Naar inhoud springen

Gebruiker:Lvg/klad

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Inleiding op dit werkstuk:

Jehovah's Getuigen vormen een groep van gelovigen. Gelovigen nemen hun geloof als basis voor hun levenswijze, hun levensdoel en hun normen. Elke geloofsovertuiging verdient respect en iedere gelovige (welk geloof ook) verdient met respect behandeld te worden.

De bedoeling is een neutrale weergave te geven over de Jehovah's Getuigen. Dit vergt heel wat studiewerk van publicaties van Jehova's Getuigen, anti - publicaties en neutrale publicaties.

Het doel is:

 • een overzicht geven van de theologie van de Jehovah's Getuigen zoals zij die zelf brengen
 • bespreking van deze theologie en verschil met het algemeen gekende christendom
 • bespreking van sociale omgang, structuur en geschiedenis van de organisatie
 • een overzicht van de sites/publicaties van de Jehovah's Getuigen
 • een overzicht van de anti-sites/publicaties
 • een overzicht van de meer neutrale sites/publicaties

Opbouwende kritiek in dit onderzoekwerk is welkom op de pagina: Gebruiker:Lvg/klad/discussie

Naamgeving[bewerken | brontekst bewerken]

Oorspronkelijk noemden de Jehovah's Getuigen zich Bijbelonderzoekers. In 1933 veranderden zij hun naam in Jehovah's Getuigen op basis van het tetragrammton JHWH (Ex 3:15), de naam van God. Deze Hebreeuwse letters hebben de namen (jod-hee-waw-hee). De klassieke uitspraak van de letter waw is "w", de moderne uitspraak van de letter waw is "v". Afhankelijk welke klinkers men invult tussen de medeklinkers JHWH bekomt men dus Jahweh (gebruikt door de katholieken en protestanten) of Jehovah. De uitspraak Jehovah als lezing voor de naam van God wordt gebruikt door de Jehovah's Getuigen.

 • Getuigen: op basis van Jesaja 43:10-11: Gij zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, ... . In dat bijbelgedeelte wordt echter gesproken tegen de oudtestamentische Joden.
 • van Jehovah: Toen God Mozes riep om Zijn volk uit Egypte te leiden, vroeg Mozes wat hij aan het volk moest antwoorden als ze zouden vragen naar de Naam van Hem die Mozes had gezonden. Gods antwoord (Ex 3:15-NBG), staat in het Hebreeuwse Oude Testament met het tetragrammton JHWH (jod-hee-waw-hee), de Naam van God.

Het Oude Testament werd oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, zonder klinkers. Uit schrik de Naam van God te misbruiken lazen de Joden het tetragrammton JHWH niet en vervingen het steeds door het woord Adonai (Heer). Toen men steeds minder de juiste klinkers kon invullen tijdens het lezen, besloot men de Hebreeuwse Bijbel aan te vullen met de klinkers die men zich nog herinnerde. Om toch zeker te zijn dat men de naam van God niet zou uitspreken verving men de klinkers van het tetragrammton JHWH door de klinkers van het woord Adonai (Heer): ze lazen immers Adonai als ze het tetragrammton tegen kwamen tijdens het lezen. Men schreef dus JaHoWaH, om duidelijk te maken dat ze hier de Naam van God niet uitspraken, maar in de plaats Adonai zegden.

Is de Naam van God (Jehovah / Jahweh) geschrapt in de meeste Bijbelvertalingen?

In navolging van de Joden zijn er christenen, die het Hebreeuws aangeleerd hebben, die in het Hebreeuws ook Adonai zeggen voor het tetragrammton in plaats van Jahweh, omdat ze uit respect voor de Joden de naam van God niet willen uitspreken in het Hebreeuws. Om diezelfde reden plaatsen de meeste bijbelvertalingen HERE (volledig in hoofdletters) op elke plaats waar het tetragrammton voorkomt in het Hebreeuws, omdat het tetragrammton als Adonai gelezen wordt, wat Heer betekent. Op de plaatsen waar Adonai staat in de Hebreeuwse tekst, wordt vertaald met de Here (met kleine letters), zodat steeds duidelijk is of in de Hebreeuwse tekst JHWH of Adonai staat. De Jehovah's Getuigen beschuldigen hierom de andere bijbelvertalingen dat de Naam van God 7000 maal uit de Bijbel verwijderd is.

De uitspraak van de Naam van God in de geschiedenis:

In de derde eeuw na Christus zei bisschop Clement van Alexandrië dat de naam uitgesproken werd als Jaoweh. Een eeuw later zei Theodoret van Cyprus dat de Samaritanen de naam als Yabeh uitspraken. Geschriften uit de derde eeuw uit Egypte bevestigen deze uitspraak, waardoor geleerden hebben aangenomen dat de naam van God werd uitgesproken als Jahweh.

De Jehovah's Getuigen gaan er van uit dat het moet gelezen worden als Jehovah. (Het woord Jehovah komt ook enkele malen voor in de Bijbel.)

De strijd om de juiste uitspraak van de Naam van God: Aangezien de Jehovah's Getuigen de enige groepering is die er op staat dat JHWH gelezen wordt als Jehovah, is de discussie tussen de lezing Jehovah of Jahweh verworden tot een discussie over wie de juiste religie heeft. Kan iemand die de naam van God geschrapt heeft uit de Bijbel, Gods Naam verkeerd uitspreekt een ware volgeling van God zijn? De Jehovah's Getuigen eisen de naam christenen voor zich alleen op, want andere christenen zijn valse christenen. De strijd over de juiste lezing van Gods Naam is dus een strijd over wie de ware en wie de valse christenen zijn.

Tijdens deur aan deur verkondiging wordt de deur dikwijls gesloten als men hoort dat het Jehovah's Getuigen zijn. Daarom stellen ze zich eerder voor als Christenen.

De laatste letter van Jehovah is niet hoorbaar en wordt door velen niet geschreven. De Jehovah's Getuigen staan er echter op dat de naam van God niet afgekort wordt tot Jehova, maar steeds met alle klinkers van tetragrammton JHWH geschreven wordt.

Zie ook: boek: De namen van God, Gods karakter geopenbaard door zijn namen, lester Sumrall, Gazon uitgeverij, Den Haag, ISBN 906442 198 6

Overzicht theologie[bewerken | brontekst bewerken]

De theologie heeft vele raakpunten met het katholicisme en protestantisme, maar geeft een andere betekenis of inhoud aan vele theologische begrippen zoals (geen) triniteit, doop, hel, eeuwig leven,... Op vele punten waar katholicisme en protestantisme de gelovige vrij laat legde/legt de theologie van de Jehovah's Getuigen een verplichting op: geen legerdienst, geen bloed, geen orgaantransplantatie, geen vaccinatie, geen feesten of persoonsvieringen, geen vlaggengroet, ...

De theologie van de Jehovah's Getuigen[bewerken | brontekst bewerken]

Oorsprong en distributie theologie:De Jehovah's Getuigen leggen er de nadruk op dat hun leer volledig op de Bijbel gebaseerd is en dat ze geen menselijke wijsheid volgen. De leer wordt vastgesteld door het Besturend Lichaam. De theologische leringen komen officiëel van het het Besturend Lichaam en niet van individuele personen.

De leer wordt aan de gelovigen aangeleerd door middel van tijdschriften, met vraag - antwoord structuur, welk van buiten geleerd worden. Er is geen mogelijkheid van eigen bestudering van de Bijbel, tenzij de eigen bestudering dezelfde uitleg geeft als het Wachttorengenootschap.

Godsleer: Ze geloven in een God die niet trinitarisch (drie ?personen?, één God) is: Jezus en de Heilige Geest zijn geen God. Jezus wordt wel de Zoon van God genoemd, maar leefde voor zijn leven op aarde als geestelijk wezen in de hemel en niet als God in de drie-eenheid. Jezus is slechts het eerste schepsel. De Heilige Geest is geen persoon, maar wordt slechts als de kracht van God genoemd. (?Het verlossende offer van Christus?)

Satan is de onzichtbare heerser over deze wereld.

'Mensleer: Aarde, hemel, mens en dier zijn geschapen in zes dagen. We leven in de eindtijd. Er is eeuwig leven, maar niet voor iedereen. Slechts 144.000 gaan naar de hemel. Er is geen eeuwiglevende ziel, de ziel houdt op te bestaan bij de dood. (?Er komt een tweede kans?) De hel is het graf van de mensheid en geen plaats van bestraffing. De aarde zal nooit vernietigd worden en op de aarde zullen ideale omstandigheden heersen.

Belangrijk doel in dit leven is anderen met de boodschap van Jehovah kennis te laten maken. Legerdienst is verboden (maar burgerdienst toegelaten sinds...). Orgaantransplantatie, eten (bloedworst) en transfusie van bloed is verboden. Spiritisme is te vermijden (?verboden?)

Contact met niet-gelovigen wordt ontraden, tenzij voor verkondiging van Jehovah. Ze leven afgescheiden van de wereld. Geen feesten. Geen vieringen van speciale dagen. standpunt JGs Geen beelden.

Er is geen intergeloofsbeweging: alle andere godsdiensten zijn valse leringen.

De wet moet alleen gehoorzaamd worden als die niet in strijd is met de Bijbel. Geen legerdienst. Geen trouw zweren of vlag groeten.

