Naar inhoud springen

Zeventig discipelen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Icoon van de zeventig discipelen

De zeventig discipelen of zeventig apostelen zijn 70, of 72, vroege leerlingen van Jezus die in Lucas 10:1-24 worden genoemd. Daar worden ze twee aan twee uitgezonden om het evangelie te verkondigen. In het westerse christendom worden ze gewoonlijk als leerlingen of discipelen aangeduid, maar in het oosterse christendom spreekt men heel nadrukkelijk van apostelen.

Ze hebben een eigen feestdag, de Synaxis van de Zeventig Apostelen, op 4 januari.

Aantal[bewerken | brontekst bewerken]

In de manuscripten van de Alexandrijnse, bijvoorbeeld de Codex Sinaiticus, en de Cesareïsche teksttraditie staat in Lucas het aantal van 70. Dit wordt soms geïnterpreteerd als verwijzing naar de 70 volken (Genesis 10) of naar de 70 vertalers van de Septuagint. In de meeste andere Alexandrijnse en westelijke, Romeinse teksten staat vooral het getal 72. Volgens een traditie werd de Septuagint door 72 rabbijnen vertaald, zes van iedere stam van de Israëlieten, en was het getal 72 een verwijzing hiernaar.[1]

Volgens sommigen is het getal 72 waarschijnlijk het oorspronkelijk juiste getal omdat dit getal bij het overschrijven vermoedelijk werd gewijzigd in het veel vaker voorkomende symbolische getal 70. De verandering van 72 naar 70 is waarschijnlijker dan omgekeerd.[2]

Een aantal van de apostelen stierf de martelaarsdood, waaronder Amplias, Erastus, Olympus, Quartus, Sosipater, Stachys, Tertius en Urbanus.

Naamlijsten[bewerken | brontekst bewerken]

De orthodoxe traditie om de 70 gezondenen een naam te geven, gaat terug op Dorotheus van Tyrus,[3] bisschop en martelaar uit de late 3e eeuw. Zoals vaker in de patristiek is de toewijzing van een lijst aan een vroege martelaar problematisch. De lijst met 70 namen die aan hem wordt toegeschreven, heeft men teruggevonden in een kopie, die dateert uit het begin van de 8ste eeuw. Een vergelijkbare lijst wordt aan Hippolytus van Rome toegeschreven.[4] Daarom spreekt men van Pseudo-Dorotheus of Pseudo-Hippolytus. Het Chronicon Paschale, een Oost-Romeinse wereldkroniek van omstreeks 630, heeft ook een dergelijke lijst.

Invloedrijk in de Oosterse kerk is met name Dimitri van Rostov die een Levens van de Heiligen heeft geschreven (Kiev 1689-1705). Zelf meldt hij dat zijn bron de lijst van (Pseudo-)Dorotheus is, waarin hij verbeteringen heeft aangebracht door enkele namen te schrappen, omdat die later afvallig zouden zijn geworden en enkele andere toe te voegen, die ook in het Nieuwe Testament voorkomen en die in zijn traditie als heiligen werden vereerd. Dat waren Timoteüs, Titus, Epafras, Archippus, Aquila, Olympas, Quadratus en Achaicus.

Toen Eusebius in de 4e eeuw zijn kerkgeschiedenis schreef, vermeldde hij dat hij niet van het bestaan van zo'n lijst op de hoogte was.[5]

Lijst van pseudo-Hippolytus[bewerken | brontekst bewerken]

Tegenpaus Hippolytus of Hyppolitus van Rome was een leerling van Ireneüs van Lyon, die een leerling was van Polycarpus van Smyrna, die weer een leerling was van de apostel Johannes. De werken van Hippolytus werden vóór hun ontdekking in een klooster op Athos in 1854 als verloren beschouwd.[6] Hoewel zijn belangrijkste werk De weerlegging van alle ketterijen snel werd geaccepteerd, toen de valse toeschrijving aan Origenes was opgelost, worden zijn twee kleine werken, Over Christus' twaalf apostelen nog steeds als dubieus beschouwd, Ze vormen een bijlage van zijn werken in de omvangrijke verzameling geschriften van vroege kerkvaders.[6] Zijn lijst in De zeventig apostelen van Christus luidt:

