Verispect

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 15 december 2015 is het Besluit aangewezen instanties en interne instanties Metrologiewet in de Staatscourant gepubliceerd. Dit betekent dat de taken van Verispect vanaf 1 januari 2016 zijn ondergebracht bij Agentschap Telecom, bij Toezicht met als nieuwe afdeling Metrologie en Waarborg.

Verispect verzorgde in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Justitie het toezicht op naleving van de Metrologiewet en de Waarborgwet. De handhaving van art. 240a Wetboek van Strafrecht en van artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

Globaal gezien waren de volgende hoofdtaken te onderscheiden:

  1. Onafhankelijk toezichthouder
  2. Breed werkend expertisecentrum
  3. Ondersteuning van Rijksoverheid en lokale overheden
  4. Internationale vertegenwoordiging

Verispect bv is voortgekomen uit de voormalige Dienst van het IJkwezen.

Hoofdtaken[bewerken]

Onafhankelijk toezichthouder[bewerken]

Verispect hield namens de Rijksoverheid toezicht op de naleving van de Metrologiewet, de Waarborgwet. De handhaving van artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht; in het wetsartikel is de registratie- en legitimatieplicht van metaalhandelaren vastgelegd. En art 240a Wetboek van Strafrecht (de Kijkwijzer, PEGI; in het wetsartikel is het verbod opgenomen op het verstrekken, aanbieden of vertonen van beeldmateriaal dat schadelijk is voor jongeren onder de zestien jaar, aan een jongere in die leeftijdsgroep). Zij deed dit door middel van periodieke en steekproefsgewijze controles in de markt. Deze controles werden onder andere uitgevoerd door de eigen controleurs die tevens Buitengewoon Opsporingsambtenaar waren. De technische controles met name konden ook worden uitgevoerd door personen of bedrijven die met Verispect een samenwerkingsovereenkomst hadden.

Breed werkend expertisecentrum[bewerken]

Verispect opereerde als een breed werkend expertisecentrum voor de wettelijke metrologie, waarborg en aanverwante vakgebieden. Bedrijven, consumenten, brancheverenigingen of overheden konden met hun vragen over de Metrologiewet of de Waarborgwet bij Verispect terecht. Als bedrijven of consumenten twijfelden aan bijvoorbeeld de juiste meting van weeg- en meetapparatuur, konden zij een klacht indienen bij Verispect. In een conflict kon Verispect de doorslag geven of het meetinstrument de juiste waarde aangaf en aan de Metrologiewet voldeed.

Ondersteuning van Rijksoverheid en de lokale overheden[bewerken]

Verispect ondersteunde de Rijksoverheid bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving en de lokale overheden.

Internationale vertegenwoordiging[bewerken]

Verispect was namens en met de Rijksoverheid ook een belangrijke gesprekspartner bij internationaal samenwerkingsoverleg - in Europees of mondiaal verband - als het ging om regelgeving op het gebied van de wettelijke metrologie, waarborgwet of aanpalende vakgebieden. Zij deed dit onder meer in samenwerkingsorganisaties als OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) en WELMEC (Europees samenwerkingsverband).

Geschiedenis[bewerken]

In het begin van de jaren tachtig kwamen fundamentele discussies op gang over de taken welke noodzakelijkerwijze door de overheid zouden moeten worden uitgevoerd en welke taken konden worden geschrapt of afgestoten (verzelfstandiging van overheidsdiensten al dan niet gepaard gaande met privatisering, dat wil zeggen uitvoering aan het bedrijfsleven overlaten). Voorbeelden zijn de Dienst van de Waarborg, de PTT, energiebedrijven enzovoorts. Ook het IJkwezen werd onder de loep genomen.

Daarop besloot het kabinet in december 1984 tot verzelfstandiging van de Dienst van het IJkwezen. Het duurde nog tot het najaar van 1988 voordat de Eerste Kamer akkoord ging. Maar toen per 1 mei 1989 de IJkwet werd gewijzigd was de verzelfstandiging een feit. Voorzieningen werden getroffen voor de oprichting van het Nederlands Meetinstituut NV en aansluitend de oprichting van de drie werkmaatschappijen: Van Swinden Laboratorium B.V. (VSL), IJkwezen B.V. (voorheen Dienst van het IJkwezen), en Test- en Adviescentrum B.V. (TAC).

In 1995 werd Holland Metrology N.V opgericht. Als gevolg van de politieke discussie over ‘Markt en Overheid’ werd NMi IJkwezen B.V. opgesplitst in NMi Certin B.V., het test en certificeringinstituut en NMi Inspecties en Kansspeltechniek B.V., als toezichthouder op naleving van de IJkwet en de Wet op de kansspelen.

Verispect b.v. werd in 1998 de naam van het voormalige NMi Inspecties en Kansspeltechniek B.V. De scheiding tussen toezichthouder en keuringsinstituut werd daarmee nog duidelijker.

Sinds 21 februari 2001 zijn de aandelen van Holland Metrology N.V. volledig in handen van TNO Beheer B.V. (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Beheer BV)

Vanaf november 2009 voert Verispect in opdracht van het ministerie van Justitie controles uit op overtreding van artikel 240a Wetboek van Strafrecht.

Vanaf 1 januari 2014 is het toezicht op de Wet op de Kansspelen overgegaan naar de Kansspelautoriteit.

Op 15 december 2015 is het Besluit aangewezen instanties en interne instanties Metrologiewet in de Staatscourant gepubliceerd. Dit betekent dat de taken en het personeel van Verispect vanaf 1 januari 2016 zijn ondergebracht bij Agentschap Telecom, bij Toezicht met als nieuwe afdeling Metrologie en Waarborg.

Externe link[bewerken]