Wikipedia:Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Persbericht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Sturen aan:

  • Kranten (BE): Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Standaard, De Morgen, De Tijd, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg en de Franstalige kranten Le Soir, L'Echo, La Dernière Heure en La Libre Belgique (contactpersoon: Michiel, ik heb zelf ook een mailinglijst (Maarten))
  • TV (BE): VRT (deredactie.be), vtm, RTBF (Wallonië), Lichtpunt + wie verzorgt nieuws in Wallonië en/of Brussel? + Categorie:Belgische_regionale_omroep + Belgischer Rundfunk
  • Tijdschriften/bladen: Knack, Humo, Computer Magazine, ...
  • Internet (blogs/...): ...
  • ANP

Contactpersoon???

NL

FR

EN

DEPersbericht (Nederlands)[bewerken]

"Een afbeelding zegt meer dan 1000 woorden."

Wikipedia bestaat in 2011 tien jaar. In die afgelopen periode werd heel veel informatie toegevoegd, en kregen veel gemeenten, monumenten en evenementen een uitgebreid artikel. Maar vaak ontbreken hierbij de nodige afbeeldingen. Dat is niet alleen een probleem van Wikipedia: ook de overheidsinstellingen hebben niet van alle monumenten een recente foto.

Daarom organiseren een aantal Vlaamse, Waalse, Brusselse en Luxemburgse Wikipediavrijwilligers de actie "Wiki Loves Monuments". Dit is een openbare fotowedstrijd rond onroerend erfgoed, zoals monumenten, landschappen, bezienswaardige gebouwen en kunstwerken. De actie wordt georganiseerd in de maand september en vormt een aanvulling op de Open Monumentendag die dit jaar op 11 september plaatsvindt.

De opzet van de wedstrijd is eenvoudig: ga op stap in je omgeving, maak foto's van de monumenten in de buurt en plaats ze online via het formulier op onze website. Een leuke en leerrijke ervaring, en je helpt er 's werelds grootste naslagwerk mee.

De actie is opgezet als een wedstrijd. Alle afbeeldingen worden nagezien door een professionele jury, met daarin onder andere persfotograaf Michiel Hendryckx, bekend van radio en televisie. De jury zal een top-vijftien samenstellen, en verdeelt ook de prijzen. De top-tien zal tevens meedingen naar de Europese prijs.


Achtergrond
In België en Luxemburg zijn er heel wat nationale monumenten. Een groot aantal monumenten heeft reeds een eigen artikel, maar de bijbehorende afbeelding is nog niet altijd aanwezig, en dat is een nuttige aanvulling op een artikel. Het oog wil immers ook wel wat!


Praktisch
Meer info over de wedstrijd vind je op de website: http://www.wikilovesmonuments.be

Op Wikipedia zijn lijsten beschikbaar van alle monumenten in België en Luxemburg, gerangschikt per gemeente of regio, waarbij onder meer coördinaten vermeld zijn. Deze kunnen een hulpmiddel vormen bij het terugvinden van de monumenten.

De foto's moeten zelfgemaakt zijn en onder een vrije licentie worden vrijgegeven.
Over Wikimedia Commons
Tijdens de wedstrijd worden de foto's op de Wikimedia Commons geplaatst. Dit is de online centrale database van alle afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten en andere media met een vrije licentie die op Wikipedia en alle andere Wikimedia-projecten gebruikt kunnen worden. Inmiddels telt Commons meer dan 10,5 miljoen bestanden en dragen meer dan 25.000 vrijwilligers op regelmatige basis bij.

De afbeeldingen kunnen dan gebruikt worden op artikelen in Wikipedia. Aangezien de afbeeldingen vrij beschikbaar zijn, kunnen deze ook door anderen gebruikt worden.


Over Wikipedia
Wikipedia is een online encyclopedie waarvan de inhoud door iedereen kan en mag worden bewerkt. De informatie mag ook vrij gekopieerd en verspreid worden. Het project is op 15 januari 2001 in het Engels gestart, en in juni 2001 volgde de Nederlandstalige versie. De website wordt beheerd door de Wikimedia Foundation. Wikipedia heeft inmiddels meer dan 270 taalversies, 100.000 vrijwilligers - die de meer dan 15 miljoen artikelen bijhouden - en krijgt maandelijks meer dan 350 miljoen unieke bezoekers wereldwijd. De Nederlandstalige Wikipedia heeft meer dan 740.000 artikelen, en dit aantal groeit nog elke dag.


Wiki Loves Monuments
Onze website: http://www.wikilovesmonuments.be
Op Twitter: http://twitter.com/wikimonumentsBE
Een overzicht van de acties in andere landen: http://www.wikilovesmonuments.eu

Press release (English)[bewerken]

"An image tells more than a thousand words."

In 2001 Wikipedia celebrates its 10th anniversary. During this decade a lot of knowledge and information has been added to many articles. People, institutions and foundations also contributed to this goal. However way too often pictures are still missing.This is not only a problem that concerns the encyclopedia; even many governmental institutions do not have proper images available themselves.

