Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

  1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
  2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Maiella vs De Wikischim 2


De reguliere overlegpagina Overleg:Nikolaus Harnoncourt is door De Wikischim betrokken in het door hem ingediende verzoek bij uw commissie. Op deze overlegpagina heeft hij in principe niks te zoeken!

Op deze overlegpagina lees ik:

== Curieus muziekinstrument ==
(...)
Het doel van een infobox is om veel info te presenteren in een kleine ruimte, dus per definitie beknopt geformuleerd. – Maiella (overleg) 15 mei 2016 12:45 (CEST)
Ja, maar dat heeft verder niets te maken de kwestie hier. Dat een komma in infoboxen te prefereren zou zijn boven en is enkel en alleen een 'Maiella-regel' die blijkbaar per se doorgevoerd moet worden (net zoals het willekeurig ontlinken, het overal "vernederlandsen" van de wikisyntax terwijl dat geen enkel concreet nut heeft e.d.). De Wikischim (overleg) 17 mei 2016 13:50 (CEST)
Ik kan niet inzien wat het "net zoals..." bijdraagt aan deze discussie. – Maiella (overleg) 17 mei 2016 14:09 (CEST)
Het gaat om jouw bewerkingsgedrag als geheel. De Wikischim (overleg) 17 mei 2016 14:14 (CEST)

Ik vraag uw aandacht voor de twee bijdragen van De Wikischim aan deze discussie.

Ik constateer dat een conflict dat bij uw commissie aanhangig is, wordt geëxporteerd naar reguliere overlegpagina's. Gaarne verzoek ik u:

  • om principieel vast te stellen dat een dergelijke gang van zaken niet wenselijk is,
  • om een gepaste sanctie,
  • om te zorgen dat dit nooit meer zal gebeuren,
  • om een verbod aan De Wikischim om mijn overlegpagina ooit nog te betreden, evenals overlegpagina's waar hij nog niet aan de discussie heeft deelgenomen als ik aldaar een bijdrage heb geplaatst.

Ik heb geen bezwaar tegen het combineren van dit verzoek met andere bij uw commissie ingediende verzoeken onder een zakelijke naam.

Meest vriendelijke groet en bij voorbaat dank. – Maiella (overleg) 17 mei 2016 15:51 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij dit in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 17 mei 2016 16:03 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten de ingediende zaken Omstreden editpatroon Maiella, Maiella vs De Wikischim en Maiella vs De Wikischim 2 aan te nemen en in onderlinge samenhang te behandelen.

De Arbitragecommissie, 20 mei 2016 03:52 (CEST)

Om verdere escalatie tijdens de behandeling van deze zaken te voorkomen, doet de Arbitragecommissie de volgende

Tussentijdse uitspraak

Het is - gedurende de behandeling van de arbitragezaken - zowel De Wikischim als Maiella verboden om enige bijdrage te doen op een overlegpagina waar de ander minder dan twee weken geleden heeft bijgedragen. Ook is het beiden verboden om elkaars gebruikersnaam te noemen of te indiceren bij het bijdragen op de Nederlandse Wikipedia.

Bij overtreding van deze tussentijdse uitspraak krijgt de overtreder een blokkade voor de duur van drie dagen.

De enige uitzonderingen hierop gelden voor de OP's behorende bij hun lopende zaken en voor bijdragen op elkaars OP, maar die laatste bijdragen worden uitsluitend toegestaan zolang en voor zover ze op een positieve manier gericht zijn op het onderling oplossen van de conflicten. Ook hier mogen de moderatoren een blokkade voor drie dagen opleggen, tenzij de bijdrage een langere blokkade rechtvaardigt.