Onduidelijkheden in de theologie van de Jehovah's Getuigen[bewerken | brontekst bewerken]

Verbod op bloed: Hierover zijn veel tegenstrijdigheden verschenen in de publicaties van de Jehovah's Getuigen: bloed mag helemaal niet, alleen bepaalde delen van bloed is toegestaan, (?alleen als het eigen geweten het toestaat.)

Orgaantransplantatie: verboden, of alleen toegestaan als het geweten het toestaat.

Spraakverwarring met katholieken en protestanten[bewerken | brontekst bewerken]

Christus is Gods Zoon, maar geen God:

Jehovah's Getuigen als christenen: Christenen kregen hun naam, omdat ze Christus volgden en predikten. Jehovah's Getuigen prediken niet Christus, maar Jehova. Het zijn dus geen getuigen en volgelingen van Christus (christenen), maar getuigen en volgelingen van Jehova (Jehovah's Getuigen).

Protestanten geloven in Maria, als de moeder van Jezus, maar het zijn geen getuigen van Maria.

De Jehovah's Getuigen willen echter christen genoemd worden, omdat dit de toegang tot christenen makkelijker maakt: als christenen zijn ze immers geen secte.

Jehovah's Getuigen kennen Jezus als een schepsel van God, nochtans spreken ze over hem als zoon van God. Jezus is voor hen dus geen God, niet van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als zij zich christenen noemen, is dat dus in een betekenis van volgeling van Christus, maar dan een heel andere Christus waaraan de katholieken en protestanten denken. Ontkenners van de Godheid van Christus worden door katholieken en protestanten als ketters gezien. Ketters werden in het christendom nooit als christenen gezien, zeker niet als officiëel vastgesteld was dat hun theologie op belangrijke zaken afweek van de officiële leer. Ze werden steeds met de naam van de ketterse beweging genoemd.

Als Jehovah's Getuigen zich christenen noemen is dat in een totaal andere betekenis: zij die Christus kennen als een geschapen wezen, maar Jezus niet volgen, want alleen de Vader is God. Onder 'christenen' wordt normaal verstaan: volgelingen en getuigen van God Christus.

De Jehovah's Getuigen bevestigen dit: ze noemen zich de enige ware christenen en de 'andere christenen' zijn geen christenen, maar die zijn uit de Duivel.

De enige reden dat het waas van het christen zijn van Jehova Getuigen bewaard wordt, is verwarring te stichten en de toegang tot katholieken en protestanten makkelijk te maken. Aan de deuren zullen Jehovah's Getuigen zich immers nooit spontaan Jehovah's Getuigen noemen (maar het wel bevestigen als men het rechtstreeks vraagt), maar zich eerder voorstellen als christenen als men merkt dat men met een christen te maken heeft.

Bewijsvoering van theologische stellingen door Jehovah' Getuigen[bewerken | brontekst bewerken]

Publicaties van Jehovah's Getuigen zijn steeds rijk geïllustreerd, bevatten zeer veel correcte informatie over wetenschappelijke onderwerpen, maar deze nemen de aandacht weg van de gebrekkige en foutieve bewijsvoering van de theologische stellingen. De aangehaalde teksten hebben meestal rakelings iets te maken met de theologische visie van de Jehovah's Getuigen, maar vormen geen exegetisch bewijs van hun stelling.

Voorspellingen[bewerken | brontekst bewerken]

Eindtijdverwachting met verkoop van eigendommen om de JGs te steunen, uitstellen van noodzakelijke operaties en huwelijk

 • De adventist Wiliam Miller stelde de terugkeer van Christus op 22 oktober 1843 en in 1844 zou het duizendjarige rijk beginnen.
 • Toen dat niet uitkwam, stelde een andere adventist, G. Storrs, de wederkomst op oktober 1874.
 • Toen dat weer niet uitkwam, werd gesteld dat de wederkomst geestelijk was gebeurd.
 • In 1874 nam Russel, de eerste president van de JG's, het idee van de geestelijke wederkomst over van Storr.
 • In 1876 stelde Russel dat het voorspede jaar 1874 met veertig jaar moest vermeerderd worden: de wederkomst zou plaatvinden in 1914. In 1874 was Christus op aarde weergekeerd, in 1878 was de verrijzenis der doden enige tijd voor 1914 in de hemel opgenomen worden. Russel overleed voor bleek dat zijn voorspelling niet uitkwam.
 • Rutherford, de tweede president van de JG's, verandert in voornoemd geschrift enige tijd voor 1914 in enige tijd na 1914

Een heruitgave van Russel's The Finished Mysterie op 17 juli 1917 stuit op sterk verzet:vier directeurs, eden van de raad van bestuur, door russel voor het even benoemd, worden door Rutherford ontslagen

--- In 1914 zou Jehovah aan Jezus de autoriteit gegeven hebben die Hij hem beloofd had. Sindsdien zou Jezus in de hemel als Jehovah’s aangestelde Koning regeren. De aangehaalde tekst Daniël 7:13, 14 ondersteunt dit echter niet.

--- Rutherford voorspelt de terugkeer van de aartsvaders in 1925. Hij liet een luxueus winterverblijf Beth Sarim bouwen om de aartsvaders te verwelkomen, waar hij ook na de niet vervulling van de profetie luxueus bleef leven tot aan zijn dood op 8 januari 1942.

 • De vierde president , Fzederick Franz , berekende een nieuwe datum voor de wederkomst: eerst 1975, daarna 1976. Dit had een grote toename van het aantal leden tot gevolg. Toen de voorspelling niet uitkwam verlieten velen de organisatie.
 • Volgens W. Cetnar, een voormalig stafid van Bethel, het hoofdkwartier van de getuigen, werd in 1981 overwogen om 1984 tot jaar van de wederkomst uit te roepen. Dit ging uiteindelijk niet door.

Theologische en intellectuele achtergrond bij de stichting van de Jehovah's Getuigen[bewerken | brontekst bewerken]

Theologische achtergrond van de Jehovah's Getuigen: Russel, de stichter van de Jehovah's Getuigen, stond onder verschillende invloeden: hij was oorspronkelijk bij de presbyterianen, daarna bij de Congregationa Church, vervolgens was hij een aanhanger van de doctrinen van J.Wendel, die beweerde dat de hel en de onsterfelijke ziel niet bestond. Later kreeg hij onder invloed van de adventisten de behoefte om voorspellingen te doen. (z

Intellectuele achtergrond van de Jehova's Getuigen: De drie eerste presidenten kenden noch Hebreeuws, Grieks of Latijn. Ze hadden tevens geen universitaire filologische of theologische vorming genoten. De eerste president, Russel, stelde dat hij theologie, Latijn en Grieks had gestudeerd. Voor de rechtbank moest hij toegeven dat hij nooit dominee was geweest en kon hij een Griekse tekst niet vertalen. Om zijn gebrek aan kennis te verdoezelen had hij echter twee maal meineed gepleegd. De vierde president, Frederick Franz, had Latijn en Grieks gestudeerd. Hij had zijn universitaire studies niet afgemaakt en moest voor de rechtbank bekennen dat hij het Hebreeuws niet machtig was. Veel van de fundamentele doctrines van de Jehova's Getuigen zijn dan ook niet wetenschappelijk te ondersteunen door exegese van de Bijbel(bloed/organen/144.000/wederkomst aartsvaders/specifiek toepassen bijbelteksten op Jehovah's Getuigen). Daarom stelden de Jehovah's Getuigen de wetenschap voor als door de duivel geïnspireerd en waren ze tegen het volgen van hogere studies door Jehovah's Getuigen. Pas later wordt beroep gedaan op intellectuelen om hun stellingen te verdedigen.

Verdere bespreking van de leer van de Jehovah's Getuigen[bewerken | brontekst bewerken]

De leer wordt van bovenuit opgelegd en uitgelegd in het veertiendaagse tijdschrift De Wachttoren. Deze tijdschriften zijn opgebouwd in een vraag / antwoord stijl. Er wordt verwacht dat iedere Jehova's Getuige deze vraag / antwoord bestudeerd, vervolgens tijdens een samenkomst in de week deze in groep verder memoriseert en tenslotte in de zondagse vergadering in de Koninkrijkszaal deze nogmaals memoriseert. Voor vragen of discussie is geen ruimte: de leer komt immers rechtstreeks van Jehovah. Indien een getuige een moeiijke vraag stelt wordt hij als zwak beschouwt, wordt gedreigd met Armaggedon en uitsluiting. Men is immers geen Jehovah door de samenkomsten te bezoeken, maar door minimum 10 uur per maand de leer te verkondigen aan de deur. Weerstand van buitenaf is steeds van de duivel.

De leer is onderhevig aan vele veranderingen, zoals steeds veranderende voorspellingen, het standpunt over legerdienst - bloed - organen - seks in het huwelijk - . Daarom worden de geschriften van de twee eerste presidenten (Russel en Rutherford) niet meer gelezen: het betreft 'oud' licht. Nieuwe standpunten worden verdedigd als 'nieuw' licht of toename van het begrijpen van de Schrift. De fouten in het verleden worden vergoeilijkt door te argumenteren dat het Genootschap die fouten tenminste toegeeft en steeds nieuwe dingen leert.

