Lijst van R-zinnen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Verwijzingen naar R- en S-zinnen kwamen voor op verpakkingen en beschrijvingen van chemische stoffen en hadden betrekking op risico's (R-zinnen) en veiligheidsmaatregelen (S-zinnen). Tussen 2010 en 2015 werden de R- en S-zinnen vervangen door de H- en P-zinnen op basis van de nieuwe EU-verordening Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Lijst van R-zinnen[bewerken | brontekst bewerken]

Enkelvoudige R-zinnen[bewerken | brontekst bewerken]

 • R 1: In droge toestand ontplofbaar.
 • R 2: Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
 • R 3: Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsbronnen.
 • R 4: Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.
 • R 5: Ontploffingsgevaar door verwarming.
 • R 6: Ontplofbaar met en zonder lucht.
 • R 7: Kan brand veroorzaken.
 • R 8: Bevordert de verbranding van brandbare stoffen.
 • R 9: Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.
 • R 10: Ontvlambaar.
 • R 11: Licht ontvlambaar.
 • R 12: Zeer licht ontvlambaar.
 • R 13: Ontvlambaar, samengeperst gas.
 • R 14: Reageert heftig met water.
 • R 15: Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water.
 • R 16: Ontploffingsgevaar bij menging met oxiderende stoffen.
 • R 17: Spontaan ontvlambaar in lucht.
 • R 18: Kan bij gebruik een ontvlambaar of ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
 • R 19: Kan ontplofbare peroxide vormen.
 • R 20: Schadelijk bij inademing.
 • R 21: Schadelijk bij aanraking met de huid.
 • R 22: Schadelijk bij opname door de mond.
 • R 23: Giftig bij inademing.
 • R 24: Giftig bij aanraking met de huid.
 • R 25: in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
 • R 25: Giftig bij opname door de mond.
 • R 26: Zeer giftig bij inademing.
 • R 27: Zeer giftig bij aanraking met de huid.
 • R 28: Zeer giftig bij opname door de mond.
 • R 29: Vormt giftig gas in contact met water.
 • R 30: Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
 • R 31: Vormt giftige gassen in contact met zuren.
 • R 32: Vormt zeer giftige gassen in contact met zuren.
 • R 33: Gevaar voor cumulatieve effecten.
 • R 34: Veroorzaakt brandwonden.
 • R 35: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
 • R 36: Irriterend voor de ogen.
 • R 37: Irriterend voor de luchtwegen.
 • R 38: Irriterend voor de huid.
 • R 39: Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
 • R 40: Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. (vervangen door R-zin 68)
 • R 41: Gevaar voor ernstig oogletsel.
 • R 42: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
 • R 43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • R 44: Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
 • R 45: Kan kanker veroorzaken.
 • R 46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
 • R 47: Kan geboorteafwijking veroorzaken
 • R 48: Gevaar voor ernstige schade aan gezondheid bij langdurige blootstelling.
 • R 49: Kan kanker veroorzaken bij inademing.
 • R 50: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • R 51: Giftig voor in het water levende organismen.
 • R 52: Schadelijk voor in het water levende organismen.
 • R 53: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • R 54: Giftig voor planten.
 • R 55: Giftig voor dieren.
 • R 56: Giftig voor bodemorganismen.
 • R 57: Giftig voor bijen.
 • R 58: Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • R 59: Gevaarlijk voor de ozonlaag.
 • R 60: Kan de vruchtbaarheid schaden.
 • R 61: Kan het ongeboren kind schaden.
 • R 62: Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
 • R 63: Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
 • R 64: Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
 • R 65: Schadelijk. Kan longschade veroorzaken na verslikken.
 • R 66: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
 • R 67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 • R 68: Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

Opmerking: R-zinnen 13 en 47 bestaan niet (meer).

Gecombineerde R-zinnen[bewerken | brontekst bewerken]

 • R 14/15: Reageert heftig met water en vormt daarbij licht ontvlambaar gas.
 • R 15/29: Vormt giftig en licht ontvlambaar gas in contact met water.
 • R 20/21: Schadelijk bij inademing en aanraking met de huid.
 • R 20/22: Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
 • R 20/21/22: Schadelijk bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
 • R 23/24/25: Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
 • R 24/25: Giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
 • R 26/27/28: Zeer giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
 • R 36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.
 • R 36/37/38: Irriterend voor de ogen, de luchtwegen en de huid.
 • R 37/38: Irriterend voor de luchtwegen en de huid.
 • R 39/23/24/25: Vergiftig: gevaar voor ernstige, onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
 • R 48/20: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
 • R 48/20/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.
 • R 48/23: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
 • R 48/23/24/25: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
 • R 50/53: Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • R 51/53: Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • R 52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]