De Arbitragecommissie, 20 mei 2016 03:52 (CEST)

Maiella vs De Wikischim


Op de overlegpagina van DeWikschim las ik (thans in het archief, dwz. sinds 24 april 18:00 uur):

== Dubbele links ==
Hallo De Wikischim, zou jij op de bewerkingsgeschiedenis van de overlegpagina van Maiella (Omstreden editpatroon) willen kijken. Dit noemen ze 'iemand de mond dood snoeren' (=iemand verbieden iets te zeggen/tot zwijgen brengen). Weer zo'n reactie alsof deze persoon het alleenrecht heeft over Wikipedia. Groet, Bismarck Peters01 22 apr 2016 23:19 (CEST)
Dag Bismarck, ik had het wel gezien maar ik mag zelf geen andere geregistreerde bewerkers terugdraaien. Jij mag je eigen bewerking wmb gewoon terugzetten. Het is natuurlijk onzin dat Maiella dat maar eigenmachtig wegmoffelt naar het Achterkamertje. De Wikischim (overleg) 22 apr 2016 23:25 (CEST)
Dat is een heel slecht advies. Een persoonlijke aanval hoort in het achterkamertje thuis. – Maiella (overleg) 22 apr 2016 23:28 (CEST)
Iets hoort niet weggemoffeld te worden als het rechtstreeks betrekking heeft op de betreffende casus, en dat lijkt me hier beslist het geval. Dus Bismarcxk kan dit gewoon terugzetten, ik vind het zelfs erg gewenst. (Heb jij mazzel dat de Arbcom mij onlangs heeft verboden andere gebruikers te reverten, anders had ik die bijdrage nu allang herplaatst.) De Wikischim (overleg) 22 apr 2016 23:31 (CEST)
Dat overleg staat op meer volglijsten, van collega's dat ook allemaal zien passeren.
De bijdrage van Peters01 staat nu in wikipedia:Achterkamertje. Het staat eenieder vrij om aldaar te reageren en verder te discussiëren. – Maiella (overleg) 22 apr 2016 23:41 (CEST)

De twee bijdragen van DeWikischim in dit overleg wil ik thans aan de orde stellen. DeWikischim is een gebruiker met een lange ervaring alhier die van toeten en blazen weet. Het is een grote fout om een andere gebruiker te adviseren tot een revert waarmee een persoonlijke aanval opnieuw wordt geactiveerd. Zulks is ook gebeurd (22 april, 22:50 uur), en onmiddellijk daarna door een andere gebruiker ongedaan gemaakt (22:52 uur), met als bewerkingssamenvatting: [(→‎Dwangneurose of dementie?: dit hoort helemaal nergens thuis, het is eigenlijk een pa waarvoor regelmatig een blok wordt gegeven)].

Het is een vreemde situatie dat een gebruiker die krachtens een of meer uitspraken van uw commissie zelf geen revert mag doen, intussen wel doodleuk een mederedacteur tot een revert adviseert.

Ik moet erkennen dat ik in deze kwestie geen overleg heb gepleegd met DeWikischim, behoudens het overleg hierboven getoond: [Dat is een heel slecht advies.], deze constatering heeft hem tijdig bereikt. Nadat zo'n slecht advies door geadresseerde is opgevolgd valt er verder weinig te overleggen: het kwaad is geschied. Wederpartij heeft de kans voorbij laten gaan om conform artikel 5.2. ter zake te overleggen.

Gaarne verzoek ik uw commissie om een gepaste sanctie in deze kwestie. En zoiets mag in de toekomst nooit meer plaatsvinden, uiteraard.

Ik heb belang bij dit verzoek, omdat ik (voor een tegen-eis) niet afhankelijk wil zijn van het al of niet in behandeling nemen van het verzoek dat De Wikischim recent bij uw commissie heeft ingediend.

Ik heb geen bezwaar tegen het samenvoegen van deze kwestie onder een zakelijke naam, bijvoorbeeld: [De Wikischim vs Maiella] of andersom [Maiella vs De Wikischim].

Meest vriendelijke groet en bij voorbaat dank. – Maiella (overleg) 3 mei 2016 03:56 (CEST)
Laatste update: – Maiella (overleg) 11 mei 2016 22:09 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij dit in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 13 mei 2016 19:17 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten de ingediende zaken Omstreden editpatroon Maiella, Maiella vs De Wikischim en Maiella vs De Wikischim 2 aan te nemen en in onderlinge samenhang te behandelen.

De Arbitragecommissie, 20 mei 2016 03:51 (CEST)

Om verdere escalatie tijdens de behandeling van deze zaken te voorkomen, doet de Arbitragecommissie de volgende

Tussentijdse uitspraak

Het is - gedurende de behandeling van de arbitragezaken - zowel De Wikischim als Maiella verboden om enige bijdrage te doen op een overlegpagina waar de ander minder dan twee weken geleden heeft bijgedragen. Ook is het beiden verboden om elkaars gebruikersnaam te noemen of te indiceren bij het bijdragen op de Nederlandse Wikipedia.

