Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact op nemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet tenminste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Herziening beperkende maatregelen Brimz en Annabel


Verzoek deze in te trekken i.v.m. onterecht en overbodig zoals nu toch ook u wel helder moet zijn na geruime verstreken tijd (uw hopelijk verkregen inzicht en ziende de bewerkingen die dit ook adstrueren lijken me beide overduidelijk gewijzigde omstandigheden toe). Beide waardevolle integere gebruikers hebben slechts immer de neutraliteit van de encyclopedie beschermd, ook in het geval van een point of view bewerker, Enkidu, die deze in gevaar bracht doorgaand op artikelen over kernenergie. Als u de bewerkingen van de twee naloopt wordt u dit vanzelf helder. Groet, Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 11 jul 2014 16:23 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 11 jul 2014 16:43 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 17 jul 2014 07:58 (CEST)

herziening uitspraak RJB


Geachte Arbitragecommissie,

Uw recente uitspraak tegen RJB was, met het oog op de richtlijnen, op enkele hoofdlijnen begrijpelijk en terecht. Ik ben met u een verklaard tegenstander van een onnodig aanvallende manier van overleggen en problemen benoemen en heb respect voor het ongetwijfeld zeer pittige besluit dat u nam. Desalniettemin ben ik van mening dat uw uitspraak RJB op diverse punten te onzorgvuldig, te beperkend en te negatief bejegent. Door uw uitspraak zijn de verhoudingen binnen de gemeenschap meer dan nodig op scherp gezet. Ik verzoek daarom uw uitspraak te herzien op de volgende punten:

 • RJB beweert dat u tijdens de behandeling van de zaak geen contact met hem hebt opgenomen. Dit lijkt mij in strijd met het fundamentele principe om door middel van overleg tot consensus te komen. Zie ook WP:RVM: Het is ten zeerste aangewezen eerst overleg te plegen met de andere medewerkers en de "overtreder" alvorens een geregistreerde gebruiker te blokkeren. Hoeveel te meer zou dit moeten gelden voor een Arbitragecommissie die moderatoren tot blokkeringen verplicht! Kunt u in algemene zin toezeggen altijd naar hoor en wederhoor te trachten wanneer u van zins bent beperkende maatregelen op te leggen, zodat wellicht nietsvermoedende gebruikers niet overvallen worden door uw uitspraken? Wilt u alsnog met RJB in gesprek gaan, om te proberen eens te worden over een manier waarop hij de waarden die hij fundamenteel acht voor Wikipedia tot uiting kan brengen terwijl de richtlijnen gehandhaafd worden? Ik heb zelf pas een pittig gesprek gehad met RJB, wat resulteerde in zijn excuses voor enkele aanvallende opmerkingen richting andere gebruikers. Dit was in mijn beleving veel productiever dan het strikte handhaven van uw uitspraak. Het schijnt mij toe dat u de overlegroute hebt afgesloten daar waar die van de kant van RJB nog open staat.
 • U verbiedt RJB de toegang tot de OP van Robert Prummel. Ik zie geen enkel verband met het conflict met De Wikischim. Ook zie ik niet in waarom Robert Prummel bijzondere bescherming verdient ten opzichte van de diverse andere gebruikers waar RJB zich regelmatig negatief over uitlaat.
 • U verbiedt RJB zich op een negatieve manier uit te laten over medegebruikers. Het kan echter zeer constructief zijn om negatief gedrag negatief te benoemen. Het is een structurele verdienste van RJB dat hij probleemgedrag vroegtijdig signaleert en benoemt. De toonzetting moet echt anders, maar RJB's achterliggende vaardigheden wil ik toch niet kwijt. Uit de bijdragen van een van uw leden in de discussie hier maak ik op dat het de intentie was om RJB geen andere beperkingen op te leggen dan die eigenlijk voor iedereen gelden. Zou u deze uitspraak dan ook zodanig willen formuleren, bijvoorbeeld dat RJB zich slechts heeft te houden aan de door u geciteerde en door de gemeenschap aanvaarde richtlijnen?
 • U verbiedt RJB de toegang tot WP:REGBLOK. Hier geldt iets soortgelijks. Het indienen van blokverzoeken kan zeer constructief zijn. Op geen enkele wijze motiveert u waarom RJB's bijdragen op deze pagina (dat waren er niet al te veel naar mijn idee) op bijzondere wijze bijdragen aan de door u gesignaleerde problemen. Daarentegen wil ik wijzen op deze casus, waar diverse moderatoren zich vervolgens mee bezig gehouden hebben en tot de conclusie kwamen dat de grote problemen die RJB zag inderdaad een strikte aanpak vragen. Dit illustreert opnieuw de waarde van RJB's bijdragen, ook als iemand die problemen onder de aandacht brengt van moderatoren.

Kortom, mijn verzuchting is: was RJB's toonzetting maar anders. Kunt u, terwijl u zich wat terugtrekt als instituut dat moderatoren strikte verplichtingen oplegt, hierin wat meer betekenen als arbitrage-instituut? Alvast veel dank! Josq (overleg) 5 jul 2014 09:09 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 5 jul 2014 16:16 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 10 jul 2014 22:49 (CEST)

Herzieningsverzoek Kalsermar


Op 27 juni 2014 16:28 ontving de arbitragecommissie de volgende e-mail:

Beste Arbcomleden,

Al een tijdje loopt de meest recente zaak die tegen Paul K. en mijzelf geldt. Hierin wordt oa aan ons tweeen verboden bij te dragen aan lemmata die het Arabisch-Israelische conflict aangaan. Graag zou ik jullie willen verzoeken dit nog eens te gaan bekijken. Er is sinds die uitspraak veel vooruit gegaan en het lemma Zesdaagse Oorlog bijvoorbeeld is tot iets moois uitgegroeid.

Overleg loopt soms nog wat stroef her en der maar toch geloof ik dat het mogelijk moet zijn om de bewerkingsbeperkingen op te heffen zonder dat dat meteen in heibel ontaardt. Wellicht kan de Arbcom dat als met een proeftijd in stellen zodat bij hernieuwd conflict de beperkingen weer worden ingesteld. Sinds de beperkingen is de activiteit van Paul K. ook verminderd naar het lijkt. dit in mijn ogen doordat deze helaas nooit het overleg benutte voor inhoudelijke zaken. tijdens de door gebruikers Saschaporsche en, vooral, MWAK, aangebrachte verbeteringen in dat lemma is niets van Paul K. vernomen op het overleg. Dit sterkt mij in de overtuiging dat het komen tot een neutraal en acceptabel lemma nooit zijn doel is geweest.

Ik ben niet van zins om erg actief te worden op die lemmata maar zou wel graag de mogelijkheid hebben her en der wat aanpassingen te doen, zoals altijd nav overleg uiteraard. Niet al te veel andere gebruikers kijken regelmatig naar deze lemmata en het zou de encyclopaedie ten goede komen denk ik als mijn bewerkingsbeperkingen opgeheven of iig verminderd wordt.

Met vr. gr.

Kalsermar


De arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. De arbitragecommissie, 3 jul 2014 20:55 (CEST)

Reactie Paul K.

Geachte ArbitrageCommissie,

Jullie hebben mij uitdrukkelijk gevraagd op bovenstaand verzoek te reageren, hetgeen ook logisch is aangezien ik erin genoemd word (op weinig vleiende wijze), en omdat het betrekking heeft op maatregelen die ook voor mij gelden. Maar ik heb het zeer moeilijk gevonden om te beslissen hoe te reageren. Dit heeft voornamelijk twee oorzaken:

1. In het verleden heeft de (toenmalige) ArbitrageCommissie alle door mij aangedragen argumenten totaal genegeerd, en mij steeds verdere beperkingen opgelegd zonder ook maar enigszins aannemelijk te maken dat ik iets verkeerds gedaan zou hebben of ook maar enigszins geloofwaardig te maken dat ik beperkingen verdiend zou hebben.

2. Bij de artikelen die te maken hebben met het Israëlisch-Palestijnse conflict heb ik steeds een consequent neutrale lijn voorgestaan en geprobeerd te verwezenlijken. Mijns inziens moeten alle artikelen zo geschreven worden dat er niet aan te merken is waar de persoonlijke voorkeuren van de auteurs liggen. Daarbij heb ik voortdurend te maken gekregen met tegenwerking door een klein aantal gebruikers, waarbij gescheld en verdachtmakingen niet van de lucht waren. Hierin heeft gebruiker Kalsermar steeds een hoofdrol gespeeld. Daarbij heb ik nooit op dezelfde manier gereageerd; ik heb mij altijd onthouden van gescheld, en heb nooit iets geschreven dat als een echte persoonlijke aanval kan worden gezien, ondanks de vele provocerende PA`s van zijn kant. In plaats van dat eerlijke feit te erkennen heeft de AC in 2008, 2012 en 2013 steeds verdere beperkingen opgelegd aan hem en mij beiden. Daarbij werden alle door mij aangedragen argumenten gewoon genegeerd. De toenmalige AC is daarbij op een ontstellende manier in gebreke gebleven om onderscheid te maken tussen dader en slachtoffer. Een logisch gevolg hiervan is dat er bij mij enige wanhoop ontstaan is t.a.v. de vraag of de AC ooit open zal staan voor redelijke argumentatie van mijn kant.

Hoe kwam ik in een AC-uitspraak terecht?

Ik doe een beroep op de AC om nog eens vanaf het begin te bekijken hoe ik eigenlijk ooit in een AC-uitspraak terecht gekomen ben. In 2008 waren er hevige conflicten tussen Kalsermar en de niet meer actieve gebruiker Adri1973. Kalsermar beledigde Adri1973 vaak heftig, waarop de laatste ook af en toe met persoonlijke aanvallen reageerde. Ik probeerde daarin af en toe te bemiddelen, maar inhoudelijk moest ik vaker steun geven aan Adri1973 dan aan Kalsermar, omdat mijn eerlijke mening was dat de niet-neutrale bijdragen veel vaker en ernstiger van de laatste dan van de eerste kwamen (al vond ik dat ook bij Adri1973 een zeker POV niet altijd afwezig was, in zijn geval anti-Israëlisch.) Kalsermar heeft toen bij de AC een klacht ingediend tegen Adri1973 en tegen mij.

