Student

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Studenten van de Technische Universiteit van Helsinki tijdens een wiskundecollege, 2005.

Een student of studente is iemand die een studie volgt in het hoger onderwijs, dat wil zeggen aan een universiteit, het hbo (Nederland), een hogeschool (België) of een college (Verenigde Staten).

Een student verkrijgt bij het succesvol einde van de studie een bachelor- of een masterstitel. In de meeste Europese landen werd dit diplomasysteem ingevoerd na de Bolognaverklaring (1999). Daarvoor verschilden de diplomatitels per land.

Het woord 'student' is afgeleid van Latijnse studens: strevend (naar), zich interesserend (voor), moeite opbrengende (voor).

Nederland

In Nederland krijgen studenten van het wo en studenten in het hoger beroepsonderwijs studiefinanciering, wat geregeld wordt vanuit de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen. Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs ontvangen studiefinanciering als ze achttien jaar of ouder zijn.

Studenten kunnen invloed uitoefenen op hun onderwijsinstelling op het niveau van de opleiding (opleidingscommissies), faculteit (faculteitsraad) en universiteit (universiteitsraad). De instelling mag er ook voor kiezen voor het systeem van gedeelde medezeggenschap. Dit betekent dat in plaats van een faculteits- of universiteitsraad, die voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers bestaat, de wet medezeggenschap verloopt via aparte medezeggenschapsorganen voor studenten en medewerkers. Dit zijn de facultaire studentenraad, facultaire ondernemingsraad, centrale studentenraad, centrale ondernemingsraad. Indien hiervoor wordt gekozen zijn de laatste twee verplicht minimaal een keer per jaar gezamenlijk te vergaderen. Voor de raden vinden regelmatig verkiezingen plaats.

Verder zijn er studentenvakbonden die opkomen voor de student in het algemeen. Landelijk zijn al deze vakbonden verenigd in de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Deze twee landelijke vakbonden houden elkaar scherp.

Voor Nederlandse studenten die in het buitenland studeren, willen studeren of gestudeerd hebben is er NEWS, het verband van Nederlandse studenten in het buitenland.

Verschil tussen leerling en student

Studeren is een vorm van leren waarbij de student zelf het leerproces vorm geeft. De docent geeft geen huiswerk op, maar de student zoekt zelf uit wat er nodig is om zich de kennis eigen te maken. Bij studeren is de docent enkel een persoon die de kennis al heeft en overdraagt. Studenten kunnen ervoor kiezen om niet naar colleges te gaan, maar enkel te leren uit een boek, of via internet. Het omgekeerde is ook mogelijk, hoewel veel colleges niet alle lesstof behandelen, waardoor het toch nodig is om van tevoren in te lezen. Studenten kunnen er ook voor kiezen om bepaalde vakken op een later moment te doen, of om een alternatief vak te volgen. Bij leerlingen hebben docenten ook de rol van pedagoog en coach. Tijdens de lessen bepaalt de docent niet alleen welke stof er geleerd moet worden, maar houdt ook de vorderingen van de leerlingen bij en spreekt ze aan op hun inzet. Het lesprogramma van de opleiding staat meestal vast. Studeren is een typisch academische vorm van leren, maar of de term student alleen moet worden voorbehouden aan academici is een regelmatig terugkerend punt van discussie. Ook op MBO's kunnen leerlingen/studenten zelfstandig studeren en ook op universiteiten kan een docent een grotere coachende rol hebben. Een student is van oudsher iemand die een universitaire opleiding volgt. Iemand die deelneemt aan het beroepsonderwijs heette vroeger een scholier of een leerling. Volgens de wet mag iemand die aan het HBO een opleiding volgt ook als student worden aangemerkt. Als men kijkt naar het recht op een OV-studentenkaart, hanteert de IBG de definitie dat ook personen die een opleiding aan het MBO (mits boven de 18, zoals alle rechthebbenden) volgen ook als student mogen worden benoemd. Ook het CBS hanteert voorgaande definitie. In de media wordt over het algemeen een van voorgaande definities gebruikt. De discussie over wie wel en niet een student genoemd mag worden, is gevoelig, omdat de term student ook iets zegt over status. Door de term voor te behouden aan academici, krijgt de term een bevoorrecht en elitair karakter. Omgekeerd vinden academici juist dat het begrip student gedevalueerd wordt wanneer deze wordt opgerekt naar het beroepsonderwijs.

Studenten in het HBO & WO[1]
Ontwikkeling Aantal Studenten (x1000) Buitenlandse Studenten (2002-2003)
Hoger Beroepsonderwijs

België

Studenten rechtsgeleerdheid aan de Université catholique de Louvain rond 1920.

In België worden personen die hoger onderwijs volgen studenten genoemd. Personen die secundair onderwijs volgen noemt men scholieren of leerlingen.

Studenten kunnen invloed uitoefenen op hun onderwijsinstelling via hun verkozen studentenraden of deelnemersraden. De bevoegdheden, prerogatieven en verplichtingen van deze raden zijn vastgesteld in het decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student (wet medezeggenschap), de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen soms ook kortweg het participatiedecreet van de Vlaamse overheid genoemd. Zo is het hen toegestaan facultaire, departementale, opleidingsgebonden en/of campusgebonden studentenparticipatiecommissies op te richten die op een lokaler niveau werkzaam zijn. Indien de studentenraad met voldoende opkomst verkozen is heeft zij het recht minstens één studentenvertegenwoordiger met stemrecht of met adviserende stem (afhankelijk van welk participatiemodel de hogeschool heeft verkozen), naar de raad van bestuur af te vaardigen.

Aangezien het hoger onderwijs in Vlaanderen georganiseerd is in associaties, hebben deze ook studentenraden. Voorbeelden hiervan zijn de StAL (Studentenraad Associatie Leuven) voor de vzw - Associatie KU Leuven en ASRA (Algemene Studentenraad Associatie Antwerpen) voor de Associatie Antwerpen.

De VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten vzw) is de overkoepeling van de studentenraden in Vlaanderen.

Naast de studentenraden zijn er in Vlaanderen ook nog een veelheid aan studentenclubs en -kringen, die zich veeleer richten op het sociale aspect van het studentenleven.

Student: Onderwerpen

Studentenfestijnen

Typische studentenfestijnen meestal binnen een studentenvereniging zijn:

Studentenhuisvesting

Verenigingen

Studiebeurs

Zie ook

  • Bron: Atlas van het Onderwijs, Noordhoff Uitgevers