Bij overtreding van deze tussentijdse uitspraak krijgt de overtreder een blokkade voor de duur van drie dagen.

De enige uitzonderingen hierop gelden voor de OP's behorende bij hun lopende zaken en voor bijdragen op elkaars OP, maar die laatste bijdragen worden uitsluitend toegestaan zolang en voor zover ze op een positieve manier gericht zijn op het onderling oplossen van de conflicten. Ook hier mogen de moderatoren een blokkade voor drie dagen opleggen, tenzij de bijdrage een langere blokkade rechtvaardigt.

De Arbitragecommissie, 20 mei 2016 03:51 (CEST)

Omstreden editpatroon Maiella


Graag wil ik een aantal aspecten van het bewerkingsgedrag van gebruiker:Maiella ter nadere beoordeling aan de Arbcom voorleggen zodat zij kan beoordelen of een beperkende maatregel met betrekking tot zijn edits gepast is. Het gaat heel globaal om het doen allerlei soorten – vaak kleine, maar soms ook meer ingrijpende – bewerkingen in de hoofdnaamruimte die veelal onder BTNI of eigengereid handelen vallen en daardoor irritatie oproepen, naast anderszins merkwaardige aanpassingen zoals het naar eigen willekeur wijzigen van overlegbijdragen van anderen of door anderen aangemaakte overlegkopjes (zie het laatste punt hieronder). Op vragen/opmerkingen hierover reageert Maiella vaak ontwijkend en vaak gaat hij ook daarna nog gewoon met dezelfde soort wijzigingen. Andere gebruikers die hieronder bij naam worden genoemd zijn uiteraard van harte uitgenodigd om ook hun mening te geven. Mocht ik hieronder iets niet helemaal goed/onvolledig/ongenuanceerd e.d. voorstellen, dan zijn suggesties/verbeteringen uiteraard welkom.

Het betwiste editgedragspatroon van Maeilla omvat iets concreter de volgende zaken:

In Maiella's overlegstijl valt ten slotte op te merken dat hij discussies over zijn bewerkingsgedrag soms probeert af te kappen met gezochte argumenten.

Misschien is het een mogelijkheid dat het verdere verloop van het huidige overleg op Maiella's OP nog even worden afgewacht alvorens wordt besloten om deze zaak al dan niet aan te nemen, wellicht in iets aangepaste vorm. Dat vind ik verder prima. De Wikischim (overleg) 19 apr 2016 10:51 (CEST)

(Voetnoot: sorry dat ik het bovenstaande voortdurend blijf herschrijven, maar het betreft zoals neem ik aan wel duidelijk is een vrij ingewikkeld bewerkingspatroon dat ik zo bondig mogelijk in kaart probeer te brengen.)

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. 19 apr 2016 10:56 (CEST)
De Arbitragecommissie constateert dat de status van dit verzoek sinds 19 april onduidelijk is, het overleg op verschillende pagina's blijft immers voortduren. De Arbitragecommissie legt bij deze een maximum termijn aan dit conditioneel ingediende verzoek: indien er geen duidelijkheid over de officiële status van dit verzoek wordt gegeven voor 19 mei 2016, zal de Arbitragecommissie dit verzoek afwijzen. De Arbitragecommissie, 10 mei 2016 23:21 (CEST)
Reactie van indiener: zie mijn opmerking. Ik constateer dat de strekking van de initiële slotzin van dit verzoek niet helemaal zoals bedoeld is overgekomen. De Wikischim (overleg) 13 mei 2016 09:39 (CEST)

:::Inmiddels is het 19 mei 2016, maar het is mij eigenlijk totaal niet duidelijk wat er wordt bedoeld met ...indien er geen duidelijkheid over de officiële status van dit verzoek wordt gegeven. Wat voor "officiële status" zou ik of iemand anders hierover moeten geven? Dit is sinds de dag van indiening (19 april dus) in principe bedoeld als standaard verzoek tot arbitrage. De Wikischim (overleg) 19 mei 2016 11:47 (CEST)