In de uitspraak van maart 2008 stelde de AC vast dat de twee gebruikers Kalsermar en Adri1973 zich in twee verschillende kampen lijken te bevinden. Ook dat zich regelmatig tussen hen beiden “revertacties” voordeden, met de toevoeging: "waarbij het initiatief in eerste instantie ligt bij Kalsermar". Verder werd vastgesteld dat zowel Kalsermar als Adri1973 persoonlijke aanvallen op elkaar gericht hadden. Ik werd daarbij NIET genoemd. De AC legde vervolgens enkele beperkingen op zonder namen te noemen. Omdat Kalsermar zijn klacht gericht had tegen Adri1973 en mij, is steeds maar aangenomen dat de maatregelen voor deze drie gebruikers golden. Daarmee was ik dus in beperkingen terechtgekomen zonder dat de AC mij genoemd had bij de PA`s of "revertacties", alleen maar doordat Kalsermar het nodig geacht had zijn klacht tegen Adri1973 en mij samen te richten.

Adri1973 werd een van de diverse gebruikers die de nare strijd met Kalsermar na enige tijd niet meer volhielden en hij droeg niet meer bij. Daarna ging Kalsermar zijn veelvuldige PA`s vaak op mij richten, omdat ik een van de weinigen was die het nog aandurfden de neutraliteit van Wikipedia tegenover hem te verdedigen. (Overigens moesten anderen het ook vaak ontgelden, hier noemde Kalsermar b.v. iemand "ongedierte". (En in dezelfde bijdrage praatte hij zijn mond voorbij door openlijk uit te komen voor zijn pro-Israëlische en anti-Palestijnse "bias": "Bij een keuze tussen een democratie met vrijheden voor ieder en de moordenaars van toeristen en discogangers is er geen keuze.")

In december 2010 deed Kalsermar nog een (door de AC afgewezen) verzoek om nieuwe maatregelen tegen mij te nemen. Hierin voerde hij in volle ernst als argument aan "persoonlijke betrokkenheid met familie die in de regio woont", "familiale banden" en "Een deel van mijn familie woont in Israel". Dat ik kritiek meende te mogen hebben op zijn naar mijn eerlijke mening niet-neutrale bijdragen zonder kennis te hebben van zijn "persoonlijke situatie" noemde hij eventjes "het laagste wat een mens een ander mens kan aandoen". (!) M.a.w. hij komt openlijk voor zijn POV uit, en eist van anderen dat zij hun gedrag op Wikipedia daaraan aanpassen!

Mijn beroep tegen een blokkering oneigenlijk gebruikt

In februari 2012 meende ik in goed vertrouwen bij de AC in beroep te kunnen gaan tegen een mijns inziens ten onrechte opgelegde blokkering. De AC nam zogenaamd dit verzoek "in behandeling", maar liet de week van de blokkering verstrijken zonder reactie, en ruim drie weken later kwam ze tot mijn verbijstering ineens met een "uitspraak" waarin mij nieuwe beperkingen werden opgelegd, waaronder een verbod om bij te dragen aan artikelen "die te maken hebben met het Arabisch-Israëlisch conflict". Dit kreeg geen enkele andere motivering dan "De arbitragecommissie constateert dat er sprake is van een voortdurend conflict"! Aan mijn argumenten tegen de blokkering werd geen woord vuil gemaakt, en er werd zelfs geen poging gedaan om ook maar IETS aan te wijzen dat ik verkeerd gedaan zou hebben. Het feit dat Kalsermar mij regelmatig uitscheldt en tegenwerkt was dus voldoende reden om MIJ beperkingen op te leggen. Wat voor rechtspleging is dit? Op deze reactie van mij (“Schokkend onrecht”) kwam geen antwoord, evenmin als op protesten van diverse anderen. En dit door gebruiker Marrakech ingediend goed gemotiveerd verzoek om de maatregel tegen mij in te trekken werd 10 dagen later naar de Op. verplaatst zonder enig antwoord. Ik denk dat iedereen kan begrijpen dat dit oneigenlijk gebruik van een beroep tegen een blokkering mijn vertrouwen in de bereidheid van de (toenmalige) AC om een zaak eerlijk te bekijken hevig geschokt heeft.

Ik vestig nog de aandacht erop dat het opleggen van dit onderwerpsverbod aan Kalsermar en mij de vervulling was van een vele malen door Kalsermar geuite wens. (Kalsermar ontkende dat vreemd genoeg later, maar gebruiker Whaledad en ik hebben hier liefst vijf plekken genoemd waar Kalsermar dit onderwerpsverbod uitdrukkelijk wenste.) Dit betekent dus dat de gebruiker die met zijn veelvuldige PA’s het "conflict" veroorzaakt heeft wordt beloond en op zijn wenken bediend, ten koste van iemand die altijd onberispelijk en zonder PA’s overlegt.

”Evaluatie” van 2013

In februari 2013 was de AC aan een "evaluatie" van de maatregelen toe, en vroeg Kalsermar en mij om onze mening. Ik heb er veel tijd in gestoken om deze uitvoerige reactie op te stellen, waarin ik opnieuw alles op een rijtje gezet heb, en enkele concrete en constructieve voorstellen gedaan heb om de situatie te verbeteren. Kalsermar kwam met een reactie waarin hij mij beschuldigde van "voortdurende intimidatie" en ook nog schreef dat hij van mij "onpasselijk" wordt en zich door mij "meer en meer persoonlijk bedreigd" voelt.

Op 30 april 2013 kwam de AC met de evaluatie. Deze was wat uitvoeriger dan de "uitspraak" van 2012, en er werd nu in elk geval gepoogd argumenten te geven, maar tot mijn teleurstelling werd daarbij opnieuw geprobeerd een voorstelling van zaken te geven alsof het hier om een symmetrisch conflict gaat, m.a.w. alsof het gaat om twee partijen die beiden evenzeer tot de orde geroepen moeten worden. De concrete voorstellen die ik gedaan had werden geheel genegeerd. Geen woord erover. Vastgesteld werd dat Kalsermar "vanuit een overwegend Joods-Israëlisch standpunt bijdraagt in dit conflict" (wat voor niemand moeilijk vast te stellen is) en dat hij "dikwijls vervalt in cynische bijdragen, die de kans om samen tot een oplossing te komen, behoorlijk bemoeilijken". Tegelijk werd echter over mij beweerd "dat deze vanuit een overwegend pro-Palestijns standpunt bijdraagt".

Dit laatste ontken ik categorisch. Altijd probeer ik ervan uit te gaan dat uit de artikelen geen persoonlijke voorkeuren van de auteurs moet blijken. Met het oog daarop ga ik POV in de artikelen tegen, van welke kant ze ook komen. Dat op Wp. pro-Israëlisch POV vaker voorkomt dan anti-Israëlisch POV is uiteraard niet mijn schuld. Als ik zie dat gepoogd wordt een artikel een anti-Israëlische of pro-Palestijnse kleur te geven kant ik me daar evenzeer tegen. Enkele voorbeelden hiervan die ik zo gauw kon vinden:

 • 1. Hier heb ik me ertegen gekant dat iemand schreef dat de manier waarop Israël een Joodse meerderheid kreeg "kwalijk" te noemen is.
 • 2. Hier heb ik me ertegen gekant dat iemand schreef dat al iemands informatie kwam "van zionistische leugenaars".
 • 3. Hier heb ik me ertegen gekant dat iemand schreef over "de misdadige schurkenstaat genaamd Israël".

Ook probeer ik te voorkomen dat een artikel eenzijdig wordt naar de ene of naar de andere kant. Hier heb ik b.v. aan het artikel “Zesdaagse Oorlog” toegevoegd dat president Nasser sprak over “vernietiging van Israël”, om zo te voorkomen dat de lezer de indruk krijgt dat de verantwoordelijkheid voor deze oorlog uitsluitend bij Israël lag.

Het is een ronduit bittere ervaring dat de manier waarop ik door de jaren heen zo integer mogelijk op een neutrale manier aan Wikipedia probeer bij te dragen door de vroegere AC’s niet alleen geen waardering kreeg, maar zo vreemd miskend en zelfs afgestraft werd.

"Denigrerend of anderszins negatief"

Verder werd in deze nieuwe uitspraak de (niet onredelijke) bepaling dat beiden "zich alleen op een beleefde, zakelijke en inhoudelijke manier mogen uitlaten" vervangen door een veel hardere formulering: "Beide gebruikers wordt het uitdrukkelijk verboden om zich op een denigrerende of anderszins negatieve manier uit te laten over elkaar en/of andere (…) medegebruikers". Deze wijziging heeft alleen maar narigheid opgeleverd, en de deur geopend voor een schromelijk met twee maten meten. Wat wel of niet een "negatieve" uitlating genoemd kan worden blijkt door de ene moderator heel anders gezien te worden dan door de andere, waarbij helaas vaak de indruk ontstaat dat de persoonlijke sympathieën en antipathieën van sommige moderatoren de doorslag geven. Enkele voorbeelden:

 • 1 Hier legde moderator .marc mij (op verzoek van de welbekende Knowalles) een blokkering op alleen omdat ik me verdedigde tegen iemand die mij verdacht trachtte te maken met een (later door moderatoren verwijderde) grove privacyschending en mij ook nog valselijk in verband bracht met het fascistische "Voorpost". Dit werd gedaan door .marc hoewel twee andere moderatoren zich al tegen de blokkering uitgesproken hadden.
 • 2 Hier blokkeerde dezelfde .marc mij (op verzoek van dezelfde Knowalles) alleen omdat ik schreef dat het "een pijnlijke domheid" is om te zeggen "dat als er twee partijen vechten er altijd twee schuld hebben".
 • 3. Maar hier diende ik eindelijk eens een blokkeringsverzoek in tegen Kalsermar omdat grote aantallen PA’s van zijn kant me echt te veel werden. Aanvankelijk ging het "slechts" om vijftien harde schendingen van de AC-uitspraak (beledigingen als "zeer geniepig", "stoken", "het is tekenend dat je hier weer een jankverhaal komt houden" enzovoort). In de discussies die hierop volgden kwamen vele nieuwe PA ’s van de kant van Kalsermar tegen mij, totdat uiteindelijk gebruiker Whaledad zesendertig PA’s van Kalsermar tegen mij verwijderde, zie hier. Tot mijn stomme verbazing werd vervolgens het verzoek hier toch nog afgewezen door moderator CaAl, die nota bene hier al gedreigd had mij te blokkeren alleen omdat ik dit evident zeer gegronde blokkeringsverzoek ingediend had. Een duidelijker voorbeeld dat de AC-uitspraak in deze vorm meten-met-twee-maten in de hand werkt is nauwelijks denkbaar.

