Wikipedia:Arbitragecommissie/Mededelingen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Mededelingen van de arbitragecommissie
Zie WP:AC/M
Op deze pagina kan de arbitragecommissie algemene mededelingen doen die losstaan van een specifieke zaak.


Alleen de leden van de arbitragecommissie mogen deze pagina inhoudelijk bewerken.
Op Wikipedia:Arbitragecommissie/Mededelingen/Archief zijn de oudere mededelingen gearchiveerd.

Mededeling over de richtlijnen voor moderatoren[bewerken]

Naar aanleiding van recente gebeurtenissen op deze wiki, onder andere rond de blokkade van LeonardH, wil de Arbitragecommissie de aandacht van de moderatoren vragen voor de richtlijnen, waarin onder meer staat:nl:WP:RVM

"... als moderator zal men van u verwachten dat, als moderator, u zich redelijk gedraagt, reageert op vragen van andere gebruikers en zich in het algemeen diplomatiek uitdrukt bij het geven van commentaar, antwoorden en waarschuwingen. Eigenlijk een kwestie van soms de woorden wat te verbloemen. Dit zijn eigenlijk zaken die best elke gebruiker kan doen, maar als moderator is het belangrijk er extra op te letten.

Moderator zijn wil niet zeggen dat u meer bent dan een ander, enkel dat u meer kan."

Dit beperkt duidelijk de mogelijkheden van een moderator. De Commissie roept de moderatoren op zich aan het volgende te houden:

 • Houd discussies met geblokkeerde gebruikers in alle gevallen kort en zakelijk.
 • Wanneer je een gebruiker blokkeert of een geblokkeerde gebruiker te woord staat op diens overlegpagina, ga dan nooit zelf over tot archiveren of verwijderen van de inhoud van die overlegpagina, tenzij er sprake is van auteursrechtenschending, smaad, laster, grove persoonlijke aanvallen, of dreiging met fysiek geweld of juridische stappen. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als de gebruiker zelf toestemming heeft gegeven voor verwijdering. Verwijder geen inhoud van overlegpagina's alleen omdat deze onprettig of opdringerig op je overkomt.
 • Wanneer je in discussie bent met een gebruiker, leg dan nooit zelf de blokkade op, ook als je deze discussie zelf als onprettig ervaart. In plaats daarvan kun je een verzoek indienen voor collega-moderatoren, die dan ofwel kunnen besluiten de discussie over te nemen, ofwel een blokkade kunnen opleggen.
 • Wanneer je in discussie treedt of uitleg geeft aan een voor meer dan drie dagen geblokkeerde gebruiker, probeer dan zo mogelijk te wijzen op de Arbitragecommissie als beroepsmogelijkheid. De Commissie is voor geblokkeerde gebruikers bereikbaar per e-mail. Wanneer de gebruiker aangeeft het niet met de blokkade eens te zijn, stuur de gebruiker dan direct door naar de Arbitragecommissie.

De Arbitragecommissie heeft in haar uitspraak van 16 januari 2016 het volgende gemeld:WP:AC/Z/16-1-2016

"Het toekennen van moderatorfuncties is op de Nederlandse Wikipedia primair het recht van de gemeenschap.WP:RVM De Arbitragecommissie is dan wel bevoegd elke maatregel die ze wenselijk acht op te leggen,5.10.5 maar het afnemen van het moderatorschap valt daar normaal gesproken niet onder, omdat de Commissie geen besluiten van de gemeenschap ongedaan mag maken.4.3 De Commissie kan wel oordelen of de acties van een moderator voor escalatie en conflicten zorgen, en indien ze dit noodzakelijk acht de moderator beperkingen opleggen."

Met "normaal gesproken" wordt bedoeld de situatie waarin de moderator de functie vervult van bewaker van de rust en opbouw van het project. In het uitzonderlijke geval waarin acties van een moderator juist een bedreiging vormen voor de rust en opbouw, kan de Arbitragecommissie echter wel degelijk besluiten de moderatorbevoegdheden op te schorten of af te nemen.Art. 1.2, art. 5.10.5

De Arbitragecommissie, 27 mei 2017 17:30 (CEST)

Regeling checkusers, versie 2, 30 maart 2018[bewerken]

Na overleg met de checkusers heeft de Arbitragecommissie een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regeling checkusers. Dit heeft geleid tot versie 2. Deze versie vervangt met onmiddellijke ingang de eerdere versie.

De Arbitragecommissie, 30 mrt 2018 23:35 (CEST)

Checkuservacature 2018[bewerken]

De Arbitragecommissie schrijft een vacature uit voor de functie van checkuser.

