Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Arbitrageverzoek Graaf Statler II

De Arbitragecommissie ontving op 11 november 2015 van Graaf Statler (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail met het verzoek een oplossing te vinden voor problemen die hij ervaart op de Nederlandse Wikipedia. Dit in vervolg op de afwijzing door de commissie op 24 juni 2015 van zijn eerdere verzoek. Na bestudering van dit nieuwe verzoek zal binnenkort bekend worden gemaakt of dit verzoek wordt aangenomen.

De Arbitragecommissie 15 nov 2015 21:39 (CET)

Samenvatting zaak

De Arbitragecommissie heeft besloten het verzoek ten dele in behandeling te nemen. Ten dele, omdat de taak van de Commissie slechts bestaat uit het behandelen van problemen rond, met en tussen geregistreerde gebruikers, zoals bezwaren tegen blokkades van geregistreerde gebruikers, conflicten, overtredingen van de richtlijnen of anderszins.art. 1.1 Over zaken die niet in dat rijtje voorkomen heeft de Commissie geen bevoegdheid en kan ze geen uitspraak doen.

Graaf Statler heeft de Commissie verwezen naar een pagina in zijn gebruikersruimte. De Commissie beschouwt deze versie van die pagina als Graaf Statlers definitieve verzoek. De Commissie kan daarnaast gaande de behandeling verdere informatie inwinnen bij Graaf Statler of andere betrokkenen.art. 5.6 Het verzoek van Graaf Statler bevat de volgende punten:

 1. Graaf Statler geeft aan last te hebben van persoonlijke aanvallen. Hij noemt daarbij de gebruikers Basvb, brimz, en troefkaart.
 2. Graaf Statler meent dat gebruikers CaAl en Chris onlangs een discussie met Josq verstoorden.
 3. Graaf Statler verzoekt de Arbitragecommissie de manier waarop moderator Robotje richtlijnen en de uitspraken van de Commissie uitvoert te onderzoeken.
 4. Graaf Statler verzoekt de Commissie te onderzoeken wat hij "verstrengeling" tussen Wikipedia en Wikimedia noemt.
 5. Graaf Statler verzoekt de Arbitragecommissie Romaine een bot af te nemen en te verbieden korte routinematige handelingen te doen.
 6. Graaf Statler geeft aan dat uit de afwezigheid van goede bronnen blijkt dat het artikel Oscar van Dillen niet-encyclopedisch is.

Het laatste punt meent de Commissie niet in behandeling te mogen nemen. De Commissie houdt zich niet bezig met het vaststellen van de inhoud van de artikelen op Wikipedia,art. 1.4 en het beoordelen van de kwaliteit van bronnen valt daaronder.

De Commissie zal in deze zaak beginnen met de overige betrokkenen te informeren en per e-mail om een reactie te vragen, om een duidelijker beeld te krijgen van de omvang en aard van de problemen.

De Arbitragecommissie, 24 nov 2015 19:51 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

De werken van Robert Prummel

Verzoek

De laatste tijd mogen de werken van Robert Prummel zich in een behoorlijke aandacht verheugen. Helaas niet om redenen van hoge kwaliteit maar vaak het andere uiterste van het spectrum. Ondanks dat men vaak beweerd dat ik Prummel probeer te beschermen, is dat niet waar. Het enige wat ik probeer is aan massale afslachting van zijn artikelen te voorkomen ten bate van de encyclopedie. Op dit moment is er een beetje een situatie dat Prummel in zijn eentje tegenover een menigte anderen staat.

Ik zou graag een aantal voorstellen willen doen om enerzijds de rust te herstellen en anderzijds de encyclopedie te steunen: 1) het opleggen van een verbod aan Robert Prummel tot het creëren van nieuwe artikelen. Dit verbod zou in stand moeten blijven tot alle ruim 4400 artikelen zijn bekeken en het groene licht hebben gekregen. (Hetzij direct door EvilFred & Paul Brussel, hetzij via WP:TBP)

2) Het formaliseren van de afspraken opgelegd aan Robert Prummel in Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar/Robert Prummel.

3) Door middel van het aanstellen van twee procesbegeleiders opstarten van een proces voor het naar de eigen werkruimte van Robert Prummel verplaatsen van artikelen die te slecht zijn om zonder opknappen in de hoofdnaamruimte te blijven staan.

