Vestia (woningcorporatie)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vestia
Regiovestiging van Vestia in Den Haag
Regiovestiging van Vestia in Den Haag
Algemene gegevens (2013[1])
Naam voluit Stichting Vestia
L-nummer L1924
Vestigingsplaats Rotterdam
Aantal fte's 871
Werkgebied Vlag van Nederland Nederland
Historie
Opgericht 1 januari 1999
Ontstaan uit Fusie Stichting Vestia en Stichting Woningbedrijf Den Haag
Website
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Stichting Vestia is een grote Nederlandse woningcorporatie. De stichting verhuurt circa 86.000 verhuureenheden. Dit zijn voornamelijk woningen, maar ook parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Het vastgoedbezit is verspreid over heel Nederland, met het zwaartepunt in Zuid-Holland. Per 1 juli 2013 is de naam Stichting Vestia Groep na organisatiewijzigingen veranderd in Stichting Vestia.

Stichting Vestia is een instelling, die door de rijksoverheid is erkend als woningcorporatie. De stichting dient daarom uitsluitend werkzaamheden te verrichten in het belang van de volkshuisvesting. De regels en richtlijnen waaraan Vestia zich dient te houden, en de prestaties die moeten worden verricht, zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit beheer sociale-huursector.

Organisatie[bewerken]

Vestia verhuurt, verkoopt en beheert woningen in heel Nederland, vooral in de regio's Rijnmond en Haaglanden. Vestia heeft zeven vestigingen en acht woonservicepunten in de wijken.

Fusies[bewerken]

De woningcorporatiebranche kenmerkt zich al jaren door fusies en schaalvergroting van gemeentelijke woningbedrijven, woningstichtingen en woningbouwverenigingen. De Stichting Vestia Groep ontstond op 1 januari 1999 na een fusie tussen Stichting Vestia en Stichting Woningbedrijf Den Haag:

  • Stichting Vestia was de rechtsopvolger van het Delfts gemeentelijk woningbedrijf Centraal Woningbeheer, dat op 1 januari 1990 werd geprivatiseerd in de Stichting Centraal Woningbeheer en op 1 juli 1995 werd omgevormd tot Vestia Delft/Zoetermeer, na een fusie met woningbouwvereniging Beter Wonen in Zoetermeer.
  • De Stichting Woningbedrijf Den Haag was sinds 1 december 1992 de rechtsopvolger van het Gemeentelijk Woningbedrijf Den Haag, een verzelfstandiging van deze gemeentelijke dienst waarmee de gemeente Den Haag afstand deed van alle gemeentewoningen.

In de loop van de jaren zijn door fusies en overnames nog een aantal woningcorporaties bij de Stichting Vestia gevoegd:

  • Op 16 augustus 2000 werd de fusie tussen Estrade Wonen, Woongoed Rotterdam en de Vestia Groep bekrachtigd. Daarmee verdubbelde de corporatie ruim in omvang.
  • In het voorjaar 2001 voegde woningstichting Naaldwijk zich bij de groep.
  • Op 1 december 2001 trad de Stichting Verantwoord Wonen in Nieuwerkerk aan den IJssel toe tot de Vestia Groep.
  • In oktober 2002 werd de Vestia Groep uitgebreid met Stichting Woningbouw Nootdorp.
  • In december 2005 was woningcorporatie Ons Huis uit Nieuwerkerk aan den IJssel de volgende fusiepartner.
  • Op 1 juni 2011 ging de Rotterdamse studentenhuisvester Stadswonen op in Vestia. Het was daarmee het vijftiende woonbedrijf van de corporatie.

Thans is Vestia verreweg de grootste woningcorporatie van Nederland.

SGBB[bewerken]

Opmerkelijk was de fusie met de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden in Hoofddorp (SGBB) op 31 mei 2010. SGBB verkeerde sinds 2008 in zware financiële problemen, die de woningcorporatie op eigen kracht niet meer te boven kon komen. Die problemen waren onder meer te wijten aan ondoorzichtige transacties die haar directeur was aangegaan met een, naar later bleek bevriende, projectontwikkelaar. Eind 2009 vroeg SGBB daarom saneringssteun aan bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, die werd toegekend tot een bedrag van 39 miljoen euro.[2] Vestia bleek bereid om SGBB in te lijven. Sindsdien opereert de SGBB onder de naam Vestia.

