Sjabloon:Citeer rechtspraak

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Sjabloondocumentatie​

Doel

Dit sjabloon heeft als doel de eenvormigheid van juridische verwijzingen op de Nederlandstalige Wikipedia te bevorderen. Je kan het gebruiken voor het citeren van of verwijzen naar de rechtspraak oftewel jurisprudentie van verschillende rechtsprekende instanties. Het zal immers voorvallen dat iemand in de lemma's over verschillende (al dan niet juridische) onderwerpen wil refereren naar bijvoorbeeld een relevante rechterlijke uitspraak. Voor het citeren van of verwijzen naar rechtspraak stelt men in juridische middens vaak richtlijnen op om een eenvormige citeerwijze na te streven. De auteurs van rechtswetenschappelijke publicaties en andere werkstukken worden aangemoedigd deze na te volgen en consequent toe te passen. Voor het Nederlands taalgebied zijn de volgende richtlijnen relevant:

 • Voor Vlaanderen: Juridische verwijzingen en afkortingen, opgesteld en bijgewerkt door de Interuniversitaire Commissie Juridische Verwijzingen en Afkortingen. Deze commissie behelst een samenwerking van de vijf Vlaamse universiteiten. De richtlijnen kunnen geraadpleegd worden in pdf-versie en op de open access-website vena.be. Tot 2021 werden deze richtlijnen ook uitgegeven door Wolters Kluwer in de vorm van een gedrukt boekje.[1]
 • Voor Nederland: Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, uitgegeven door Wolters Kluwer. De meest recente versie van dit boekje dateert van 2019.[2]

Omdat de Nederlandstalige Wikipedia gericht is op het hele Nederlands taalgebied, kan moeilijk voorrang gegeven worden aan de Vlaamse richtlijnen op de Nederlandse of andersom. Bovendien gelden op Wikipedia zelf ook een aantal conventies die niet altijd overeenkomen met beide richtlijnen. Dit sjabloon poogt daarom een synthese te zijn van voormelde richtlijnen en de conventies geldend op Wikipedia. Het is geschikt voor het citeren van uitspraken van Belgische of Nederlandse nationale instanties, instanties van andere landen en internationale of Europese instanties en rechtscolleges. Ook kan je dit sjabloon gebruiken om uitdrukkelijk de conclusie van een advocaat-generaal of procureur-generaal bij een rechtscollege of een noot van een annotator te citeren. Dit sjabloon heeft echter niet de mogelijkheid om verwijzingen naar verschillende rechterlijke uitspraken te groeperen.

Gebruik

Hoewel dit sjabloon bedoeld is om een zekere eenvormigheid in juridische verwijzingen te garanderen, is het niettemin flexibel genoeg om zekere stijlverschillen toe te laten. Je kan dus nog steeds bepaalde keuzes maken op welke manier je rechtspraak citeert. In dit licht is het aanbevolen de hierboven vermelde richtlijnen voor juridische verwijzingen te raadplegen, zeker als je in een tekst dit sjabloon herhaaldelijk gebruikt. Wel is het belangrijk dat ongeacht welke stijlkeuzes je maakt, je in eenzelfde Wikipedia-lemma eenzelfde stijl aanhoudt. Hieronder vind je hoe je dit sjabloon kan gebruiken.

Citeren van uitspraken (standaard)

{{Citeer rechtspraak|instantie= |datum= |nummer= |ecli= |conclusie= |vindplaats= |jaargang= |noot= |naam= |bezochtdatum=11 december 2023}}

Citeren van conclusies

{{Citeer rechtspraak|type=2|instantie= |datum= |nummer= |ecli= |conclusie= |vindplaats= |jaargang= |noot= |naam= |bezochtdatum=11 december 2023}}

Citeren van annotaties

{{Citeer rechtspraak|type=3|instantie= |datum= |nummer= |ecli= |conclusie= |vindplaats= |jaargang= |noot= |naam= |bezochtdatum=11 december 2023}}