Vreemd genoeg zag Kalsermar, ondanks al het boter op zijn hoofd en ondanks de evidente wijze waarop hij voorgetrokken werd, in het onder 3. genoemde aanleiding om zich opnieuw bij de AC te beklagen, nl. in het verzoek "Werking uitspraak zaak Kalsermar" van 2013-07-20. Hierin uitte hij zelfs nieuwe beledigingen aan mij, zoals "de pogingen van Paul K. om mij persoonlijk te zieken" en 'komen stoken". En kennelijk in volle ernst vroeg hij om nieuwe maatregelen tegen mij. Dit wekt toch echt de indruk dat hij het vanzelfsprekend is gaan vinden dat AC-uitspraken alleen in zijn voordeel en in mijn nadeel toegepast mogen worden. Begrijpelijkerwijze heeft de AC dit verzoek afgewezen en in plaats daarvan uitgesproken dat het door CaAl afgewezen blokkeringsverzoek alsnog moest worden uitgevoerd, zie hier.

De voortdurende beledigingen van de kant van Kalsermar en de kwetsend selectieve wijze waarop de AC-uitspraak door sommige moderatoren wordt toegepast (mij blokkeren voor futiliteiten maar tientallen grove schendingen van zijn kant door de vingers zien) hebben mij enigszins gedemoraliseerd en werden voor mij aanleiding mijn activiteit op Wikipedia enige tijd vrijwel stil te leggen. (Tussen najaar 2013 en voorjaar 2014 heb ik niet noemenswaard bijgedragen.) Op het ogenblik probeer ik het weer, maar de onrechtvaardige AC-uitspraak, die geen onderscheid maakt tussen dader en gedupeerde, voel ik steeds als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd hangen. Het bewerkingsverbod maakt mij gedeeltelijk vleugellam, en bij elk ook maar enigszins kritisch woord dat ik schrijf kan er iemand uit de lucht komen vallen die een blokkeringsverzoek indient en kan er een moderator zijn als voormalig moderator .marc die dat dan nog honoreert ook.

Verzoeken

Ik wil dan de ArbitrageCommissie de volgende verzoeken doen:

 • 1 Eindelijk eerlijk uitspreken dat de persoonlijke aanvallen die aanleiding gaven om van een "conflict" te spreken zeer overwegend, zo niet uitsluitend van de kant van Kalsermar komen, en er geen sprake is van zodanige misdragingen van mijn kant dat een AC-maatregel tegen mij nodig is. De maatregel jegens mij dus opheffen.
 • 2 Het onderwerpsverbod voor gebruiker Kalsermar handhaven, maar daarbij is het aan te raden om het onmogelijke verbod op elke "denigrerende of anderszins negatieve" uitlating om te zetten in het oude en veel redelijkere "zich alleen op een beleefde, zakelijke en inhoudelijke manier mogen uitlaten". De argumenten hiervoor staan hierboven.
 • 3 Alsnog serieus de twee constructieve voorstellen in overweging nemen die ik deed bij de evaluatie in maart 2013, en die ik hier herhaal:

<< Aangezien de problemen rond dit onderwerp zich niet beperken tot Kalsermar en mij doe ik het verzoek dat twee maatregelen worden afgekondigd die voortaan gelden voor iedereen die deze artikelen bewerkt. Dit kan duidelijk gemaakt worden als, naar het voorbeeld van de Engelstalige Wp., zodra iemand klikt op “bewerken” een kennisgeving verschijnt die dit meedeelt. Die twee maatregelen zouden moeten zijn:

a. De maatregel uit de uitspraak van 2008 wordt hersteld dat ongedaanmakingen van bewerkingen van een ander 24 uur tevoren op de Op. moeten worden aangekondigd. De maatregel gold toen voor drie gebruikers (Kalsermar, Adri1973 en ik), maar zou voortaan voor iedereen moeten gelden.

b. Een maatregel wordt afgekondigd die op de Engelstalige Wp. al van kracht is: elke gebruiker mag op deze artikelen slechts één ongedaanmaking per 24 uur verrichten.

Toelichting hierbij: als men op Wp-En klikt op "edit this page" b.v. bij dit artikel over Hamas, dan verschijnt deze melding:

WARNING
In accordance with Wikipedia:Requests for arbitration/Palestine-Israel articles#Further remedies, editors of this article are restricted to 1 revert per 24 hours. Violations of this restriction will lead to blocks.

Deze twee maatregelen zullen in elk gevel heftige bewerkingsstrijd krachtig tegengaan. Ze maken elkaar niet geheel overbodig, aangezien denkbaar is dat iemand 24 uur tevoren een hele serie ongedaanmakingen aankondigt. Het zou echter al een belangrijke bijdrage zijn als slechts een van de twee wordt afgekondigd. >>

Ik vertrouw erop dat de huidige ArbitrageCommissie deze verzoeken ernstig zal nemen.

-- Paul K. (overleg) 29 jul 2014 05:35 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van het bovenstaande.
De Arbitragecommissie, 29 jul 2014 06:56 (CEST)

Reactie Kalsermar

Tja beste Arbcomleden, QED zou ik zeggen. Inhoudelijk komt het er maar niet van en terwijl ik zelf liever naar de toekomst kijk is het duiken in het verleden typisch. Het is de arbcom welbekend wie er inhoudelijk overlegt en wie daarin telkens niet thuis geeft. Ook is het de arbcom denk ik welbekend dat steeds meer mensen hopeloos worden van de taktiek die mijn collega gebruikt hier, hier, hier, hier, hier, hier onderaan Peter b. De afwijzing van het bemiddelingspoging van collega whaledad en het vervolgens het aantal doorstrepingen waar ik Whaledad toestemming voor gaf gebruiken als wapen tegen mij (de beroemde 36 PAs waaronder juweeltjes als "grote mond", "bestuurslid", "onbuigzaam", "zeurreactie", "de wind van voren" etc...) zijn hierin schreinende voorbeelden.

Ik kan slechts mijn verzoekje herhalen. De lol om veel bij te dragen is er al lang uitgemept maar het zou fijn zijn om middels overleg nog wat bij te kunnen dragen en zaken te kunnen verbeteren inhoudelijk. Het juweeltje dat nu [Zesdaagse oorlog]] heet (dank MWAK) middels een zeer kleine en bescheiden overleg deelname van mijzelf is een mooi voorbeeld hoe het werken kan. --Kalsermar (overleg) 29 jul 2014 17:06 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van het tussengevoegde, heeft de tussenvoeging verplaatst naar onder de mededeling dat de commissie heeft kennisgenomen van het bovenstaande, en verzoekt eenieder om geen berichten tussen te voegen als daardoor reacties niet meer op elkaar aansluiten.
De Arbitragecommissie, 29 jul 2014 18:58 (CEST)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog tenminste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

ArbCom


Geachte leden van de Arbitrage Commissie,

Met de uitspraak inzake het dossier Navalia[1] overtreden de leden van de ArbCom niet alleen het eigen regelement, zoals collega MoiraMoira reeds opmerkte,[2] zij treden ook iedere fatsoensnorm met voeten door het onderwerp van de uitspraak (ondergetekende) ervan pas op de hoogte te stellen nadat de uitspraak is gepubliceeerd en zonder haar enige mogelijkheid tot een weerwoord te bieden. Uit de rechtvaardiging dat het verzoek is afgewezen, terwijl de Arbitragecommissie toch een uitspraak doet blijkt bovendien dat de leden van de ArbCom zich niet bewust zijn van de definitie van het woord "uitspraak" in de context van de werkzaamheden van de ArbCom. Zoals collega MoiraMoira terecht betoogt[2], een beetje zwanger bestaat niet.

Uit die uitspraak blijkt bovendien dat de leden van de ArbCom hebben verzuimd zich in het geschil in kwestie te verdiepen alvorens zich een oordeel aan te matigen, maar zich kritiekloos bij een beroep op de "toon" hebben aangesloten, waarbij de kwaliteit van de encyclopedie niet ter zake lijkt te doen.[3] Dit is plichtsverzuim gezien het mandaat dat de ArbCom van de gemeenschap heeft gekregen en een grofheid jegens de betrokken gebruiker.

Het beleefd-en-zakelijk-fetisjisme dat de leden van de ArbCom ook in deze uitspraak tentoon spreiden en kennelijk als panacea beschouwen brengt de encyclopedie grote schade toe door juist de meest betrokken medewerkers te dwarsbomen en ondermijnt de geloofwaardigheid van het Wikipedia-instituut ArbCom, de gemeenschap en de encyclopedie zelf. Het laten prevaleren van de toon boven de inhoud, het proces boven de kwaliteit van de encyclopedie is dodelijk voor het doel dat de gemeenschap zich heeft gesteld: het opbouwen van een neutrale, relevante en verifieerbare encyclopedie, een gestructureerde verzameling van menselijke kennis.

Dat competente bijdragers (zoals Notum-sit[4]) wel eens hun geduld verliezen, ligt voor de hand vanwege het dunning-krugereffect, waardoor het lastig is op grond van feiten en overleg een incompetente bijdrager te corrigeren. Dit effect speelt niet alleen in de zaak Navalia, maar is wijdverspreid op de nederlandstalige Wikipedia.