De oud-directeur van SGBB, Gerard van der Zwet, werd in december 2013 wegens fraude door het Gerechtshof in Arnhem tot 3,5 jaar celstraf veroordeeld.[3] Ook zijn zuster en de betreffende projectontwikkelaar Richard Schmetz werden tot celstraffen veroordeeld. Volgens het OM hebben de verdachten SGBB voor 50 miljoen euro benadeeld. Het hof spreekt van systematische en professionele oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. In een separate civiele procedure is bepaald dat Van der Zwet definitief 24,5 miljoen euro moet terugbetalen als voorschot op een schadeclaim van Vestia. IQ Makelaars in Amsterdam en projectontwikkelaar AZ Wonen werden door de rechtbank Amsterdam veroordeeld om 20 miljoen euro terug te betalen aan Vestia, de rechtsopvolger van SGBB. Dat vonnis werd door het Gerechtshof te Amsterdam bevestigd.[4] Vestia legde bovendien een schadeclaim neer bij Reina K., de ex-vrouw van de projectontwikkelaar.[5]

Financiële problemen[bewerken]

Op 30 januari 2012 bracht Het Financieele Dagblad naar buiten dat er ernstige financiële problemen waren bij Vestia.[6] Rond het rente- en valutamanagement bij de Treasury van Vestia waren grote tegenvallers met derivaten[7] als gevolg van jarenlange lage rentes op de kapitaalmarkt.[8][9][10] Deze problemen waren reeds in 2009 aanleiding voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) om de banken te benaderen. [11] Volgens Liesbeth Spies, minister van Binnenlandse Zaken, bereikten de eerste berichten over de liquiditeitsproblemen van Vestia medio september 2011 het WSW, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting[12] en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het WSW zag zich genoodzaakt om heel snel garant te staan voor 1,6 miljard euro. De Bank Nederlandse Gemeenten heeft dat geld vervolgens aan Vestia geleend. In februari 2012 kwamen daar nog variabele leningen bij voor 1,8 miljard euro, verstrekt door de Nederlandse Waterschapsbank, die ook derivaten omzette in vaste leningen met een WSW-garantie.[13] Eind april 2012 schreef de minister van Binnenlandse Zaken een brief aan de Tweede Kamer met een verbeterplan voor Vestia, dat onder meer uitgaat van de verkoop van 15.000 eenheden in 10 jaar tijd.[14] Alle nieuwbouwplannen en ook grootschalige renovatieplannen moesten worden stopgezet.[15][16] Ook zullen er gedwongen ontslagen moeten vallen bij het personeel.[17][18] De getroffen gemeenten in Zuid-Holland bereiden rechtszaken voor tegen Vestia wegens gebroken beloftes.[19] Op 26 november 2012 kwam naar buiten dat Credit Suisse zich niet aansloot bij de deal tussen Vestia en haar derivatenleveranciers.[20]

Vestia-affaire[bewerken]