Omdat de Jehova's Getuigen slechts één bestuursorgaan kennen, lijkt de theologie van de Jehova's Getuigen eenvormig. Mede door het niet uitkomen van voorspellingen, het ingaan tegen het democratisch beginsel van Russel, en verschillende interpretaties van de Schrift, ontstonden er echter vele scheurgroeperingen: 1909-de Berean Believers conference; 1920-de Kirche des Reiches Gottes; +-1925:Dawn Bibe Students association; 1952-Back tot the Bible Way en vele andere.

Verschillende van deze standpunten zijn overgenomen van andere groeperingen, of hebben in de geschiedenis van de kerken nog bestaan. Deze zullen vermeld worden. Vele standpunten van de Jehovah's Getuigen zijn gedurende de tijd veranderd, wat zal aangegeven worden.

Slechts 144.000 zullen in de hemel komen. De andere Jehova's Getuigen zullen eeuwig op de nieuwe aarde wonen. (Oorspronkelijk alle Jehova's Getuigen, toen er nog minder dan 144.000 waren. In het begin werden diegene die niet tot de 144.000 hoorden geen Jehova's getuige genoemd. Na 1935 geen nieuwe 'gezalfden' meer en toch wel nog nieuwe gezalfden. Alleen gezalfden in de leiding?)


Beperkte groep die de nieuwe aarde beërven

Miljoenen mensen die in de afgelopen eeuwen hebben geleefd en die geen JG's waren, zullen uit de doden worden opgewekt en de gelegenheid krijgen leven te ontvangen. (jt blz29 vragen die vaak door belangstellenden worden gesteld)

Maar welke mensen, onder welke voorwaarden?

Wat gebeurt met de niet Jehovah's Getuigen?

   • jt blz. 29 Vragen die vaak door belangstellenden worden gesteld ***

Geloven zij dat zij de enigen zijn die gered zullen worden? Nee. Miljoenen mensen die in de afgelopen eeuwen hebben geleefd en die geen Getuigen van Jehovah waren, zullen uit de doden worden opgewekt en de gelegenheid krijgen leven te ontvangen. Velen die nu leven, nemen misschien nog vóór de „grote verdrukking” een standpunt in voor waarheid en rechtvaardigheid, wat tot redding zal leiden. Bovendien zei Jezus dat wij elkaar niet moesten oordelen. Wij gaan op het uiterlijk af; God beziet het hart. Hij ziet nauwkeurig en oordeelt barmhartig. Hij heeft het oordeel in Jezus’ handen, niet in onze handen, gelegd. — Mattheüs 7:1-5; 24:21; 25:31.

Wat is de bijbelse onderbouw van deze tweede kans, en wie komt er voor in aanmerking?

Sterke toekomstverwachting Armaggedon. Het einde van de wereld.

Weigering van bloed Op 1 juli 1945 werd via de Engelstalige Wachttoren het verbod op bloedtransfusie ingevoerd. Tot 1961 was het aanvaarden van een bloedtransfusie een zaak van het persoonlijke geweten. In de Wachttoren van 5 juli 1961 wordt verklaard dat het accepteren van bloed uitsluiting uit het Genootschap tot gevolg zou hebben. In de Wachttoren van 1 april 1968 wordt gesteld datMenselijk bloed dat door middel van een transfusie in ons lichaam is gebracht, kan ons nooit eeuwig, vomaakt leven in een aards paradijs schenken.

Later werden bepaalde substanties van bloed toegelaten. De keuze tussen toegelaten en verboden onderdelen van het bloed is echter totaal ondoorzichtig. Het is toegelaten bloedonderdelen te ontvangen, maar het is verboden zelf boed te geven. Zelfs het steunen van het Rode Kruis geeft aanleiding tot uitsluiting uit de Jehovah's. Het verbod op ontvangen van bloed heeft al veel slachtoffers gemaakt, maar ook veel Jehovah Getuigen van de groepering laten afhaken.

Recentelijk werd aan Bulgarije beloofd de Jehovah's niet uit te sluiten wegens gebruik van bloed bij operaties, omdat ze anders de Jehova's getuigen niet erkend werden in Bulgarije.

Jehovah Getuigen hebben kosten nog moeite gespaard om:

 • de gevaren van bloed aan te tonen: aids, remming op bepaalde genezingsprocessen,...
 • alle mogelijke technieken om te opereren zonder bloed wereldwijd bekend te maken

Volgens de Jehova's Getuigen:

De Vereniging van Jehovah's Getuigen voor Hervorming van de Bloedkwestie

Jehova's Getuigen die het niet eens zijn met het bloed-standpunt van het WTG zijn verenigd in De Vereniging van Jehovah's Getuigen voor Hervorming van de Bloedkwestie . De vereniging omschrijft zichzelf als een diverse groep van Getuigen uit vele landen, waarin zich ouderlingen en andere organisatie functionarissen, leden van Ziekenhuiscontactcomités, Doktoren, Advocaten, Kinderadvocaten en leden van uit het brede publiek bevinden die vrijwillig hun tijd en energie aanbieden in een poging een eind te maken aan het tragische en misleide beleid dat van duizenden het leven heeft geëist, waaronder vele kinderen.

Deze vereniging roept op om zich te informeren over het bloedstandpunt van het WTG,welke volgens hen onwetenschappellijk, met zichzelf en de Bijbel tegenstrijdig. Zij roepen de Jehova's Getuigen op zich beter te informeren met deze brief: http://www.ajwrb.org/foreign/dutch.shtml. Ze hebben ook een website: http://www.ajwrb.or

Weigering van organen In de jaren 60 en 70 waren orgaantransplantaties verboden, evenals hoornvliestransplantatie.


Weigering van vaccinatie

In The Golden Age (een tijdschrift voor het huidige tijdschrift Ontwaakt bestond) van 5 januari 1929 en 4 februari 1931 wordt vaccinatie een misdaad, een schandaal en een waandenkbeeld genoemd, wegens het gevaar van besmetting met andere ziekten tijdens de vaccinatie. Vaccinatie werd van invloed geacht op de misdadige neigingen van de huidige generatie. Tijdens de tweede wereldoorog verklaarde Macmillan, één van de leidinggevende mensen van het Genootschap in die tijd, dat vaccinatie geweigerd werd, omdat vaccinatie beschouxd werd als de verboden bloedtransfusie. De weigering van bloedtransfusue werd echter geprocammeerd op januari 1945, dus later. Na 1945 verdwijnt de tegenstand tegen vaccinaties geleidelijk uit de literatuur.

Weigering van dienstplicht Oorspronkelijk was de dienstweigering geheel: ook vervangende dienstplicht in de sociale sector was verboden.

In 'The Finished Mysterie oorspronkelijk van Russel, heruitgegeven onder Rutherford in 1917, staat:

Nergens in het Nieuwe testament wordt het patriottisme (een bekrompen haat jegens andere volkeren) aangemoedigd. Steeds en overal wordt moord in elke vorm verboden; en toch verlangen de regeringen der aarde onder het mom van patriotisme, van vredelievende mannen dat zij zichzelf en hun geiefden offeren en hun medemensen afslachten, waarbij zij dit nog prijzen als een plicht die door de wetten van de hemel wordt geëist.

Later was de vervangende dienstplicht toegelaten, als het eigen geweten dit toeliet. Hierdoor zijn duizenden Jehovah's zonder noodzaak jaren in de gevangenis beland.

Weigering groeten vlag of zingen nationaal lied De weigering van het groeten van de vlag of het zingen van het nationale lied heeft de Jehovah's in oorlogstijd veel vervolging gegeven. Ze werden als anti-patriotisch gezien. Dit was ook de oorzaak van de vervolging door Hitler.

Uitsluiting

Volgende redenen gaven/geven bij volharding aanleiding tot uitsluiting.

doodslag; abortus; porneia ("heeft betrekking op onwettige seks buiten het huwelijk en omvat het grove immorele gebruik van geslachtsorganen van ten minste één mens met daarbij nog de betrokkenheid van een andere persoon of dier": hoererij, overspel, homoseksualiteit en bestialiteit); dronkenschap; stelen, diefstal, bedrog; liegen, vals getuigenis afleggen; beschimping, laster; ontuchtige taal; zich niet 'onthouden van bloed'; hebzucht - gokken, afpersing; weigering om in stoffelijk opzicht voor zijn eigen huisgezin te zorgen; niet-neutrale activiteiten; vlagen van toorn, gewelddaad, lichamelijke mishandeling; gebruik van tabak en andere verslavende drugs.Informatie over de theologie:

Websites:

Het officiële standpunt van het WTG: op hun website

Richard Singelenberg

(Engelstalig)

Boeken:

 • David A. Reed, Blood on the Altar. Confessions of a Jehovah's Witness Minister. Prometheus Books, ƒ 56,-

Organisatie[bewerken | brontekst bewerken]

Besturend Lichaam[bewerken | brontekst bewerken]

Jehova's Getuigen vormen een religieuze, theocratisch bestuurde groepering. Volgens de JG's wordt hun theologie alleen bepaald door de Bijbel. De interpretatie van de Bijbel mag alleen gebeuren door het Besturend Lichaam. Een Jehova Getuige met een andere interpretatie van de Bijbel wordt getolereerd zolang hij deze interpretatie voor zichzelf houdt. Indien hij een afwijkende interpretatie volhoudt tegenover JG's of derden wordt hij uitgesloten uit de gemeenschap, waardoor elk contact van JG's met de uitgeslotene verboden is, op straffe van uitsluiting. Dit meningsverschil mag eender welk theologisch dogma betreffen: bloed, roken, omgang met een uitgestotene, orale seks met de huwelijkspartner.