4) Door middel van het aanstellen van een (derde) procesbegeleider opstarten van een proces van het door mij voorgestelde opknapwerkwijze en de werking hiervan desnoods af te dwingen. (variaties op dit thema zijn mogelijk, zoals hogere frequentie)

Naar mijn mening is doorvoering van al deze maatregelen de beste methode om de encyclopedie te beschermen en onrust te voorkomen/minimaliseren. The Banner Overleg 8 feb 2015 20:51 (CET)

Kennisname door de Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 8 feb 2015 21:54 (CET)

Aanname door de Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. De commissie zal echter eerst de reeds lopende zaken afhandelen en kan derhalve geen snelle uitspraak garanderen. Wel zal de commissie onderzoeken of het mogelijk is deze zaak geheel of gedeeltelijk samen te voegen met de zaak Nalooplijsten.

De Arbitragecommissie, 19 feb 2015 00:05 (CET)

Zaak

Op 8 februari 2015 heeft de Arbitragecommissie van The Banner het verzoek gekregen zich te buigen over de werken van Robert Prummel. In dit verzoek heeft The Banner een viertal voorstellen gedaan voor maatregelen. Daarnaast verwijst de verzoeker naar een 'Verzoek om Commentaar'-maatregel ('VoC'-maatregel) die geldt voor Robert Prummel.

De Arbitragecommissie heeft van dit verzoek kennisgenomen, en op 19 februari gemeld deze zaak aan te nemen, maar direct aangegeven de behandeling aan te willen laten sluiten op de zaak inzake de Nalooplijsten.

In de tussentijd heeft Robert Prummel op 5 augustus 2015 beroep aangetekend tegen een hem op basis van die 'VoC'-maatregel opgelegde schorsing. Op 17 augustus heeft de Arbitragecommissie dit beroep gehonoreerd en de blokkade opgeheven.

Regelgeving

Op grond van artikel 5.1 van het reglement van de Arbitragecommissie kan een gebruiker een conflict met een andere gebruiker aan de Arbitragecommissie voorleggen. De verzoeker voldoet aan de eisen en een onderlinge oplossing lijkt uitgesloten.

Op grond van artikel 1.4 kan de Arbitragecommissie geen uitspraak doen met betrekking tot de inhoud van artikelen. Artikel 1.5 stelt dat de Arbitragecommissie geen richtlijnen mag vaststellen. Verder biedt artikel 5.10 de Arbitragecommissie de mogelijkheid om iedere haar gepast ogende maatregel op te leggen.

Volgens artikel 4.3 kan de Arbitragecommissie geen besluiten nemen over zaken waarover de gemeenschap zich heeft uitgesproken, tenzij de Arbitragecommissie van mening is dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden.

De status van de 'VoC'-maatregel is minder duidelijk. Aangezien de maatregel voortvloeide uit openbaar overleg, kan ze opgevat worden als een besluit van de gemeenschap. Hier kan tegenin gebracht worden dat het initiatief tot dit overleg van één persoon (de moderator Mathonius) kwam, dat deze zelfde persoon de conclusie heeft getrokken na het consulteren van de gemeenschap en dat er geen stemming over de uitkomst gehouden is. Op grond hiervan is de Arbitragecommissie van mening dat de 'VoC'-maatregel geen gemeenschapsbesluit is als bedoeld in artikel 4.3, zodat de Arbitragecommissie niet gebonden is aan de inhoud van de 'VoC'-maatregel.
Dit laat onverlet dat de Arbitragecommissie waardering heeft voor deze poging van Mathonius om met inschakeling van de gemeenschap een oplossing te vinden in een al langer lopende zaak en de Arbitragecommissie betreurt het dat de geboden mogelijkheden niet vaker benut zijn.

Bevindingen

De Arbitragecommissie ziet dat Robert Prummel een groot aantal bewerkingen in de encyclopedie uitvoert en vele artikelen gestart is. De Arbitragecommissie ziet dat veel gebruikers Robert Prummel als een aardig en goedwillend persoon bestempelen.