De momenteel voorliggende verzoeken om herziening van oordelen van de Arbitragecommissie, spreken hier boekdelen.[5][6][7]

Ik verzoek de Arbitrage Commissie dan ook de leden van de Arbitrage Commissie wegens gebleken incompetentie van hun taken te ontheffen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Hoogachtend,

Kleuske (overleg) 13 jul 2014 20:08 (CEST)

Bronnen, noten en/of referenties

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 14 jul 2014 21:36 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen omdat dit niet de correcte procedure is om een voltallige Arbitragecommissie af te zetten. De correcte procedure staat beschreven in artikel 3.12 van de reglementen.

De Arbitragecommissie, 29 jul 2014 01:29 (CEST)

Navalia


Op 1 juli jl. ontving de arbitragecommissie de volgende e-mail:

Geachte heer/mevrouw,

Langs deze weg wil ik een klacht indienen over het gedrag en vooral het taalgebruik van moderator Kleuske. Op onderstaande pagina kunt u zien hoe hij/zij per direct op de man speelt, zich nogal superieur opstelt en daarin ook nog eens beledigend, tutoyerend en minachtend is, terwijl ik uit alle macht beleefd probeer te blijven.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Kleuske#Navalia

Daarmee gaat hij/zij sowieso in tegen de richtlijnen op:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Geen_persoonlijke_aanvallen

Met vriendelijke groet,

Gebruiker:Rolf1981

Antwoord van de Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek niet in behandeling te nemen omdat er onvoldoende sprake is van een conflict tussen beide partijen1.1. en omdat beide partijen zelf onvoldoende hebben ondernomen om onderling tot een oplossing te komen.4.2.

De Arbitragecommissie 10 jul 2014 22:27 (CEST)

Nieuw: Uitspraak gewenst over de verwijderingsnominatie van het artikel over Wim Ligthelm


Geachte arbitragecommissie, de discussie over het artikel kunt u op de overlegpagina over verwijderingsnominaties lezen. Een gebruiker heeft het artikel ter verwijdering voorgedragen omdat de bronnen niet aan de eisen van Wiki voldoen. Ik ben bang dat dat waar het een interview in familiekring en een niet in brede kring verspreid dagboek betreft ook wel klopt. Jammer, want de man is "E" en heeft een boeiend leven geleid. Nominator Gouwenaar en ik werden het niet eens over het volgende:

Is een overlijdensadvertentie een bron die op Wikipedia voor een artikel gebruikt mag worden?

Ik meen van wel, de advertentie is gepubliceerd. Niemand kent de personalia en onderscheidingen beter dan de nabestaanden. Dergelijke advertenties worden door genealogen ook verzameld als bron van hun publicaties en worden door de instituten op het gebied van de genealogie ook verzameld. Kunnen we deze waardevolle bron links laten liggen? Dan valt de bodem onder heel wat artikelen over personen weg... Niet iedereen krijgt een officieel "in menmoriam" in de krant. En hoe moeten we anders weten wanneer de in Wiki beschreven personen gestorven zijn? Pas wanneer hun biografie verschijnt? Waar het de fouten in overlijdensadvertenties betreft het volgende: Ik ken geen enkele foutloze gedrukte en als boek uitgegeven bron.

Graag uw bindende uitspraak. Met vriendelijke groet, Robert Prummel (overleg) 30 mei 2014 12:50 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 30 mei 2014 14:31 (CEST)

Reactie Gouwenaar

Omdat ik hier genoemd wordt een korte reactie mijnerzijds. Ik verbaas me over het feit dat er tijdens een reguliere bespreekronde, die nog lang niet is afgerond, een dergelijk verzoek gedaan wordt. Een moderator heeft nog niet eens de kans gekregen om zijn/haar oordeel te geven. Gebruikers kunnen gedurende veertien dagen hun argumenten geven voor of tegen het artikel. Het gaat in dit geval om een inhoudelijke discussie over een artikel, waarover meningen kunnen verschillen en dat is dan ook regelmatig het geval. Dit lijkt mij dan ook geen aangelegenheid die op dit moment aan de arbitragecommissie voorgelegd zou moeten worden. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 30 mei 2014 20:06 (CEST)

 • De vraag over het gebruik van een overlijdensadvertentie als bron lijkt me een fundamentele kwestie die alle

artikelen over personen aangaat. Niet alleen dat ene artikel. De vraag die ik stelde is voor de moderatoren misschien wel interessant, ik wil graag dat iedereen weet waar we met overlijdensadvertenties aan toe zijn. Dat zal dan ook consequenties hebben voor het artikel waar Gouwenaar op duidt, een artikel waar zonder de advertentie de bodem uit dreigt te vallen. Met vriendelijke groet, Robert Prummel (overleg) 31 mei 2014 00:41 (CEST)

Antwoord van de Arbitragecommissie

Na bestudering van de feiten is de Arbitragecommissie tot de conclusie gekomen dat de partijen niet voldoende hebben nagegaan of zij er onderling uit konden komen.(5.2) Voorts is de commissie van mening dat de voorliggende zaak te zeer betrekking heeft op de inhoud van de encyclopedie. Ook om deze reden ziet de commissie zich genoodzaakt om deze zaak af te wijzen.(1.4)

De Arbitragecommissie, 1 jun 2014 00:10 (CEST)

Jelle Gouw


Jelle Gouw (overleg | bijdragen | bloks) is een (mijns inziens jonge) enthousiaste medewerker, die in zeer hoog tempo nieuwe artikelen aanmaakt over sterren. Het tempo is vaak tientallen artikelen per dag dat hij actief is. De artikelen hebben een botachtige uitstraling doordat ze niet meer bevatten dan telkens dezelfde 2 zinnen (met een aantal variabele velden, zoals type ster, spectraalklasse en afstand) en een infobox. Inmiddels heeft deze gebruiker meer dan 550 artikelen aangemaakt/bewerkt, zie Gebruiker:Jelle Gouw/Artikelen.

Met deze artikelen is het nodige aan de hand:

Jelle is hier al meerdere keren op aangesproken door meerdere gebruikers. Bijvoorbeeld: [1] [2], [3], en [4]. Jelle geeft dan soms aan dat hij dat zal doen zonder de daad bij het woord te voegen [5].

Jelle geeft bovendien aan dat hij de online databases over sterren niet begrijpt [6] en er daarom "geen hoge dunk van heeft". Ook lijkt hij niet van zins om te zoeken op bv de Engelstalige wiki of daar al een artikel staat over deze sterren.

In de huidige stand kunnen alle artikelen van zijn hand bijna direct de prullenbak in, omdat ze geen enkele bronvermelding hebben. Deze weg volgen lijkt mij niet heilzaam. We hebben te maken met een enthousiaste gebruiker, die nuttig kan worden voor wikipedia. Om dan al zijn artikelen weg te gaan gooien is doodzonde en zal alleen leiden tot frustratie bij Jelle en een mogelijk vertrek. Ik daag de arbcom dan ook uit om met een serie maatregelen te komen die tot doel hebben om de energie van deze gebruiker beter te kanaliseren zodat er kwalitatief betere artikelen komen van zijn hand, terwijl ook de kwaliteit van de reeds aangemaakte artikelen verbeterd moet worden, zonder dat deze gebruiker het voor gezien houdt.

Met vriendelijke groet, ElfjeTwaalfje (overleg) 6 mei 2014 13:50 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. De Arbitragecommissie 6 mei 2014 14:06 (CEST)


Opmerkingen verplaatst naar overlegpagina

Uitspraak

De Arbitragecommissie is er niet van overtuigd dat de overlegmogelijkheden uitgeput zijn in het meningsverschil dat door ElfjeTwaalfje gesignaleerd is tussen diverse gebruikers en Jelle Gouw. De commissie denkt daarom dat enkele adviezen voldoende moeten zijn en besluit in dit stadium geen maatregelen op te leggen.

De Arbitragecommissie merkt op dat Jelle Gouw door collega's in het algemeen wordt gezien als iemand die de oprechte intentie heeft een bijdrage te leveren aan het gemeenschapsproject Wikipedia. Vanuit die intentie hebben die collega’s zich gemeld op diens overlegpagina.

Jelle Gouw gaf zelf aan: ”Informatie aanvullen en delen is toch de hele bedoeling van wikipedia???”. Dat klopt, evenals dat collega's elkaar aanvullen. Maar dat betekent niet dat hij onnauwkeurige informatie zonder meer op Wikipedia kan plaatsen. Jelle Gouw dient hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen en actief te zoeken naar collega's die hem kunnen helpen en corrigeren. In het bijzonder geldt dit bij het op de juiste wijze gebruiken van gezaghebbende bronnen, omdat dit een terugkerend kritiekpunt van collega's is. Alleen zo is informatie verifieerbaar, wat een fundament is van Wikipedia.

De commissie adviseert Jelle Gouw een coach te vragen in het kader van het Wikipedia:Coachingsprogramma.

De Arbitragecommissie 23 mei 2014 22:18 (CEST)

Beantwoorden vragen Marrakech


Geachte leden van de arbitragecommissie,

Mag ik u verzoeken deze vragen van collega Marrakech te beantwoorden, dan wel aan te geven hoe constructieve gebruikers als Marrakech u vragen kunnen voorleggen zodanig dat u deze vragen beantwoordt? Met vriendelijke groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 24 apr 2014 22:07 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal binnenkort laten weten of zij het in behandeling zal nemen. Namens de Arbitragecommissie, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 24 apr 2014 22:19 (CEST)

Op 10 maart 2014 gaf Marrakech drie opmerkingen over de afwijzing van Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/CaAls onjuiste toepassing van de zakelijk etc.-uitspraak. Noch in deze opmerkingen, noch in het oorspronkelijke verzoek worden nieuwe feiten aangedragen. De Arbitragecommissie ziet geen heil in het starten van een discussie over uitspraken. Bovendien zijn alle vragen volgens de Arbitragecommissie al voldoende beantwoord in Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Verlenging uitspraak Knowalles en Night of the Big Wind aka Eddy L.#Knowalles, Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Beleefd en Zakelijk en Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Beleefd en zakelijk (2)#Uitspraak.
De Arbitragecommissie, 3 mei 2014 23:15 (CEST)

Conflict met MoiraMoira


Geachte arbitragecommissie, ik heb op 15 maart via email een verzoek ingediend over mijn nog steeds lopende conflict met MoiraMoira. Ik had van de arbitragecommissie nu eindelijk eens geweten of ze dit verzoek al dan niet wil behandelen. Vermits dit verzoek te maken heeft met de door jullie opgelegde maatregelen, kan ik dit verzoek hier niet herhalen. Met vriendelijke groeten, Akadunzio (overleg) 26 apr 2014 01:48 (CEST)


De arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
Namens de arbitragecommissie, Natuur12 (overleg) 26 apr 2014 09:24 (CEST)

De Arbitragecommissie neemt dit verzoek niet in behandeling: uit het verzoek blijkt niet dat er sprake is van een conflictArt. 1.1 en er zijn geen pogingen ondernomen om de zaak in onderling overleg op te lossen.Art. 5.2 In antwoord op Akadunzio's mail heeft de Arbitragecommissie hem reeds in maart laten weten: "Op dit moment is niet meer na te gaan welke sokpoppen nu wel sokpoppen waren en welke niet", dit vanwege de verstreken periode sinds de laatste handelingen van de betrokken accounts. Vermits de opgelegde maatregelen waaraan Akadunzio refereert ten doel hebben het verleden te laten voor wat het is (inclusief al dan niet onterechte dossiers), voldoet dit verzoek ook niet aan de geest van de opgelegde maatregelen.