De top van Vestia leek onder leiding van bestuursvoorzitter Erik Staal echter niet erg gewillig om informatie met de buitenwereld te delen. Minister Spies verklaarde dat het gevaar dat Vestia liep, pas medio december 2011 in volle omvang duidelijk werd bij haar ministerie.[13] De minister lichtte toen Tweede-Kamerleden en de Ministerraad vertrouwelijk in. Erik Staal informeerde pas op 30 november 2011 zijn raad van commissarissen over de bijstorting die al ruim twee maanden eerder nodig was. De Tweede Kamer werd op 31 januari 2012 opnieuw vertrouwelijk op de hoogte gesteld door minister Spies over de stand van zaken bij de woningcorporatie, en de risico's die dit gaf voor de gehele volkshuisvestingssector.[21] In februari 2012 kwam de omvang naar buiten van de derivatenportefeuille van Vestia: tegenover ruim 6 miljard euro aan uitstaande leningen staat begin 2012 een netto derivatenpositie van bijna 23 miljard euro, volgens Vestia veelal vooruitlopend op toekomstige leningen. In totaal had Vestia meer dan vierhonderd renteverzekeringen lopen bij 13 verschillende banken in binnen- en buitenland. De meeste contracten had Vestia met ABN Amro en Deutsche Bank, maar er waren ook zaken gedaan met Credit Suisse, Barclays Plc, BNP Paribas SA, JPMorgan Chase & Co., Nomura Holdings Inc. (8604) en Société Générale SA (GLE). Het totaal aan derivaten was voor 20% bedrijfseconomisch noodzakelijk en voor de rest puur speculatief.[22] Maandag 21 mei 2012 verleende Vestia 1 minuut voor het gesprek met de banken op al zijn vastgoed hypotheekrecht aan het WSW.[23][24] Voor het eind van de maand mei moest er een akkoord zijn tussen de banken en Vestia. De verliezen op de derivatenportefeuille waren inmiddels opgelopen tot 2,1 miljard euro.[25] Vestia zou streven naar kwijtschelding van 700 miljoen euro. De verder dalende rente in mei bracht anders het faillissement wel heel dichtbij. Op 30 mei kwam er een akkoord naar buiten tussen Vestia en de banken, inhoudende dat de rente voorlopig op de stand van die dag was bevroren.[26] [27][28] Op 19 juni bracht Vestia zelf naar buiten dat de derivatenportefeuille voor 2 miljard euro was afgekocht. Het bedrag bestond uit reeds gestort onderpand, 100 miljoen euro extra van Vestia en een lening van 600 miljoen euro van het bankenconsortium, die in 10 jaar moet worden terugbetaald.[29] Op diezelfde dag stuurde minister Spies een uitvoerig document naar de Tweede Kamer. [30][31] De overige corporaties worden geconfronteerd met een Vestia-saneringsheffing van ongeveer 700 miljoen euro. Alleen Credit Suisse bestreed de overeenkomsten tussen Vestia en de banken en kreeg op 3 oktober 2014 van de rechter 83 miljoen euro toegewezen. [32][33]

Minister Liesbeth Spies verklaarde op 5 mei 2013 in een uitzending van Brandpunt, dat ze de schade van 7 miljard had weten af te kopen met 2 miljard euro. Dit gebeurde door het hypotheekrecht op de Vestia-panden te vestigen.[34]