Je moet effe goed lezen: tot 19 mei. Dus de situatie is nu duidelijk, en de arbitragecommissie wordt enige tijd gegund om tot een beslissing ter zake te komen. – Maiella (overleg) 19 mei 2016 11:53 (CEST)
Misschien lees ik dan ook niet goed, maar ik zie toch echt staan dat de Arbitragecommissie vóór 19 mei duidelijkheid wenste. Dat was gisteren, dus is het nu aan dw Arbitragecommissie om te laten weten of ze vindt dat er duidelijkheid verschaft is. Waar die onduidelijkheid uut bestond weten we trouwens niet zeker (we namen maar aan dat het die laatste opmerking van De Wikischim betrof). De Arbitragecommissie was daar nogal onduidelijk over. Het vervelende is dat de Arbitragecommissie dat nadien ook niet wenste te verduidelijken, zelfs nadat hier openlijk over werd gespeculeerd, zodat nu theoretisch afwijzing dreigt zonder mogelijkheid om alsnog die duidelijkheid te verschaffen (afgaande op de bewoordingen van de Arbitragecommissie). EvilFreD (overleg) 19 mei 2016 12:38 (CEST)
En als in zo'n moeilijke zaak – dat het allemaal heel moeilijk is, dat heb ik intussen wel begrepen – een datum wordt genoemd, dan moet je vooral niet verwachten dat voordien al een beslissing naar buiten komt. Het is moeilijk, dus het kost tijd. – Maiella (overleg) 19 mei 2016 14:45 (CEST)
De Arbitragecommissie had inderdaad moeite met de bedoeling van de zin Misschien is het een mogelijkheid dat het verdere verloop van het huidige overleg op Maiella's OP nog even worden afgewacht alvorens wordt besloten om deze zaak al dan niet aan te nemen, wellicht in iets aangepaste vorm.. De bedoeling van De Wikischim is ons inmiddels duidelijk. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 20 mei 2016 03:55 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten de ingediende zaken Omstreden editpatroon Maiella, Maiella vs De Wikischim en Maiella vs De Wikischim 2 aan te nemen en in onderlinge samenhang te behandelen.

De Arbitragecommissie, 20 mei 2016 03:55 (CEST)

Om verdere escalatie tijdens de behandeling van deze zaken te voorkomen, doet de Arbitragecommissie de volgende

Tussentijdse uitspraak

Het is - gedurende de behandeling van de arbitragezaken - zowel De Wikischim als Maiella verboden om enige bijdrage te doen op een overlegpagina waar de ander minder dan twee weken geleden heeft bijgedragen. Ook is het beiden verboden om elkaars gebruikersnaam te noemen of te indiceren bij het bijdragen op de Nederlandse Wikipedia.

Bij overtreding van deze tussentijdse uitspraak krijgt de overtreder een blokkade voor de duur van drie dagen.

De enige uitzonderingen hierop gelden voor de OP's behorende bij hun lopende zaken en voor bijdragen op elkaars OP, maar die laatste bijdragen worden uitsluitend toegestaan zolang en voor zover ze op een positieve manier gericht zijn op het onderling oplossen van de conflicten. Ook hier mogen de moderatoren een blokkade voor drie dagen opleggen, tenzij de bijdrage een langere blokkade rechtvaardigt.

De Arbitragecommissie, 20 mei 2016 03:55 (CEST)

Blokkade RallyKat


De Arbitragecommissie heeft op 13 mei 2016 om 10:56 (CEST) van RallyKat per email het volgende verzoek ontvangen:

"Geachte arbitragecommissie. Hierbij maak ik bezwaar tegen de ban door MoiraMoira. MoiraMoira denkt dat ik een sokpop ben van een LTA(GridKiller) terwijl dat helemaal niet zo is. Ze heeft mij ot geblokt en ze heeft ook mijn talkpage gelockt waardoor ik niet kan overleggen over de blokkade. . . Hierbij verzoek ik om deblokkade voor het account RallyKat.

Met vriendelijke groet.

RallyKat.

