Zorgethiek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Geplaatst:
01-12-2015

Genomineerd: Verbetering nodig   Verbetering gevraagd!

Help mee dit artikel te verbeteren, zodat het voldoet aan de conventies van Wikipedia. Na een evaluatieperiode van twee weken wordt beslist of dit artikel behouden kan worden of wordt verwijderd. Je kunt hier de beoordelingslijst bekijken. De hiervoor opgegeven reden is: kan wel nuttig zijn, maar ik twijfel nu aan de objectiviteit

Verwijder dit sjabloon alleen wanneer dit artikel zodanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past. Geef dit aan op de beoordelingslijst door het toevoegen van de reden. (/)

Zorgethiek is een politiek-ethische stroming, die wil begrijpen hoe zorg in elkaar zit door op een bepaalde manier te kijken. Zij kijkt naar de samenleving en kiest daarbij ‘zorg’, en met name zorgrelaties en –structuren als venster. Zorg wordt daarbij breed opgevat en beperkt zich niet tot wat zich in de privé sfeer afspeelt. Er moet daarom ook beleidsmatig en politiek over zorg nagedacht worden en dat moet moreel gefundeerd worden.[bron?]

Het eigene van zorgethiek[bewerken]

Zorgethiek stelt beleidsmatige en politieke grondbeginselen, bijvoorbeeld dat voor ieder mens autonomie een groot goed is, ter discussie. Maar ook ethische grondbeginselen, bijvoorbeeld dat moraal redelijk moet zijn, staan ter discussie. Daarmee is zorgethiek eerder een fundamentele dan een toegepaste ethiek. Ze onderscheidt zich dus van 'ethiek van de zorg', die als beroepsethiek kijkt naar zorg als handelingsdomein vanuit reeds voorgegeven grondbeginselen. Zeker nu er keuzen gemaakt moeten worden in de zorg is een brede normatieve oriëntatie nodig die vooraf gaat aan beroepsethiek. De te maken keuzes vragen om goede ethische argumentatie.

Zorgethiek denkt na over veronderstellingen rond de verhouding tussen individu en gemeenschap, tussen privaat en publiek, tussen zorg en rechtvaardigheid. Uitgangspunt bij het denken over zorg is ook de gedachte dat er in iedere vorm van zorg iets zit wat ‘goed’ is. Dat goede is meer dan ‘ nuttig’, ‘efficiënt’ of aangenaam’. Het is moreel van aard: het heeft te maken met een goed leven, met en voor anderen, in rechtvaardige instituties . Moreel redeneren dient zich daarom niet te beperken tot argumentatie rond rechten en plichten en de conflicten daartussen. Het gaat om een ethiek van zorg en verantwoordelijkheid, minder formeel, meer contextueel en relationeel. Er is een permanent zoeken naar hoe rechtvaardigheid en zorg als ethische uitgangspunten samen gedacht kunnen worden.

Zorgethiek kijkt daarbij naar zorg met een bijzondere aandacht voor:

  • Het unieke en specifieke van situaties;
  • Het gegeven dat mensen kwetsbaar zijn op grond van hun lichamelijkheid;
  • Het belang om in relatie te gaan staan met iemand die zorgafhankelijk is om te ontdekken wat goed is voor hem of haar;
  • Het feit dat zorgbetrekkingen altijd afhankelijkheid en asymmetrie met zich meebrengen;
  • De betekenis van deze afhankelijkheid en asymmetrie voor de samenleving en de politieke consequenties daarvan.

Feministische wortels[bewerken]

Zorgethiek is ontstaan uit de feministische ethiek en als reactie op de gangbare medische en bio-ethiek. Engelse en Amerikaanse feministische denkers hebben in de jaren 70 de weg voor de zorgethiek geplaveid. We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan Ann Oakly, Adrienne Rich en Lillian Rubin. Enerzijds brachten ze zorgcontinenten in kaart die zoek waren geraakt en anderzijds stelden ze morele afgrenzingen ter discussie die maakten dat sommige vraagstukken, als te onbelangrijk, nooit in theorievorming verschenen. Zorg bleef dus ook theoretisch onzichtbaar of ondergewaardeerd en in de jaren 70/80 rezen daartegen bezwaren:

  1. De zorg van vrouwen bleef als werk onopgemerkt.
  2. De bijdrage van zorg aan de kwaliteit van leven en aan het sociale cement bleef onopgemerkt; wat zorg meer was dan de economische waarde van arbeid, namelijk morele waardeverwerkelijking, kwam niet tot uitdrukking.
  3. De sociaal-economische machtsverhoudingen tussen seksen, klassen en etnische verschillen werden weerspiegeld en bestendigd in gecanoniseerde en 'onbelangrijke' denkers en geschriften.

Maar ook de feministische ethiek handhaafde tot in de jaren tachtig de tegenstelling tussen rechtvaardigheid en zorg, in de veronderstelling dat één van beide het regulatieve begrip moest zijn. Aanhangers van justice stonden tegenover de care-gezinden.

Zorg versus rechtvaardigheid[bewerken]

Veelal wordt de publicatie van Carol Gilligan "In a different Voice" uit 1982, gezien als start van zorgethiek als nieuwe discipline in de wijsgerige ethiek. In haar boek reageert ze op onderzoeksresultaten van Lawrence Kohlberg. Kohlberg [1] deed in de jaren '50 onderzoek naar de morele ontwikkeling van kinderen en stelde vast dat het hoogste stadium van morele ontwikkeling bepaald werd door onafhankelijkheid in denken en goede argumentatie. Kohlberg hanteerde Kantiaanse uitgangspunten bij het denken over moraliteit en zette daarmee de rede als morele bron voorop. Gilligan ageerde tegen de opvatting dat moraal louter rede gedreven is en stelde dat bij moreel besef waarden, intuïtie en empathie ook belangrijk zijn. Moreel redeneren moet zich niet beperken tot argumentatie rond rechten en plichten en de conflicten daartussen. Het gaat om ethiek van zorg en verantwoordelijkheid die minder formeel en meer contextueel en relationeel van aard is.

