salamanca

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Francisco de Vitoria, die geldt als de grondlegger
17e eeuws klaslokaal aan de Universiteit van Salamanca

De School van Salamanca werd gevormd door een groep Spaanse denkers in de 16e eeuw die allen doceerden aan de Universiteit van Salamanca. Hun leer wordt vaak aangeduid als Spaanse laat-scholastiek in tegenstelling tot de zg. late scholastiek van denkers als Johannes Duns Scotus en Willem van Ockham die tot een veel oudere periode behoren. De Spaanse denkers braken juist met de via moderna en keerden terug naar de leer van Thomas van Aquino. De Spaanse laat-scholastiek vormt de overgang van de middeleeuwse filosofie naar de moderne filosofie. "Alle grote denkers van de moderne filosofie: René Descartes en Gottfried Wilhelm Leibniz, Francis Bacon, Thomas Hobbes en John Locke, Hugo Grotius en Samuel von Pufendorf zijn bij de scholastieke leermeesters in de leer geweest," schrijft Hans Welzel.

De laat-scholastiek van de School van Salamanca kwam tot ontwikkeling door Pieter Crockaert die zich in 1503 afwendde van het nominalisme en zijn belangstelling richtte op Thomas van Aquino. De meest bekende denkers van deze school waren Francisco de Vitoria, die als de eigenlijke grondlegger wordt gezien, en Francisco Suárez die de laatste van deze school is. In hoofdzaak beriepen zij zich op Thomas van Aquino, wiens leer zij nieuw leven inbliezen (via antiqua), maar op een aantal punten ook op de filosofie van Johannes Duns Scotus en Willem van Ockham (via moderna). Andere denkers van de School van Salamanca waren bijvoorbeeld Fernando Vazquez de Menchaca, Luis de Molina, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias y Leyva en Martín de Azpilcueta. Opmerkelijk is dat zij zich zowel met theologie als met rechtsgeleerdheid bezighielden.

De juridische doctrine van de School van Salamanca betekende het einde van middeleeuwse rechtsbegrippen, met een herbevestiging van vrijheid die in die tijd niet gebruikelijk was in Europa. De natuurlijke rechten van de mens kwamen op de een of andere manier in het middelpunt van de belangstelling te staan, waaronder rechten als recht op leven, economische rechten zoals het recht op eigendom en spirituele rechten (het recht op vrijheid van denken en de menselijke waardigheid).

De School van Salamanca herformuleerde het concept van de natuurwet: wet die voortkomt uit de natuur zelf, waarbij alles wat in de natuurlijke orde bestaat in deze wet deelt. Hun conclusie was dat, aangezien alle mensen dezelfde natuur delen, ze ook dezelfde rechten op leven en vrijheid delen. Dergelijke opvattingen vormden een noviteit in het Europese denken en druisten in tegen de opvattingen die destijds in Spanje en Europa overheersten, namelijk dat de inheemse bevolking van Amerika dergelijke rechten niet had.

De school van Salamanca is beschreven als de "eerste economische traditie" op het gebied van economie.[1] Dit legde de oorsprong van de economische theorie op het Europese vasteland, wat leidde tot een herwaardering van de hele geschiedenis van de discipline.[2] Er is veel aandacht besteed aan het economische denken van de School van Salamanca door Joseph Schumpeter's History of Economic Analysis (1954). Het heeft het gebruik van de term School van Salamanca in de economie niet bedacht, maar zeker geconsolideerd. Schumpeter bestudeerde de scholastieke doctrine in het algemeen en de Spaanse scholastieke doctrine in het bijzonder, en prees het hoge niveau van de economische wetenschap in Spanje in de 16e eeuw. Hij betoogde dat de School van Salamanca het meest verdient te worden beschouwd als de grondleggers van de economie als wetenschap. De school werkte geen volledige economische doctrine uit, maar ze stelden de eerste moderne economische theorieën op om de nieuwe economische problemen aan te pakken die waren ontstaan met het einde van de middeleeuwse orde. Helaas was er geen voortzetting van hun werk tot het einde van de 17e eeuw en veel van hun bijdragen werden vergeten, om later door anderen herontdekt te worden.

Het denken van de school werd gedefinieerd als "pro-markt, pro-hard geld, anti-staat in vele opzichten, pro-eigendom, en pro-handelaar tot een verrassende mate."[2]

De Engelse historicus van het economisch denken Marjorie Grice-Hutchinson en de Belgische rechtshistoricus Wim Decock hebben talrijke artikelen en monografieën over de School van Salamanca gepubliceerd.[3]

Hoewel er geen directe invloed lijkt te zijn, is het economische denken van de School van Salamanca in veel opzichten vergelijkbaar met dat van de Oostenrijkse School. Murray Rothbard noemde ze proto-Oostenrijkers.[2]

In 1517 werd de Vitoria, toen nog aan de Sorbonne, geraadpleegd door Spaanse kooplieden in Antwerpen over de morele legitimiteit van handel om iemands persoonlijke rijkdom te vergroten. Vanuit het oogpunt van vandaag zou men zeggen dat ze vroegen om een consultatie over de ondernemersgeest. Vanaf dat moment keken Vitoria en andere theologen naar economische zaken. Ze stapten af van opvattingen die ze als achterhaald beschouwden en namen in plaats daarvan nieuwe ideeën over die gebaseerd waren op principes van het natuurrecht.

Volgens deze opvattingen is de natuurlijke orde gebaseerd op de "vrijheid van verkeer" van mensen, goederen en ideeën, waardoor mensen elkaar kunnen leren kennen en hun gevoelens van broederschap kunnen vergroten. Dit houdt in dat koophandel niet alleen niet verwerpelijk is, maar dat het eigenlijk het algemeen belang dient.