De affaire trok de aandacht van het Openbaar Ministerie. Sindsdien loopt er een justitieel onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de nationale recherche en de FIOD onder leiding van het landelijk parket. Aanwijzingen dat er strafbare feiten zijn gepleegd, leidden op 11 april 2012 tot de aanhouding en voorlopige hechtenis van de kasbeheerder van Vestia Marcel de Vries. Via Arjan Greeven van tussenpersoon Fifa zou hij volgens eigen verklaring bij de parlementaire enquêtecommissie 10 miljoen euro hebben ontvangen vanwege het afsluiten van derivatencontracten. Hij wordt verdacht van omkoping, witwassen en belastingfraude. Arjan Greeven beschouwt zichzelf als klokkenluider.[35] In januari 2015 werd bekend dat de FIOD beslag had gelegd op zijn Zwitserse bankrekening.[36] In de maanden nadat de financiële problemen bekend werden, ging de aandacht ook uit naar verwijtbaar handelen door betrokken banken en de accountant van Vestia, KPMG, die na controle van de boeken de jaarrekening van Vestia had goedgekeurd in 2010, naar nu blijkt ten onrechte.[37] Op 26 april 2012 heeft de accountant KPMG dan ook aan Vestia laten weten de controleverklaring van 31 mei 2011 over de jaarrekening van 2010 niet te kunnen handhaven.[38] Het intrekken van een controleverklaring was de eerste keer bij KPMG.[39] Het accountantskantoor Deloitte kreeg van de Autoriteit Financiële Markten een maximale boete inzake de periode tot 2010. [40][41] Alle voortekenen wijzen erop dat Vestia, de banken, de accountants en de tussenpersoon Fifa zichzelf voorbereiden op een lange juridische strijd, waarbij men zelf verschoond wenst te blijven van succesvolle claims van andere benadeelde partijen, en mogelijk zelfs andere betrokkenen financieel aansprakelijk kan stellen voor de schade die men zelf heeft geleden.[42] Ondertussen probeert Vestia met een reddingsplan een uitweg te vinden uit de penibele financiële situatie. Onderdeel van het plan is de gefaseerde verkoop van bijna eenzesde deel van het vastgoedbezit. Vestia meldde eind april 2012 ook het nodige te verwachten van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties waarvan Erik Staal met Vestia geen lid wenste te zijn, en andere woningcorporaties.[43] Op 15 november 2012 besloot de ledenvergadering van de koepel Aedes middels een taskforce uit de woningcorporatiesector een oplossing te gaan zoeken voor de problemen bij woningcorporatie Vestia. [44] Op 27 mei 2013 werd de financieel directeur Kees Weevers via de kantonrechter te Rotterdam ontslagen. Hoewel hij aanvankelijk meewerkte met de nieuwe Vestia directie, meldde hij zich ziek na een FIOD-inval bij hem thuis. Hij kreeg 100.000 euro mee als schadeloosstelling.[45] Op 18 juni 2013 kwam naar buiten dat Eric Staal in privé wordt aangeslagen door Vestia voor 1.9 miljard euro. Zijn oude werkgever legde daartoe beslag op onder meer zijn villa op Bonaire, zijn huis in Krimpen aan de Lek en zijn pensioenpolis.[46] Ook bij kasbeheerder Marcel de Vries werd een soortgelijk beslag gelegd.[47] Ook de staatsbank ABN-AMRO zou een onherroepbare boete hebben ontvangen van DNB wegens onzorgvuldig handelen door de witwasregels te verontachtzamen.[48] [49] AFM deed er in november 2014 nog een boete van 3 miljoen voor de staatsbank bovenop, omdat er informatie was verdwenen, grotendeels uit de Fortis tijd.[50] Mede daarom tekende Vestia bezwaar aan tegen het besluit van het OM een dag later om de staatsbank niet te vervolgen.[51] Het Gerechtshof in Den Haag wees de vervolging in april 2015 af.[52]

Ex-kasbeheerder Marcel de Vries kreeg op 8 januari 2014 middels een tussenvonnis van de Haagse rechtbank de aftrap over de vraag wie de verdampte 2 miljard gaat betalen.[53] Hij mag volgens voornoemd vonnis 10 verantwoordelijke personen wel en 21 (rechts)personen niet in vrijwaring dagvaarden.

Op 15-1-2015 oordeelde de Haagse rechtbank in een tussenvonnis dat oud topman Erik Staal en oud-commissarissen 10 banken,2 accountantskantoren, de Staat en 2 toezichthouders in vrijwaring mogen gaan oproepen in de rechtszaak die Vestia tegen hen is gestart.[54]

Tuchtrechtzaak tegen accountants[bewerken]

Namens de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) diende Pieter Lakeman op 2 mei een tuchtrechtklacht in tegen de accountant van KPMG inzake onjuiste informatie over de rentederivaten in de jaarrekening van 2010.[55] Op 16 juli volgde een soortgelijke klacht over de jaren 2008 en 2009 tegen de accountant Piet Klop van Deloitte.[56][57] Deze accountant had eerder al van de AFM de hoogst mogelijke boete opgelegd gekregen.[58] Op 26 juli diende ook de AFM een klacht in tegen de accountant van KPMG bij de rechtbank te Zwolle, waarbij wordt verzocht de klacht van SOBI op te schorten.[59] Ook Vestia zelf diende klachten in tegen KPMG en Deloitte, gesteund door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV).[60][61]

Op 7 en 8 maart 2013 werden de drie tuchtrechtklachten jegens de KPMG accountant Marco Noorlander behandeld bij de Accountantskamer.[62] Hierin noemt SOBI het bizar dat nu ook Vestia haar eigen accountant aanklaagt.[63] Op 23 mei 2013 dienden de klachten te Zwolle tegen de voorganger van Marco Noorlander, Piet Klop.[64] Op 19 augustus ontving Noorlander een berisping over het jaar 2010 en werd Klop vrijgesproken door de accountantskamer. Tegen deze vrijspraak ging Vestia in hoger beroep.[65] Over 2006 tm 2008 was dat wegens verjaring, maar over 2009 werd de klacht van SOBI ongegrond verklaard.[66][67][68] Op 6 oktober ging SOBI tegen de gebrekkige motivering van de berisping jegens Noorlander in hoger beroep.[69] Later volgde de andere drie procespartijen.[70]