Het Besturend Lichaam ontvangt het licht (de betekenis van de Bijbel) rechtstreeks van God. Dit argument volstaat om een afwijkende theologie van een JG als van de Duivel te bannen. Nochtans heeft het Besturend Lichaam in verschillende theologische dogma's haar standpunten ingetrokken (datums), veranderd (bloed) en soms juist omgedraaid (organen, weigering burgerdienst als vervanging voor legerdienst). De vroegere theologische standpunten hebben echter veel uitsluitingen, doden (bloed, organen) en jaren gevangenisstraf (weigering burgerdienst) tot gevolg gehad.

Het Besturend Lichaam verklaart deze veranderingen in theologische standpunten als 'toename van licht', zoals steeds door een bijbeltekst. Nochtans zou deze tekst dan evengoed aantonen dat het licht dat het Besturend Lichaam nu ontvangt nog foutief kan zijn en later weer zal gewijzigd worden door nieuw licht.

Ook de geschiedenis van de JG's zou het Besturend Lichaam tot voorzichtigheid en nederigheid moeten aansporen: echtscheiding van een president, ontslag van verschillende leden van het Besturend Lichaam omdat ze de Bijbel zelf wilden laten spreken.

Wat is het Besturend Lichaam? De leden van het Besturend Lichaam moeten gezalfden zijn (behoren tot de 144.000). Sinds 1935 wordt verondersteld dat er geen nieuwe gezalfden bijkomen. Nu zijn reeds in subcommissies niet - gezalfden aanwezig. Is het in de toekomst misschien mogelijk dat niet - gezalfden in het Besturend Lichaam zullen zitten?

De functie van het Besturend Lichaam:

Zonder de getrouwe en beleidvolle slaaf, zoals Het Besturend Lichaam wordt genoemd is het onwaarschijnlijk dat iemand het licht kan onderscheiden:

"Natuurlijk is hulp noodzakelijk. Het is onwaarschijnlijk dat iemand die gewoon de bijbel leest zonder voordeel te trekken van de door God verschafte hulpmiddelen, het licht zou kunnen onderscheiden. Daaarom heeft Jehovah God in "de getrouwe en beleidvolle slaaf" voorzien, zoals in Mattheüs 24:45-47 is voorzegd. In deze tijd wordt die "slaaf" vertegenwoordigd door het Besturend Lichaam van Jehovah's Getuigen." (De Wachttoren, 1 mei 1992, blz. 31)

Zonder dit communicatiekanaal zullen geen vorderingen gemaakt worden:

"Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan, zullen wij geen vorderingen maken op de weg ten leven, ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen." (De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 27)


Men moet zich zonder voorbehoud verbinden met de theocratische organisatie van de Jehova's Getuigen en deelnemen aan hun activiteiten:

"Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan, zullen wij geen vorderingen maken op de weg ten leven, ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen." (De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 27)

De basis van het gezag van Het Besturend Lichaam:

Matheus 24:45-47:

45 Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over diens huisknechten is aangesteld om hun te rechter tijd hun voedsel te geven? 46 Gelukkig is die slaaf wanneer zijn meester hem bij zijn aankomst daarmee bezig vindt! 47 Voorwaar, ik zeg U : Hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen.

Voor de Jehova's Getuigen is -in deze tijd- Het Besturend Lichaam deze getrouwe beleidvolle slaaf.

"in deze tijd wordt die "slaaf" vertegenwoordigd door het Besturend Lichaam van Jehovah's Getuigen." "De feiten geven te kennen dat deze getrouwe en beleidvolle slaafklasse bestaat uit alle gezalfde christenen die als groep op een bepaald tijdstip op aarde leven." (w95 15/5 blz. 16)

In deze tijd claimen zo'n 8000 JG met de heilige geest gezalfd te zijn. Het Besturende Lichaam bestaat uit enkele van deze gezalfde christenen en zij vertegenwoordigen de hele slaaf-klasse.


In het traditionele christendom is deze slaaf iedere christen die elke dag in gehoorzaamheid aan Gods Woord moet leven.

De geschiedenis van het bestuur van de Jehova's getuigen wordt beschreven in 1. Mogelijke redenen voor de reorganisatie van 2000 worden daar vermeldt.


Visie van de Jehova's Getuigen:


Meestal verlaten de Jehovah's Getuigen de religieuze groep, nadat ze geconfronteerd zijn met de liefdeloosheid in de groepering: onderlinge naijver, valse beschuldigingen van ex-leden, genadeloosheid t.o.v. leden die heel hun leven getuigd hebben maar niet meer kunnen wegens leeftijd, gezondheid, of gezin.

De veranderende instelling tegenover bloed, organen en dienstplicht, waardoor vele duizenden nutteloos gestorven zijn of jaren in de gevangenis hebben gezeten deden ook veel Jehovah's nadenken.

Vrijwillige inzet of sociale dwang? Jehovah's Getuigen worden dikwijls bewonderd om hun moed en volharding, omdat ze ondanks gesloten deuren toch steeds verder bijven getuigen. JG's zijn echter moreel verplicht langs de deuren te gaan: anders verliezen ze het eeuwige leven. De gepresteerde uren worden nauwkeurig bijgehouden en als er te weinig uren geraporteerd worden, wordt gedreigd met het missen van het eeuwig leven, men wordt dan als zwak beschouwd.

Structuur van de Jehovah Getuigen

De leidinggevende groep van de organisatie noemt zich 'de trouwe en bedachtzame slaaf'. Deze groep wordt gevormd door de nog levende Jehova's Getuigen, die behoren tot de 144.000 uitverkorenen die het jaar 1944 (de onzichtbare komst van Christus) hebben meegemaakt. Zij bepalen de leer van de organisatie.

In 1944 stelde de derde president, Knorr, het Governing Body of het Besturend Lichaam in, bestaande uit 14 leden, gekozen uit de overlevende 144.000 uitverkorenen. het dagelijkse bestuur is de Board of Directions'.

Men onderscheidt:

 • gewone leden of publishers, die 20 uur per maand drukwerk verspreiden
 • gewone pioniers: 60 uur per maand
 • tijdelijke pioniers: die 60 uur dienst leveren per maand
 • speciale pionierts: 140 uu per maand velddienst
 • assistent-gemeenteleider: mag een vrouw zijn (als er geen man beschikbaar is), mag echter niet verkondigen in de gemeente
 • gemeenteleider: moet een man zijn
 • kringdienaar: wordt regelmatig naar een ander gebied gestuurd, omdat afstand moet bewaard worden: deze heeft immers een vermanende functie.
 • districtdienaar

Deur aan deur werk[bewerken | brontekst bewerken]

De voornaamste getuigenis is de deur aan deur getuigenis, meestal een ervaren een een nieuwe Jehova's Getuige. Iedereen krijgt een doorgedreven opleiding, eigenlijk een vertegenwoordigersopleiding, waarbij in rollenspellen alle mogelijke discussie - situaties voorgespeeld worden. Vele Jehova's Getuigen zijn dan ook vertegenwoordiger voor hun broodwinning. Voor elke mogelijke vraag of tegenantwoord zijn door de Wachttoren bijbelteksten opgezocht die als antwoord moeten dienen. Deze bijbelteksten zijn meestal uit hun verband gerukt of krijgen een eigenmachtige uitleg van de Wachttoren.

De meeste bekeerlingen winnen de Jehova's Getuigen bij mensen die in een (tijdelijke) depressie leven, vooral bij lager geschoolden die de onwetenschappellijkheid van de argumenten niet doorzien. Tevens zijn de meeste bekeerlingen vroegere (naam-)katholieken, die de kritiek over de kerk al te graag aannemen en zonder enige bijbelkennis niets vermogen tegen de argumenten van de intens voorbereide Jehova's Getuigen.

Voorstelling van hun theologie en getuigenis Het is opvallend dat bij het getuigen vermeden wordt zich kenbaar te maken als Jehova getuige. Ook het niet - God zijn van Christus tracht men te vermijden. Met welsprekend en bij elk item een op het eerste zicht passende tekst tracht men indruk te maken. Er wordt geen verlossing van zonde gepredikt, maar belofte van eeuwig leven door houden van de wet van het Besturend Lichaam.


Argumenteren tegen Jehovah's Getuigen Tegenargumentatie op bijbelse basis heeft meestal geen zin, omdat elk tegenargument als van de duivel aanzien wordt. De bezoekende Jehova's Getuige wordt beschermd, door bij moeilijke bezokadressen steeds een andere Jehovah's Getuige te sturen. Een nieuwere Jehovah' Getuige wordt steeds vergezeld door een ervaren Jehovah' Getuige. Argumentatie over de geschiedenis van de Jehova's Getuigen wordt afgedaan met de argumentatie dat iedereen fouten maakt, maar de kennis is toegenomen en nieuw licht ontvangen.


Economische macht - handel

 1. lang éénmanszaak

Erkenning als LiefdadigheidinstellingMiljoenen euro's worden doorgesluisd naar Het hoofdkwarier in New York. In sommige landen heeft JG echter geen status als liefdadigheidinsteling.