Met alle parameters

{{Citeer rechtspraak
|type        =
|voorzet       =
|url         =
|instantie      =
|land        =
|datum        =
|nummer       =
|ecli        =
|pagina's      =
|conclusie      =
|vindplaats     =
|url-vindplaats   =
|jaargang      =
|vindplaatspagina's =
|weergave      =
|noot        =
|vindplaats2     =
|url-vindplaats2   =
|jaargang2      =
|vindplaatspagina's2 =
|weergave2      =
|noot2        =
|vindplaats3     =
|url-vindplaats3   =
|jaargang3      =
|vindplaatspagina's3 =
|weergave3      =
|noot3        =
|naam        =
|via         =
|bezochtdatum    =
|citaat       =
}}

Parameters

Verplichte parameters

instantie
De instantie die de uitspraak deed, bijvoorbeeld instantie=Rb. Amsterdam (ktr.) voor de kantonrechter in de rechtbank Amsterdam of instantie=EHRM voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Merk op dat de namen van rechtsprekende instanties die geciteerd worden steeds afgekort worden. Achter de afkorting van de rechtsprekende instantie wordt in regel de plaatsnaam van de instantie toegevoegd, behalve voor instanties die uniek zijn (zoals de Hoge Raad, het EHRM, ...). Een lijst van gebruikelijke afkortingen van instanties is niet opgenomen in deze sjabloondocumentatie. Voor een lijst van gebruikelijke afkortingen, kan men voor Nederland de Leidraad 2019 (p. 96-105) en voor Vlaanderen vena.be raadplegen. Best raadpleeg je ook voormelde richtlijnen voor het toevoegen van bijzonderheden aan de aanduiding van de rechtsprekende instantie, zoals een territoriale afdeling, zittingsplaats, specifieke kamer, specifieke rechter, indien het een kort geding betreft, ... .
datum
De volledige datum van de uitspraak, bijvoorbeeld datum=2000-12-05. Bij voorkeur wordt deze volgens de standaard ISO 8601 gegeven (m.a.w. YYYY-MM-DD), zodat de datum in de brontekst gemakkelijk machineleesbaar is. Het sjabloon zal ervoor zorgen dat de datum geformatteerd wordt op de wijze die gebruikelijk is voor juridische verwijzingen: de dag met een cijfer, de maand voluit met kleine letters en het jaartal met vier cijfers (bijvoorbeeld 5 december 2000).
Het ontbreken van verplichte parameters resulteert in een foutmelding:
{{Citeer rechtspraak}}
Kan Sjabloon:Citeer rechtspraak niet gebruiken vanwege ontbrekende parameters instantie en/of datum.