Eisen

Aan deze eisen moet voldaan worden aleer iemand de functie van checkuser toebedeeld kan krijgen:

 • Dient een geregistreerd Wikimedia-account te hebben dat actief is op de Nederlandstalige Wikipedia. De Arbitragecommissie neemt in haar beslissing de wenselijkheid van een grote beschikbaarheid van checkusers mee.
 • De persoon dient 18 jaar of ouder te zijn.
 • De persoon dient de Confidentiality agreement for nonpublic information te tekenen (Dit mag ook na de benoeming, maar de rechten worden pas verstrekt nadat dit gebeurd is.)
 • De persoon dient alle alternatieve accounts aan te geven. Dit is inclusief IP-adressen waarmee substantieel bewerkt is (vergeten in te loggen valt hier niet onder). Dit bekendmaken hoeft niet publiekelijk, al is het zeker in het geval van geregistreerde accounts wenselijk. Mocht later blijken dat er toch (substantiële) accounts niet aangegeven zijn dan betekent dit ontslag op staande voet.
 • De persoon dient bereikbaar te zijn via de wikimailfunctie.
 • De persoon moet voldoen aan de regeling checkusers.
Kwaliteiten

De Arbitragecommissie kijkt vooral naar de volgende kwaliteiten:

 • Zorgvuldig kunnen omgaan met privacygevoelige informatie.
 • Kennis van IP-adressen (IPv4 en IPv6) en ranges is een pré.
 • Van onbesproken gedrag zijn wanneer het aankomt op omgaan met privacygevoelige functies.
Duur sollicitatieprocedure

Iedere gebruiker kan van 18 mei 20:00 tot en met 1 juni 20:00 solliciteren naar deze functie op deze pagina. U hoeft uw naam of leeftijd niet bekend te maken aan de Arbitragecommissie. Wel dient u aan te geven of u ouder bent dan 18 en bereid bent de Confidentiality agreement for nonpublic information te tekenen.

De Arbitragecommissie, 17 mei 2018 00:17 (CEST)

Aanstelling checkusers[bewerken]

Beste mensen,

De Arbitragecommissie bedankt Ellywa en Whaledad voor hun kandidatuur voor de functie van checkuser. Wij zijn blij twee goede kandidaten te zien voor deze belangrijke functie. De Arbitragecommissie heeft besloten beiden te benoemen, met dien verstande dat Whaledad nog dient aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden. Hiermee komt het aantal checkusers op dit moment op zeven te staan.

Wij wensen beide nieuwe checkusers veel succes in hun nieuwe functie en rekenen op een goede samenwerking met de reeds zittende checkusers en met de gemeenschap.

Met vriendelijke groeten,
De Arbitragecommissie, 20 jun 2018 01:43 (CEST)

Terugtreden Wthjmkuiper[bewerken]

Wthjmkuiper heeft om persoonlijke redenen besloten zijn lidmaatschap van de Arbitragecommissie tussentijds op te geven. De commissie is Wthjmkuiper zeer erkentelijk voor zijn inzet. De Arbitragecommissie, 19 aug 2018 17:09 (CEST)

Reces per 1 oktober 2018[bewerken]

De Arbitragecommissie bestaat vanaf 1 oktober 2018 helaas uit slechts vier leden. De Commissie vindt dit aantal te gering om voldoende te kunnen functioneren en gaat daarom met beperkt reces totdat er weer meer leden zijn. Dit betekent het volgende:

 • Lopende zaken en deblokkadeverzoeken zullen gewoon behandeld worden.
 • Nieuwe verzoeken die niet over blokkades gaan kunnen ingediend worden maar de behandeling hiervan kan vertraging oplopen, of uitgesteld worden tot enkele nieuwe leden zijn verkozen.

De Commissie hoopt dat ze snel weer over meer leden zal beschikken, zodat dit reces kan worden opgeheven.

De Arbitragecommissie, 2 okt 2018 04:19 (CEST)

Proef met periodieke update[bewerken]

De Arbitragecommissie start een proef met een periodieke update van de lopende zaken. Hieronder de eerste update die de Commissie in dit kader wil geven:

De Arbitragecommissie, 22 okt 2018 23:36 (CEST)

Update november[bewerken]

De Arbitragecommissie geeft bij dezen voor de tweede keer een update van haar bezigheden.

 • Diverse zaken zijn in de afgelopen maand afgehandeld. De Commissie volgt de eerste tijd de uitwerking van deze uitspraken op de voet, maar betrokkenen moeten er rekening mee houden dat we terughoudend zijn met het geven van reacties
 • De zaak Blokkade Leo de Beo wordt onderzocht. Hiertoe heeft de Commissie contact gehad met diverse moderatoren en checkusers. Gebruikers zijn nog in de gelegenheid om op de overlegpagina van de zaak hun visie te geven
 • De komende tijd staan diverse evaluaties van lopende zaken op de agenda. Wegens het reces moet rekening gehouden worden met vertragingen
 • Het initiëren van verkiezingen voor nieuwe leden van de Arbitragecommissie staat ook op de agenda, inclusief een bezinning hoe we kunnen bijdragen aan het werven van nieuwe leden, zodat we hopelijk de periode van onderbezetting kunnen beëindigen. Input vanuit de gemeenschap is zeer welkom

De Arbitragecommissie 30 nov 2018 23:54 (CET)

Update december[bewerken]

Bij dezen voor de derde keer een update van de Arbitragecommissie.