Tevens ziet de Arbitragecommissie dat er al geruime tijd veel zorgen geuit worden over artikelen van de hand van Robert Prummel. Diverse gebruikers, onder wie Gouwenaar, Paul Brussel en Spraakverwarring, hebben Robert Prummel gewezen op tekortkomingen in zijn bewerkingen, zijn werkwijze en zijn bronnen. De reacties hierop van Robert Prummel waren wisselend. Een aantal zaken heeft hij goed en voortvarend opgepakt, in andere gevallen is hij een eerder verongelijkte strijd aangegaan met degenen die een helpende hand boden. Nog altijd bestaan er bij andere gebruikers zorgen over de werkwijze en het brongebruik door Robert Prummel. Niet alle gebruikers lijken nog bereid te zijn om Robert Prummel op een gepaste manier te behandelen.

Mede op grond van deze zorgen is in de herfst van 2014 de 'VoC'-maatregel besproken en uiteindelijk op 21 november door Mathonius vastgesteld. Mathonius heeft deze werkzaamheden opgepakt als lid van de gemeenschap en heeft deze maatregel niet als lid van de Arbitragecommissie opgelegd. In deze maatregel is het volgende gesteld: Robert reageert op de inhoud van kritiek op zijn bijdragen en/of lost de aangekaarte problemen op. Als hij het niet eens is met de kritiek, dan kan hij dat ook aangeven en op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige vragen om deze maatregel voor het specifieke geval buiten toepassing te verklaren. Zolang dat niet gebeurt (lees: geen reactie, geen oplossing en geen uitzondering verklaard), doet hij geen nieuwe toevoegingen in de hoofdnaamruimte, maar kan hij deze wel in zijn gebruikersnaamruimte voorbereiden. Houdt hij zich hier niet aan en doet hij dus wel nieuwe toevoegingen in de hoofdnaamruimte, dan wordt hem een blokkade opgelegd met inachtneming van de verhogingsregel, te beginnen bij een blokkade van 24 uur voor de eerste overtreding.

Sinds zijn aanmelding in maart 2005 is Robert Prummel negen keer geblokkeerd geweest, waarvan vijf keer met verwijzing naar de 'VoC'-maatregel. Hiervan heeft Robert Prummel vier blokkades geaccepteerd en de laatste blokkade met succes aangevochten. Afgezien van een lang blok (3 maanden) wegens privacyschending (vanaf 25 juni 2014) is Robert Prummel nooit langdurig geblokkeerd geweest.

De Arbitragecommissie onderschrijft dat ieders inzet voor Wikipedia vrijwillig is, en dat vrijwillig niet vrijblijvend maakt. Iedereen die bijdraagt aan Wikipedia is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn bijdragen. Waar iemand daarin steken laat vallen, is het aan de gemeenschap om te proberen de betreffende bijdrager op een positief-kritische wijze te benaderen en aan te zetten tot betere bijdragen. Dit kan met adviezen en door zelf de goede weg te wijzen of de gewenste verbeteringen aan te brengen. Zij die dit niet met een positieve insteek kunnen oppakken kunnen wellicht beter dit werk aan anderen overlaten dan met negatieve opmerkingen de motivatie van andere gebruikers teniet doen.

Overwegingen

De Arbitragecommissie ziet enerzijds een gebruiker met een grote inzet voor de hoofdnaamruimte van de encyclopedie, anderzijds een gebruiker wiens bewerkingen zorgen oproepen bij (een deel van) de gemeenschap. De Arbitragecommissie heeft van de gemeenschap de opdracht gekregen om de encyclopedie centraal te stellen bij haar werkzaamheden (artikel 1.2).

Gezien het grote oeuvre van Robert Prummel en de vele artikelen waar zorgen over geuit worden, schiet de 'VoC'-maatregel zijn doel voorbij, als deze geïnterpreteerd wordt als zou Robert Prummel geen enkele bewerking in de hoofdnaamruimte mogen doen zolang er enige vraag staat over enig artikel van zijn hand. Wel acht de Arbitragecommissie het wenselijk dat Robert Prummel zeer terughoudend is met het aanmaken van nieuwe artikelen, alsmede met het bewerken van artikelen welke hij niet eerder bewerkt heeft, in ieder geval zolang de zorgen over zijn huidige artikelen niet zijn weggenomen.

