Spoedeisende hulp

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Een behandelkamer voor spoedeisende hulp.
Een hoogtechnologische behandelkamer voor spoedeisende hulp.
Een reanimatieruimte van een spoedgevallendienst.
Een patiënt die met een ambulance naar een spoedeisende hulpafdeling is gebracht.
De ingang van een (Engelse) spoedeisende hulpafdeling.
Een traumateam aan het werk op de spoedeisende hulp.

De spoedeisende hulp (SEH), centrale spoedopvang (CSO), spoeddienst, spoedgevallendienst, spoedafdeling, spoedopname, spoed of Eerste Hulp is een gespecialiseerde afdeling van een ziekenhuis die erop gericht is medische en verpleegkundige zorg te verlenen aan ongevalslachtoffers en patiënten met acute aandoeningen of verwondingen.[1] Spoeddiensten maken deel uit van een keten van acute zorg waarin huisarts en huisartsenpost, meldkamer, verloskundige, ambulancedienst, MUG en MMT elk hun aandeel leveren. [2]

Vroeger, voor er gespecialiseerde spoedeisende hulpafdelingen ingericht werden, werden patiënten met een dringend probleem ontdubbeld opgevangen op een van de afdelingen. Traumapatiënten (patiënten met ernstige verwondingen) werden meestal opgevangen in een vrije zaal op het operatiekwartier. Patiënten met internistische problemen werden opgevangen op een van de gewone verpleegafdelingen, naargelang hun aandoening, of op de afdeling intensieve zorgen indien het ziekenhuis erover beschikte.[3]

Werkwijze[bewerken]

Na binnenkomst van een of meerdere patiënten (met een ambulance, doorverwezen door de huisarts of op eigen houtje - de zogenaamde "zelfverwijzers") wordt meestal een triage uitgevoerd waarbij de aard van de verwonding of aandoening vastgesteld wordt en daarmee ook de prioriteit. Uiteraard zullen mensen met een ernstige aandoening eerder behandeld worden dan mensen met een minder spoedeisende aandoening. Het werk op de spoedeisende hulp is divers en omvat diagnostiek en soms behandeling op het terrein van onder meer de volgende disciplines:

Ook urologische en dermatologische klachten worden buiten kantooruren soms opgevangen op de spoedeisende hulp.

Materiaal[bewerken]

In België zijn de materiële minimumvereisten voor een spoedgevallendienst:

Op sommige grotere spoedgevallendiensten treft men ook extra apparatuur aan, zoals een eigen CT-scanner.

Infrastructuur[bewerken]

De meeste spoedeisende hulpafdelingen beschikken normaalgezien over een onthaal, wachtruimte, triagelokaal, onderzoeksruimtes, reanimatieruimte(s) (ook wel shockroom, crashroom, acute kamer of traumakamer genoemd), meestal ook een aparte gipsruimte en soms eigen speciale voorzieningen zoals een eigen CT-scanner of radiologielokaal (meestal echter beschikt men op de spoedeisende hulp over mobiele röntgenapparatuur) of een decontaminatieruimte. Ook is er soms een observatiezaal of observatieafdeling aanwezig op de spoedeisende hulp.

In België zijn de minimumvereisten voor een spoedgevallendienst:

 • een overdekte, verwarmde ruimte voor ambulances
 • een duidelijk aangegeven toegang voor voetgangers
 • een onthaal
 • een administratieruimte
 • een werk-, een rust- en een ontspanningsruimte voor het genees- en verpleegkundig personeel
 • een wachtruimte
 • een spreekruimte
 • een lokaal dat kan (maar niet noodzakelijk moet) gebruikt worden voor de triage van patiënten
 • minimum enkele bedden voor de opvang van 'gewone' spoedgevallenpatiënten (deze mogen in dezelfde ruimte gesitueerd zijn, maar moeten wel afgescheiden kunnen worden van de andere)
 • minimum twee bedden voor de opvang van patiënten in kritieke toestand (deze mogen ook beiden in dezelfde ruimte gesitueerd zijn). Deze ruimte(s) noemt men meestal de reanimatieruimte(s) of shockroom(s).
 • een lokaal voor kleine chirurgische ingrepen
 • een gipsruimte
 • een isolatieruimte voor patiënten met een acute psychische aandoening
 • minimum vier bedden voor de observatie van patiënten die verzorgd zijn op de spoedgevallendienst (minimum een van deze moet zijn uitgerust voor de bewaking van kritieke patiënten)
 • een badkamer voor patiënten