Het Openbaar Ministerie kreeg in haar eigen procedure een gunstig tussenvonnis op 13 oktober 2014 bij de Accountantskamer. Deloitte moet nu gaan bewijzen dat hun deskundige, L. Man A Hing, voldoende deskundig werk heeft afgeleverd.[71] Hij werd in juni 2015 in eerste aanleg vrijgesproken.[72]

Accountant Andre de Vos van Finq accountants heeft een berisping ontvangen in 2015 van de accountantskamer te Zwolle. Hij was werkzaam van 2008 tot 2010 voor tussenpersoon Arjen Greeven,[73] die er van wordt verdacht zijn bankenprovisie van 20 miljoen euro te hebben gedeeld met de schatkistbewaarder van Vestia.[74]

Commissie-Hoekstra[bewerken]

Op 14 januari 2013 concludeert de commissie-Hoekstra dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en de raad van toezicht eerder hadden kunnen en moeten ingrijpen bij woningcorporatie Vestia. De belangrijkste conclusies op een rij:

De commissie pleit nu voor meer controles bij woningcorporaties. Ook zou er een aparte organisatie moeten komen die ingrijpt bij corporaties als het misgaat.[75][76][77]

Op 26 maart 2013 stuurde minister Stef Blok de kabinetsreactie op het commissierapport naar de Tweede Kamer.[78]

Versnelde verkoop onroerend goed[bewerken]

Op 26 februari 2013 werd bekend dat Vestia 876 Haagse studentenwoningen had verkocht aan DUWO. Eerder werd al de verkoop van 1400 Rotterdamse studentenwoningen aangekondigd. In de tweede helft van 2012 waren al bijna 700 eengezinshuizen aan zittende huurders verkocht. Het geheel past in het beleid jaarlijks 1600 woningen per jaar af te stoten.[79] In juni 2013 werden 1250 woningen in Pijnacker-Nootdorp verkocht aan corporatie Rondom Wonen.[80] Voor 2014 staat de verkoop van ruim 6000 woningen op het programma. De corporatie wil zich terugtrekken in de kerngebieden Rijnmond en Haaglanden en tot 2022 ruim 30.000 woningen verkopen.[81] Op 24 juli 2014 werd bekend dat een groep van 5500 woningen aan een Duitse investeerder is verkocht voor 578 miljoen euro tegen de hoge WOZ-waarde van 75%.[82][83] Op 18 juli had Arcade al 500 woningen in Den Haag en het Westland verworven.[84][85] Oktober 2014 verkocht Vestia aan collega Woonstad ruim 7000 wooneenheden uit haar dochter Stadswonen, hoofdzakelijk voor studentenhuisvesting.[86]

Andere corporaties[bewerken]

Andere corporaties kunnen in financiële problemen komen door eigen derivatenposities en door de collectieve financiële steun van 700 miljoen euro die zij moesten verlenen aan Vestia.[87] Gevreesd werd even dat alle woningcorporaties in een neergang van Vestia zouden worden meegesleurd, door het domino-effect dat het zekerheidsstelsel in gang kan zetten. Vestia is op zichzelf echter een unieke casus gebleken. Bij de miljardenverliezen op de derivatenportefeuille gaat niet alleen de toenmalige leiding van Vestia niet vrijuit. Ook de accountants, de tussenpersoon en de handelende banken lopen risico voor de schade te moeten opdraaien. Op 16 mei 2012 verzocht de AFM de vier grote accountantskantoren nog eens kritisch naar de woningcorporaties en de bijbehorende controleverslagen te kijken. [88] Op 11 juni werd bekend dat de corporaties Wooninvest en Portaal onder verscherpt toezicht van het CFV zijn komen te staan. Ze zouden respectievelijk 75 en 550 miljoen hebben moeten bijstorten. In het algemeen zijn banken ook terughoudend geworden met kredietverlening aan woningcorporaties, vanwege de slepende Vestia-affaire.[89] Op 31 december 2011 was volgens het CFV de negatieve waarde van de derivatenportefeuille van alle woningcorporaties exclusief Vestia 3,1 miljard. Het gestorte onderpand was op die datum 226 miljoen exclusief Vestia. Na het verzoek van de AFM in mei 2012 controleerde KPMG opnieuw de jaarstukken van 32 woningbouwcorporaties. Derivatencontracten werden nu gewaardeerd op marktprijs in plaats van de historische kostprijs. Dit leidde bij enkele van de helft van de corporaties die derivaten bezaten tot nieuwe verliezen.