Oneerlijke praktijken en streven naar eigen luxe Russel, de eerste president, verkocht minderwaardig zaad, met de bewering dat het eenzzer hoog rendement had. Hij verloor hierover en proces in 1908 dat hij inspande wegens laster. Volgens de jg was Russel hier zelf het slachtoffer van oplichting. Soortgelijk zaken gebeurden echter met santonine (een remedie tegenappendicites entyfoïde aandoeningen), met een anti - kanker geneesmiddel, met de boon voor het millenium en met buitengewoon katoenzaad.

De jury, die uitspraak deed over zijn echtscheiding, beschuldigde Russel van extreem egotisme en extravagante zelfverheerijking. De aangenomen dochter van Russel, Rose Ball, verklaarde dat Russel zei over zijn houding tegenover vrouwen: Ik ben als een inktvis, ik pak wat ik kan

(copy uitspraak op internet: adres?)

Rutherford, de tweede president, voorspelt de terugkeer van de aartsvaders in 1925. Hij liet een luxueus winterverblijf Beth Sarim bouwen om de aartsvaders te verwelkomen, waar hij ook na de niet vervulling van de profetie luxueus bleef leven tot aan zijn dood op 8 januari 1942.

verborgen financien

Politiek van de JGs

 1. NGO en Bulgarije: http://members.lycos.nl/ewatchman/essays/ineenstorting_wachttoren.htm

Het materiële en de financiën

   • w01 15/6 blz. 5 Hoe behoudt u een evenwichtige kijk op geld? ***

Het zou echter verkeerd zijn te concluderen dat de bijbel geld op zich of elk fundamenteel gebruik ervan veroordeelt. De bijbel toont dat geld een praktische bescherming vormt tegen armoede en de daarmee samenhangende problemen, doordat het mensen in staat stelt de noodzakelijke levensbehoeften te verwerven. Koning Salomo schreef: „Wijsheid is tot bescherming evenals geld tot bescherming is.” En: „Brood is voor het lachen van de werkers, en de wijn zelf verblijdt het leven; maar geld is datgene wat weerklank vindt in alles.” — Prediker 7:12; 10:19. Een juist gebruik van geld wordt door God goedgekeurd. Jezus zei bijvoorbeeld: „Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige rijkdom” (Lukas 16:9). Dit houdt onder andere in bijdragen te geven ter bevordering van de ware aanbidding van God, want we dienen beslist God als onze Vriend te willen hebben. Salomo volgde het voorbeeld van zijn vader, David, door zelf grote hoeveelheden geld en waardevolle dingen aan de bouw van Jehovah’s tempel bij te dragen. Een ander christelijk gebod is materiële hulp te geven aan behoeftigen. „Deelt met de heiligen naar gelang van hun behoeften”, zei de apostel Paulus. Hij voegde eraan toe: „Bewandelt de weg der gastvrijheid” (Romeinen 12:13). Hier zijn vaak enige kosten mee gemoeid. Hoe zit het echter met de liefde voor geld?

---

Het materiële wordt als overbodig beschouwd. Armaggedon is namelijk dichtbij. Het werd aangemoedigd huizen en spaargeld aan Jehovah te schenken (na 1925: voor de bouw van een woning voor de OT profeten, 1975:het verwachtte aanbreken van het millenium) . Voorzieningen voor sociale zekerheid, pensioen, ... wordt een zaak van ongeloof: er wacht immers een nieuwe aarde zonder ziekte en zorg. Al dit geld kan beter gebruikt worden voor het bijwonen van conferenties, voor het bouwen van Koninkrijkszalen. Van iedere Jehovah wordt verwacht dat ze alle boeken, door de Jehovah's gepubliceerd, aanschaffen. Door het gratis beschikken over alle vrije tijd van de leden beschikt de vereniging over een enorm getuigenis- en verkoopsapparaat. Zelfs vele fulltime - medewerkers werken tegen kost en inwoon. De opbrengst van bijdragen en verkoop van boeken en tijdschriften laat toe ieder jaar miljoenen naar Amerika over te hevelen. Over het financiële reilen en zeilen van de groepering hebben de Jehovah's echter geen overzicht.

Door de sterke nadruk op het chiliasme (de terugkeer van Christus met een duizendjarig vrederijk), de vervreemding tegenover alle personen buiten de organisatie (familie en vrienden) en de dreiging tot uitsluiting, heeft de organisatie een grote invloed op het persoonlijke leven van de leden der groepering tijdens het lidmaatschap, maar ook nog na de uitsluiting.

Morele norm

 • Jehovah's getuigen waren bekend om hun hoge morele maatstaven. Onlangs was echter sprake van vele seksuele misbruiken van kinderen, die opzettelijk door de JG's verborgen werden.
 • Seks: geen seks voor het huwelijk, verbod op praktiserende homofilie, geen orale seks in het huwelijk.

Het sociale en psychologische aspect bij de Jehovah's Getuigen[bewerken | brontekst bewerken]

De Jehova's getuigen hebben steeds veel aandacht gehad voor mensen in nood als doelgroep voor hun deur aan deur werk. Deze mensen staan open voor de vriendelijke opstelling van de Jehovah's Getuigen bij de deur aan deur bezoeken. Vooral mensen die een zeer moeilijke periode in hun leven doormaken (sterfgeval, werkverlies,...) of mensen die helemaal geen aandacht krijgen van anderen, staan open voor deze vriendelijke aandacht.

Aangezien contact met vrienden en familie alleen voor verkondiging nuttig is, blijft het sociale contact voor de leden van de gemeenschap beperkt tot de gemeenschap van de Jehovah's Getuigen. Dit maakt het erg moeilijk om de gemeenschap van de Jehovah's Getuigen te verlaten, omdat dan alle sociale contact wegvalt. Buiten de gelovige gemeenschap is er ook geen eeuwig leven. Aangezien een echte gelovige Jehovah wil bekend maken aan de wereld zal hij zeker meewerken aan de deur aan deur verkondiging, anders zou hij als een zwak gelovige kunnen beschouwd worden en onzeker kunnen zijn van zijn eeuwig leven. De onzekerheid van eeuwig leven en vrees voor uitsluiting uit de gemeenschap kan een enorme druk leggen op de gelovige.

De deur aan deur verkondiging en de verkoop van de uitgaven van de wachttoren worden zeer belangrijk geacht. Deze bezoeken en verkopen worden voor elk lid van de Jehovah's getuigen bijgehouden. Bij niet behalen van deze quotums (ondanks ziekte) kan er sociale druk uitgeoefend. Hierdoor ontstonden dikwijls sociale drama's. De resultaten voor verschillende activiteiten worden gepubliceerd op de officiële website van de Jehovah's Getuigen. In 2002 predikten 6,3 miljoen Jehova's Getuigen in 234 landen (waarvan in Nederland 31.070) zo'n 1,2 miljard uur. In 2003 werden deze resultaten blijkbaar overtroffen.

Gezondheid, sociale voorziening, opvang van zieken zijn nooit prioriteiten geweest voor de Jehova's getuigen, want Armaggedon is nabij. Het Genootschap investeert de winst in boeken en Koninkrijkszalen.

Een huwelijk werd lang ontraden, en zeker kinderen: het is immers een hinder bij de verkondiging. Hierdoor hadden gezinnen geen gezinsleven, kwamen echtscheidingen en zelfmoorden regelmatig voor. Als een huwelijk in de weg stond voor het werk voor Jehovah, moest dat huwelijk best opgegegeven worden. Hogere studies werden ontraden: het was oorzaak van verleiding en de tijd kon beter gebrruikt worden voor getuigenis. Later begon men bestudeerden in te schakelen in hun werk.

Naar buiten toe is er een hoge moraal. Het streven naar een hogere functie wordt aangemoedigd met een hogere zegen. Indien men pionier werd, moest men honderd uur langs de deur prediken, naast alle officiële samenkomsten van de gemeenten, naast de huisbijbelkringen en andere verplichtingen. Als assistent gemeente - dienaar kreeg je er nog een heleboel taken bij, zoals het bijhouden van de verkondigerskaarten en het terechtwijzen van diegenen die hun quotum niet halen. Steeds minder is er tijd voor jezelf en de meesten kunnen deze continue lichamelijke en psychische belasting niet aan.

Bij de minste afwijking, of onvoldoende getuigeniswerk beschuldiging van zwakke getuige

 • tegen hogere studies: verleiding en tijd beter voor getuigenis


[1]


Zijn Jehova's Getuigen christenen? Jehova's Getuigen vinden dat zij de enige christenen zijn. Andere kerken noemen zich volgens hen ten onrechte christen.

Een christen is een belijder van de christelijke godsdienst in één van zijn vormen. Wat de minimum theologisch-dogmatische voorwaarden zijn voor een christelijke godsdienst, is echter niet gedefiniëerd. Het ontkennen van de Drie-eenheid, het God zijn van Christus en de Heilige Geest, kan dus geen reden zijn waarom Jehova's getuigen zich geen christen zou mogen noemen. Het gebruik van het woord 'christen' in de algemene omgangstaal veronderstelt echter het geloof in de Drie-eenheid. Het gebruik van christen door /voor Jehova's Getuigen geeft daarom verwarring bij diegene die de theologie ven de Jehova's Getuigen niet kent.