Meerdere malen is Robert Prummel aangesproken op de door hem gekozen bronnen en de manier waarop hij daarmee omgaat. Wanneer Robert Prummel onvoldoende toegang heeft tot de benodigde bronnen, zou hij gebruik kunnen maken van het fonds Financiële Ondersteuning Kleine Activiteiten. De Vereniging 'Wikimedia NL' heeft een fonds voor het ondersteunen van kleine activiteiten. Op dit fonds kunnen leden én niet-leden een beroep doen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van literatuur. Aangeschaft materiaal wordt in bruikleen ter beschikking gesteld.

Uitspraak

Op grond van het bovenstaande komt de Arbitragecommissie tot de volgende maatregelen:

 1. Robert Prummel mag geen nieuwe artikelen in de hoofdnaamruimte aanmaken. Indien een nieuw artikel nodig is voor het verbeteren van een bestaand artikel waaraan Robert Prummel voor de datum van deze uitspraak een wezenlijke bijdrage heeft geleverd, kan hij het betreffende artikel in zijn gebruikersnaamruimte voorbereiden. Na goedkeuring van het aldaar gevormde artikel door een moderator of buddy kan dit artikel verplaatst worden naar de hoofdnaamruimte. Wij raden Robert Prummel aan om vooraf aan een moderator of buddy te vragen of het nieuwe artikel nodig is en of hij dit voor het betreffende artikel mag schrijven;
 2. Robert Prummel kan ervoor kiezen om een of meer artikelen[1] over te (laten) brengen naar zijn gebruikersnaamruimte om desgewenst het artikel daar verder te bewerken. Een artikel kan slechts naar de hoofdnaamruimte gebracht worden, na voorafgaande instemming van een moderator of buddy;
 3. Indien er met betrekking tot een of meer artikelen in de hoofdnaamruimte vragen zijn gesteld aan Robert Prummel, mag Robert Prummel het betreffende artikel niet bewerken, voordat de vragen tot tevredenheid beantwoord zijn. Wel mag hij het artikel[1] uit de hoofdnaamruimte terugtrekken. De vragen dienen gesteld te worden op de overlegpagina van Robert Prummel, dan wel dient er op zijn overlegpagina een melding gemaakt te worden dat er vragen zijn gesteld op de overlegpagina van het betreffende artikel, met vermelding van een link naar de betreffende sectie op de overlegpagina;
 4. Tevens mag Robert Prummel een moderator vragen om de beperking van de hiervoor genoemde maatregel voor een of meer vragen ten aanzien van een specifiek artikel op te heffen. Deze opheffing geschiedt indien de moderator de vra(a)g(en) onvoldoende relevant acht en met vermelding van de betreffende vra(a)g(en);
 5. Robert Prummel mag geen bewerkingen uitvoeren op artikelen in de hoofdnaamruimte waaraan hij niet reeds heeft bijgedragen voordat deze uitspraak is gepubliceerd. Het is hem wel toegestaan om deel te nemen aan besprekingen op de overlegpagina van dergelijke artikelen en om daar voorstellen tot aanpassing te doen.

Bij overtreding van deze maatregelen volgt een blokkade, beginnend bij een blok van 24 uur. De blokkerend moderator mag de verhogingsregel toepassen. Een blok op grond van deze uitspraak zal niet voor langer dan 1 maand opgelegd worden;

 1. Als de door Robert Prummel gewenste buddy geen moderator is, dient de buddy voordat deze het in maatregel 1. genoemde recht mag uitoefenen door de Arbitragecommissie in deze functie aangesteld te zijn. Deze aanstelling geldt voor de periode dat maatregel 1 van kracht is of totdat de Arbitragecommissie de buddy, al dan niet op eigen verzoek, van zijn taak ontheft.

Daarnaast geeft de Arbitragecommissie een aantal adviezen:

 1. De Arbitragecommissie raadt Robert Prummel aan een buddy of coach te zoeken. Daarbij denkt de commissie in ieder geval aan iemand met verstand van de door Robert Prummel beoogde onderwerpen. Eventueel kan hij een tweede buddy zoeken, bijvoorbeeld om hem te adviseren over de technische uitvoering van wijzigingen;
 2. De Arbitragecommissie roept ter zake deskundige leden van de gemeenschap op om suggesties te doen voor (standaard)werken die door Robert Prummel gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van de bedoelde artikelen. Indien Robert Prummel niet op andere wijze over deze werken kan beschikken, kan hij voor de aanschaf hiervan in redelijkheid een beroep doen op de FOKA-regeling. Robert Prummel dient zelf afspraken te maken met de Vereniging Wikimedia NL over de vergoeding, over de tijdsduur gedurende welke het materiaal tot zijn beschikking staat en over de wijze waarop hij het materiaal daarna aan de Vereniging ter hand stelt;
 3. De Arbitragecommissie roept de overige leden van de gemeenschap op om geen discussies met Robert Prummel aan te gaan, tenzij zij de intentie hebben om met hem zorg te dragen voor het verbeteren van een of meer van de artikelen. Het starten van een discussie om je daarna terug te trekken vraagt veel energie van anderen en is niet in het belang van de encyclopedie.

De maatregelen genoemd onder 1., 3. en 5. komen te vervallen als alle in de hoofdnaamruimte beschikbare artikelen van de hand van Robert Prummel voldoen aan de wensen van de gemeenschap met betrekking tot deze artikelen. Dit wordt aangegeven op de betreffende nalooplijst.

Ten aanzien van de nalooplijst zelf neemt de Arbitragecommissie op dit moment geen besluit. Zij komt hierop terug nadat Josq de uitkomst van de hem verzochte werkzaamheden in het kader van de zaak rondom de nalooplijsten heeft teruggekoppeld naar de Arbitragecommissie.

De Arbitragecommissie, 15 okt 2015 23:48 (CEST)


Nalooplijsten


Geachte Arbitragecommissie,

De bijdragen van sommige gebruikers blijken na onderzoek zodanig doortrokken te zijn van auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen, dat er binnen de gemeenschap consensus ontstaat dat alle artikelen van zo'n gebruiker gecontroleerd zouden moeten worden. In zulke gevallen heeft men nalooplijsten gemaakt. Bij betrekkelijk kleine hoeveelheden artikelen lijkt dit vrij goed te werken, zie Gebruiker:Gouwenaar/Nalooplijst Webnetprof en Gebruiker:EvilFreD/Nalooplijst Knowle. In de gevallen van gebruiker:Februari en gebruiker:Menke zijn de aantallen artikelen dermate groot dat de capaciteit en het doorzettingsvermogen van de gemeenschap tekort lijken te schieten. Zie Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst, waar na zeer geruime tijd slechts een klein percentage van de artikelen is behandeld. Ik wil overigens mijn grote waardering uitspreken voor de gebruikers die in deze situaties aanzienlijke inspanningen hebben geleverd.

Soms wordt er geopperd om al deze artikelen massaal te verwijderen, maar overeenstemming wordt niet bereikt. Wie als individuele gebruiker krachtig wil optreden ziet zich al gauw geconfronteerd met protesten, conflicten liggen dan op de loer. Ondertussen is er weinig perspectief op grote veranderingen in de status quo. Om die reden lijkt mij een uitspraak van de Arbitragecommissie wenselijk met betrekking tot de niet afgehandelde artikelen onder Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst. Ik besef dat u zich niet mag uitspreken over de inhoud van artikelen, maar ik denk dat er aan deze nalooplijsten voldoende richtlijnentechnische aspecten kleven om wat betreft de meerderheid van de artikelen een objectief oordeel te vormen.

Mogelijk komt u op juridische gronden (wellicht na inwinning van advies van een expert bij de Foundation) tot de conclusie dat het vermoeden van auteursrechtenschending een dwingende reden vormt om al deze artikelen direct te verwijderen. Of misschien ziet de Arbitragecommissie mogelijkheden om de artikelen op te splitsen in groepen die ofwel na een kleine ingreep voorlopig behouden, ofwel na een gewone beoordelingsprocedure in principe verwijderd moeten worden.

Hoe het ook zij, ik verzoek de Arbitragecommissie om voor tenminste 90% van deze artikelen een oplossing te bieden die binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld een half jaar) uitgevoerd kan worden en die voor moderatoren enerzijds bindend en anderzijds behapbaar is. De input van de gemeenschap lijkt mij daarbij van groot belang.