Vestia heeft dan ook van alle woningcorporaties verreweg het grootste onderpand moeten verstrekken wegens tegenvallende resultaten met derivaten. Vijftien andere woningcorporaties verstrekten eerder al tezamen circa 300 miljoen euro aan onderpand aan banken wegens de lage lange rente.[90] Eind 2012 zakten nog tien woningcorporaties voor de CFV-stresstest. Eind augustus 2013 waren dat er zes. [91]

Bestuur[bewerken]

De raad van commissarissen van Vestia verving op 1 februari 2012 topman Erik Staal. Staal werd vervangen door twee interim-bestuurders, Gerard Erents als bestuursvoorzitter en verantwoordelijke voor de financiële zaken en Jacques Thielen die de portefeuille volkshuisvesting ging beheren.[92][93] Op 1 maart 2012 traden ook twee leden van de raad van commissarissen af, Nico Dijkhuizen en Siwart Kolthek. Zij werden opgevolgd door Henk Raué en Heino Teschmacher. Volgens Vestia hebben deze twee commissarissen meer verstand van financiën dan hun voorgangers.[94]

Bij de afwikkeling van het vertrek van Staal bleek dat Vestia hem een bedrag van 3,5 miljoen euro moest uitkeren, naar verluidt vanwege schriftelijke afspraken die tussen de raad van commissarissen en Staal waren gemaakt over zijn pensioenrechten. De nieuwe bestuurders gaven kort na hun aanstelling opdracht tot een onderzoek door forensische accountants vanwege twijfel over de rechtmatigheid van deze afspraken, en om uit te zoeken of er economische en financiële delicten zijn gepleegd bij Vestia.[13] Op 3 september 2014 vonniste de Rotterdamse rechtbank dat Erik Staal zijn vertrekpremie van 3,5 miljoen mag behouden.[95]

Op 1 juli 2013 werden de interimbestuurders Thielen en Erents opgevolgd door Arjan Schakenbos en Willy de Mooij.[96]

Op 2 november 2013 werd bekend dat Vestia een claim neerlegt bij 8 van haar oud-commissarissen.[97]

Parlementaire enquête[bewerken]

De Tweede Kamer besloot op voorstel van Bas Jan van Bochove op 20 maart 2012 unaniem een parlementaire enquête[98] in te stellen naar het stelsel van de volkshuisvesting, het beheer, het interne en externe toezicht, en de positie van de huurders bij woningcorporaties. Ook de rol van externe partijen zoals banken, toezichthouders en gemeenten wil de Tweede Kamer in de enquête betrekken. Het besluit van de Tweede Kamer vloeide voort uit de problemen bij Vestia. Vooral werden als gevolg van de ontstane situatie bij Vestia vraagtekens geplaatst bij het toezicht op de hele sector.[99] De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties werd uiteindelijk op dinsdag 16 april 2013 geinstalleerd met Roland van Vliet (PVV) als haar voorzitter en Ed Groot (PvdA) als ondervoorzitter.[100]

Trivia[bewerken]

  • De naam Vestia is waarschijnlijk geïnspireerd door termen uit de Griekse mythologie. Vesta is de Romeinse godin van het haardvuur, van de huiselijke haard en (vandaar afgeleid) ook van de eendracht en de veiligheid in de staat. Zij werd achteraf vereenzelvigd met de Griekse godin Hestia (Ἑστία).
  • Een van de markantste projecten van Vestia is Het Strijkijzer, een torenflat in Den Haag aan het Rijswijkseplein met 42 verdiepingen en een hoogte van 132 meter.

Literatuur[bewerken]

Externe link[bewerken]