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak aan te nemen. 14 mei 2016 18:55 (CEST)

Arbcomuitspraak W(w)ikix


Zou de arbcomcommissie nu eens wel wat willen doen aan de arbcomuitspraak over mij? Voor het minste geringste krijg ik lange blokkades en wel omdat ik zo'n verschrikkelijke problematische gebruiker zou zijn dat het blijkbaar nodig is om mij op een hele harde wijze aan te pakken. Dit duurt nu al zes jaar en ik ben zo'n beetje record geblokkeerde gebruiker geworden, onder meer door een blokkade van een jaar die ik in 2011 heb gekregen en zie ook mijn blokkeerlogboek voor de oplopende blokkades die ik het afgelopen jaar heb gekregen. Kijk eens goed naar de kwestie en vraag je af of het gerechtvaardigd of redelijk is om zo met mij om te gaan. Wwikix (overleg) 6 mei 2016 11:35 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek aan te nemen. 14 mei 2016 10:49 (CEST)

Deblokkade Graaf Statler II


De Arbitragecommissie heeft op 9 mei 2016 om 15:39 (CEST) van Graaf Statler per email het volgende verzoek ontvangen:

"Geachte commissie,

Ik verzoek om opheffing van de aan mij opgelegde OT blokkade door Natuur12. Deze blokkade is, terecht al opgemerkt door verschillende gebruikers op het regblok, niet regelementair opgelegd, op geen manier in overeenstemming met de richtlijnen, en dient dus per onmiddellijk vernietigd te worden.

Hoogachtend, Graaf Statler"

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak aan te nemen. 10 mei 2016 21:54 (CEST)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Fairlight CMI


Persoon (Toth) blijft mijn veranderingen deleten. Hij stelt dat ik een subjectieve mening weergeef. Ik heb de regel waar de persoon over valt aangepast. Wederom wordt de aangepaste versie gedelete. Naast de regel waar de persoon over viel, delete hij al mijn aanpassingen, zoals toevoeging over lichtpen. Ik ben een langjarige synthesizer en studio specialist, met zéér veel ervaring. Ik bezit zelf een Fairlight CMI sinds 1995 en weet waar ik over praat cq schrijf. De persoon die mijn inbreng delete is volgens mij gewoon aan het "zieken" voor zijn adrenaline-kick. Ik ken dit verschijnsel uit de periode dat ik IRC-fan was en scripts ontwikkelde. Ik zou het waarderen als hier eens naar gekeken wordt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Twosocks1970 (overleg · bijdragen)

  • De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van deze zaak. Zij zal zo spoedig mogelijk reageren.
De Arbitragecommissie, 17 mei 2016 16:11 (CEST)
  • De Arbitragecommissie heeft besloten uw verzoek niet aan te nemen. Zoals al door Robotje op uw overlegpagina gemeld, voldoet u niet aan de eisen voor het indienen van een verzoek bij de Arbitragecommissie.
De Arbitragecommissie 19 mei 2016 19 mei 2016 00:32 (CEST)

Deblokkade Aymane merroun


De Arbitragecommissie heeft op 3 april 2016 van Aymane merroun het volgende mailtje ontvangen:

Hallo, ik wil graag gedeblokkeerd worden op Wikipedia wegens sokpoperij, ik zal het ook niet meer doen? ~~~~Gebruiker: Aymane Merroun

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. 13 apr 2016 12:51 (CEST)

Afwijzing

Op het moment van indienen van het verzoek stond gebruik van de ontsnappingsclausule nog open. Omdat die mogelijkheid nog open stond, heeft de Arbitragecommissie het verzoek niet direct in behandeling genomen. De Arbitragecommissie constateert dat na het binnenkomen van het verzoek zich nog diverse ontwikkelingen hebben voorgedaan. Zij is van mening dat de blokkade van Aymane merroun op RegBlok afdoende is besproken en met verstand en inachtneming van de regels is afgehandeld. Derhalve ziet zij voor zichzelf geen rol in deze kwestie weggelegd en heeft de commissie besloten deze zaak niet aan te nemen.

Met vriendelijke groet, de Arbitragecommissie, 11 mei 2016 16:32 (CEST)

Blokkade Bambara123


Op 8 april 2016 is Bambara123 geblokkeerd omdat hij herhaaldelijk gelijke dan wel gelijkende bijdragen leverde aan het artikel Moskee. Diezelfde dag ontving de Arbitragecommissie een verzoek tot deblokkade van deze gebruiker.