Hoogachtend, Josq (overleg) 27 okt 2014 10:25 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 27 okt 2014 11:21 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. Vanwege de schaal van het verzoek vraagt zij de betrokken gebruikers echter geduld voor zij tot een uitspraak komt. De commissie zal bekijken wat zij voor deze zaak kan betekenen - mede gelet op de beperkingen opgelegd door artikel 1.4 en 1.5 van de reglementen.
De Arbitragecommissie, 2 nov 2014 08:48 (CET)

Uitspraak

Inleiding

Op 27 oktober 2014 is de Arbitragecommissie door Josq gevraagd een uitspraak te doen over de situatie rond lijsten waarop bijdragen van gebruikers staan, waarvan op grond van het oeuvre van de gebruiker verwacht wordt dat een relatief groot deel om een of meerdere redenen niet behouden kan worden. Deze zogenoemde "nalooplijsten" zijn volgens Josq aangelegd om de betreffende bijdragen op "auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen" te controleren. Josq meent echter dat dit niet altijd binnen afzienbare tijd gebeurt. Na enige aarzeling besloot de Arbitragecommissie op 2 november 2014 om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. De Arbitragecommissie erkent enerzijds de wenselijkheid van het vinden van een oplossing voor problemen rond "nalooplijsten", anderzijds is zij gehouden aan de beperkingen in haar reglement.

De Commissie herkent in het verzoek van Josq drie afzonderlijke vragen:

 1. De vraag of de door Josq genoemde achterstand (op een "afzienbare tijd") tot conflicten leidt, en of de Commissie daarvoor een oplossing kan bieden;
 2. De vraag of die achterstand op juridische problemen kan stuiten;
 3. De vraag of die achterstand volgens de richtlijnen van het project wel toegestaan is.
Bevoegdheid van de Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie is op dit project het hoogste orgaan dat problemen behandelt rond, onder andere, conflicten en overtredingen van richtlijnen.art. 1.1 De Arbitragecommissie houdt daarbij als leidraad aan dat het project ten doel heeft een encyclopedie te scheppen,1.2 maar houdt zich daarbij zelf niet bezig met het vaststellen van de inhoud van die encyclopedie,1.4 of met het opstellen van nieuwe richtlijnen.1.5

Wat de genoemde drie vragen betreft, is de Arbitragecommissie daarom bevoegd te onderzoeken of er relatief vaak conflicten rond de zogenoemde "nalooplijsten" ontstaan en daarvoor een oplossing te bieden. De Arbitragecommissie is echter onbevoegd juridische uitspraken te doen - zij is geen rechtbank. Om de gemeenschap bij te staan eventuele juridische problemen op te lossen, acht de Commissie zich wel bevoegd om advies in te winnen bij juridische experts.

Wat uitspraken over richtlijnen die over de inhoud van Wikipedia handelen betreft, staan in het reglement de leden 1.1 en 1.2 enerzijds en 1.4 anderzijds op gespannen voet met elkaar. De Arbitragecommissie acht haarzelf op grond van artikel 1.1 ook bevoegd problemen rond schendingen van richtlijnen die over inhoud handelen te onderzoeken, maar zal zich op grond van artikel 1.4 niet op directe wijze uiten over die inhoud zelf. De Commissie wijst erop dat haar uitspraken indirect vrijwel altijd invloed hebben op de inhoud van de encyclopedie. De zogenoemde "nalooplijsten" zijn verzamelingen van inhoudelijke bijdragen, maar als verzameling kunnen ze overtredingen van richtlijnen inhouden.

Er is in het reglement sprake van een vergelijkbare spanning tussen de leden 1.1 en 1.2 enerzijds en 1.5 anderzijds. De Commissie is niet bevoegd richtlijnen aan te passen of nieuwe richtlijnen op te stellen, en de vraag is in hoeverre de Commissie aan mag geven wanneer ze veranderingen in richtlijnen en procedures noodzakelijk acht. Een zeer letterlijke interpretatie van 1.5 zou ook dit uit kunnen sluiten. De Commissie heeft echter als belangrijkste taak het oplossen van geschillen en conflicten (1.1 + 1.2). Als een algemene regeling noodzakelijk is om een bepaald type conflicten op te lossen of in de toekomst te voorkomen, meent de Commissie in ieder geval te mogen aangeven op welk punt de huidige richtlijnen en procedures tekort schieten. De invulling en richting van nieuwe richtlijnen en procedures ligt echter bij de gemeenschap.