Optionele parameters

type
Met deze parameter kan je het 'type' verwijzing bepalen. Standaard is het sjabloon ingesteld om te verwijzen naar de rechterlijke uitspraak zelf ('type 1'). Het is dan ook overbodig voor dit type verwijzing deze parameter mee te geven. Wil je echter specifiek de conclusie van een advocaat-generaal of procureur-generaal bij een bepaalde uitspraak citeren, dan geef je type=2 als parameter mee. Om specifiek een noot van een annotator te citeren, geef je type=3 als parameter mee. In de voorbeelden verder in deze sjabloondocumentatie kan je zien hoe deze parameter de vorm van de verwijzing verandert.
voorzet
Met deze parameter kan je vóór de eigenlijke verwijzing, die begint met de rechtsprekende instantie, een uitdrukking of afkorting als voorzet=Zie ook of voorzet=Vgl. (voor 'vergelijk') plaatsen. Om te weten wanneer het gepast is een dergelijke term voor de eigenlijke verwijzing te plaatsen, raadpleeg je best de richtlijnen voor juridische verwijzingen die eerder in deze sjabloondocumentatie zijn aangehaald. Merk op dat deze term vooraan aan je verwijzing komt te staan, dus het is aangewezen deze met een hoofdletter te laten beginnen. In ieder geval worden bij het citeren van rechtspraak geen termen als 'vonnis' of 'arrest' in de verwijzing zelf opgenomen, dus het is afgeraden een dergelijke term met deze parameter mee te geven.
url
Met deze parameter kan je een hyperlink meegeven waar de uitspraak, of conclusie of noot indien je specifiek daarnaar verwijst, geraadpleegd kan worden. Geef de volledige URL met het protocol inbegrepen op, zoals in volgend voorbeeld: url=http://wwww.voorbeeld.com/. Gebruik deze parameter enkel voor bijvoorbeeld online databanken én indien geen ECLI is opgenomen in de verwijzing (zie verder). Wanneer je een ECLI meegeeft, zal het sjabloon aan de hand hiervan al een hyperlink creëren naar de online vindplaats. Indien de vindplaats een tijdschrift is, gebruik deze parameter dan ook niet om een hyperlink hiernaar mee te geven. Gebruik hiervoor de parameter url-vindplaats. Wanneer je deze parameter gebruikt, gebruik dan ook de parameter bezochtdatum om mee te geven wanneer je de online vindplaats hebt geraadpleegd. Wanneer je deze parameter gebruikt om een hyperlink mee te geven, kan je ook de parameter via gebruiken om de site aan te duiden langs dewelke de uitspraak, conclusie of noot ontsloten wordt. Denk hierbij aan de verschillende al dan niet commerciële juridische databanken.
land
Indien je in eenzelfde tekst rechtspraak citeert van instanties van verschillende landen, kan het nuttig zijn om bij elke instantie het juiste land te vermelden. Daartoe kan je met deze parameter de tweeletterige landcode (volgens de standaard ISO 3166-1) van het land meegeven, zoals in volgend voorbeeld: land=BE. Het meegeven van het juiste land bij een verwijzing valt zeker aan te raden indien er voor de lezer verwarring tussen instanties zou kunnen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer je in eenzelfde tekst rechtspraak van zowel de Belgische als de Nederlandse Raad van State citeert.
nummer
Met deze parameter kan een zaaknummer, rolnummer of volgnummer van een uitspraak meegegeven worden, zoals in volgend voorbeeld: nummer=AR P.03.0762.N. Het is sterk aangeraden een dergelijk nummer mee te geven wanneer de rechtsprekende instantie in kwestie meerdere uitspraken heeft gedaan op de betrokken dag én er geen ECLI voorhanden is. In dat geval zou er bij de lezer immers verwarring kunnen ontstaan tussen de verschillende uitspraken die de betrokken instantie gedaan heeft die dag. Met het zaak-, rol- of volgnummer kunnen de verschillende uitspraken dan van elkaar onderscheiden worden. Wanneer je een dergelijk nummer vermeldt, gebruik je best de noteerwijze gebruikt in het originele document. Best raadpleeg je ook de eerder in deze sjabloondocumentatie aangehaalde richtlijnen voor het toevoegen van bijzonderheden aan de aanduiding van het nummer, zoals de afkorting 'AR' (voor algemene rol), de afkorting 'nr.', ... .