De Arbitragecommissie, 1 mei 2014 22:09‎ (CEST)

Beste arbitragecommissie, volgens mij zijn jullie ofwel onbekwaam ofwel van slechte wil of misschien wel beide. Hetgeen ik gevraagd heb, gaat niet over het verleden, maar over hetgeen nu in het heden her en der op Wikipedia te vinden is. Het is niet omdat jullie één zinnetje van mijn verzoek niet inlossen, dat de rest niet kan opgelost worden. En zelfs in verband met sokpoppen is het eigenlijk heel simpel. Ofwel zijn sokpoppen vastgesteld door een checkuser en zijn ze vermoedelijk juist ofwel zijn ze niet door een checkuser vastgesteld en zijn het al dan niet beredeneerde gokken. Ik zal het dan maar met MoiraMoira zelf proberen te regelen. Wat ik met de geest van jullie opgelegde maatregelen moet doen is mij een raadsel. Er was mij gevraagd de zaak buiten Wikipedia te houden en als ik dat doe overtreed ik de geest van jullie uitspraak. Hebben jullie zo nog verrassingen voor mij of is dit een aanmoediging naar sommige moderatoren om mij toch maar te elimineren? Akadunzio (overleg) 1 mei 2014 22:45 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog tenminste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Weigeren ondertekenen door Stratoprutser


Beste Arbitragecommissie, Stratoprutser (overleg | bijdragen | bloks) is al maanden bezig om constructief overleg lastig te maken door haar bijdragen niet te ondertekenen.[7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Dat dit kwestie van onwil is, blijkt ook duidelijk aan de reacties op verzoeken van andere gebruikers om bijdragen te ondertekenen. Behalve het afsnauwen van andere gebruikers, wordt ook heel cynisch een hele rij aan tildes geplaatst om haar standpunt kracht bij te zetten.[17]

Behalve dat dit een grote middelvinger naar de gemeenschap is, wordt ook de wikiquette wat nota bene een richtlijn is op grote schaal overtreden door deze gebruikster.

Daarom verzoek ik u om hier op een geschikte manier een einde aan te maken. Mijns inziens is vanuit de gemeenschap al genoeg gedaan om hier een poging toe te doen.

Alvast hartelijk bedankt voor het al dan niet in behandeling nemen van dit verzoek. Groet, JurgenNL (overleg) 11 jul 2014 12:56 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 11 jul 2014 12:59 (CEST)

Reactie Stratoprutser

Beste arbcom, ik onderteken mijn bijdrages wel, met naam en met datum. Ik heb niet een heel dwingende reden dat ik het niet met tildes doe, maar ik houd niet van druk groepsdruk. Ik ben van mening dat ik recht heb op mijn eigen onschuldige en onschadelijke individuele aberaties, net zoals anderen recht hebben op bijvoorbeeld grappig bedoelde niet zo zakelijke wk 2014 handtekeningen. Verder hebben jullie vast wel wat beters te doen? Vriendelijk groet. Stratoprutser, 11 juli 2014, 23:50


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaande tekst.
De Arbitragecommissie, 13 jul 2014 17:05 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 17 jul 2014 07:30 (CEST)

Uitspraak

In dit arbitrageverzoek wordt de Arbitragecommissie gevraagd om het ondertekengedrag van Gebruiker:Stratoprutser te bekijken. Stratoprutser zou weigeren de eigen bijdragen te ondertekenen, er wordt verzocht "om hier op een geschikte manier een einde aan te maken".

Bij het bekijken en analyseren van de bijdragen van Stratoprutser is gebleken dat deze gebruiker op verschillende manieren ondertekent. In veel gevallen is er geen link naar de overleg- of gebruikerspagina opgenomen, in andere gevallen is er geen tijdsaanduiding van de overlegbijdrage. Dit wijst erop dat er geen gebruik wordt gemaakt van het ondertekenen door middel van vier tildes (~~~~) zoals verzocht wordt in de richtlijn Wikipedia:Wikiquette. Ook de helppagina's Wikipedia:Ondertekening en Wikipedia:Handtekening2 gaan uit van een standaard om met vier tildes te ondertekenen. Op de pagina Wikipedia:Ondertekening wordt uitgelegd hoe niet ondertekende bijdragen, welke verwacht kunnen worden van gebruikers die nog niet heel bekend zijn met Wikipedia, alsnog van tijds- en gebruikersinformatie voorzien kunnen worden. Op Wikipedia:Handtekening2 wordt uitgelegd dat een link naar de gebruikers- of overlegpagina in de handtekening onder andere bedoeld is om makkelijk de overlegpagina van de betreffende bijdrager te vinden.

Het wordt op Wikipedia dus als onderdeel van de etiquette gezien om een bijdrage te ondertekenen door middel van vier tildes (of op een manier waarop een vergelijkbaar effect wordt bereikt). Etiquette houdt onder andere in dat je rekening houdt met anderen, een normale vorm van beleefdheid. Het betreft hier een richtlijn, wat inhoudt dat gebruikers geacht worden zich eraan te houden tenzij er een zwaarwegende reden is om ervan af te wijken; weigeren je eraan te houden maakt, zeker wanneer de reden onduidelijk is, geen positieve indruk op collega's en andere omstanders. Om die reden dringt de Arbitragecommissie bij Stratoprutser aan om voortaan weer gebruik te maken van een ondertekening door middel van vier tildes. Of minimaal een ondertekening waarin een link naar de overleg- en/of gebruikerspagina opgenomen is alsmede een exacte tijdsaanduiding. Indien Stratoprutser ondertekent zonder link naar de gebruikers- en/of overlegpagina of zonder tijdsaanduiding, kan een andere gebruiker de betreffende informatie toevoegen zoals omschreven op Wikipedia:Ondertekening.

De Arbitragecommissie 30 jul 2014 16:30 (CEST)

Herziening Navalia


Verzoek tot wijziging van uw uitspraak Navalia conform artikel 5 lid 1 en lid 11 van de reglementen der Arbitragecommissie. Omdat er sprake is van gewijzigde omstandigheden te weten een niet meegenomen reactie van een van de betrokkenen die u niet heeft kunnen lezen omdat u zelf verzuimde de betrokkene op de hoogte te stellen alsmede het feit dat u wel degelijk een afhandeling deed terwijl u de zaak afwees verzoek ik u deze te wijzigen of terug te draaien.

Het kan en mag nooit gebeuren dat iemand een zaak indient zonder dat er ook maar gemeld wordt aan indiener en betrokkene dat deze zaak geplaatst is. Bovendien is de zaak in 1 klap geplaatst en "afgehandeld" om half elf des avonds waarbij een van beide partijen hoewel de zaak "niet in behandeling" wordt genomen zomaar zonder dat de commissie ook maar betrokkene geïnformeerd of bevraagd heeft een standje toegediend krijgt. Ik neem aan dat de arbitragecommissie deze zaak opnieuw zal overwegen en zal nalaten zomaar out of the blue iemand een schrobbering te geven en haar een excuus kan geven voor deze gang van zaken.

Een zaak "afwijzen" zonder notificatie maar in de afwijzing wel een van de betrokkenen adviseren over gedrag en handelen is een pseudo-uitspraak immers en dat kan niet. Of je neemt een zaak in behandeling of niet, maar een beetje zwanger bestaat niet. Dat u toch een beetje zwanger wilde zijn blijkt ook hier waar u een van de betrokkenen meldt dat u een uitspraak deed. Ik wijs de commissie op de reglementen, artikel 5.3 waarin toch glashelder staat: De Arbitragecommissie overlegt over het verzoek en besluit of zij de zaak zal behandelen. Vervolgens laat de Arbitragecommissie op "Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken" en op de overlegpagina's van de betrokken partijen weten of zij de zaak in behandeling neemt of niet, eventueel met een motivering.. Motivering gaat logischerwijs over aannemen/afwijzen, een uitspraak valt daar niet onder, die doet u enkel bij een aangemomen zaak immers.

U kan dus wel aangeven waarom u de zaak afwijst (en dat deed u ook), dat is de motivering die u kan geven immers maar niet alsnog een uitspraak toevoegen want dan is wel sprake van een behandeling immers zoals nu ook is gecommuniceerd naar Kleuske toe die nu conform uw uitspraak [dringend verzocht wordt] om zich op een meer zakelijke en respectvolle wijze uit te drukken tegenover anderen. Kortom - excuus naar Kleuske voor gebrek aan melden wat reeds is aangekaart en heroverwegen waarbij ofwel de uitspraak geschrapt wordt en enkel de motivering blijft staan over de reden van afwijzing is handelen volgens uw reglementen, ofwel als u ervoor kiest bij de heroverweging wel een uitspraak te doen dan neemt u hem uiteraard wel in behandeling waarbij u de betrokkenen op de hoogte stelt eerst en ze de kans geeft om te reageren.