This is the reason for a number of Flemish, Wallonian, Brusselian and Luxemburgian Wikipedia volunteer to organise the event "Wiki Loves Monuments". This is a public picture contest concerning urban and rural landmarks, worthwhile buildings and works of art in the public space. The event is organised in September and aims to be a complement to the Open Monument Day organised as well on September 11th.

The format of the contest is simple. Visit your own neighbourhood, make pictures of monuments and worthwhile objects, place them on-line by using the form on our website. It will be a joyful and learning experience and you help the worlds largest encyclopedia to florish.

All images will be reviewed by a professional jury, amongst which the well known press photographer Michiel Hendryckx. The judges will compile a top fifteen, and also distribute the prizes. The top teen will also compete for the European award.


Background
Belgium and Luxemburg have many national monuments. A lot of these already have existing articles on Wikipedia but the pictures are sometimes still lacking and pictures are a welcome addition to the text.


Practical
More information about the contest can be found on the website: http://www.wikilovesmonuments.be

There are lists available containing all monuments in Belgium and Luxemburg, categorised by community or region. Coordinates are present, what can be a help to find the monuments.

Pictures that are uploaded must be made by the contestant themselves and submitted under a free license.
About Wikimedia Commons
During the contest, the pictures are posted on the Wikimedia Commons site. This is the online central database of images, videos, sounds and other media with a free license that are used on Wikipedia and other Wikimedia projects. Commons now has more than 10.5 million files and more than 25,000 volunteers contribute on a regular basis.

The images can be used on articles in Wikipedia. Since they are freely available, they can also be used by other persons and parties.


About Wikipedia
Wikipedia is an online encyclopedia of which the contents can be changed by everyone. The information may be copied and be spread freely. The English version of Wikipedia started on January 15, 2001. The website is maintained by the Wikimedia Foundation. Wikipedia is currently available in more than 270 languages, has about 100,000 volunteers, who maintain more than 15 million articles, and gets more than 350 million unique visitors every month. The English Wikipedia has more than 3,700,000 articles, and this number is growing every day.


Wiki Loves Monuments
Our website: http://www.wikilovesmonuments.be
On Twitter: http://twitter.com/wikimonumentsBE
An overview of other actions in other countries: http://www.wikilovesmonuments.euPressebericht (Deutsch)[bewerken]

„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.“

Die Wikipedia hat 2011 seinen zehnten Geburtstag. In den letzten Jahren wurden viele Informationen ergänzt und viele ausführliche Artikel über Gemeinden, Denkmäler und Veranstaltungen erstellt. Oft fehlen jedoch die notwendigen Bilder. Nicht nur die Wikipedia hat dieses Problem: Auch Behörden haben kein aktuelles Bild der Denkmäler.

Deshalb werden von einigen flämischen, wallonischen, Brüsseler und luxemburgischen Wikipedia-Freiwilligen die Aktion „Wiki Loves Monuments“ organisiert. Es ist ein offener Fotowettbewerb um Kulturgut, wie Denkmäler, Landschaften, sehenswerte Gebäude und Kunstwerke. Die Aktion wird im September organisiert und ist eine Ergänzung zum Tag des offenen Denkmals, welcher dieses Jahr am 11. September stattfinden wird.

Das Ziel des Wettbewerbs ist einfach: Entdecken Sie Ihre Gegend, fotografieren Sie die Denkmäler Ihrer Umgebung und stellen Sie die Bilder über das Formular auf unserer Website online. Eine tolle und lehrreiche Erfahrung, und damit haben Sie zum größten Nachschlagewerk der Welt beigetragen.

Die Aktion ist wie ein Wettbewerb gestaltet. Alle Bilder werden von einer professionellen Jury, u. a. mit Pressefotograf Michiel Hendryckx, bekannt aus Radio und Fernsehen, beurteilt. Die Jury wird eine Top-Fünfzehn zusammenstellen und die Preise verteilen. Außerdem werden die zehn besten Kandidaten für den europäischen Preis nominiert.


Hintergrund
In Belgien gibt es eine Menge Nationaldenkmäler. Eine Menge dieser Denkmäler hat bereits einen eigenen Artikel, aber das dazugehörige Bild ist immer noch nicht vorhanden, welches eine sinnvolle Ergänzung für den Artikel wäre.


Praktisch
Weitere Information über den Wettbewerb finden Sie auf folgender Website: www.wikilovesmonuments.be

Die Wikipedia enthält Listen aller Denkmäler in Belgien und Luxemburg, nach Gemeinde oder Region geordnet. Die Artikel sind mit Koordinaten versehen, die beim Wiederfinden der Denkmäler ein Hilfsmittel sein können.

Die Fotos sollen selbst geschossen und unter einer freien Lizenz veröffentlicht worden sein.
Über Wikimedia Commons
Während des Wettbewerbs werden die Bilder auf Wikimedia Commons gespeichert. Commons ist das Online-Archiv aller Bilder, Videos, Tonfragmente und anderen Medien mit einer freien Lizenz, welche in der Wikipedia und anderen Wikimedia-Projekten verwendet werden können. Mittlerweile sind über 10,5 Millionen Dateien auf Commons gespeichert worden und über 25.000 Freiwillige tragen regelmäßig dazu bei.