ecli
De European Case Law Identifier van de zaak, bijvoorbeeld ecli=ECLI:NL:GHARN:2000:AD8964. Aan de hand van deze parameter zal het sjabloon een hyperlink creëren naar de online vindplaats. Als je specifiek een conclusie citeert (parameter type=2, zie eerder), geef dan de ECLI van deze conclusie.
pagina's
Met deze parameter kan je een bepaalde pagina of bepaald paginabereik van de geciteerde rechtspraak meegeven, hoewel het eerder ongebruikelijk is hiervoor paginanummers te gebruiken. In dit licht kan deze parameter ook gebruikt worden om te verwijzen naar een bepaalde paragraaf of een bepaalde rechtsoverweging, zoals in volgend voorbeeld: pagina's=r.o. 3.8.2. Om na te gaan in welke stijl je best pagina's, paragrafen of rechtsoverwegingen aanduidt, raadpleeg je de eerder in deze sjabloondocumentatie aangehaalde richtlijnen.
conclusie
Met deze parameter kan je de naam meegeven van een ambtenaar (procureur-generaal, advocaat-generaal of andere) die een conclusie heeft uitgebracht in een bepaalde zaak. Vermeld hierbij de voorletters, gevolgd door de volledige achternaam. Eventueel kan je zelfs een wikilink opnemen naar het Wikipedia-lemma van de concluderende ambtenaar. Volgens de Nederlandse richtlijnen wordt hierbij de naam voorafgegaan door de afkorting van de functietitel van de betrokken ambtenaar, volgens de Vlaamse richtlijnen hoeft de functietitel niet vermeld te worden. Voor een conclusie van bijvoorbeeld advocaat-generaal Frederik Willem Bleichrodt vul je deze parameter als volgt in: conclusie=A-G [[Edwin Bleichrodt|F.W. Bleichrodt]]. Wanneer je specifiek deze conclusie citeert (parameter type=2, zie eerder), dan zal deze parameter als eerste weergegeven worden in de verwijzing.
vindplaats
Met deze parameter kan je verwijzen naar een juridisch vaktijdschrift, een jaarverslag van een rechtscollege of een ander werk waarin rechtspraak gepubliceerd is. Sommige belangrijke rechtspraak is in veel tijdschriften gepubliceerd; het is daarom niet nuttig alle mogelijke vindplaatsen van rechtspraak in een verwijzing op te nemen. Hou er ook rekening mee dat indien je reeds de parameter url met een hyperlink of een ECLI hebt meegegeven, je reeds een vindplaats hebt opgegeven. Vermeld daarom enkel de (andere) vindplaatsen die relevant zijn: omdat je ze zelf hebt geconsulteerd, omdat ze geannoteerde rechtspraak bevatten, ... . Wanneer je een belangrijk tijdschrift, jaarverslag of ander werk vermeldt als vindplaats, gebruik je hiervoor de gangbare afkorting. Een lijst van gangbare afkortingen kan voor Vlaanderen gevonden worden via de applicatie Rechtsaf van de KU Leuven, en voor Nederland in de Leidraad 2019 (p. 105-116). Voor het Rechtskundig Weekblad vul je deze parameter bijvoorbeeld als volgt in: vindplaats=RW.
url-vindplaats
Met deze parameter kan je een hyperlink meegeven naar de vindplaats bedoeld in bovenstaande parameter, indien die er is. Geef de volledige URL met het protocol inbegrepen op, zoals in volgend voorbeeld: url-vindplaats=http://wwww.voorbeeld.com/. Deze parameter werkt enkel als ook de parameter vindplaats gebruikt wordt.
jaargang