Met vriendelijke groet, Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 11 jul 2014 15:43 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 11 jul 2014 16:26 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft deze zaak behandeld en doet de volgende uitspraak:

Uitspraak

De zaak Navalia was per e-mail bij de Arbitragecommissie binnengekomen. Tenzij een dergelijke zaak ook per e-mail wordt afgehandeld, hoort er in zo'n geval in principe eerst een zaakpagina op Wikipedia te worden aangemaakt, waarop de betrokkenen dan vervolgens kunnen reageren en waarop later een uitspraak dan wel een afwijzing zal worden geplaatst. De commissie heeft een slordigheid begaan door deze pagina niet tijdig aan te maken, waardoor Kleuske niet in de gelegenheid is geweest haar input over de zaak te geven. De Arbitragecommissie erkent dat ze hiermee in gebreke is gebleven en biedt Kleuske haar excuses aan voor deze procedurele fout. Uiteraard zal de commissie ernaar streven om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen.

De Arbitragecommissie kan zich niet geheel vinden in de argumentatie van MoiraMoira dat een afwijzingstekst slechts een motivering van de afwijzing dient te bevatten; het is ook in recente perioden herhaaldelijk voorgekomen dat een afwijzingsuitspraak tevens adviezen bevatte.Voorbeeld 1, 2, 3 Wel erkent de commissie dat er zorgvuldig omgesprongen moet worden met het grijze gebied tussen een afwijzingstekst met duiding enerzijds en een behandelingsrapport zonder specifieke maatregelen anderzijds. In het onderhavige geval is de commissie daar gezien de reacties onvoldoende in geslaagd, temeer daar het advies een gebruiker betrof die niet van de zaak op de hoogte was gesteld.

Om bovenstaande redenen heeft de commissie besloten het gedeelte waarin zij haar waardering uitspreekt voor het werk van Kleuske en haar tevens het advies geeft respectvoller te communiceren, uit de motiveringstekst te schrappen.

Afgezien het bovenstaande ziet de Arbitragecommissie echter geen aanleiding om de door Rolf1981 ingediende zaak te heropenen.

De Arbitragecommissie, 29 jul 2014 01:25 (CEST)

Deblokkeringsverzoek JetzzDG


Aanhalingsteken openen

Geachte Arbitragecommissie,

Zojuist ben ik voor de periode van één week geblokkeerd door EvilFreD. Alhoewel ik mij hier weinig zorgen om kan maken, vind ik de periode van de blokkade niet in verhouding staan met het vergrijp. Iemand uitmaken voor een kleuter kan inderdaad worden opgevat als een persoonlijke aanval en met gebruik van de verhogingsregel kom ik dan zelf op een blokkade van 3 dagen.

EvilFreD maakt echter van de kans gebruik om de verhogingsregel dubbel toe te passen voor eenzelfde overtreding. Daarnaast zou de zin 'Ik vind dat Richard zich als een kleuter gedraagt' nogmaals een PA zijn. In mijn POV is dit allereerst een mening en daarnaast een mening over een gedraging. Dit is geen vaststelling (vb. Richard gedraagt zich als een kleuter) nog een aanval gericht op de persoon (vb. Richard is een kleuter).

Ik verzoek de Arbitragecommissie om EvilFreD buiten behandeling van dit verzoek te houden (al heb ik hierin weinig hoop) en daarbij een passende uitspraak te doen. Zij hoeft de blokkade niet op te heffen, enkel het verzoek tot een aanpassing terug naar 3 dagen of de blokkade een betere reden geven (zoals de laatste tijd vaker gebeurd: Eerst aangeven dat het gaat om A, maar daarna gaat het ineens om B).

Groeten,
Gebruiker:JetzzDG

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 3 jul 2014 23:55 (CEST)

Opmerking Opmerking

Of JetzzDG nu wel of niet gedeblokkeerd wordt, dat kan mij niet schelen, wel de waarheid. Wat hij zegt klopt niet. Hij heeft niet gezegd: (ik citeer van hierboven) " 'Ik vind dat

Richard zich als een kleuter gedraagt' ", hij zei het als feit en dus als PA, dat heb ik ook onder het blokverzoek gezet. Het werd niet als mening weergegeven. M.v.g. - Richard KiWi Overleg 6 jul 2014 01:36 (CEST)

Uitspraak

Op 3 juli j.l. werd Gebruiker:JetzzDG op basis van dit verzoek voor de duur van 7 dagen geblokkeerd. Kort daarop ontving de Arbitragecommissie van hem het verzoek deze blokkade terug te brengen tot 3 dagen.

Aangezien de gebruiker in de tussentijd heeft aangegeven het project te hebben verlaten, lijkt hiermee de acute noodzaak van een verkorting te zijn vervallen. Daarom heeft de Arbitragecommissie besloten het verzoek niet in te willigen.

De Arbitragecommissie

Robotje


Wikipedia "neutraal" hoezo ?

Is dat wel het geval als het gaat over kernenergie ?

Alle "positieve" zaken over kernenergie, die kunt u uitgebreid op www.nl.wikipedia.org tot u nemen, maar als het gaat om de gevolgen van kernrampen ? Dan is dat al heel snel ongewenst bij een aantal mensen/gebruikers. De controverses en de ruzies zijn nog zeker niet opgelost. Naar het zich laat aanzien wordt geen enkele edit van ondergetekende op de wiki over de Fukushima kernramp geaccepteerd. Gezien de volgende edit [18] meent Robotje dat ik weer in de fout zou zijn gegaan.

Zijn argumentatie is een zeer twijfelachtige.  : (Bronnen komen niet overeen met wat er in artikel stond en tweede stuk was gebaseerd op blog op activistische site en dus geen neutrale bron, zie ook [19]

Twee bronnen waren door mij opgevoerd:

a) een gerenommeerde kranten-site, die heel minitieus alles al jaren lang bijhoudt, en b) een - naar de mening van Robotje - "activitische" bron.

En enkel, die is dan ook de reden, waarom Robotje alles weghaalt. Nu is de man achter de Fukushima-diary-site zeker gedreven, maar het is een bron die zeer goed geïnformeerd is, enkel en alleen al omdat de goede man japans kan lezen.

TEPCO publiceert wel veel maar zeker niet alles in het Engels. Recentelijk was dat TEPCO's "road-map" met daarin details over de toestand van reactor 3 en de nr. 3 spent-fuel-pool. Alles daarover is op een andere "activistische site"te vinden. Ook is het wel vaker gebeurd dat TEPCO "iets" zolang mogelijk geheim houdt. Mooi voorbeeld zijn de lozingen, ten tijde van de verkiezingen voor de olympische spelen, die Tokyo zo graag binnen wilde halen.

De autoritaire toon, die Robotje zich hier aanmatigt, staat me mateloos tegen: is dat de manier waarop een moderator zich dient te gedragen ?

Verder vind ik het onbestaanbaar, dat hij een inhoudelijke discussie over een wiki enkel op mijn overlegpagina voert... is het zijn bedoeling misschien, dat niemand anders zich ermee zal gaan bemoeien ?

............

De gebeurtenissen rond Fukushima worden niet erg bijgehouden, klaarblijkelijk is al te veel info daarover ongewenst bij diverse "gebruikers". Of dat zo "neutraal" is, dat mag U uitmaken. Ik zou graag op een normale manier aan die wiki kunnen bijdragen. Zonder constant te worden dwarsgezeten, of het risico te lopen verzeild raken in een edit-war.

hoogachtend Enkidu1947 (overleg) 18 feb 2014 16:14 (CET)


De arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. Namens de arbitragecommissie, Ivory (overleg) 18 feb 2014 23:51 (CET)
Vriendelijk verzoek aan de arbitragecommissie om bij aanname (vooral!) ook eens de beleefde overlegstijl van Enkidu1947 te onderzoeken (zoals de doortastende manier om een inhoudelijke reactie onder de tafel te vegen met bijbehorende respectvolle bewerkingssamenvatting) (zoals hier echter op de persoon (o.a. "Gezien de ervaringen die ik had met U in het verleden, bent U - moderator of niet - op deze pagina niet meer welkom") maar voor de schijn/vorm toch deels op de inhoud na terechte inhoudelijke vragen), alsook de even beleefde uitspraken van Enkidu1947 te onderzoeken (zoals de bewerkingssamenvatting van de laatste bewerking). Het is u wellicht niet ontgaan dat Enkidu1947 een even beleefde overleg- en reactiestijl hanteert op andere onderwerpen dan kernenergie en bij andere personen dan diegene die u in zaken bij het kernenergiedossier genoemd heeft. (weliswaar niet van de laatste maand, maar daarom niet minder relevant: [20]) Annabel(overleg) 19 feb 2014 21:46 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. Namens de Arbitragecommissie, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 22 feb 2014 11:32 (CET)

Uitspraak

Op 18 februari heeft gebruiker Enkidu1947 een zaak ingediend tegen gebruiker Robotje. Een belangrijk deel van dit verzoek is inhoudelijk van aard. De Arbitragecommissie houdt zich niet bezig met het vaststellen van de inhoud van Wikipedia en dus ook niet met het beoordelen van de waarde van bronnen1.4 Daarom zal de commissie zich in de behandeling beperken tot het proces rond het brongebruik, met name het overleg hierover.

De Vijf zuilen behandelen onder het kopje "neutraal standpunt" ook het gebruik van bronnen: "We streven naar nauwkeurigheid, waarbij de inhoud verifieerbaar is in gezaghebbende publicaties, met bronvermelding waar dat nuttig is, vooral bij controversiële onderwerpen." Indien een lezer redelijkerwijs twijfelt aan de correctheid van een toevoeging, kan de gebruiker die de toevoeging gedaan heeft, gevraagd worden om de bron van deze informatie te noemen. Mocht in deze bron het beweerde niet eenvoudig terug te vinden zijn, dan is het volgens de Arbitragecommissie niet onredelijk om naar de exacte locatie van de betreffende informatie binnen de bron in kwestie te vragen. Ook het aangeven waar in een bron informatie terug te vinden is, kan immers onderdeel zijn van de bronvermelding. Dit houdt in dat een redelijk verzoek om de locatie van een bewering in de bron aan te geven, niet genegeerd zou moeten worden. En zeker in een geval waarin het een taal betreft die de meeste gebruikers op de Nederlandstalige Wikipedia niet machtig zijn, is de Arbitragecommissie van mening dat een dergelijk verzoek niet onredelijk is.