De Arbitragecommissie zal dit verzoek niet behandelen, omdat het niet voldoet aan de vereisten van het reglement van de Arbitragecommissie: Bambara123 is een recent aangemaakt account met beduidend minder dan 100 bijdragen. Daarnaast gaat het om een blokkade van niet meer dan drie dagen.

De Arbitragecommissie, 17 apr 2016 20:52 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Deblokkade Wwikix


Geachte arbitragecommissie, op 12 februari 2016 is Wwikix geblokkeerd door CaAl vanwege deze bewerking op 10 februari. CaAl blokkeerde Wwikix omdat het een overtreding zou zijn van de zaak Wwikix voor een 'vergrijp' die Wwikix pleegde nadat hij deze bewerking op 3 juli 2015 had gedaan, en daar een bezwaar op gekomen was van Iooryz. Dit bezwaar van Iooryz is echter gebaseerd op bewerkingen op de volgorde op doorverwijspagina's wijzigen, zoals Iooryz dit verzoek ook zelf genoemd heeft. Nergens in de daaropvolgende discussie wordt iets gezegd over (ongeveer) hetzelfde doen op andere pagina's. Dit eerste verzoek van Iooryz is dus alleen gebaseerd op de volgorde veranderen op doorverwijspagina's. Aangezien de bewerking waar Wwikix nu voor is geblokkeerd gedaan is op een 'gewone' pagina (New York (stad)), had Wwikix niet geblokkeerd mogen worden om die reden (ook al is de bewerking ongeveer hetzelfde). Vandaar mijn verzoek om Wwikix per direct te deblokkeren (en zijn reeds 'uitgezeten straf' in de toekomst af te trekken van een eventuele volgende blokkade). Vriendelijke groet, Goudsbloem (overleg) 31 mrt 2016 20:31 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
1 apr 2016 11:21 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft Wwikix op de overlegpagina van deze gebruiker gevraagd of zhij behandeling van dit verzoek op prijs stelt. De Arbitragecommissie verneemt graag binnen vijf dagen de mening van geblokkeerde.
5 apr 2016 22:31 (CEST)
Op 6 april 2016 om 13:47 (CEST) heeft de Arbitragecommissie een instemmende reactie van Wwikix ontvangen. De Arbitragecommissie neemt dit mee bij de verdere behandeling. 6 apr 2016 14:21 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. 12 apr 2016 22:22 (CEST)

Uitspraak

Gebruiker Wwikix werd op 12 februari j.l. door moderator CaAl geblokkeerd met als reden overtreding van de uitspraak van 4 maart 2010. Dit gebeurde naar aanleiding van het verzoek van gebruiker Iooryz op de Regblok pagina. Gebruiker Goudsbloem, met instemming van gebruiker Wwikix zelf, maakt nu bezwaar tegen deze blokkade, omdat het bezwaar van Iooryz expliciet het veranderen van de volgorde op doorverwijspagina's betrof, terwijl de gewraakte bewerking op de pagina New York (stad) gebeurde, niet een doorverwijspagina, door de volgorde van punten onder het kopje "Zie ook" te wijzigen.

De uitspraak op basis waarvan deze blokkade uitgevoerd werd, spreekt van een bezwaar tegen een bepaalde soort bewerking. De moderator, en nu ook de arbitragecommissie, dient een afweging te maken wanneer twee bewerkingen vallen onder de noemer soortgelijk. De verschillen tussen beide bewerkingen zijn duidelijk, er wordt op twee verschillende type pagina's bewerkt. Er zijn echter ook overeenkomsten, zo heeft de wijziging zelf betrekking op de volgorde van korte lijsten met gelinkte namen. Moderator CaAl heeft in dit geval duidelijk de keuze voor soortgelijk gemaakt. De arbitragecommissie oordeelt na ampel beraad dat zij de afweging van CaAl in dit geval niet kan volgen, de verschillen wegen voor haar zwaarder dan de overeenkomsten om van soortgelijk te kunnen spreken.

De arbitragecommissie neemt dan ook als maatregel dat de blokkade van Wwikix onmiddellijk beëindigd dient te worden.

