Basisbeurs

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De basisbeurs is een niet meer voor nieuwe studenten geldende vergoeding in het onderwijs in Nederland die wordt uitgekeerd in de vorm van een prestatiebeurs. Het is een vorm van studiefinanciering. De basisbeurs werd in 1986 ingevoerd. Voorheen kregen ouders een opslag op de kinderbijslag. Hierdoor waren studenten afhankelijk van hun ouders. De basisbeurs verzekerde studenten van een onafhankelijke studiefinanciering.

Volgens het oude studiefinanciëringsstelsel geldt: Wanneer de student binnen tien jaar een diploma haalt wordt de beurs omgezet in een gift, indien de student geen diploma haalt blijft het een lening welke moet worden terugbetaald. Volgens het nieuwe stelsel is de basisbeurs altijd een lening en dient deze te worden terugbetaald.

Spandoek tegen het plan om de basisbeurs af te schaffen bij de TU Delft.

Dit geldt voor HBO'ers en WO-studenten en sinds 2005 ook voor MBO'ers met niveau 3 en 4. Voor de overige mbo-scholieren is de beurs altijd een gift, ongeacht hun prestaties. Alleen aanwezigheidsplicht is belangrijk. Bij spijbelen kan de basisbeurs in een lening worden omgezet. In november 2007 had minister Ronald Plasterk het plan om de basisbeurs af te schaffen. Hierop kwam veel verzet van de politieke partijen. Besloten werd om het collegegeld te verhogen en de basisbeurs bleef onveranderd. Aan het begin van 2010 werd geprotesteerd door studenten, nadat was gesuggereerd dat de afschaffing van de basisbeurs een mogelijkheid was.[1]

Woonsituatie[bewerken]

De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van de woonsituatie van de student (thuiswonend of uitwonend). Voor het normbedrag voor een uitwonende studerende komt in aanmerking de studerende die woont op het adres waaronder hij in de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens staat ingeschreven, en dit adres is niet het adres waaronder zijn ouders of een van hen daar staat of staan ingeschreven. Als een student claimt uitwonend te zijn, is het dus niet voldoende dat dit feitelijk klopt. Hij moet zijn adres ook in de GBA hebben laten registreren; dit vergemakkelijkt de controle. Bij overtredingen kan DUO overgaan tot terugvordering, een bestuurlijke boete opleggen, en het recht op studiefinanciering in de toekomst doen vervallen; verder riskeert de student strafrechtelijke vervolging. Ook iemand (bijvoorbeeld de werkelijke bewoner van een gefingeerd adres van de student) die medeplichtig is aan het misbruik (door er bewust aan mee te werken) kan een bestuurlijke boete worden opgelegd (artikel 5:1 Awb), of strafrechtelijk worden vervolgd.

Nieuwe ontwikkelingen[bewerken]

Het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel heeft geresulteerd in de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden. Naar aanleiding van het Lenteakkoord zijn de onderdelen met betrekking tot het sociaal leenstelsel in de masterfase en de verlenging van de terugbetaaltermijn van studieleningen van 15 naar 20 jaar uit het wetsvoorstel geschrapt. In het kader van de kabinetsformatie Nederland 2012 kan eventueel bekeken worden of onderdelen alsnog doorgaan.

Het voorstel hield in dat studenten aan een masteropleiding het basisbeursbedrag niet meer in de vorm van een prestatiebeurs zouden ontvangen maar dit bedrag (of desgewenst een lager bedrag) slechts als sociale lening zouden kunnen opnemen, die bij het behalen van een diploma niet zou worden omgezet in een gift.

Het voorstel hield ook in dat de terugbetalingstermijn zou worden verlengd van 15 naar 20 jaar. Voor debiteuren die vanwege hun inkomen onder de automatische draagkrachtregeling vallen zou het verlaagde termijnbedrag veelal niet dalen. Door de verlengde terugbetaaltermijn zouden zij een groter gedeelte van hun studieschuld terugbetalen.

Volgens het Regeerakkoord 2012 wordt met ingang van studiejaar 2014/2015 de basisbeurs in de bachelor- en masterfase vervangen door een sociaal leenstelsel. Er is sprake van cohortgarantie (binnen de bachelorfase respectievelijk binnen de masterfase). Uiteindelijk is de basisbeurs in het studiejaar 2015/2016 afgeschaft voor nieuwe studenten

Icoontje WikiWoordenboek Zoek basisbeurs in het WikiWoordenboek op.