Myers-Briggs Type Indicator

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Engelstalig schema van MBTI persoonlijkheidstypen

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung.[1][2]

MBTI kent een dichotome onderverdeling van persoonlijkheidstypes en onderscheidt zich daarmee van de continu benadering van persoonlijkheidstrekken waarbij elke persoon spectra van verschillende dimensies heeft die elk weer onder te verdelen zijn in specifiekere trekken of facetten.

Hoewel MBTI populair is binnen het bedrijfsleven, kent het nauwelijks onderbouwing vanuit wetenschappelijke zijde en sluit het niet aan bij de wel wetenschappelijk onderbouwde big five.[3]

Dichotomieën[bewerken]

MBTI gaat uit van de voorkeuren van een persoon op vier dichotomieën met elk twee polen:

E/I-dichotomie
extraversie, energie en inspiratie komt voornamelijk van de wereld om zich heen
introversie, energie en inspiratie komt voornamelijk vanuit de innerlijke belevingswereld
S/N-dichotomie
waarnemend/sensing, voorkeur voor het opnemen van feitelijke informatie en informatie uit de wereld direct om zich heen
intuïtief, voorkeur voor het opnemen van informatie in de vorm van verbanden en grote lijnen, gebruik makend van ervaringen en eerder opgedane informatie
T/F-dichotomie
denkend/thinking, voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica
voelend/feeling, voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van gevoelens
J/P-dichotomie
judging, voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken en een waarde-oordeel gevend
gewaarwordend/perceiving, voorkeur voor een flexibele en spontane manier van werken, de dingen bekijkend zoals ze zijn zonder daar direct iets over te vinden

Types[bewerken]

Op deze manier kunnen zestien types onderscheiden worden:

Keirsey/Jung Abstract Concreet
MBTI Sturend Informerend Sturend Informerend
Affiliatief reagerend INFJ
Voorziener
Consulent
INFP
Harmoniezoeker
Verklaringgever
ISTJ
Planner
Inspecteur
ISFJ
Beschermer
Ondersteuner
initiërend ENFJ
Visionair
Mentor
ENFP
Ontdekker
Advocaat
ESTJ
Verwezenlijker
Opziener
ESFJ
Leidsman
Bewaarder
Pragmatisch reagerend INTJ
Ontwikkelaar
Architect
INTP
Designer
Theoreticus
ISTP
Analist
Operator
ISFP
Componist
Producer
initiërend ENTJ
Strateeg
Mobilisator
ENTP
Onderzoeker
Uitvinder
ESTP
Promotor
Uitvoerder
ESFP
Motivator
Presentator

MBTI is een veel gebruikte methodiek om bij bijvoorbeeld teambuilding de verschillende persoonlijkheden binnen een team te kunnen beschrijven. Op basis hiervan kunnen binnen het team afspraken over de manier van samenwerking gemaakt worden.

MBTI (ruwe indicatie) Abstract Concreet
Affiliatief INFJ
INFP
ENFJ
ENFP
Idealist
ISTJ
ISFJ
ESTJ
ESFJ
Bewaker
Pragmatisch INTJ
INTP
ENTJ
ENTP
Rationalist
ISTP
ISFP
ESTP
ESFP
Artiest

Geschiedenis van de systematiek[bewerken]

Katherine Cook Briggs en Isabel Briggs Myers

Carl Gustav Jung had een psychologische theorie opgezet waarin het brein op twee verschillende manieren werkt: een rationele beoordelende werking – thinking of feeling – en een irrationele beschouwende – sensing of intuition. Volgens Jung worden deze beide functies vervolgens geuit op twee verschillende manieren: een introverte of een extraverte. Op deze theorie zijn Katherine Cook Briggs en Isabel Briggs Myers vervolgens verdergegaan.