Gebruiker Goudsbloem stelt dat de reeds uitgezeten dagen van de blokkade in mindering gebracht dienen te worden bij een mogelijke volgende straf. De arbitragecommissie kent deze compensatie niet toe, de geblokkeerde dagen zijn een logisch gevolg van de wijze waarop maatregelen van de arbitragecommissie en het beroep daartegen worden uitgevoerd en waren derhalve onvermijdelijk.

Voor de duur van een eventuele volgende blokkade dient deze blokkade als niet gegeven beschouwd te worden.

De Arbitragecommissie, 29 apr 2016 12:28 (CEST)

Rwbest vs. moderatoren


Geachte commissie,

ik verzoek arbitrage in mijn conflict met moderatoren, met name CaAl, Natuur12 en Ciell, over mijn artikel dat nu staat nu op Gebruiker:Rwbest/Wereldenergievoorziening

De discussie over dit artikel en de motivatie om het niet op te nemen in de Wikipedia staat op WP:TERUG#Wereldenergievoorziening en Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/Terugplaatsen/Archief/2015_10#Wereldenergievoorziening

Gezien de lange geschiedenis van dit conflict lijkt het mij niet realistisch om nog te proberen er met de moderatoren zelf uit te komen.

Ik vraag de commissie niet om de inhoud van het artikel te beoordelen. Het is mij bekend dat ze dat niet doet.

Ik vraag de commissie de motivatie van herhaaldelijk niet terugplaatsen te beoordelen. Die motivatie is onvoldoende, soms onzinnig. Het niet terugpaatsen is daarom onterecht.

Het artikel voldoet aan de voorwaarden (neutraliteit en verifieerbaarheid) voor plaatsing in Wikipedia, maar de moderatoren vinden het ongeschikt. Ik heb herhaaldelijk verzocht om inhoudelijke deskundige argumenten voor dat oordeel zodat ik het kan aanpassen, maar die geven ze niet.

Natuur12 stelt, en CaAl verwijt mij in ruwe bewoording (schijt), dat ik mij niets aantrek van hun argumenten, maar dat is onzin. Ik zou best aan hun bezwaren tegemoet willen komen, maar ze zijn niet inhoudelijk deskundig dus ik kan er niets mee.

Het oordeel van Ciell over de eerdere versie was "een opsomming van feitjes die een gezamelijke noemer hebben. Er is geen beschrijving van deze feiten". Dat oordeel was 4 maanden geleden niet juist en nu zeker niet. Er zit een duidelijke lijn in het artikel over de energievoorziening: productie - conversie en transport - eindgebruik. Deze processen werden toen al - en nu nog duidelijker - beschreven, met verwijzing naar bestaande artikelen om duplicering te voorkomen. De moderator heeft het niet goed gelezen of niet begrepen waardoor hij die lijn en samenhang niet zag. Zijn oordeel is niet inhoudelijk deskundig.

Het lemma World energy consumption op de engelstalige Wikipedia kan houvast bieden voor een andere opzet, stelde Natuur12. Dat artikel heeft een goede inleiding maar is verder rommelig. De aanbeveling van Natuur12 was vreemd gezien de vele kritiek op de Talk page, waaronder de Overall revision of article Suggestion.

EvilFreD heeft het gevoel dat ik op Wikipedia actief ben vanuit de intentie om te sensibiliseren, in plaats van om te informeren. Onzin, mijn intentie is beknopt te beschrijven hoe de energievoorziening functioneert.

Ik kan zo nog doorgaan maar ik houd het kort. De moderatoren vinden het artikel ongeschikt voor Wikipedia, maar ze onderbouwen dat oordeel niet met inhoudelijke deskundige argumenten. Met willekeur als gevolg.

Hun oordeel is gelogenstraft door de acceptatie in vertaling Worldwide energy supply in de engelstalige Wikipedia. (Ik had daar meer bezwaar verwacht gezien er al veel over energievoorziening staat, maar ze zijn redelijk.)

Het nederlandse artikel staat al maanden bovenaan de lijst die Google levert op de zoekterm Wereldenergievoorziening. Dat toont wel de relevantie van het artikel. Op Wikipedia zou het echt niet misstaan!

