Gebruiker:Woudloper

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Dit is WOUDLOPERS gebruikerspagina.

Geoloog
Geoloog
Deze gebruiker is geoloog.
Kepler
Kepler
Deze gebruiker geeft les in natuurwetenschappen en wetenschappelijk schrijven.
draak van China
draak van China
Deze gebruiker bevindt zich op het moment in China.
Onderteken de bijenlijst!
Onderteken de bijenlijst!
Deze gebruiker is een bij.
Het oude Groene Boekje
Het oude Groene Boekje
Dezen gebruiker komt het wenschelijk voor, de spelling van DE VRIES en TE WINKEL (1863) weder in te voeren.
Welkom op mijn gebruikerspagina!

Voor hulp bij bemiddeling, zie de pagina van de arbitragecommissie.

Encyclopedie[bewerken | brontekst bewerken]

De moeder aller richtlijnen valt te bewonderen op WP:5Z, de zogenaamde "vijf zuilen".

Deze richtlijn meldt onder andere dat Wikipedia een encyclopedie is. Dat was misschien al duidelijk, maar wat is een encyclopedie precies? Het is een bepaalde soort bron van informatie, gemaakt voor mensen die informatie zoeken, de lezers. Voor deze cursus is de aard van de overdracht of stroom van informatie - van de encyclopedie naar een lezer - van belang. De aard van de informatiestroom is wat een encyclopedie een encyclopedie maakt. Er zijn andere soorten bronnen, zoals een nieuwssite (of in papieren vorm een krant), een blog, of een wetenschappelijk tijdschrift. Een encyclopedie verschilt van die andere soorten bronnen door de encyclopedische vorm. Een lezer gebruikt een encyclopedie ook met de verwachting dat de informatie in een bepaalde vorm aangeboden wordt - de voor een encyclopedie gebruikelijke vorm. Om effectief aan een encyclopedie mee te kunnen schrijven is het van belang de encyclopedische vorm van informatie aanbieden te begrijpen.

Een encyclopedie was tot de opkomst van Wikipedia en andere digitale encyclopedieën een boek of set boeken, die vol stonden met heel korte samenvattingen over van alles. Over elk onderwerp dat algemeen of belangrijk genoeg geacht werd, was er een heel klein beetje informatie in te vinden, samengevat in enkele zinnen. Bij nader inzien bestonden en bestaan er ook encyclopedieën die niet algemeen zijn, maar juist op een speciaal gebied informatie bieden: bijvoorbeeld een encyclopedie voor medische wetenschap, of een encyclopedie voor de Olympische Spelen. Papieren encyclopedieën gaven alleen heel beknopt overzicht; het waren verzamelingen van heel korte samenvattingen. De informatie was makkelijk op zoektermen ("lemmata") terug te vinden, hetzij alfabetisch geordend, hetzij gecategoriseerd. Deze twee kenmerken van de informatiestroom zijn van groot belang voor een encyclopedie: beknoptheid en vindbaarheid.

Beknoptheid[bewerken | brontekst bewerken]

Het eerste kenmerk, beknoptheid, wordt bereikt door samenvatten. Een encyclopedie is dus een schaalmodel. Het is onmogelijk informatie in een 1 op 1 schaal te beschrijven, maar in de papieren encyclopedieën van voorheen was de schaal wel heel erg klein. Noodgedwongen moest alles worden samengevat. Zelfs voor uitgebreide onderwerpen als "de koninklijke familie" of ingewikkelde onderwerpen als "verbrandingsmotoren" werden maar een paar zinnen gebruikt. Je kunt je voorstellen dat niet elke encyclopedie even beknopt was: de 24-delige Winkler Prins hoefde niet dezelfde kleine schaal aan te houden als een encyclopedie die uit een enkel boek bestond. De encyclopedie voor de Olympische Spelen kan voor elke zoekterm juist meer informatie geven dan de Winkler Prins, vanwege het beperkte gebied waarover ze informatie biedt.

Voor alle encyclopedieën gold en geldt echter dat flink moest worden samengevat: de belangrijke zaken en de hoofdonderwerpen werden genoemd, details werden weggelaten. Voor een schrijver van een encyclopedie is kunnen schrappen daarom eigenlijk nog belangrijker dan kunnen schrijven!