Met deze parameter geef je de jaargang van het tijdschrift mee, eventueel voorafgegaan of gevolgd door een volumenummer, volgnummer of publicatienummer zoals in volgend voorbeeld: jaargang=2016/173. Om de weten hoe je deze elementen het best vermeldt, kan je de richtlijnen voor juridische verwijzingen die eerder in deze sjabloondocumentatie zijn aangehaald raadplegen. Deze parameter werkt enkel als ook de parameter vindplaats gebruikt wordt.
vindplaatspagina's
Met deze parameter geef je een pagina of paginabereik mee voor de vindplaats. Ook kan je deze parameter gebruiken om een afleveringsnummer, paragraafnummer of kolomnummer te vermelden, zoals in volgend voorbeeld: vindplaatspagina's=afl. 5 of vindplaatspagina's=par. 5.2-5.4. Opnieuw is het aanbevolen voormelde richtlijnen te raadplegen om te weten hoe je deze elementen het best vermeldt. Eigen volgnummers die een tijdschrift geeft aan uitspraken die het publiceert, worden algemeen gesproken niet vermeld. Deze parameter werkt enkel als ook de parameter vindplaats gebruikt wordt.
weergave
Soms wordt rechtspraak niet in zijn geheel gepubliceerd in een vindplaats, maar wordt er bijvoorbeeld enkel een uittreksel of samenvatting gepubliceerd. In dat geval kan je deze parameter gebruiken om de aard van het gepubliceerde mee te geven aan de lezer, zoals bijvoorbeeld: weergave=uittreksel. Deze parameter werkt enkel als ook de parameter vindplaats gebruikt wordt.
noot
Wanneer in een geraadpleegde vindplaats een noot mee is opgenomen, dan gebruik je deze parameter om de annotator mee te geven. Vermeld hierbij de voorletters gevolgd door de volledige achternaam, zoals in volgend voorbeeld: noot=B.M. Taverne. Eventueel kan je zelfs een wikilink opnemen naar het Wikipedia-lemma van de annotator. Deze parameter werkt enkel als ook de parameter vindplaats gebruikt wordt, tenzij je specifiek deze annotatie citeert (parameter type=3, zie eerder). In dat geval zal deze parameter tevens als eerste weergegeven worden in de verwijzing.
vindplaats2, url-vindplaats2, jaargang2, vindplaatspagina's2, weergave2, noot2, vindplaats3, url-vindplaats3, jaargang3, vindplaatspagina's3, weergave3, noot3
Gebruik deze parameters voor het vermelden van bijkomende vindplaatsen, in geval je bijvoorbeeld meerdere annotaties in je verwijzing wil opnemen. Het gebruik van deze parameters is volledig analoog met dat van de parameters voor de eerstvermelde vindplaats.
naam
Deze parameter kan je gebruiken om de eventuele roepnaam van een uitspraak mee te geven met de verwijzing. Meestal zal deze bestaan uit de namen van de enige of belangrijkste partijen die bij de zaak betrokken waren, gescheiden door een schuine streep zoals in volgend voorbeeld: naam=Belgische Staat/Fortis. Wanneer de gebruikelijke roepnaam echter geen naam van een partij bevat, zet je deze best tussen aanhalingstekens. Je kan ook een wikilink opnemen naar het Wikipedia-lemma van de uitspraak als die bestaat, zoals in volgend voorbeeld: naam="[[Spaghetti-arrest]]".
via
Deze parameter kan je gebruiken om de site aan te duiden langs dewelke de uitspraak, conclusie of noot ontsloten wordt wanneer je de parameter url gebruikt. Denk hierbij aan de verschillende al dan niet commerciële juridische databanken. Je kan eventueel zelfs een wikilink toevoegen, zoals in volgend voorbeeld: via=[[Unia]] (www.unia.be).
bezochtdatum
Gebruik deze parameter wanneer je de parameter url hebt gebruikt om een hyperlink in de verwijzing op te nemen. Geef de volledige datum waarop je de online vindplaats hebt geraadpleegd op, bijvoorbeeld bezochtdatum=11 december 2023.
citaat
Een relevant citaat van de uitspraak, conclusie of annotatie.