Eigen terrein

[bewerken | brontekst bewerken]

De aanhangers van de School van Salamanca waren het er allemaal over eens dat onroerend goed het gunstige effect heeft dat het de economische activiteit stimuleert, wat op zijn beurt bijdroeg aan het algemene welzijn. Diego de Covarubias y Leyva (1512–1577) was van mening dat mensen niet alleen het recht hadden om eigendom te bezitten, maar - nogmaals, een specifiek modern idee - dat ze het exclusieve recht hadden om van dat eigendom te profiteren, hoewel de gemeenschap er ook van zou kunnen profiteren. Toch worden daar in tijden van grote noodzaak alle goederen gemeengoed.

Luis de Molina betoogde dat individuele eigenaren beter voor hun goederen zorgen dan voor gemeenschappelijk bezit, een vorm van de tragedie van de meent. Geld, waarde en prijs

Geld, waarde en prijs

[bewerken | brontekst bewerken]
Martín de Azpilcueta

De meest complete en methodische ontwikkelingen van een Salamancaanse waardetheorie waren door Martín de Azpilcueta (1493-1586) en Luis de Molina. Geïnteresseerd in het effect van edele metalen die uit Amerika komen, bewees de Azpilcueta dat in de landen waar edele metalen schaars waren, de prijzen voor hen hoger waren dan in die waar ze overvloedig waren. Edelmetalen hebben, net als elk ander handelsgoed, op zijn minst een deel van hun waarde gewonnen door hun schaarste. Deze schaarstetheorie van waarde was een voorloper van de kwantitatieve theorie van geld die iets later door Jean Bodin (1530-1596) naar voren werd gebracht.

Tot die tijd was de overheersende waardetheorie de middeleeuwse theorie, gebaseerd op de productiekosten als de enige determinant van een rechtvaardige prijs (een variant van de productiekostentheorie van waarde, het meest recentelijk gemanifesteerd in de arbeidstheorie van waarde). Diego de Covarrubias en Luis de Molina ontwikkelden een subjectieve theorie van waarde en prijzen, die beweerde dat het nut van een goed van persoon tot persoon verschilde, zodat rechtvaardige prijzen zouden voortvloeien uit wederzijdse beslissingen in de vrije handel, behoudens de verstorende effecten van monopolie, fraude of overheidsingrijpen. Om dit in de huidige termen uit te drukken, verdedigden de aanhangers van de School de vrije markt, waar de eerlijke prijs van een goed zou worden bepaald door vraag en aanbod.

Hierover schreef Luis Saravia de la Calle in 1544:

— Degenen die de juiste prijs afmeten aan de arbeid, de kosten en het risico van de persoon die handelt in de goederen of deze produceert, of de transportkosten of de reiskosten... of wat hij moet betalen, de factoren want hun industrie, risico en arbeid hebben grote fouten... Want de rechtvaardige prijs komt voort uit de overvloed of schaarste aan goederen, kooplieden en geld... en niet uit kosten, arbeid en risico.... Waarom zou een baal linnen die tegen hoge kosten over land uit Bretagne wordt aangevoerd meer waard zijn dan een baal die goedkoop over zee wordt vervoerd?... Waarom zou een met de hand geschreven boek meer waard zijn dan een gedrukt boek, terwijl het laatste beter is hoewel het minder kost om te produceren?... De juiste prijs wordt niet gevonden door de kosten te tellen, maar door de algemene schatting.

Rente op geld

[bewerken | brontekst bewerken]

Woeker (wat in die periode het in rekening brengen van rente op een lening betekende) is altijd negatief beoordeeld door de katholieke kerk. Het Derde Concilie van Lateranen veroordeelde elke terugbetaling van een schuld met meer geld dan oorspronkelijk was uitgeleend; het concilie van Vienne verbood woeker uitdrukkelijk en verklaarde elke wetgeving die woeker tolereerde als ketters; de eerste scholastici keurden het vragen van rente af. In de middeleeuwse economie waren leningen geheel een gevolg van noodzaak (slechte oogsten, brand in een werkplaats) en onder die omstandigheden werd het moreel verwijtbaar geacht om rente te vragen.

In het Renaissance-tijdperk zorgde een grotere mobiliteit van mensen voor een toename van de handel en het ontstaan van geschikte voorwaarden voor ondernemers om nieuwe, winstgevende bedrijven te starten. Aangezien geleend geld niet langer uitsluitend voor consumptie maar ook voor productie was, kon het niet op dezelfde manier worden bekeken. De School van Salamanca voerde verschillende redenen aan die het in rekening brengen van rente rechtvaardigden. De persoon die een lening ontving, profiteerde; rente zou men kunnen beschouwen als een premie die wordt betaald voor het risico dat de uitlenende partij neemt. Er was ook de kwestie van opportuniteitskosten, in die zin dat de uitlenende partij andere mogelijkheden verloor om het geleende geld te gebruiken. Ten slotte, en misschien wel het meest oorspronkelijk, was het de overweging van geld zelf als handelswaar, en het gebruik van iemands geld als iets waarvoor men een voordeel in de vorm van rente zou moeten ontvangen.

Martín de Azpilcueta hield ook rekening met het effect van tijd en formuleerde de tijdswaarde van geld. Als alles gelijk is, zou men liever nu een bepaald goed ontvangen dan in de toekomst. Deze voorkeur geeft een grotere waarde aan. Volgens deze theorie is rente de betaling voor de tijd dat de uitlenende persoon van het geld wordt beroofd.