Aan deze drie verschillende dimensies hebben Briggs en Myers vervolgens een vierde toegevoegd. Uit onderzoek bleek namelijk dat mensen een voorkeur hebben om hun rationele, dan wel hun irrationele kant te laten zien. Dit is uitgekomen in het paar judgment of perceiving.

Mensen met een voorkeur voor beoordelen laten aan de wereld om hen heen zien hoe zij denken of voelen, thinking of feeling, de rationele werkingen. Een TJ komt dus vaak erg logisch over op anderen, omdat deze de beoordelingen vanuit de eigen denkwereld laat horen en een FJ komt vaak erg sympathisch over. Volgens Myers zijn J's mensen die dingen graag opgelost zien.

Zij die juist een voorkeur hebben hun beschouwende, perceiving-kant te laten zien laten zien hoe zij dingen ervaren (sensing) of wat voor ervaring zij met dingen hebben (intuition). Een SP komt op anderen vaak concreet over, omdat deze onder woorden brengt wat om zich heen wordt gezien, waar een NP eerder abstract overkomt, omdat intuition zich veel meer afspeelt in de eigen ervaring of de eigen gevoelswereld. Volgens Myers houden beschouwende mensen ervan beslissingen open te laten.

De Myers-Briggs theorie ziet persoonlijkheid als iets dat is aangeboren of ontwikkeld en heeft dit onderverdeeld in vier paren van twee tegenovergestelden. De twee cognitieve functies van Jung, thinking-feeling en sensing-intuition; de manier waarop dit geuit wordt: introversion-extraversion en de later toegevoegde voorkeur judging-percieving. Geen van deze acht eigenschappen is volgens de theorie beter of slechter dan een andere, hoewel natuurlijk wel persoonlijke voorkeur kan bestaan voor zekere eigenschappen.

Uit de vier paren van tegenovergestelden kunnen 16 verschillende persoonlijkheden ontstaan, op basis van de combinatie van vier resultaten. Deze worden over het algemeen verkort tot de vier letters van de eigenschappen. Bijvoorbeeld dus INFP (Introversion, iNtuition, Feeling, Perceiving) of ESTJ (Extraversion, Sensing, Thinking, Judging).

Vervolgens reikt de definitie van deze persoonlijkheid verder dan de som van deze vier termen. Uit een test blijkt ook in hoeverre deze termen gelden. Dit wordt aangegeven door middel van percentages.

Coaching en teambuilding[bewerken]

Verschillende coaches en trainers gebruiken MBTI om inzicht te krijgen in de persoonlijke talenten van werknemers in een bedrijf.

Kritiek[bewerken]

Alhoewel MBTI zeer populair is in de hr-wereld, bestaat er geen wetenschappelijke onderbouwing voor deze theorie. MBTI is ontwikkeld door Myers en Briggs, die nooit een psychologische opleiding kregen en zich enkel baseerden op het werk van Carl Gustav Jung. Jung deed zelf evenwel niet aan wetenschappelijk onderzoek.[4]

Bovendien is MBTI niet consistent met de wetenschappelijk onderbouwde big five.[5] In tegenstelling tot big five, wordt MBTI niet door de academische wereld ondersteund en bestaan er bijgevolg geen wetenschappelijke artikelen die deze typologie ondersteunen.

De dichotomie extraversie-introversie is ook terug te vinden in de driedimensionale theorie van Hans Eysenck en de big five. Mogelijk is hierbij dan ook een correlatie te zien bij de verschillende modellen. Voor de andere drie dichotomieën zijn echter geen wetenschappelijke aanwijzingen dat deze werkelijk overeenkomen met verschillen in persoonlijkheid. De betrouwbaarheid en validiteit van de test is problematisch, aangezien er onvoldoende consistentie is als er meerdere testen worden afgenomen, terwijl de schalen ook niet lijken te meten wat ze zouden moeten meten. Dankzij goede marketing is dit echter geen belemmering gebleken voor het succes in het bedrijfsleven.[6]

Externe link[bewerken]