Voorbeelden

Eenvoudig voorbeeld

{{Citeer rechtspraak|instantie=Hof Arnhem|datum=2000-12-22|ecli=ECLI:NL:GHARN:2000:AD8964|bezochtdatum=11 december 2023}}

 → Hof Arnhem 22 december 2000ECLI:NL:GHARN:2000:AD8964. Geraadpleegd op 11 december 2023.

Met verschillende vindplaatsen

{{Citeer rechtspraak
|voorzet       = Zie ook
|url         = https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n.pdf
|instantie      = GwH
|land        = BE
|datum        = 2021-01-14
|nummer       = nr. 5/2021
|ecli        = ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.005
|pagina's      = r.o. B.9.9
|vindplaats     = BS
|url-vindplaats   = https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/03/01_1.pdf#Page23
|jaargang      = 1 maart 2021
|vindplaatspagina's = 17513-17523
|weergave      = uittreksel
|vindplaats2     = T.O.O.
|url-vindplaats2   = https://www.stradalex.com/nl/sl_rev_utu/toc/too_2021_1-nl/doc/too2021_1p67
|jaargang2      = 2021/1
|vindplaatspagina's2 = 67-71
|vindplaats3     = MER
|url-vindplaats3   = https://www.stradalex.com/nl/sl_rev_utu/toc/mer_2021_3-nl/doc/mer2021_3p197
|jaargang3      = 2021/3
|vindplaatspagina's3 = 197-203
|noot3        = J. Vanhoenacker
|naam        = "Arrest terugdraaiende teller"
|via         = www.const-court.be
|bezochtdatum    = 2022-05-04
|citaat       = De bevoegdheid van de gewesten inzake het invoeren van de digitale meter staat hun niet toe afbreuk te doen aan de belastingen die de federale Staat heeft ingevoerd op grond van de fiscale bevoegdheid die hem is toegewezen bij artikel 170, § 1, van de Grondwet.
}}
 → Zie ook GwH (BE) 14 januari 2021, nr. 5/2021ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.005, r.o. B.9.9, BS 1 maart 2021, 17513-17523 (uittreksel); T.O.O. 2021/1, 67-71; MER 2021/3, 197-203, noot J. Vanhoenacker ("Arrest terugdraaiende teller") – via www.const-court.be. Geraadpleegd op 4 mei 2022"De bevoegdheid van de gewesten inzake het invoeren van de digitale meter staat hun niet toe afbreuk te doen aan de belastingen die de federale Staat heeft ingevoerd op grond van de fiscale bevoegdheid die hem is toegewezen bij artikel 170, § 1, van de Grondwet."

Citeren van conclusie

{{Citeer rechtspraak
|type        = 2
|instantie      = HR
|datum        = 2012-01-31
|nummer       = nr. 10/00101 J
|ecli        = ECLI:NL:PHR:2012:BQ9251
|conclusie      = E.J. Hofstee
|vindplaats     = NbSr
|jaargang      = 2012/103
|noot        = mr. dr. J.S. Nan
|naam        = "[[RuneScape-arrest]]"
}}
 → Concl. E.J. Hofstee, ECLI:NL:PHR:2012:BQ9251, bij HR 31 januari 2012, nr. 10/00101 J, NbSr 2012/103, noot mr. dr. J.S. Nan ("RuneScape-arrest").

Citeren van annotatie

{{Citeer rechtspraak
|type        = 3
|instantie      = EHRM
|datum        = 2008-11-27
|nummer       = nr. 36391/02
|ecli        = ECLI:CE:ECHR:2008:1127JUD003639102
|vindplaats     = NJB
|jaargang      = 2009/603
|noot        = V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
|naam        = [[Salduz-arrest|Salduz/Turkije]]
}}
 → V.S. Huygen van Dyck-Jagersma, annotatie bij EHRM 27 november 2008, nr. 36391/02, ECLI:CE:ECHR:2008:1127JUD003639102NJB 2009/603 (Salduz/Turkije).

Afhankelijkheden

Templatedata

Met dit sjabloon voeg je een verwijzing in naar rechtspraak.

Sjabloonparameters[Sjabloongegevens bewerken]

Voor dit sjabloon heeft het de voorkeur alle parameters op dezelfde regel te zetten.

ParameterBeschrijvingTypeStatus
Instantieinstantie

De rechtsprekende instantie die de uitspraak deed.

Voorbeeld
EHRM
Tekenreeksvereist
Datumdatum date

De datum van de uitspraak.

Voorbeeld
2022-06-15
Datumvereist
Nummernummer

Het zaak-, rol- of volgnummer van de uitspraak.

Voorbeeld
AR P.03.0762.N
Tekenreeksvoorgesteld
ECLIecli ECLI

De ECLI van de uitspraak.

Voorbeeld
ECLI:NL:GHARN:2000:AD8964
Tekenreeksvoorgesteld
Conclusieconclusie

De ambtenaar die een conclusie heeft uitgebracht in de zaak.