Zijn Jehova's Getuigen een secte? Als men secte in de oorspronkelijke betekenis ziet, is elke godsdienstige groepering die op bepaalde punten afwijkt van de oorspronkelijke groepering waar ze uit voortkomt, zijn de Jehova's Getuigen een secte. Maar dan is de Katholieke Kerk een secte van het Jodendom, het protestantisme een secte van het katholicisme,... . Uiteindelijk kan je bijna elke groepering dan een secte noemen.

Een andere omschrijving van secte: http://www.wereldeenheid.nl/Sektes.htm

Als je een secte omschrijft als een groepering die de persoonlijke vrijheid wegneemt, is het aanduiden van de Jehova's Getuigen ook niet eenduidig: een 's Getuige sluit zich vrijwilig aan en kan op ek ogenblik de groepering verlaten.

Een mogelijke definitie van secte :(Uit cursus 'Historisch overzicht van de wijsbegeerte'; prof. E. Vermeersch): http://www.skepp.be/discussieforum/viewtopic.php?t=100

Beide aanduidingen 'christenen' en 'secte' zijn dus niet eenduidig op de Jehova's Getuigen toe te passen en voor discussie vatbaar.


Geen lidmaatschap -verkondigerskaart Officieel heet het dat men geen lid kan worden van de Jehova's Getuigen. Elke getuige krijgt nochtans een verkondigerskaart. De prestaties van elke Jehovah Getuige wordt iedere maand op de kaart aangebracht, de uren velddienst, verspreidde lectuur zoals de Wachttoren en ontwaakt of andere lectuur. Jehovah's Getuigen zijn verplicht velddienst te verrichten niettegenstaande dit ontkend wordt (zie ongeregelden en inactieven). Eertijds moest men tien uur per maand prediken, momenteel wordt er geen quota meer opgelegd en zogezegd overgelaten aan het persoonlijke geweten. Evenwel wordt op basis van de verkondigerskaart controle en druk op het individu uitgeoefend om meer te presteren, hetzij persoonlijk of via openbare toespraken. Schuldgevoelens aanpraten zijn niet denkbeeldig. Ingeval er bovendien niet voldoende uren worden gepresteerd, kan men niet in aanmerking komen voor voorrechten in de gemeente als die er zijn: “het voorlezen van de Wachttoren, het voorgaan in gebed voor de gemeente, de bediening van de geluidsinstallatie. Om in aanmerking komen voor "Dienaar in de bediening" of "Ouderling" is uren kloppen een van de maatstaven, hoewel wat dit betreft nepotisme schering en inslag is en met twee maten en gewichten wordt gewogen”. Extra druk komt er van de kringdienaar, die elke zes maanden de gemeente bezoekt.

Eén maand geen rapportje inleveren en dus geen dienst hebben verricht, levert de status "ongeregelde" op. Als extra wordt het label zwak aangemeten. Telkens als er zes maand geen dienst is verricht en geen rapportje wordt ingeleverd, wordt U getrakteerd met het label "inactief" ongeacht de omstandigheden. De verkondigerskaart zal door de secretaris uit het ledenarchief verwijderd en gedeponeerd worden in een soort tweederangsarchief onder het etiket "inactieven". Inactieven worden als zeer verwerpelijk beschouwd, hoewel de leiding dat ontkend. Insiders weten echter dat inactieven een zeer negatieve weerklank hebben. Wil iemand geen Jehovah van Getuige meer zijn door zich bijvoorbeeld terug te trekken, dan ben je erger dan een buitenstaander. Niemand mag met je praten of zelfs een groet brengen, zelfs de naaste familie niet, alleen maar omdat je het bijvoorbeeld niet eens bent met bepaalde leerstellige punten. Hoe ingrijpend en pijnlijk voor de betrokkenen. (Nog na te zien voor recenter standpunt JG's: minder uren?)

Geschiedenis van de Jehova getuigen[bewerken | brontekst bewerken]

(overgenomen wikipedia.nl JG deel4 23.11.04)


In 1870 begon in de Verenigde Staten Charles Taze Russell geregeld met enkele van zijn kennissen de bijbel te bestuderen. Russell's ideeën werden sterk beïnvloed door de gedachten van William Miller. Met name het aspect van het berekenen van jaartallen - dat zeker in het begin van de groepering kenmerkend was en nog altijd een rol speelt - werd overgenomen van Miller's beweging en de afsplitsingen ervan. Russell kwam hiermee in aanraking via Nelson H. Barbour, van wie hij ook zijn ideeën rondom de jaren 1874 en 1914 overnam. 1914 speelt nog altijd een belangrijke rol in het leerstellige raamwerk van Jehovah's Getuigen, hoewel zij de betekenis van het jaar hebben gewijzigd.

In 1879 werd een aanvang gemaakt met de uitgave van het blad dat nu bekendstaat als "De Wachttoren". Geleidelijk ontstonden er ook op andere plaatsen bijbelstudiegroepen die zich op Russell's ideeën baseerden, die met elkaar in contact stonden via het tijdschrift. Deze groepjes groeiden uit tot de wereldwijde organisatie die Jehovah's Getuigen momenteel vormen.

In 1881 werd Zion's Watch Tower Tract Society opgericht als een wettelijke religieuze corporatie zonder winstoogmerk (nu de Watch Tower Bible and Tract Society, in het Nederlands Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap). Dit genootschap verzorgt de organisatie van de activiteiten van Jehovah's Getuigen en de uitgave van alle bijbelse lectuur.

(einde overname)


Stichting door Russel, opvolging door Rutherford, opvolging door Nathan Knor, opvolging door Frederik Franz#verzet en ontslag van Raymund Franz#,opgevolgd door 1992-Milton Henschel: door Dr Herman H.Somers

Russell

 1. 1 juli 1879: eerste uitgave van het tijdschrift 'Zion's Watch Tower ' as eigen tijdschrift en enige redateur. Russell werd als enige 'pastor' aanvaard. Het Genootschap had een Bestuursraad.
 2. 1884: Charles Taze Russell richt 'Zion's Watch Tower Society':hij is de eerste president van het WTG en grootaandeelhouder. Het was een zakelijke organisatie, zonder geloofsbelijdenis, met als doel te dienen.
 3. 1983: Russel zegt, samen met zijn vrouw de functionatrrissezn te kiezen en dus de volledige zeggenshap over het Genootshap te hebben
 4. +-1894: Maria F.Russel, de echtgenote van Russel, beweert dat 'de getrouwe en beleidvolle slaaf' in Matt 24:45-47 een profetisch beeld is van haar man.

Tussen Russell en Rutherford: C.J. Woodworth

In 'The Finished Mystery', van C.J.Woodworth, dat na de dood van Russell, als werk van Russel wordt openbaar gemaakt, wordt gezegd dat Russel het hoofdbureau ook na zijn dood (in 1916)het WTG bestuurt: de zeven engelen in openbaringen worden Geïdentificeerd als Paulus, Johannes, Arius, Peter Waldo, Wycciffe, Luther en Russel. De achtste engel, alleen genoemd in Op 8:3 en 14:18 wordt door Woodworth geïnterpreteerd als de corporatie. De strijdwagen van Elia zag Woodworth als een voorafshaduwing van het WTG. Het WTG, eerst een zakeijke cooperatie, werd nu de vervuing van een profetische symboliek. Het WTG werd gezien als het instrument waarlangs Russell verder werkte.

1914: Eerst einde van de wereld, later : Christus heeft zijn koninkrijksmacht opgenomen

 1. 1december 1916: het'testament en uiterste wilsbeschikking', door Russel in 1907 opgeschreven wordt gepubliceerd in Zion's Watch Tower: Russell had voorzien in zijn opvolging: een 'redactioneel comité' van vijf mannen zou de inhoud van 'The Watch Tower' vaststellen, en uit een bestuursraad van zeven leden zou op de volgende jaarvergadering een president gekozen worden

Rutherford

Gedurende de tweede helft van het presidentrshap van Rutherford werden de meeste tijdsprofetiën losgeaten of verschoven.

 1. Op 6 januari 1917 wordt Rutherford gekozen als president van het WTG.
 2. 7 juli 1917: Rutherford streeft naar absolute macht: hij ontslaat vier van de zeven leden van het bestuur (dus een meerderheid) van de corporatie, omdat ze zich verzetten tegen de eenzijdige handeing van Rutherford. Hij stekde in de plaats door hem zelf verkozen bestuurders aan. De bestuursraad worden slechts adviseurs zonder uitvoerende bevoegdheid.
 3. 1919: Paul S. Johnson, een vroeger bestuurslid van het WTG en vertrouweling geweest van Russell, schrijft 'The Church organised in Relation tot the Society', waarin hij aantoont dat Russell voor de WTG een zakelijke functie had voorzien.
 4. Rutherford schakelde de term 'genootschap' gelijk met 'kerk' of' gemeente', met verwarring tot gevolg: Russell was het genootschap, maar het 'lichaam van christenen' vormde het genootschap
 5. 1919: ale gemeenten worden uitgenodigd zich in te schrijven bij het genootschap. Naast de oudsten en diakenen werd een 'diensteider aangesteld: deze moest gebeid aanwijzen, aanmoedigen tot velddienst. Door de toernemende druk op de verkondiging werd de bijbelezing door de ouderlingen vervangen door studiebijeenkomsten van de Watchtower onder leiding van de diensteider.
 6. 1925: Rutherford schrijft 'The Birth of The Nation'. (Het koninkrijk is in werking getreden in 1914) Het redactionele comité hield de pubicatie tegen, wat het einde van het comité inluidde. Rutherford heeft voledige zeggenschap over ae pubicaties, incusief de Wachttoren. De artikelen gingen over profetiên en predikingswerk, en niet meer over liefde, goedheid, barmhartigheid, ankmoedigheid.
 7. sinds 1928 wordt over 'het Genootschap 'gesproken als 'het zichtbaar deel van Jehovah's universele organisatie'.
 8. 1932: democratisch verkozen ouderlingen worden vervangen door functionarissen door het Genootschap aangesteld, omdat volgens Rutherford de ouderlingen onvoldoende meewerkten aan de programma's en het beleid van het Genootschap. Gedurende veertig jaar waren er geen ouderingen meer in de gemeente. Hierdoor spreekt de Nieuwe Wereldvertaing (1950) regelmatig over 'oudere mannen' in plaats van oudsten: het woord 'ouderling' was in dicrediet geraakt. Rutherford kreeg macht tot op het laagste niveau hij was president en algemeen directeur in een theocratie.
 9. Rutehrford sterftr op 8 januari 1942