Die Bilder können in den Artikeln der Wikipedia verwendet werden. Da die Bilder frei zur Verfügung stehen, können sie jedoch auch für andere Zwecke benutzt werden.


Über Wikipedia
Wikipedia ist eine Online-Enzyklopädie, deren Inhalte von jedem geändert werden können und sollen. Die Inhalte dürfen frei weiterverwendet werden. Das Projekt wurde am 15. Januar 2001 in englischer Sprache gegründet, im März 2001 folgte die zweite, deutschsprachige Wikipedia. Betreiber der Website ist die Wikimedia Foundation. Die Wikipedia hat mittlerweile über 270 Sprachversionen und 100.000 Unterstützer, welche die über 15 Millionen Artikel pflegen, und wird monatlich von über 350 Millionen Besuchern weltweit besucht. Die deutschsprachige Version hat über 1.278.000 Artikel und die Anzahl wächst jeden Tag.


Wiki Loves Monuments
Unsere Website: www.wikilovesmonuments.be
Auf Twitter: twitter.com/wikimonumentsBE
Eine Übersicht der Aktionen in anderen Ländern: www.wikilovesmonuments.eu

Communiqués de presse (Français)[bewerken]

«Une image vaut mille mots.»

Wikipédia fête son dixième anniversaire en 2011. Durant cette période, beaucoup de contenu et d'informations ont étés rajoutés aux articles. Des gens, institutions et fondations y ont participés. Il manque pourtant encore beaucoup d'images et d'illustrations.Le problème ne concerne pas seulement l'encyclopédie, mais aussi beaucoup d'institutions gouvernentales qui ne possèdent pas d'images libres.

C'est la raison pour laquelle des bénévoles wikipédiens flamands, wallons, bruxellois et luxembourgeois organisent l'évènement "Wiki Loves Monuments". C'est un concours photo public concernant les sites urbains et ruraux, aussi bien les bâtiments que les œuvres d'art dans l'espace public. Cet évènement se tiendra en septembre et se veut un complément à la journée du patrimoine organisée également le 11 septembre.

Le principe est simple: promenez-vous près de chez vous, prenez en photos les monuments et tout ce qui vous paraitra intéréssant et mettez les en ligne avec notre logiciel de téléchargement. L'expérience est intéréssante et aidera la plus grande encyclopédie du monde à s'enrichir.

L'évènement se présente comme un concours. Les images seront examinées par un jury, avec entre autre la participation du photojournaliste Michiel Hendryckx, connu de la radio et la télévision flamande. Les jurés sélectionneront les quinze meilleures images et distribueront les prix. Les dix premiers obtiendront également une récompense européenne.

Contexte La Belgique et le Luxembourg ont de nombreux monuments nationaux. Beaucoup d'entre eux ont des articles sur Wikipédia, mais les images manquent encore parfois et elles sont pourtant un complément indispensable au texte.

Informations pratiques Plus d'informations à propos du concours se trouvent sur le site web : http://www.wikilovesmonuments.be

Sur Wikipédia, des listes catégorisées par communes ou par régions, mentionant tout les monuments belges et luxembourgois, sont disponibles. Les coordonnées y sont présentes, ce qui peut aider à les trouver.

Les photos doivent être faites par le candidat lui même et soumises sous une licence libre.
À propos de Wikimedia Commons
Durant le concours, les photos sont téléversées sur Wikimedia Commons. C'est la base de donnée centralisée en ligne de toutes les images, vidéos, sons et autres médias sous licence libre, qui peuvent ainsi être utilisées sur Wikipédia et les autres projets Wikimedia. Commons héberge actuellement plus de 10,5 million de fichiers et plus de 25.000 bénévoles contribuent de manière régulière.

Ensuite, ces images peuvent être utilisées sur les articles de Wikipédia. Comme les images sont librement utilisables, elles peuvent aussi être utilisées par d'autres et pour d'autres besoins.


À propos de Wikipédia
Wikipedia est une encyclopédie en ligne dont le contenu peut être modifié par tout le monde. Les informations peuvent être copiées et réutilisées librement. Wikipedia a débuté le 15 janvier 2001 en Anglais, et la version française de Wikipedia a commencé en mars 2001. Le site est maintenu par la Wikimedia Foundation. Wikipédia est actuellement disponible dans plus de 270 langues, compte environ 100.000 volontaires, qui entretiennent plus de 15 millions d'articles, et obtient plus de 350 millions de visiteurs uniques chaque mois. La Wikipédia française a plus de 1.100.000 articles, et ce nombre croît chaque jour.


Wiki Loves Monuments
Notre site web: http://www.wikilovesmonuments.be
Sur Twitter: http://twitter.com/wikimonumentsBE
Un aperçu d'autres actions dans d'autres pays: http://www.wikilovesmonuments.eu