De komst van digitale encyclopedieën heeft hierin enige verandering gebracht, maar in hoofdlijnen gaat het er nog steeds om beknopt te kunnen zijn. Wikipedia heeft in theorie oneindig veel serverruimte ter beschikking, en zou dus een heel kleine schaal kunnen hebben. Maar in de praktijk werkt dit ook bij Wikipedia niet. De lezer is niet op zoek naar zo uitgebreid mogelijke informatie, maar verwacht beknoptheid en overzicht. Een schrijver die probeert alle hem bekende informatie in zijn artikel te stoppen, schrijft geen encyclopedie maar een opstel! Een opstel is niet hetzelfde als een encyclopedie.

Een tweede aspect van beknoptheid is dat de schaal door de encyclopedie heen niet gelijk is. Zeker gold dat voor een ouderwetse papieren encyclopedie, die aan elk onderwerp maar een paar zinnen besteedde. In zo'n encyclopedie kregen de meest belangrijke of algemene onderwerpen ongeveer dezelfde hoeveelheid aandacht als de meest specialistische onderwerpen. In Wikipedia is het mogelijk korte artikelen van een of twee alinea's te schrijven, maar over algemene onderwerpen komen ook best langere artikelen voor. Maar dat betekent niet dat de schaal in Wikipedia overal gelijk is, of er zelfs naar gestreefd moet worden de schaal gelijk te houden. Sommige onderwerpen zijn erg specialistisch, en het is mogelijk dat ook met een paar zinnen de schaal al erg klein is. Over sommige algemene onderwerpen is zoveel te vertellen dat het juist nodig is de schaal groot te houden. De artikelen moeten wel overzichtelijk blijven. De schaal varieert dus ook in Wikipedia per artikel!


Informatie-overdracht[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de overdracht van informatie kan soms een onderscheid tussen primaire en secundaire informatie ontstaan.

Primaire informatie is informatie die rechtstreeks overgedragen wordt, zoals ze werd gecreëerd. Eigen observatie is primaire informatie. Een historische bron gebruiken is ook primaire informatie. Of bepaalde informatie primair is, kan van het onderwerp afhangen. Gebruikt men de autobiografie van Hendrik Lorentz als bron voor Lorentz, dan zal de meeste informatie primair zijn. Als deze bron voor andere onderwerpen wordt gebruikt, is dat niet noodzakelijkerwijs het geval.

Voor feiten kan primaire informatie zeer bruikbaar zijn. Anders is het met verband, duiding, weging, interpretatie (conclusies) of synthese. Zodra uit een primaire bron een conclusie getrokken wordt, is dit origineel onderzoek. Hetzelfde geldt voor een duiding van de informatie, oftewel hoe de informatie gezien moet worden ten opzichte van een bepaald onderwerp, of hoe belangrijk de informatie voor een onderwerp is. Een primaire bron kan niet gebruikt worden om de relevantie of weging van een bepaald stuk informatie te onderbouwen.

Het probleem met primaire informatie is dat ze nog geen duiding of weging heeft ondergaan. Als men primaire informatie in een encyclopedie zou overnemen, dan kan men geen keuzes meer maken of schaal gebruiken. Er is geen onderscheid: alle primaire informatie is objectief gezien gelijkwaardig. De enige objectieve keuze is dan dat alle informatie genoemd wordt, zodat de schaal één op één wordt (1:1). Het is onmogelijk objectief een bepaalde schaal te gebruiken, waarbij sommige primaire informatie wel en andere niet genoemd wordt.

Een encyclopedie verricht zelf geen onderzoek, maar berust op secundaire informatie. Eigenlijk biedt een encyclopedie daarom tertiaire informatie.

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

De betrouwbaarheid van bronnen hangt af van drie kenmerken: hoe respectabel, hoe recent, en hoe bevooroordeeld de bron is.

Daarnaast is van belang hoe relevant de bron is voor het onderwerp waarover men schrijft. Een verslag van een voetbalwedstrijd kan relevant zijn voor het schrijven van een biografisch artikel over een van de spelers. Het zal minder relevant zijn voor een tekst over de stad waarin de wedstrijd plaatsvond. Aan de andere kant zijn er ook relevantere bronnen voor de speler, zoals bijvoorbeeld een biografische schets in een voetbaltijdschrift.