Knorr

 1. 1942: Nathar Homer Knorr volgt Rutherford op bij zijn dood: vanaf dan is hij de zichtbare bestuurder van de aardse belangen van de Theocratie en de voornaamste dienaar van de Heer op aarde.
 2. Knorr was geen bijbelkenner en de vice president Fred Franz kreeg min of meer het beslissende woord in schriftuurlijke aangelegenheden. Het aantal getuigen groeide van 108.000 tijdens Rutherfords dood tot meer dan twee miljoen tijdens Knorr presidentschap
 3. 1943: De instructies komen tot het volk van de Heer op aarde via het bureau van de president van de Watchtower Bibe and Tract Society.
 4. 1944: de structuur van het WTG wordt veranderd: in plaats dat iedereen een stem kon hebben via een donatie van 10 doar, werd dat vervangen door een beperkt lidmaatschap van 500, met elk één stem. De bevoegdheden van het Genootschap werden uitgebreid. Deze wijziging was de basis voor de uitleg van Dan 8:14, waar 2300 profeische dagen gesteld worden waarin ' het heiigdom in rehte staat zou worden hersted.
 5. 1944: de term 'Besturend Lichaam' wordt ingevoerd in de Wachtower. Het Besturend Lichaam vormde een bestuursraad uit zeven personen. Het Besturend Lichaam werd synoniem van de bestuursraad van het WTG
 6. 1944: Covington trekt zich terug als vice-president en wordt opgevolgd door Fred Franz.
 7. 1966: Fred Franz, vice president, geeft een boek uit waarin 1975 het einde zou markeren van 6000 jaar menselijke geshiedenis. Dit gaf een enoirme verwahting onde de JG's
 8. 1971: Raymund Franz voltooid het Hulpboek
 9. 20oktober 1971: Raymund Franz wordt samen met drie anderen lid van het Besturend Lichaam, welk activiteiten in 205 landen leiding gaf. Het aantal leden groeide aldus van zeven naar elf. Sinds kort rouleerde het voorzittershap. Vice -president Fred Franz was voorzitter.
 10. 15 december 1971: de Watchtower maakt onderscheid tussen het Besturend Lichaam en de Bestuursraad. In paats van één gemeentedienaar : dienstleider, komen opnieuw meerdere ouderlingen, nu echter niet verkozen, maar aangested door het WTG: ouderlingen zijn de vertegenwoordigerts van het Besturende Lichaam
 11. 1971-72: toename van wetgeving: mag iemand ouderling worden alszijn kinderen op achttien reeds trouwen, of zijn kinderen een hogere opeiding volgen, of als hij zelf onregelmatige uren werkt,... . Uitsluiting vanwege niet genitale seksuele omgang in het huweljk, met extra probemen in gezinnen waarvan slechts één partner Jehovah's Getuige was.(tot 1978)
 12. 30 april 1975: Knorr voert voor het Besturend Lichaam een beslissing op tweederde meerderheid in van de toen zeventien leden. Het besturend Lichaam moet de corporaties besturen, , en niet omgekeerd. Het Besturend Lichaam krijgt voor het eerst zeggenschap.
 13. eind 1975 het jubileumjaarmillenium brak niet aan.
 14. 1 januari 1977 (of76?): de grootste reorganisatie binnen de JGs : De functie van president hied geen feiteijke macht meer in. De bestuursleden blijven uitsuitend leden van het Besturend Lihaam.
 15. Publicaties leggen meer nadruk op de autoriteit van de Schrift en het gezag van Jezus Christus, en minder op de autoriteit van een menselijke organisatie.
 16. 15 mei 1978: inmenging in persoonlijk huwelijksleven wordt verminderd (sinds 1972)
 17. mei 1980?: ontslag van het bestuurslid Raymund Franz uit het Besturend Lichaam
 18. 22 februari 1982: het tijdschrift Time noemt de organisatie van Jehovah's Getuigen gesloten omdat ze geen informatie krijgen
 19. 15 september 1996: aanvaarding vervangende dienst in plaats van dienstpicht wordt na 50 jaar een zaak van het geweten.
 20. 7 oktober 2000: de personele bezetting van de bestuursraad van het WTG wijzigt

Frederik Franz

 1. verzet en ontslag van Raymund Franz# (Zie zijn boek : "Gewetensconflict").

1992-Milton Henschel


Don Adams geen gezalfde heeft nu de leiding over het Wtgen.

Besturend Lichaam (BL) omvat momenteel (27-07-2005) uit 10 leden.

Tegenorganisaties[bewerken | brontekst bewerken]

Er zijn steeds tegenorganisatie geweest. Door de opkomst van het internet komen deze echter meer in de belangstelling. Tevens zijn er discussiegroepen van ex - Jehovah's Getuigen.

Woordenschat van de Jehova's Getuigen[bewerken | brontekst bewerken]

 • 1914: gewone oorlog, of begin van Jezus regering in de hemel als Koning en Jezus werpt Satan en zijn engelen op de aarde, waardoor de oorlog 1914-1918 begon.
 • 144.000: meestal: 12.000 uit elk de 12 stammen van Israël, voor de Jehovah's Geuigen: 144.000 Jehovah's Getuigen.
 • Abortus: Jehovah is de Bron van het leven. Alle schepselen hebben hun leven aan God te danken (Psalm 36:9). Leven is heilig voor God. Zelfs het leven van een ongeboren kind in de moeder is kostbaar voor Jehovah. Zo’n zich ontwikkelende baby opzettelijk doden, is verkeerd in Gods ogen. — Exodus 21:22, 23; Psalm 127:3.
 • Ark Noachs of De Ark
 • Armageddon
 • Assisten-gemeentedienaar
 • Besturende Lichaam: een centrale groep ervaren ouderlingen die het opzicht voeren over de wereldwijde gemeente. Er zijn ook meer dan 100 bijkantoren over de hele wereld. Hier helpen vrijwilligers bijbelse lectuur drukken en verzenden. Er wordt ook leiding gegeven aan het organiseren van het predikingswerk.
 • Bethelbroeder
 • Bijbelonderzoeker
 • bijbelschool Gilead
 • Bloed: is heilig in Gods ogen. God zegt dat de ziel, of het leven, zich in het bloed bevindt. Het is dus verkeerd bloed te eten. Het is ook verkeerd het vlees te eten van een dier dat niet goed is uitgebloed. Als een dier verstikt is of in een val is gestorven, mag het niet gegeten worden. Als het met een speer is gejaagd of is geschoten, moet men het snel laten leegbloeden wil het gegeten kunnen worden. — Genesis 9:3, 4; Leviticus 17:13, 14; Handelingen 15:28, 29.
 • Bloedtransfusie: Vroeger

Volgens het tijdschrift Vertroosting, (nu Ontwaakt) van september 1945 was bloed aanvaarden een must.

Citaat : "Wij hebben in den laatsten tijd geleerd, dat Jehova ons zal helpen en beschermen. hebben wij daarbij niet nog een andere gedachte geleerd? Er werd ons getoond dat Jehova dan pas zal helpen, wanneer wij alles wat in onze macht is te doen, of laten doen, gedaan hebben. Wanneer wij ons leven verliezen, doordat wij weigeren inspuitingen te laten maken, dient zulks niet tot een getuigenis ter rechtvaardiging van Jehova's Naam. God heeft nooit bepalingen uitgevaardigd die het gebruik van medicijnen, inspuitingen of bloedtransfusie verbiedt. Het is een uitvinding van menschen die gelijk de Farizeën Jehova's barmhatigheid en liefde buiten beschouwing laten. Jehova te dienen met geheel ons verstand betekent niet ons verstand uit te schakelen; vooral dan niet als het om een menschenleven gaat, dat Jehova toegewijd en daarom heilig is".

Welk standpunt wordt nu gehuldig? Jehovah verlangt dat wij ons onthouden van bloed. Dit betekent dat wij op geen enkele manier het bloed van anderen in ons lichaam moeten opnemen, zelfs niet ons eigen van tevoren opgeslagen bloed (Handelingen 21:25). Ware christenen zullen dus geen bloedtransfusie aanvaarden. Zij zullen wel andere vormen van medische behandeling aanvaarden, zoals een transfusie met produkten zonder bloed. Zij willen graag leven, maar zij zullen niet hun leven proberen te redden door Gods wetten te overtreden. — Mattheüs 16:25.