In het overleg over het brongebruik kan de houding van Enkidu1947 als weinig tegemoetkomend worden gezien. De inhoudelijke vraag lijkt telkens ontweken te worden, terwijl er wel persoonlijke verwijten en oordelen over medediscussianten worden geplaatst. Dit laatste draagt volgens de Arbitragecommissie niet bij aan constructief overleg.

Tot slot merkt de Arbitragecommissie op dat de suggestieve toon in het onderhavige verzoek volgens haar niet bijdraagt aan het oplossen van het onderliggende conflict, noch de behandelbaarheid van dit verzoek door de Arbitragecommissie. De Arbitragecommissie verzoekt de betrokkenen dan ook eventuele toekomstige zaken zakelijker en duidelijker vorm te geven.

De Arbitragecommissie 15 jun 2014 23:31 (CEST)

Mijn beperkingen


Oké, die regels hebben dus toch iets goeds gedaan, want iedereen die me constant volgde is daarmee gestopt. Maar kunnen die nu opgeheven worden? We zijn toch al een halfjaar (evaluatie was na een halfjaar toch?) of zelfs meer verder en uiteindelijk maken ze nu toch geen verschil meer. WOLF LΔMBERT WLM / 22 mei 2014 19:46 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 22 mei 2014 20:37 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. De Arbitragecommissie, 30 mei 2014 18:55 (CEST)

Uitspraak

De Arbitragecommissie heeft de zaak rondom Wolf Lambert naar aanleiding van bovenstaand verzoek geëvalueerd en heeft geconstateerd dat de situatie aanmerkelijk verbeterd is. Er hebben zich nauwelijks problemen voorgedaan. Wolf Lambert is weliswaar drie keer geblokkeerd geweest wegens het overtreden van de uitspraak in de zaak "Mentor Wolf Lambert", maar in twee van de drie gevallen betrof dit niet meer dan de eerste maatregel. In de betreffende gevallen heeft er geen grote verstoring van de werksfeer plaatsgevonden, maar heeft de handhaving ervan wel voor enige extra onrust gezorgd. In die zin is de handhaving haar doel voorbijgeschoten.

De commissie wil Wolf Lambert complimenteren met deze verbeterslag en heeft om bovenstaande redenen besloten de betreffende maatregel (waarin gesteld wordt dat hij Wikipedia slechts twee uur per dag mag bewerken) te doen vervallen. Wolf Lambert mag dus weer gedurende de gehele dag de Nederlandstalige Wikipedia bewerken. De overige maatregelen blijven van kracht.

Wel wil de commissie opmerken dat Wolf Lambert in zijn evaluatieverzoek nog weinig zelfreflectie toont. De maatregelen zijn namelijk niet bedoeld om andere gebruikers bij hem weg te houden, maar om een gedragsverandering bij hemzelf teweeg te brengen. Het is jammer dat deze zelfreflectie vooralsnog lijkt te ontbreken, maar de commissie heeft goede hoop dat Wolf Lambert op korte termijn tot andere inzichten zal komen.

De Arbitragecommissie, 2 jun 2014 20:50 (CEST)

Begrepen. Bedankt! WOLF LΔMBERT WLM / 2 jun 2014 20:52 (CEST)

Aanvullende maatregel De Wikischim


De Wikischim (overleg | bijdragen | bloks)

Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Gisteren werd Gebruiker:De Wikischim op grond van deze uitspraak van uw commissie voor drie dagen geblokkeerd. Zoals u ongetwijfeld bekend is, heb ik jarenlang een conflict met hem gehad. Hoewel de verleiding groot is dat conflict - waarbij hij geen mogelijkheid onbenut liet mij het bloed onder de nagels vandaan te treiteren - hier opnieuw in extenso te beschrijven, laat ik het maar bij de vaststelling dat ik aan dat conflict de ongelukkigste herinneringen bewaar. De Wikischim is een collega die mij, zodra hij in mijn blikveld verschijnt, iedere lust om hier bij te dragen ontneemt. Wij hadden een - naar blijkt uit de reactie van De Wikischim - stilzwijgende afspraak om elkaar te mijden en ons niet te bemoeien met elkaar of door de ander geschreven teksten. Ik heb me altijd nauwgezet aan die afspraak gehouden, alhoewel De Wikischim het nooit heeft kunnen laten meteen het toneel te beklimmen als ik een meningsverschil had met een derde om dan, ongeacht het onderwerp, de zijde te kiezen van die ander. Ik heb dat soort provocaties van De Wikischim meestal kunnen negeren.
De afgelopen weken is de zaak evenwel opnieuw volledig uit de hand gelopen. Nadat ik een ernstig meningsverschil had met gebruiker Happytravels, begon deze laatste (naar een oud, vermoeiend en onzindelijk recept) allerlei door mij aangemaakte lemmata van BTNI-"verbeteringen" te voorzien. Nadat ik HT had laten weten niet op deze wijze van zijn geursporen op mijn volglijst gediend te zijn, hield hij het voor gezien. Zo niet gebruiker De Wikischim die hoe hij er ook - ook door anderen - op gewezen werd zijn wijzigingen achterwege te laten, doorging tot en met een bewerkingsoorlog om zijn zin door te drijven. Die zin bestond, het behoeft geen betoog, er niet in dat hij iets inhoudelijks toe te voegen had; hij wilde enkel persisteren in zijn gepest, ook nadat ik en anderen hem gevraagd hadden daarmeee op te houden.
Pas door de recente blokkade van De Wikischim herinnerde ik me dat uw commissie een uitspraak over hem heeft gedaan. In de constateringen van die uitspraak staat - en naar ik aanneem in kritische, zo niet veroordelende zin: Daarbij zoekt De Wikischim actief bepaalde medewerkers op, met wie hij ooit een conflict heeft gehad, met verdere escalatie als gevolg.. In de uiteindelijke uitspraak vindt die constatering geen neerslag. Het is op grond daarvan dat ik uw commissie zou willen vragen om aan de maatregelen toe te voegen, de maatregel: Het is De Wikischim niet toegestaan in contact te treden met gebruikers met wie hij ooit een conflict heeft gehad, noch om wijzigingen aan te brengen in door hen geschreven teksten. Evenmin is het De Wikischim toegestaan zich te mengen in gedachtenwisseling tussen deze gebruikers en derden.
Mocht uw commissie deze maatregel niet willen opleggen dan zou ik in elk geval op prijs stellen als het De Wikischim, onder welke formulering dan ook, wordt verboden ooit nog contact op te nemen met mij, zich te bemoeien met door mij geschreven teksten, of zich te mengen in overleg waaraan ik deelneem. Met vriendelijke groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 28 feb 2014 10:49 (CET)

De arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
Namens de arbitragecommissie, Vinvlugt (overleg) 28 feb 2014 13:45 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. Namens de Arbitragecommissie, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 4 mrt 2014 20:10 (CET)

Uitspraak

De Arbitragecommissie heeft het verzoek van gebruiker:RJB bestudeerd, maar kan noch in het verzoek, noch in de verrichtingen van gebruiker:De Wikischim enige aanleiding vinden om laatstgenoemde een maatregel op te leggen die verder reikt dan de reeds lopende uitspraak. De commissie heeft er alle begrip voor dat (al dan niet opzettelijk) "volggedrag" door gebruikers als hinderlijk en storend wordt ervaren, maar heeft in dit geval geen overduidelijk en opzettelijk volggedrag geobserveerd. Overigens is het volgen van gebruikers in sommige gevallen gerechtvaardigd en voor de kwaliteitscontrole op Wikipedia zelfs onontbeerlijk. Evenzo ligt het in de lijn der verwachting dat de oorspronkelijke auteur van een artikel niet altijd even gelukkig zal zijn met bewerkingen die later door andere gebruikers in hetzelfde artikel worden gedaan, maar ook hier geldt dat dit een onvervreemdbaar onderdeel is van het Wikipediaconcept. In ieder geval is het niet zo dat de oorspronkelijke auteur of een ander die nadien veel werk in een artikel heeft gestoken, daarmee meer recht op de inhoud verwerft. Uitspraken die gebaseerd zijn op dit principe, zijn dan ook niet mogelijk en wenselijk, daar dit regelrecht zou indruisen tegen de derde van de Vijf Zuilen.

Dat De Wikischim in zijn discussiebijdragen soms nodeloos persoonlijk wordt, heeft dit jaar inmiddels tot drie (oplopende) blokkades geleid. Om verdere blokkades op grond van eerdergenoemde uitspraak te voorkomen, verzoekt de Arbitragecommissie De Wikischim dergelijke situaties in de toekomst te vermijden en steeds inhoudelijk op kritiek te reageren, zonder het op de man te spelen. Verder wijst de commissie De Wikischim op WP:BTNI met het klemmende verzoek af te zien van wijzigingen die geen duidelijke verbetering inhouden.

Wel kan de commissie zich niet aan de indruk onttrekken dat onderhavige zaak exemplarisch is voor een breder probleem, waarin niet De Wikischim, maar RJB het middelpunt is. Het spijt de commissie te moeten constateren dat er de laatste maanden in toenemende mate sprake is van een patroon van ongewenste bewerkingen van deze gebruiker, dat gekenmerkt wordt door persoonlijke aanvallen, een uiterst neerbuigende houding naar gesprekspartners toe en meerdere WP:PUNT-acties. Daarbij valt op dat hij gebruikers met wie hij een conflict meent te hebben, ook zelf regelmatig opzoekt, olie op het vuur gooit en de zaak zodoende nodeloos op de spits drijft. [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] Ook in het geval van de twee blokverzoeken[58][59] die RJB tegen De Wikischim heeft ingediend, valt op dat het in beide gevallen om een conflict ging waarbij RJB helemaal niet betrokken was, hetgeen doet vermoeden dat het eerder om wraakacties ging, een indruk die nog eens versterkt wordt door deze bijdrage. RJB verwijt anderen "gepest en getreiter", maar de toon waarop hijzelf met sommige andere gebruikers communiceert, valt ontegenzeglijk onder die definiëring. Dit gedrag heeft een funeste uitwerking op de werksfeer en de onderlinge verstandhoudingen op Wikipedia.