Samengevat: de Arbitragecommissie acht zich slechts bevoegd structurele conflicten en schendingen van richtlijnen rond de "nalooplijsten" te onderzoeken, en zal geen uitspraak doen over specifieke inhoudelijke bijdragen. Ze zal proberen aan te geven op welk vlak behoefte bestaat aan nieuwe richtlijnen en procedures, zonder te bepalen hoe die nieuwe richtlijnen en procedures eruit moeten zien.

Juridisch advies

In zijn verzoek geeft Josq aan dat er bij een deel van de artikelen mogelijk sprake zou zijn van schending van het auteursrecht. De Gebruiksvoorwaarden bevatten een aantal voorwaarden die over auteursrechten en licenties handelen:

 • (onder 4): Inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere eigendomsrechten onder van toepassing zijnde wetten.
 • (onder 7): Naamsvermelding: Naamsvermelding is een belangrijk onderdeel van deze licenties. Wij zien dat als ere wie ere toekomt - aan auteurs zoals uzelf.

Volgens artikel 1.2 van haar reglement kan de Arbitragecommissie bij haar beslissingen uitgaan van de gebruikersvoorwaarden. Het vaststellen van inbreuk op auteursrechten vereist echter een interpretatie van de wet, waarvoor juridische expertise nodig is. De Arbitragecommissie acht zichzelf niet in staat op dit punt een oordeel te vellen.

Daarom heeft de Commissie advies ingewonnen bij een aantal deskundigen op het gebied van auteursrecht. De deskundigen werd een aantal vragen voorgelegd, die samen met de gegeven antwoorden op een aparte pagina in te zien zijn:

De Commissie weerhoudt zich ervan juridische conclusies uit het ingewonnen advies te trekken. Ze hoopt erop dat de gemeenschap de adviezen aandachtig zal bestuderen en mee zal wegen bij toekomstige besluitvorming rond "nalooplijsten".

Conflictanalyse

De Arbitragecommissie heeft de geschiedenis rondom negen "nalooplijsten" onderzocht op mogelijke conflictsituaties. Het betreft "nalooplijsten" met artikelen aangemaakt door Yugioh (zie TVP/20070610), Februari (Gebruiker:JZ85/Nalooplijst), DerBelsj (inmiddels verwijderd), Menke (Gebruiker:Lymantria/Menke), Pieter2 (Gebruiker:Gouwenaar/Aaldriks), Webnetprof (Gebruiker:Gouwenaar/Nalooplijst Webnetprof), Knowle, Robert Prummel en Pvt Pauline (Gebruiker:EvilFreD/Pvt pauline).

Yugioh

De lijst met te controleren bijdragen van Yugioh was waarschijnlijk de eerste "nalooplijst" op de Nederlandse Wikipedia waarbij het vermoeden dat er iets mis was met de inhoud gebaseerd was op de identiteit van de aanmaker. De lijst werd in juni 2007 opgesteld door MoiraMoira nadat de gebruiker zelf aangegeven had zich aan auteursrechtenschending te hebben schuldig gemaakt. Binnen een maand werden enkele honderden artikelen door een groep gebruikers gecontroleerd. De lijst werd voortvarend afgewerkt en de samenwerking verliep buitengewoon constructief. De gebruiker zelf is na 2007 nauwelijks meer actief geweest.

Februari

Februari had al een lange geschiedenis van problemen en conflicten toen in november 2010 door JZ85 een "nalooplijst" met zijn bijdragen werd opgesteld. Het gaat letterlijk om duizenden lemmata. De Commissie constateert dat conflicten rond deze gebruiker al van voor de aanmaak van de lijst dateren, en de lijst zelf gezien de omvang relatief weinig weerstand opgeroepen heeft. De Commissie meent dat de samenwerking geregeld constructief was, waarbij onder andere bijdragen van Blueknight, JZ85, en De Wikischim in positieve zin opvallen. Het bestaan van de lijst was echter ook direct aanleiding voor enkele verhitte discussies en conflictsituaties. De Commissie meent echter dat deze conflicten voortkwamen uit al langer bestaande interpersoonlijke problemen, aangezien het gebruikers betrof die eerder geregeld met elkaar aan de stok kregen op de lijst van te beoordelen pagina's. In maart 2013 zette Peter b de situatie op scherp door een massanominatie op de lijst van te beoordelen pagina's (TBP/20130316). Het kwam tot een hoogoplopende discussie waarna de moderator van dienst besloot de artikelen te behouden, met de opmerking dat massaal verwijderen "hier niet kan" (36797118). Het controlewerk aan de duizenden artikelen is daarna echter vrijwel stil komen te liggen, en het voortbestaan van de lijst leidt nog regelmatig tot conflictsituaties en interpersoonlijke spanningen, zoals in februari 2014 tussen RJB en The Banner. Uit laatstgenoemde discussie is een initiatief voortgekomen om studenten theologie bij het opknappen van een deel van de pagina's te betrekken, maar dit initiatief lijkt vooralsnog niet goed van de grond te zijn gekomen. De inhoudelijke problemen met door Februari toegevoegde informatie blijven voortbestaan en een potentiële aanleiding voor toekomstige conflicten vormen.