Ondertussen is het standpunt inzake bloed opnieuw aangepast en mag men door het Besturend Lichaam goedgekeurde fracties al dan niet aanvaarden, dit heet dan een gewetenskwestie te zijn.

 • Christenen:
 • Ware christenen moeten Gods naam eren (Mattheüs 6:9). Jezus maakte anderen Gods naam, Jehovah, bekend. Ware christenen moeten hetzelfde doen (Johannes 17:6, 26; Romeinen 10:13, 14).
 • Ware christenen moeten over Gods koninkrijk prediken. Jezus deed dat. Hij had het altijd over het Koninkrijk (Lukas 8:1). Hij gebood zijn discipelen om over heel de aarde deze zelfde boodschap te prediken (Mattheüs 24:14; 28:19, 20).

Ware christenen raken niet verwikkeld in de politieke kwesties en maatschappelijke controverses van de wereld.

 • Comité
 • Congres: Jaarlijkise grote vergadering .Bij deze gelegenheden komen vele gemeenten samen voor een speciaal programma van bijbels onderricht. De doop van nieuwe discipelen is een vast onderdeel van het programma van zulke grotere vergaderingen. — Mattheüs 3:13-17; 28:19, 20.
 • Demonstratie
 • Drugs: zijn voor een christen niet toegestaan. Deze praktijken zijn verkeerd omdat (1) ze ons tot hun slaaf maken, (2) ze ons lichaam schaden en (3) ze onrein zijn (Romeinen 6:19; 12:1; 2 Korinthiërs 7:1).
 • Dienaren in de bediening: (1 Timotheüs 3:8-10, 12, 13). Deze mannen zijn niet boven de rest van de gemeente verheven (2 Korinthiërs 1:24). Zij worden niet met speciale titels aangesproken (Mattheüs 23:8-10). Zij kleden zich niet anders dan de overigen. Zij worden ook niet voor hun werk betaald.
 • Dienstcentrum
 • Dienstvergadering
 • Districtsdienaar
 • Doden: De doden kunnen niets doen en niets voelen. Wij kunnen hen niet helpen, en zij kunnen ons geen schade berokkenen (Psalm 146:4; Prediker 9:5, 10). De ziel sterft; er is geen voortbestaan van de ziel na de dood (Ezechiël 18:4). Maar soms doen goddeloze engelen, demonen genoemd, zich voor als de geesten van de doden. Alle gebruiken die te maken hebben met vrees voor of aanbidding van de doden zijn verkeerd. — Jesaja 8:19.
 • Gebed: alleen tot God (de Vader) in de Naam van Jezus. Geen gebed tot de Zoon (protestanten) of tot Maria of engelen (katholicisme).
 • Gebied. Geen uit het hoofd geleerde gebeden.
 • Gehenna

Geïnteresseerde Gokken:Iedere vorm van gokken is bezoedeld door hebzucht. Christenen doen dan ook aan geen enkele vorm van gokken, zoals loterijen, paardenrennen en bingo (Efeziërs 5:3-5 Hoererij: Hoererij: Seks voor het huwelijk, overspel, bestialiteit, incest en homoseksualiteit zijn allemaal ernstige zonden tegen God (Leviticus 18:6; Romeinen 1:26, 27; 1 Korinthiërs 6:9, 10). Als een paar niet getrouwd is maar samenwoont, dienen zij uit elkaar te gaan of anders voor de wet te trouwen. — Hebreeën 13:4.

 • Internationale hoofdbureau: van Jehovah’s Getuigen is in New York. Daar bevindt zich het Besturende Lichaam.
 • Kertsmis: Jezus is niet op 25 december geboren. Hij is omstreeks 1 oktober geboren, een tijd dat herders hun kudden ’s nachts buiten hadden (Lukas 2:8-12). Jezus heeft christenen nooit opgedragen zijn geboorte te vieren. Wel zei hij zijn discipelen dat zij zijn dood moesten gedenken (Lukas 22:19, 20). Kerstmis en de gebruiken eromheen zijn uit oude valse religies afkomstig. Dat geldt ook voor paasgebruiken, zoals de rol die eieren en paashaas daarin spelen. De vroege christenen vierden geen Kerstmis of Pasen, evenmin als ware christenen nu.

Koninkrijkszaal: De meeste gemeenten houden hun vergaderingen in een Koninkrijkszaal. Dit zijn gewoonlijk eenvoudige gebouwen die door Getuige-vrijwilligers zijn gebouwd. U zult in de Koninkrijkszaal geen beelden, crucifixen of verwante dingen zien.

 • Kruis: Jezus stierf niet aan een kruis. Hij stierf aan een paal. Het Griekse woord dat in veel bijbels met „kruis” is vertaald, betekent gewoon één stuk hout. Het symbool van het kruis is uit oude valse religies afkomstig. Het kruis werd door de vroege christenen niet gebruikt of vereerd. En doorredenerend, denkt u dat het juist zou zijn bij de aanbidding een kruis te gebruiken? — Deuteronomium 7:26; 1 Korinthiërs 10:14.
 • Opzieners: zie ouderlingen.
 • Ouderlingen: Zij nemen de leiding in het onderwijzen in de gemeente (1 Timotheüs 3:1-7; 5:17).

dienaren in de bediening (1 Timotheüs 3:8-10, 12, 13). Deze mannen zijn niet boven de rest van de gemeente verheven (2 Korinthiërs 1:24). Zij worden niet met speciale titels aangesproken (Mattheüs 23:8-10). Zij kleden zich niet anders dan de overigen. Zij worden ook niet voor hun werk betaald.

 • Pasen: Jezus zei dat zijn discipelen zijn dood moesten gedenken (Lukas 22:19, 20). Paasgebruiken, zoals de rol die eieren en paashaas daarin spelen, zijn heidens. De vroege christenen vierden geen Kerstmis of Pasen, evenmin als ware christenen nu.
 • Roken: Roken, betelkauwen en drugs gebruiken zijn voor een christen niet toegestaan. Deze praktijken zijn verkeerd omdat (1) ze ons tot hun slaaf maken, (2) ze ons lichaam schaden en (3) ze onrein zijn (Romeinen 6:19; 12:1; 2 Korinthiërs 7:1).
 • Vergadering: De meeste gemeenten van Jehovah’s Getuigen hebben driemaal per week vergaderingen
 • Verjaardagen: De enige twee in de bijbel genoemde vieringen van een verjaardag betroffen personen die geen aanbidders van Jehovah waren (Genesis 40:20-22; Markus 6:21, 22, 24-27). De vroege christenen vierden geen verjaardagen. Het gebruik verjaardagen te vieren komt uit oude valse religies. Geschenken geven en gezellige omgang met elkaar kennen ware christenen op andere momenten in de loop van een jaar.
 • Ware religie: moet Gods naam eren (Mattheüs 6:9). Jezus maakte anderen Gods naam, Jehovah, bekend. Ware christenen moeten hetzelfde doen (Johannes 17:6, 26; Romeinen 10:13, 14).

Sites[bewerken | brontekst bewerken]

Sites van Jehova's getuigen:

Officiële site van de Associated Jehovah's Getuigen:

Sites over Jehova's Getuigen:


'Kritische sites:

Officiële site van ex-Jehovah's Getuigen

Discussie sites over en met Jehovah's Getuigen:

Ex-Jehovah's Getuigen aan het woord:

Publicaties[bewerken | brontekst bewerken]

Publicaties van Jehova's Getuigen: Er zijn afzonderlijke publicaties voor leden , voor leiders, en voor evangelisatie De publicaties van de JGs zijn meestal zeer informatief over natuur en wetenschap. Bij verdediging van typische JGs standpunten worden verklaringen van bekende personen echter dikwijls uit hun context gehaald, en komt pas na tientallen zulke citaten een verdediging van hun theologische visie.


Engelstalige publicaties: http://www.watchtower.org/publications/publications_available.htm

Publicaties over de Jehovah's Getuigen:

 • boek: Jehova's Getuigen. Naar het einde van de wereldchaos?,Dr. Herman Somers (psycholoog), Hadewijch (Antwerpen), 1995 - Inleiding en eerste twee hoofdstukken staan op deze site
  • Dit boek is een hevig verzet tegen de JG's, met vooral aandacht voor misstanden en excessen van personen en de gehele groep.
 • Jehovah's Getuigen,drs.E.G.Hoekstra;Kok-Kampen,1997, ISBN 90 242 7959 3
  • Neutrale houding, uit de reeks Wegwijs

Boeken van ex - Jehovah's Getuigen

 • boek:Gewetensconflict: mensen gehoorzamen of God trouw blijven, Raymond Franz (voormalig lid van het Besturend Lichaam van Jehovah's Getuigen), Commentary Press, Atlanty, 1992. Hoofdstukken 1,2,3,4,en 9 online
  • objectief, met zeer veel achtergrond en insider-informatie.
 • boek Herders zonder erbarmen: Tien jaren Jehovah's getuige, Verslag van een dwaaltocht Josy Doyon Ten Have/Baarn 1966 vert 1975
  • een zakelijk, objectief relaas, met verklarende woordenlijst en organisatorische gegevens.