Politieke of diplomatieke bronnen

Meestal zijn rapporten van politieke instanties, lobby- en actiegroepen ongeschikt voor gebruik. Veel schetsen slechts een gedeeltelijke situatie, of een momentopname, of ze zijn met een politiek belang of standpunt in gedachten (sterk POV) geschreven. Daarnaast wordt zo'n rapport al snel in primaire zin als bron gebruikt, d.w.z. als bron over zichzelf. Als uw doelstelling is een politiek opstel te schrijven, is zo'n rapport uitermate geschikt. Dat is op Wikipedia echter niet de bedoeling: een encyclopedie probeert zo objectief en neutraal mogelijk zaken te beschrijven. Aandacht trekken voor politieke standpunten kan op andere websites.

Wetenschappelijke "papers"

In tegendeel tot wat intuïtief vaak gedacht wordt, zijn artikelen in wetenschappelijke vaktijdschriften ("papers") vaak geen goede bronnen voor Wikipedia. Het klopt dat dankzij het "peer review"-systeem en andere controles dergelijke publicaties een hoge betrouwbaarheid hebben. De schrijvers zijn bovendien getraind zaken objectief te beschrijven. Van bevooroordeeldheid van de soort zoals je die in artikelen in een krant of tijdschrift vindt is dan ook geen sprake.

Er zijn echter meerdere problemen met wetenschappelijke papers als bron. Ten eerste staat een paper vaak erg dicht op het onderzoek, waardoor een deel van zo'n bron primair van aard is. Erger is dat het onderwerp van de bron vaak op een bepaalde manier benaderd wordt, die niet overeenkomt met wat gemiddeld gangbaar is. Wetenschappelijk onderzoek werkt door middel van onderzoeksgroepen die het onderling vaak niet eens zijn. Wat Wikipedia wil geven, is een overzicht van alle informatie, niet alleen de informatie die door een groep belangrijk wordt gevonden. Papers uit een bepaalde groep zullen geschreven zijn met als oogpunt het standpunt van de groep te bepleiten. Onderzoek wordt in de richting verricht waarin men veronderstelt bewijs voor het standpunt van de groep te vinden. De vraag is dan ook in hoeverre de informatie in evenwicht is.

Dat gezegd, kan met name in de "introduction"-sectie van wetenschappelijke papers wel een rijke bron van informatie zijn. Deze sectie biedt een overzicht over eerder werk, dat zowel redelijk evenwichtig als zeer betrouwbaar en compleet is. Om de richting van de onderzoeksgroep van de schrijver te herkennen, dient men wel enigszins op de hoogte van de stand van zaken te zijn. Voorzichtigheid is dus van belang.

Journalistieke bronnen

Journalistieke bronnen hebben vaak wel een "peer review" gehad. De redactie van een krant controleert meestal elke tekst voor publicatie. Journalisten hebben bovendien een vakcode, die hen gebied bepaalde vormen van onderzoek te verrichten alvorens zij iets schrijven. De betrouwbaarheid van deze soort bronnen is daarom redelijk goed (afhankelijk van welke krant of website het om gaat natuurlijk).

Minder goed of zelfs ronduit slecht is de balans in dergelijke bronnen. Het werk van de journalist is anders dan dat van de encyclopedist. De encyclopedist probeert een overzicht te geven van alle beschikbare informatie. De journalist probeert vooral de informatie die nieuw is (of informatie die opvalt) te brengen en geeft daarom zaken die nieuwer of opvallender zijn veel meer gewicht.

Daarnaast is het grootste deel van dergelijke bronnen primair van aard, en om die reden onbruikbaar om duiding of weging uit te extraheren. Journalistieke bronnen kunnen daarom beter helemaal niet worden gebruikt.


Heuristiek: het vinden van de juiste bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

Wat een beginnend schrijver zich vaak niet realiseert is hoe ontzettend veel tekst er te vinden is, zowel op het internet als in gedrukte vorm (boeken, tijdschriften, enz.). Het is lastig een onderwerp te bedenken waar nog niet over geschreven is, of het moet iets heel persoonlijks of triviaals zijn. In dat geval is het onderwerp meestal niet geschikt voor een encyclopedie.