Vriendelijke groet, Rwbest (overleg) 17 mrt 2016 09:47 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of ze het in behandeling zal nemen. De Arbitragecommissie, 18 mrt 2016 03:06 (CET)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft na beraad besloten dit verzoek in behandeling te nemen. De Commissie wil benadrukken dat ze niet bevoegd is de inhoud van Wikipedia te beoordelen.Art. 1.4 Daaronder vallen ook beslissingen over het verwijderen of behouden van pagina's in de hoofdnaamruimte. De Commissie zal alleen onderzoeken of in deze zaak sprake is van een conflict, en zo ja of ze daar een oplossing voor kan bieden.

De Arbitragecommissie, 30 mrt 2016 21:39 (CEST)


Analyse

Zoals eerder aangegeven is de Arbitragecommissie niet bevoegd om zich uit te spreken over de inhoud van de encyclopedie.Art. 1.4 In deze uitspraak beoordeelt zij daarom alleen de processen die aan het verzoek zijn vooraf gegaan, inclusief de opstelling van individuele gebruikers daarin. De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van de discussies rond het onderwerp Wereldenergievoorziening, zoals op TBP 29 sep 2015, TBP 2 okt 2015, WP:Terug okt 2015 en WP:Terug mrt 2016. De processen zijn doorlopen zoals de staande praktijk is op Wikipedia, in overeenstemming met de geldende regels. Daarbij komen de partijen niet veel nader tot elkaar, en vallen dientengevolge gaandeweg wat hardere woorden, maar nergens van een kaliber dat ingrijpen van de Arbitragecommissie vereist. De Commissie vindt dat onvoldoende sprake is van een persoonlijk conflict tussen één of meer van de betrokken moderatoren en de indiener van dit verzoek om verdere arbitrage noodzakelijk te maken. Het is duidelijk dat de uitkomst van de processen de klager niet welgevallig is, maar aangezien ze correct zijn doorlopen, zal hij zich er bij moeten neerleggen. Wel wil de Commissie de moderatoren op het hart drukken altijd kalmte en een milde toon te bewaren, opdat zaken niet verder escaleren.

Op drie plaatsen in het verzoek wordt gesproken van "inhoudelijke deskundigheid". Wikipedia is een encyclopedie die door soms relatieve amateurs wordt samengesteld, voor lezers met een gemiddelde algemene ontwikkeling. Van de gebruikers mag onder meer deskundigheid worden verlangd op het gebied van begrijpend lezen, tekstredactie in goed Nederlands en kennis kunnen nemen van de bronnen, ook als die bijvoorbeeld in het Engels gesteld zijn. Eenieder die zich de moeite getroost kennis te nemen van de materie, wordt geacht in staat te zijn een oordeel over de inhoud van een artikel te vormen. Andere vormen van "deskundigheid" mogen niet verlangd worden, aangezien dit in strijd zou zijn met het principe van vrije bewerkbaarheid, zoals vastgelegd in de vijf zuilen.

Nadat de processen correct zijn doorlopen, kan de uitkomst zijn dat een artikel niet tot de encyclopedie wordt toegelaten. Een gebruiker kan zo'n artikel in zijn kladblok houden, om er bijvoorbeeld aan verder te werken. Het kladblok is niet bedoeld om naar de buitenwacht als onderdeel van de encyclopedie te presenteren.

Uitspraak

  • De Arbitragecommissie spreekt uit dat de processen rond Wereldenergievoorziening correct en in overeenstemming met de relevante regels zijn doorlopen. Er is nergens sprake van persoonlijke conflicten die ingrijpen van de Arbitragecommissie vereisen. Het niet herplaatsen van Wereldenergievoorziening in de huidige vorm is op correcte wijze verlopen.
  • Gebruiker Rwbest dient binnen 72 uur na publicatie van deze uitspraak bovenaan Gebruiker:Rwbest/Wereldenergievoorziening, Gebruiker:Rwbest/Wereldelektriciteitsgebruik en soortgelijke toekomstige pagina's het sjabloon {{Hoofding gebruikerskladblok}} te plaatsen. Als dat na het verstrijken van die termijn niet is gebeurd, kan elke andere gebruiker de hoofding plaatsen. Rwbest mag de sjablonen niet verwijderen tot hij daarvoor toestemming van een moderator krijgt.