Personeel[bewerken]

In Nederland bestaat het typische personeel uit arts-assistenten (al of niet in opleiding tot specialist of huisarts), soms artsen met een specialisatie tot SEH-arts en verpleegkundigen (eventueel opgeleid tot SEH-verpleegkundige). In België moet de dienst worden bemand door minstens één erkend geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde en twee verpleegkundigen (waarvan minstens één gegradueerd is in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg), eventueel aangevuld met andere geneesheren (waaronder geneesheer-specialisten in de urgentiegeneeskunde, geneesheer-specialisten in de acute geneeskunde en kandidaat-geneesheer-specialisten in de urgentiegeneeskunde) en verpleegkundigen (eventueel gegradueerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg).

Organisatie[bewerken]

België[bewerken]

Gespecialiseerde spoedgevallenzorg[bewerken]

In België kunnen enkel de spoedgevallendiensten (officieel getiteld: 'functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg') ingeschakeld zijn in het zogenaamde stelsel van de dringende geneeskundige hulpverlening. Ambulances mogen patiënten enkel naar ziekenhuizen met een dergelijke functie brengen.

Eerste opvang van spoedgevallen[bewerken]

Belgische ziekenhuizen die niet over een spoedgevallendienst beschikken, zijn verplicht een zogenaamde functie "eerste opvang van spoedgevallen" in te richten. Deze moet toegankelijk zijn voor voetgangers en bij de ambulanceonthaalplaats liggen. Het lokaal waarin deze functie gevestigd is, dient te beschikken over aangepaste geneesmiddelen, plasmasubstituten, rode bloedcellenconcentraat, een vaste zuurstoftoevoer (met voorzieningen voor beademing), een reanimatiekar, een mobiel röntgenapparaat en een rechtstreekse telefoonlijn, en dient 24 uur op 24 uur bemand te worden door een geneesheer-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde en een verpleegkundige. In België bestaan er geen gespecialiseerde traumacentra.[4][5]

Nederland[bewerken]

Traumacentra[bewerken]

In Nederland bestaan er buiten de 'gewone' spoedeisende hulpafdelingen ook gespecialiseerde traumacentra. Zwaargewonde patiënten worden in deze centra opgevangen. Voor kleinere verwondingen en acute ziektes kan men in de 'gewone' spoedeisende hulpafdelingen terecht.

Wetgeving[bewerken]

Nederland[bewerken]

In 2009 zijn door de Werkgroep Kwaliteitsindeling SEH van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kwaliteitsrichtlijnen opgesteld met betrekking tot spoedeisende hulpafdelingen, na rapporten van Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Nederlandse richtlijnen stellen dat een SEH acute zorg levert en deze gedurende de openingstijden over voldoende deskundig personeel en materieel voor herkenning, stabilisatie en resuscitatie van alle acute medische calamiteiten dient te beschikken. Op een SEH moet men in staat zijn een breed scala aan acute ziekten en letsels in alle leeftijdscategorieën te herkennen en te behandelen of door te verwijzen.

Alle SEH’s moeten voldoen aan een basis kwaliteitsniveau en sommige SEH’s bieden daarnaast gespecialiseerde spoedeisende zorg aan één of meer omschreven patiëntencategorieën, in samenhang met ziekenhuisfuncties na de SEH (bijvoorbeeld intensieve zorg of chirurgie).[6][7] Dit basiskwaliteitsniveau stelt onder meer dat op de spoedeisende hulp speciaal opgeleide artsen en verpleegkundigen moeten werken, dat er altijd een arts binnen 5 minuten aanwezig moet zijn die een luchtweg kan zekeren en dat verpleegkundigen in staat zijn om te beademen.[8]

België[bewerken]

In België zijn de richtlijnen voor spoedgevallendiensten weergegeven in het koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden. Deze wet beschrijft de/het vereiste infrastructuur, materiaal, personeel, organisatie en permanente vorming.[9]

Trivia[bewerken]

 • In de Nederlandse televisieserie Ingang Oost werd het werk op de afdeling spoedeisende hulp in beeld gebracht. Ook de Belgische televisieserie Spoed is gebaseerd op het werk op deze afdeling.