Zorgethiek als politieke ethiek[bewerken]

Met name de Amerikaanse politicologe Joan Tronto gaf de zorgethiek een stevige politieke fundering [2]. Haar boek "Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethics of Care" [3] uit 1993, is nog steeds een standaardwerk. Zij definieert zorg als: "....een specifieke activiteit die alles omvat wat wij doen om onze wereld zo in stand te houden, te continueren en te herstellen dat we daarin zo goed mogelijk kunnen leven".[4] Zij betoogt in haar boek dat zorg niet alleen een zaak is van het private domein, maar ook van het publieke en daarmee wordt zorgethiek een politieke ethiek. En wanneer we zorg als uitgangspunt nemen bij het denken over moraliteit moeten afgrenzingen anders worden dan in dominante ethische stromingen gebruikelijk is. Tronto laat daartoe zien dat vooronderstellingen als die rond autonomie en rechtvaardigheid onvolledig zijn wanneer we denken over zorg: mensen zijn niet alleen autonoom, maar ook relationeel en rechtvaardigheid betekent niet per se dat iedereen hetzelfde krijgt, maar dat behoefte en context mede bepalend zijn. Daarmee gaat het bij zorg ook om bredere samenlevingsvraagstukken met betrekking tot bijvoorbeeld de verhouding tussen privaat en publiek, het individu en de gemeenschap, de verdeling van middelen. Het denken over zorg moet daarom niet beperkt blijven tot het micro niveau van de directe zorgrelatie, maar zich ook uitstrekken tot het meso en macro niveau van zorginstellingen en overheid. Uiteindelijk is zorgethiek erop uit een moreel kader te bieden om na te denken over in welke mate en hoe zorgsystemen kunnen bijdragen aan een menswaardig bestaan.

Kritiek en relatie tot andere ethische stromingen[bewerken]

De waardengeladenheid van de zorgethiek waarin relationaliteit, afhankelijkheid, kwetsbaarheid en contextualiteit van belang zijn, maakt dat ze sterk contrasteert met ethische stromingen als het utilitarisme en deontologie. Vanuit de hedendaagse feministische ethiek komt enerzijds kritiek op de zorgethiek. Er wordt dan gezegd dat zorgethiek bijdraagt aan de traditionele stereotypering van de zorgzame vrouw en moeder. Anderen zien in de zorgethiek een kritiek op de wijze waarop zorg in het dominante denken nog steeds voorbehouden lijkt aan (laagopgeleide) vrouwen en mede daardoor te weinig waarde krijgt toegekend. Tevens wordt gezien dat ze zorg ook bestudeert als belangrijk maatschappelijk fenomeen, waar iedereen mee te maken heeft als zorgontvanger en zorgverlener en dat op waarde geschat moet worden. In het Nederlands taalgebied heeft bijvoorbeeld Van Heijst [5] hierover gepubliceerd. Zorgethiek is niet een streng afgebakend terrein, eerder een waaier van verwante denkrichtingen.

De ontwikkeling van zorgethiek in Nederlands taalgebied[bewerken]

In het Nederlands taalgebied was het hierboven genoemde boek van Joan Tronto uit 1993 van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling van het vak. Tronto doorbrak daarin de tegenstelling die er steeds leek te zijn tussen rechtvaardigheid en zorg. Ze verzoende beide door te stellen dat zorgverhoudingen altijd meteen ook on-/gerechtigheidverhoudingen zijn en ze maakte veel ruimte voor andere vormen van differentiatie dan gender alleen, als klasse en etniciteit. Het door Tronto ontwikkelde fasenmodel van goede zorg bracht de nodige conceptuele verfijning aan, hetgeen hielp om zorg als proces en interactie te ontrafelen. Tronto problematiseerde de morele afgrenzingen die rechtvaardigheid aan het publieke domein koppelde en zorg naar het private verwees. Zorg moest in beide domeinen een belangrijke factor worden. Gevestigde sociaal-politieke theorie sloot mensen uit die zorg behoefden en gaven; zij zouden er voor de publieke sfeer niet toe doen.

Tot 1994 bleef zorgethiek vooral een zaak binnen vrouwenstudies, nadien is er sprake van verbreding naar onder meer palliatieve zorg, verplegingswetenschap, en de ouderenzorg door wetenschappers als Carlo Leget [6], Andries Baart en Mieke Grypdonck [7], Linus Vanlaere en Chris Gastmans [8]. Ook is er sprake van meer grondslagenonderzoek. In 1994 verscheen "Ethiek van de zorg", onder redactie van Henk Manschot en Marian Verkerk [9], een bundel artikelen die ingaat op de veranderingen die zich hebben voorgedaan op het gebied van de organisatie van de zorg en de onderliggende vooronderstellingen. In "Oordelen met zorg: feministische beschouwingen over recht, moraal en politiek" [10] doordacht Selma Sevenhuijsen zorg in de context van burgerschap en politiek. Van Heijst legt in haar boek "Menslievende zorg, een ethische kijk op professionaliteit"[11] zorg uiteen als een medemenselijke betrekking als professionaliteit op basis van menslievendheid en de betekenis daarvan voor zorgontvanger, zorggever en samenleving. Meer praktijkgeoriënteerd denken komt van bijvoorbeeld Andries Baart[12], Annemarie Mol[13] en Madelaine Timmermann [14]. Margo Trappenburg en Evelien Tonkens schrijven veel over de gevolgen van politieke keuzes die gemaakt worden voor de zorg. [15]