Iemand die een interessant artikel leest kan over het onderwerp zelf een artikel schrijven, maar het is vaak geen goed idee het gelezen artikel als bron te gebruiken. In plaats daarvan loont het op zoek te gaan naar betere bronnen.

Startpunt[bewerken | brontekst bewerken]

De zoektocht naar een goede bron begint bij bronnen die het overzicht houden. Dit zijn encyclopedieën en andere naslagwerken. Het is ook mogelijk direct een bron met een brede inhoud te nemen. Bijvoorbeeld bij het schrijven over de Surinaamse keuken is het goed mogelijk te beginnen met een boek over Suriname. Doel hierbij is niet direct de informatie uit deze bron zelf te gebruiken. Die is immers gering. Algemene bronnen zijn vooral goed als startpunt omdat ze verwijzingen naar gedetailleerdere bronnen bevatten.

Volgorde van werken[bewerken | brontekst bewerken]

Het is mogelijk een tekst te schrijven en er later een bron bij te vinden. Het is ook mogelijk een bron te vinden en daar een tekst over te schrijven. De laatste werkwijze leidt tot objectieve, gebalanceerde teksten. De eerste doet dat vaak niet. De omgekeerde chronologie in het brongebruik dient te worden voorkomen. Meestal schendt het de integriteit van de tekst.

Hoewel het meestal neerkomt op appels met peren vergelijken, is het soms wel mogelijk een goede bron te vinden en die aan een tekst toe te voegen. Er zijn drie situaties te bedenken waarin dit de integriteit van de tekst niet schendt:

  1. Puur geluk; de kans hierop is natuurlijk gering.
  2. Eerst wordt de gehele tekst aandachtig doorgelezen, zodat men zeker is dat de bron de lading dekt. In verreweg de meeste gevallen zal dan blijken dat de tekst op meerdere plekken moet worden aangepast voordat de bron bij de tekst kan worden gezet.
  3. Men is al expert over het onderwerp. In dat geval komt de vraag op waarom men de tekst niet in zijn geheel herschrijft. Dit is meestal veel minder werk.

Neutraal houden[bewerken | brontekst bewerken]

Het is lastig in te schatten wat de juiste balans is, als er over een onderwerp vanuit twee of meer verschillende gezichtspunten geschreven is. Moet bron A voor 20% gebruikt worden, en bron B voor 80%? Het is wel beweerd dat het beste is, twee gezichtspunten evenveel plek te geven. Dat is immers zo neutraal mogelijk. Maar zo let je niet op de autoriteit van de bron. Als bijvoorbeeld bron A geschreven is door een verder onbekende auteur en bron B door een wereldberoemde expert, is het logisch dat er aan bron A vrijwel geen aandacht hoeft te worden geschonken.

Het belangrijkste is dat je als schrijver goed weet hoeveel autoriteit elke bron heeft. Soms moet je daarvoor bijna zelf een expert zijn over het onderwerp!

Detailonderwerpen[bewerken | brontekst bewerken]

Enige ruimte voor uitzondering is er bij onderwerpen waarover vrij weinig is geschreven of gepubliceerd. Dit zijn bijvoorbeeld plaatselijke onderwerpen of recente gebeurtenissen.

Brongebruik[bewerken | brontekst bewerken]

De inhoud van artikelen in Wikipedia dient een samenvattende afspiegeling te zijn van de inhoud van betrouwbare, zo recent mogelijke, onbevooroordeelde bronnen.

Goed brongebruik gaat verder dan alleen de bepaling dat elke regel verifieerbaar moet zijn met een goede bron. De hele tekst van een artikel moet een goede afspiegeling zijn van de hele wereldwijde verzameling aan dergelijke bronnen. Gevolg is dat de inhoud van Wikipedia met de communis opinio van experts overeenkomt. Een encyclopedie is slechts een samenvatting van de bestaande kennis over een onderwerp. Om objectief en neutraal te blijven, dient het wel een waarheidsgetrouwe samenvatting te zijn.

Het is absoluut onvoldoende eens in een tekst over een controversieel onderwerp een goede bron te gebruiken en de rest van de tekst op andere bronnen te baseren.