 1. Jakobus de Rechtvaardige, bisschop van Jeruzalem
 2. Kleopas, bisschop van Jeruzalem
 3. Mattias, die de vacante plaats van Judas in het aantal van de twaalf apostelen opvulde
 4. Thaddeus van Edessa, die de brief aan Abgarus heeft overgebracht
 5. Ananias uit Damascus, die Paulus doopte en bisschop van Damascus was
 6. Stefanus, een van de zeven diakens en de eerste martelaar
 7. Filippus, een van de zeven diakens en doopte de eunuch
 8. Prochorus, een van de zeven diakens en bisschop van Nicomedia, die ook de eerste was die vertrok, geloofde samen met zijn dochters
 9. Nikanor, een van de zeven diakens en stierf toen Stefanus als martelaar omkwam
 10. Timon, een van de zeven diakens en bisschop van Bosra
 11. Parmenas, een van de zeven diakens en bisschop
 12. Nikolaüs, een van de zeven diakens en bisschop van Samaria.
 13. Barnabas, bisschop van Milaan.
 14. Marcus de evangelist, bisschop van Alexandrië
 15. Lucas
 16. Silas, bisschop van Korinthe
 17. Silvanus van de Zeventig, bisschop van Thessaloniki, genoemd in 1 Petrus 5:12 en 2 Korintiërs 1:19
 18. Crescens/Crisces, bisschop van Carchedon in Gallië
 19. Epenetus van Carthage, bisschop van Carthago
 20. Andronikus van Pannonië, bisschop van Pannonië
 21. Ampliatus/Amplias, bisschop van Odyssus
 22. Urbanus van Macedonië, bisschop van Macedonië
 23. Stachys de Apostel, bisschop van Byzantion/Constantinopel
 24. Barnabas, bisschop van Heraclea
 25. Phygellus, bisschop van Efeze. Hij maakte deel uit van de groep van Simon
 26. Hermogenes, idem
 27. Demas, die ook een priester van afgoden werd
 28. Apelles van Heraklion, bisschop van Smyrna
 29. Aristobulus van Britannia, bisschop van Britannia
 30. Narcissus van Athene, bisschop van Athene
 31. Herodion, bisschop van Tarsus
 32. Agabus de profeet
 33. Rufus van Thebe, bisschop van Thebe
 34. Asyncritus van Hyrcania, bisschop van Hyrcanië
 35. Phlegon van Marathon, bisschop van Marathon
 36. Hermas/Hermes van Dalmatia, bisschop van Dalmatia
 37. Patrobulus, bisschop van Pozzuoli
 38. Hermas, bisschop van Philippi
 39. Paus Linus, bisschop van Rome
 40. Gaius van Efese, bisschop van Efeze
 41. Philologus van Sinope, bisschop van Sinope
 42. Olympas/Olympus en
 43. (He)rodion of Patras kwamen beiden om als martelaar te Rome
 44. Lucius van Cyrene, bisschop van Laodicea in Syria
 45. Jason van Thessaloniki, bisschop van Tarsus
 46. Sosipater, bisschop van Iconium
 47. Tertius van Iconium, bisschop van Iconium
 48. Erastus van Corinthe, bisschop van Panellas
 49. Quartus, bisschop van Berytus
 50. Apollos, bisschop van Caesarea
 51. Cephas van Iconium
 52. Sostenes, bisschop van Colophon
 53. Tychicus, bisschop van Colophon
 54. Epafroditus, bisschop van Philippi
 55. Caesar van Dyrrhachium, bisschop van Dyrrachium
 56. Markus van Apollonias, neef van Barnabas, bisschop van Apollonias
 57. Justus, bisschop van Eleutheropolis
 58. Artemas, bisschop van Lystra
 59. Clement, bisschop van Sardinia
 60. Onesiforus, bisschop van Corone
 61. Tychicus, bisschop van Chalcedon
 62. Carpus, bisschop van Berytus in Thrace
 63. Evodus, bisschop van Antioch
 64. Aristarchus, bisschop van Apamea
 65. Johannes Marcus of Marcus, die ook Johannes heet, bisschop van Bibloupolis
 66. Zenas, bisschop van Diospolis
 67. Philemon, bisschop van Gaza
 68. Aristarchus
 69. Pudens
 70. Trophimus, die met Paulus martelaar werd

Andere lijsten[bewerken | brontekst bewerken]

Andere lijsten noemen ook:

 1. Achaicus (1 Korintiërs 16:17)
 2. Aquila
 3. Archippus
 4. Clement, bisschop van Sardis
 5. Crispus, bisschop van Chalcedon in Galilea
 6. Epaphras, bisschop van Andriaca
 7. Fortunatus
 8. Jozef van Arimatea
 9. Onesimus
 10. Parrobus, bisschop van Pottole
 11. Simeon, zoon van Cleopas, tweede bisschop van Jerusalem
 12. Quadratus
 13. Dorkas, Aramees: Tabita, een vrouwelijke discipel, die door Petrus uit de dood werd opgewekt
 14. Timotheus, bisschop van Efeze
 15. Titus, bisschop van Kreta

en

 1. Alphaeus, vader van de apostelen Jacobus en Mattheus
 2. Apphia, vrouw van de apostel Philemon. Terwijl er bij haar thuis een kerkdienst was, vielen heidenen de groep aan en namen Apphia, Philemon en Archippus mee om te vermoorden. Ze werd martelares en wordt herdacht op 19 februari.
 3. Junia, begeleidde Andronicus en predikte in heel Pannonië. Ze was familie van de apostel Paulus en werd een martelares. Romeinen 16:7
 4. Zacheüs, werd door de apostel Petrus aangesteld als bisschop van Caesarea en wordt genoemd in Lucas 19:1–10