De Arbitragecommissie wil RJB erop wijzen dat het feit dat de hem eerder opgelegde maatregel is vervallen, nog niet betekent dat hij, net als alle andere gebruikers, niet langer eraan gehouden is zich op zakelijke, beleefde en inhoudelijke manier te uiten in de communicatie met andere gebruikers. Aangezien dit kennelijk alleen in de vorm van een maatregel te verwezenlijken is, legt de Arbitragecommissie hem de volgende maatregelen op:

 1. Het is RJB verboden om zich op een denigrerende of anderszins negatieve manier uit te laten over andere – al dan niet bij naam genoemde – medegebruikers. Deze maatregel heeft betrekking op al zijn bewerkingen, inclusief bewerkingssamenvattingen en stemverklaringen.
 2. Het is RJB verboden om de overlegpagina's van de gebruikers De Wikischim en Robert Prummel te bewerken en ook om zich elders op Wikipedia over deze gebruikers uit te laten.
 3. Het is RJB verboden om WP:RegBlok te bewerken, met uitzondering van discussies die een blokverzoek tegen hemzelf betreffen.
 4. Bij overtreding van een van bovengenoemde maatregelen volgt een blokkade van drie dagen en treedt de verhogingsregel in werking met een maximale blokkadeduur van één maand (en daarna een maand voor elke herhaling). De moderatoren wordt verzocht streng toe te zien op de naleving van voornoemde maatregelen.
 5. Bovenstaande maatregelen zullen over één jaar worden geëvalueerd.

Ten slotte verzoekt de Arbitragecommissie RJB de tekst van Wikipedia:Ga uit van goede wil, Wikipedia:Koel blijven, Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen en Wikipedia:Wikiquette nog eens goed in zich op te nemen.

In het algemeen roept de Arbitragecommissie gebruikers op om respectvol met elkaar om te gaan, zich niet te ergeren aan de "geursporen" van andere gebruikers en inhoudelijke of persoonlijke verschillen met verdraagzaamheid tegemoet te treden.

De Arbitragecommissie, 31 mei 2014 23:59 (CEST)

Protest aanpassing blokkade The Banner


Op 19 mei jl. ontving de arbitragecommissie de volgende e-mail:

Hello Arbcom-nl,

Helaas, ik ben al weer terug met een verzoek tot evaluatie van een aanpassing van mijn blokkade door Robotje.

Robotje vond het vandaag (19 mei) noodzakelijk om mijn overlegpagina dicht te zetten vanwege een edit die ik op 16 mei al gedaan heb. Robotje vind namelijk ik met https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Overleg_gebruiker:The_Banner&diff=41305316&oldid=41304426 deze edit de grenzen opzoek van het toelaatbare. naar mijn mening, haalde ik een niet-relevante, onprettig en provocatief stuk weg. het ontgaat mij volledig waarom ik zo'n stuk dat niet over mijn blokkade ging maar over mij persoonlijk, zou moeten handhaven. Robotje, die toch al triggerhappy is tegenover mij vanwege het verleden, is blijkbaar van mening dat ik zulke gedoe wel moet tolereren.

Naar mijn mening heeft Robotje de ArbCom uitspraak misbruikt voor een persoonlijke afrekening.

Vandaar dat ik verzoek de blokkade te evalueren.

The Banner


Uitspraak

Overwegende:

 • dat voldoende tijd is verstreken waarin zinvol overleg wel mogelijk was maar toch uitbleef,
 • dat overleg over deze blokkades op dit moment de encyclopedie noch haar gebruikers vooruit helpt, en er over enkele dagen weer volop gelegenheid is voor constructieve discussie,
 • dat het de gewoonte is om overleg niet te verwijderen, hooguit te archiveren (wat tijdens blokkade handmatig niet mogelijk is),
 • dat er meerdere passages op de pagina zijn te omschrijven als "een niet-relevante [sic], onprettig en provocatief stuk",
 • dat provocatie moet worden genegeerd, of beantwoord met een meer constructieve en oplossingsgerichte opstelling,
 • dat deze bewerking al niet over de oorspronkelijke blokkade ging, zoals The Banner nu zelf ook opmerkt,
 • dat andermans woorden omschrijven als "gesputter" op geen enkele wijze is te zien als beleefd, zakelijk of inhoudelijk, en uit het overleg en dit verzoek geen enkele reflectie op de blokkaderedenen blijkt,

oordeelt de Arbitragecommissie dat ook deze aanvullende blokkade terecht is opgelegd. Gezien de geringe lengte van de blokkade en The Banners bekendheid met de werkdruk van de commissie beschouwt zij dit verzoek tevens als een teken dat hij niet altijd voldoende oog heeft voor het belang van de encyclopedie maar zich vooral bekommert om de eigen positie.

De commissie ziet ook geen aanleiding te denken dat Robotje vanuit persoonlijke motieven heeft gehandeld. De commissie vindt de blokkade voldoende duidelijk gemotiveerd, hoewel moet worden opgemerkt dat het verwijderen van een schadelijke discussiebijdrage in theorie een constructieve bewerking kan zijn. The Banner wordt eraan herinnerd dat tijdelijke blokkades, behoudens uitzonderingen zoals 'afkoelbloks', niet moeten worden opgevat als voorbijgaand ongemak maar als laatste waarschuwing voor steeds langere blokkades. Zijn goede wil ten spijt, ziet de commissie nog te vaak dat hij de oorzaak van onrust niet bij zichzelf wil zoeken en dat hij zich in discussies weinig constructief opstelt.

De Arbitragecommissie, 21 mei 2014 23:57 (CEST)

Evaluatie blokkade The Banner


Ingediend op 9 mei 2014 per mail:

Aanhalingsteken openen

Zeer tot mijn verbazing ben ik vanavond geblokkeerd vanwege een overtreding van de maatregel "beleefd, zakelijk en inhoudelijk".

Dat is opmerkelijk omdat Wiki13 is zijn toelichting aangeeft dat het in werkelijkheid gaat om een zogenaamde verstoring van de werksfeer om dat ik een eerder verwijderde kladpagina opnieuw aangemaakt had met kritiek op de verwijderreden.

Dit is absoluut geen overtreding van de maatregel maar misbruik van de maatregel.

Met zulke persoonlijke interpretaties kan zo'n beetje elke uitspraak van mij wel als onbeleefd gezien worden.

Vandaar dat ik verzoek de blokkade te evaluaren.

The Banner

Aanhalingsteken sluiten

Uitspraak

Op 9 mei 2014 werd The Banner geblokkeerd vanwege het overtreden van een uitspraak in een arbitragezaak. Dezelfde dag ontving de Arbitragecommissie bovenstaand verzoek.

De Arbitragecommissie constateert dat de blokkade is opgelegd vanwege overtreding van punt 1 van de uitspraak. Om te beoordelen of dit een juiste beslissing is geweest, dient de gehele voorgeschiedenis van de bewerking die leidde tot de blokkering aanschouwd te worden.

Op 28 februari 2014 maakte The Banner een pagina aan in zijn eigen naamruimte waarin hij stelde "zeer tegen zijn zin" een dossier aan te willen leggen over MoiraMoira. Na een eerdere afgewezen verwijdernominatie werd de pagina, in reactie op de eerste toevoegingen aan het dossier, op 8 mei opnieuw genomineerd voor verwijdering door RJB. Met de vermelding "Lasterpagina die stukken compleet uit de context haalt. Hier is de persoonlijke ruimte niet voor bedoeld", werd dit verzoek wel gehonoreerd. In reactie op de verwijdering maakte The Banner een pagina aan onder dezelfde titel waarin hij zijn ongenoegen uitte over de verwijdering van het dossier.

De Arbitragecommissie merkt op dat er ruime vrijheden zijn betreffende de invulling van de eigen gebruikersruimte van een geregistreerde gebruiker, maar dat deze niet ongelimiteerd zijn. De persoonlijke belangen van andere gebruikers en de algemene werksfeer op Wikipedia dienen in ieder geval gerespecteerd te worden. Het aanleggen van dossiers inzake medegebruikers draagt naar de mening van de Arbitragecommissie niet op een positieve manier bij aan deze werksfeer. De openheid die The Banner zegt na te streven ([60]), weegt niet op tegen deze nadelige gevolgen. Een dergelijk dossier kan eenvoudig offline worden aangemaakt, waarbij ten behoeve van transparantie volstaan kan worden met de vermelding dat een dergelijk dossier in ontwikkeling is, zonder dat de gebruiker in kwestie verder in diskrediet wordt gebracht dan strikt noodzakelijk.

Het staat The Banner uiteraard vrij om zijn ongenoegen te uiten over de verwijdering van de pagina. Hierbij dient hij echter wel de algemene werksfeer te respecteren en het veroorzaken van verdere onrust te voorkomen. Te meer (maar niet uitsluitend) omdat tegen hem een uitspraak loopt, dewelke bepaalt dat hij beleefd, zakelijk en inhoudelijk dient om te gaan met anderen. De Arbitragecommissie is van mening dat hij deze met de aanmaak van de nieuwe pagina heeft overtreden. Hierbij wenst de Arbitragecommissie te benadrukken dat zij in de uitspraak op basis waarvan The Banner geblokkeerd is, ook vermeldt dat The Banner zelf de verantwoordelijkheid draagt wanneer hij de grenzen van de uitspraak opzoekt, en de moderatoren verzocht strikt toe te zien op naleving van de uitspraak. Deze tekst was ook ter inzage beschikbaar voor The Banner, zodat aannemelijk geacht mag worden dat The Banner op de hoogte was van dit verzoek. Hij had dus kunnen weten dat de uitspraak strikt gehandhaafd zou worden, aangezien de moderatoren eraan gehouden zijn uitspraken van de Arbitragecommissie uit te voeren.5.12

De Arbitragecommissie, 14 mei 2014 10:45 (CEST)