Voorbeeld
A-G F.W. Bleichrodt
Tekenreeksvoorgesteld
Vindplaatsvindplaats

Een vaktijdschrift, jaarverslag of ander werk waarin de uitspraak gepubliceerd is.

Voorbeeld
Arr.Cass.
Tekenreeksvoorgesteld
Jaargang vindplaatsjaargang

Jaargang van het tijdschrift, eventueel met een volume-, volg- of publicatienummer.

Tekenreeksvoorgesteld
Annotator vindplaatsnoot

Auteur van de noot bij de uitspraak.

Voorbeeld
B.M. Taverne
Tekenreeksvoorgesteld
Roepnaamnaam

Eventuele roepnaam van de uitspraak.

Voorbeeld
Belgische Staat/Fortis
Tekenreeksvoorgesteld
Type verwijzingtype

Of je verwijst naar een uitspraak (1), een conclusie (2) of een annotatie (3).

Voorgestelde waarden
1 2 3
Automatische waarde
1
Getaloptioneel
Voorafgaande uitdrukkingvoorzet

Een uitdrukking of afkorting die je vooraan je verwijzing wil plaatsen.

Voorbeeld
Zie ook
Tekenreeksoptioneel
URLurl URL

De hyperlink waar de uitspraak, conclusie of annotatie geraadpleegd kan worden.

URLoptioneel
Landland

Het land waar de rechtsprekende instantie gevestigd is.

Voorbeeld
NL
Tekenreeksoptioneel
Paginapagina's paginas pages

De pagina, paragraaf of overweging in het document.

Tekenreeksoptioneel
URL vindplaatsurl-vindplaats

De hyperlink waar de vindplaats geraadpleegd kan worden.

URLoptioneel
Pagina vindplaatsvindplaatspagina's vindplaatspaginas

De aflevering, pagina, paragraaf of kolom van de vindplaats.

Tekenreeksoptioneel
Weergave vindplaatsweergave

Aard van de weergave van de uitspraak.

Voorbeeld
uittreksel, samenvatting
Tekenreeksoptioneel
Vindplaats 2vindplaats2

geen beschrijving

Tekenreeksoptioneel
URL vindplaats 2url-vindplaats2

geen beschrijving

URLoptioneel
Jaargang vindplaats 2jaargang2

geen beschrijving

Tekenreeksoptioneel
Pagina vindplaats 2vindplaatspagina's2 vindplaatspaginas2

geen beschrijving

Tekenreeksoptioneel
Weergave vindplaats 2weergave2

geen beschrijving

Tekenreeksoptioneel
Annotator vindplaats 2noot2

geen beschrijving

Tekenreeksoptioneel
Vindplaats 3vindplaats3

geen beschrijving

Tekenreeksoptioneel
URL vindplaats 3url-vindplaats3

geen beschrijving

URLoptioneel
Jaargang vindplaats 3jaargang3

geen beschrijving

Tekenreeksoptioneel
Pagina vindplaats 3vindplaatspagina's3 vindplaatspaginas3

geen beschrijving

Tekenreeksoptioneel
Weergave vindplaats 3weergave3

geen beschrijving

Tekenreeksoptioneel
Annotator vindplaats 3noot3

geen beschrijving

Tekenreeksoptioneel
Viavia

Bron langs dewelke de uitspraak, conclusie of noot ontsloten wordt.

Tekenreeksoptioneel
Datum bezochtbezochtdatum accessdate access-date datumbezocht datumgeraadpleegd raadpleegdatum

De datum waarop het document is geraadpleegd.

Voorbeeld
2022-06-15
Datumoptioneel
Citaatcitaat quote

Het relevante citaat uit de uitspraak, de conclusie of de annotatie.

Tekenreeksoptioneel

Referenties

 1. Juridische verwijzingen en afkortingen (pdf). Interuniversitaire Commissie Juridische Verwijzingen en Afkortingen (20 mei 2022). Geraadpleegd op 8 juli 2022.
 2. Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties (pdf). Wolters Kluwer (2019). Geraadpleegd op 26 februari 2023.

Zie ook