 • December was voor de meeste commissieleden een drukke maand in het persoonlijke leven, waardoor er wat minder voortgang is gemaakt dan gewoonlijk
 • De zaak Arbitragecommissie/Zaken/pieterhawitvliet is aangenomen, we zijn bezig met het inventariseren van de problemen
 • Diverse evaluaties lopen vertraging op, wel hebben we enkele kleine stappen gezet
 • We roepen gebruikers op om zich kandidaat te stellen voor de Arbitragecommissie, dit kan nog tot morgen 29 december 2018 20:00 (CET) op Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal/Verkiezing december 2018/Voorstelling. We zien uit naar nieuwe leden zodat de vertragingen afnemen en we meer capaciteit hebben om zaken te behandelen
 • We hebben overwegend zeer positieve reacties ontvangen op deze proef met maandelijkse updates. We willen de updates voortzetten op Wikipedia:Arbitragecommissie/Mededelingen en zullen daarbij een link plaatsen in De Kroeg

De Arbitragecommissie, --28 dec 2018 19:43 (CET)

Update januari[bewerken]

Hierbij de eerste update van de Arbitragecommissie voor 2019

De Arbitragecommissie,3 feb 2019 14:36 (CET)

Terugtreden Whaledad als Checkuser[bewerken]

Beste AC en Wikipedianen, Na overleg met de AC doe ik hier de volgende mededeling: Mid vorig jaar heb ik me enthousiast aangemeld als CU. Zoals men zich wellicht herinnert, was er wat tumult rondom deze aanmelding en de daaropvolgende aanstelling, en het leek me daarom verstandig om niet direct als een olifant in een porseleinkast actief te worden. Tegen de tijd dat ik dacht dat de voldoende rust was weergekeerd, waren er een aantal opeenvolgende familie- en werkomstandigheden die mij ervan weerhielden om mijn taken daadwerkelijk op te pakken, maar dat leek tijdelijk te zijn. Geleidelijk aan is mij echter duidelijk geworden, dat mijn huidige baan, met regelmatig langdurig reizen en overwerk zich er niet voor leent om dit te combineren met het CU-schap. Ik voel mij dan ook gedwongen om dit te erkennen en de AC te verzoeken mij het CU-bitje af te nemen. Ik hecht er aan om te benadrukken dat ik op geen enkel moment gebruik heb gemaakt van de rechten verbonden aan dit bitje. Zodra mijn werkomstandigheden zich wijzigen, zal ik mij gaarne weer aanmelden voor deze of een andere functie bij Wikipedia. W\|/haledad (zegt u het maar) 6 mrt 2019 23:10 (CET)

Ik heb een verzoek ingediend op Meta om jouw knopjes weg te halen. Trijnstel (overleg) 7 mrt 2019 00:02 (CET)
Opmerking Opmerking De knopjes zijn kort erna door een collega-steward al weggenomen. Trijnstel (overleg) 8 mrt 2019 22:32 (CET)

Update april[bewerken]

Hieronder een nieuwe update van de Arbitragecommissie:

De Arbitragecommissie, 30 apr 2019 17:46 (CEST)

Update mei[bewerken]

Hieronder een nieuwe update van de Arbitragecommissie:

Reces[bewerken]

De Arbitragecommissie is al geruime tijd niet op volledige sterkte. Daardoor varieert het per periode in welke mate zij goed kan functioneren. Diverse persoonlijke omstandigheden van de commissieleden dragen daaraan bij. Ook is de vakantieperiode nu aangebroken. De commissie kondigt daarom hierbij aan dat zij op reces is. Dat betekent dat er, ook in het geval van spoedeisende zaken, helaas geen enkele garantie gegeven kan worden op een tijdige behandeling van zaken. Nieuwe zaken zullen sowieso niet in behandeling (noch afgewezen) worden. De Commissie ziet uit naar een uitbreiding tot tenminste vijf leden.

De arbitragecommissie, 9 jul 2019 09:14 (CEST)

Einde reces[bewerken]

De Arbitragecommissie hervat haar werkzaamheden vanaf deze week. Wel wil de Commissie benadrukken dat een Commissie met slechts vier leden betekent dat het tempo van afhandeling van zaken relatief laag zal liggen. De Commissie hoopt dat er zich voldoende kandidaten melden voor de komende verkiezingen.

De arbitragecommissie, 15 sep 2019 21:02 (CEST)