Syndicus van de Vereniging van Mede-eigenaars

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een syndicus van de VME (Vereniging van Mede-eigenaars) is in het Belgisch recht aangaande de mede-eigendom[1] de natuurlijke of rechtspersoon die voornamelijk belast is met de uitvoering van de beslissingen van de Vereniging van Mede-eigenaars.

De VME is belast met het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een bebouwd onroerend goed in gedwongen mede-eigendom.

Vooral in appartementsgebouwen, waar meerdere eigenaars een appartement bezitten, voorziet de wet dat de "algemene vergadering" van mede-eigenaars voor de uitvoering van zijn beslissingen een syndicus van de VME aanstelt. Hij kan zelf een van de mede-eigenaars zijn, maar meestal is hij een rechtspersoon of een vooral technisch geschoold persoon die voor het (kleine) onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten (trappenhal, ondergrondse garages) met hun technische uitrusting (lift, verwarming, inbraakbeveiliging,...) instaat. Soms doet hij dat zelf, in een groter appartementsgebouw is hij eerder coördinator die daarvoor beroep doet op externe firma's. Het kan ook dat één persoon de syndicus is van meerdere VME.

De syndicus is, als mandataris van de VME, verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering voor zijn beheer. Zijn mandaat is beperkt tot drie jaar, maar is verlengbaar, zo hij dat expliciet vraagt.

Een syndicus mag, indien hij mede-eigenaar is, tijdens de algemene vergadering deelnemen aan de stemmingen, maar hij mag geen mandataris zijn van andere mede-eigenaars.

Een ander personeelslid van de VME (bijvoorbeeld een conciërge), een persoon die werken uitvoert ten laste van de VME, kan echter niet deelnemen aan deze stemmingen, noch in persoon, noch via een mandataris, noch als vertegenwoordiger van een andere mede-eigenaar, ook niet als hij zelf mede-eigenaar is.

Als hij deze functie beroepshalve uitoefent in België, dus niet in het kader van onder andere het beheer van zijn familiefortuin, moet hij zelfstandige zijn en erkend als makelaar. Elke erkende makelaar mag (momenteel) het beroep uitoefenen van "vastgoedmakelaar-syndicus" in België.

Wet van 2010[bewerken]

Op 6 mei 2010 heeft het Belgische Parlement, vlak voor de val van de regering en de ontbinding van het Parlement, onder andere een wetsontwerp[2] aangenomen die een groot deel van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over de mede-eigendom grondig wijzigt[3]. De wet zal van kracht zijn de 1ste van de 3de maand volgend op publicatie in het Staatsblad (dus vermoedelijk ten vroegste vanaf 1 september 2010).

De algemene tendens is de mede-eigenaar meer te betrekken bij de werking van zijn VME.

De nieuwe regels verduidelijken en preciseren het wettelijk kader van het leven in mede-eigendom. Met de wijzigingen heeft men vooral drie belangrijke knelpunten willen aankaarten en oplossen door:

  • uitsluitsel en een duidelijk interpretatie te geven aan bestaande controverse rechtspraak
  • een zekerheid te bieden aan een moderner beheer bij mede-eigendommen
  • een duidelijker omschrijving te geven van de bevoegdheden van de verschillende organen binnen een mede-eigendom

De taken van de syndicus werden meer gedetailleerd beschreven, de mandaatsduur ingeperkt, de wijze van boekhouding genormaliseerd, de registratie in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) verplichtend gemaakt, de oprichting van deelverenigingen met of zonder rechtspersoonlijkheid mogelijk gemaakt etc.

De wet werd ondertekend door de Koning op 2 juni 2010 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2010 [4]. De wet zal in werking treden op 1 september 2010, maar een viertal uitvoeringsbesluiten ontbreken momenteel nog (procedure KBO, normen boekhouding, postinterventiedossier en plichtenleer vastgoedmakelaar.

Syndicus van de voorlopige bewindvoerders[bewerken]

Per gerechtelijk arrondissement bestaat in België een syndicus van de voorlopige bewindvoerders.

Syndicus van de gerechtsdeurwaarders[bewerken]

Per gerechtelijk arrondissement bestaat in België een syndicus van de gerechtsdeurwaarders.

Externe link[bewerken]