DerBelsj

De "nalooplijst" van bijdragen van DerBelsj werd in september 2012 aangemaakt. Het betrof enkele honderden artikelen over dinosauriërs, waar een vermoeden van auteursrechtenschending bij speelde. De aanmaker stelde zich begripvol op en hielp de problemen op te lossen. In dit geval was ook sprake van een coach (Capaccio), die de samenwerking hielp versoepelen. Binnen een aantal maanden was de lijst afgewerkt, met name dankzij de inzet van Wikiklaas en Capaccio. De problemen werden op voorbeeldig constructieve wijze opgelost.

Pieter2

De "nalooplijst" met bijdragen van Pieter2 werd in maart 2013 door Gouwenaar opgesteld. Het betrof een 15-tal artikelen over Nederlandse monumenten, waar het vermoeden van auteursrechtenschending aan kleefde. De aanmaker werd voor 3 maanden geblokkeerd en de lijst werd snel afgehandeld door CaAl.

Menke

De "nalooplijst" met bijdragen van Menke werd maart 2013 door Lymantria opgesteld. De aanmaker is kort daarop voor onbepaalde tijd geblokkeerd door MoiraMoira. Dit is een lange lijst met duizenden artikelen, waarbij vermoedens van plagiaat of gebruik van bronnen met een sterk verouderd ("partijdig") gezichtspunt bestaan. De behandeling van de lijst is nooit afgerond, ondanks de inzet van diverse gebruikers, onder wie Lymantria, Brya, Gouwenaar, Theobald Tiger, Peter b en Happytravels. Met name de inzet van Gouwenaar verdient een groot compliment, zowel inhoudelijk als wegens de voorbeeldige samenwerking. De controle is net als bij Februari na verloop van tijd echter stil komen te liggen. Hoewel de samenwerking onder bovengenoemde gebruikers voorbeeldig verliep zijn gedurende de afhandeling van de lijst ook regelmatig aanvaringen met anderen voorgekomen. Zo zijn er onvriendelijke discussies tussen Theobald Tiger en De Wikischim (TBP/20140915), Arch enerzijds en Paul Brussel en Theobald Tiger anderzijds, en EvilFred en Fred Lambert (Overleg gebruiker:Paul Brussel/Archief#Don Quichot 2). De Arbitragecommissie meent dat deze wrijving gevolg is van het blijvend voortbestaan van de "nalooplijst".

Webnetprof

De "nalooplijst" met pagina's aangemaakt door Webnetprof werd door Gouwenaar opgesteld in november 2013. Rond deze gebruiker speelde ook een communicatieprobleem. Na aanhoudende problemen met nieuwe bijdragen werd Webnetprof voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Er werd op constructieve wijze overlegd en samengewerkt door onder andere Theobald Tiger, Gouwenaar, Emelha en Peter b. Gezien het feit dat er nog steeds POV-sjablonen op enkele door Webnetprof bewerkte artikelen staan, werden niet alle inhoudelijke problemen opgelost. Ook rond deze lijst vonden enige aanvaringen plaats.

Knowle

De kwestie rondom Knowle is voor deze zaak interessant, omdat in dit geval deels niet voor een "nalooplijst" maar voor massanominatie op de lijst te beoordelen pagina's werd gekozen (TBP/20140618). In juni 2014 voegde Wikiklaas deze massanominatie van pagina's over Engelse gehuchten toe aan de beoordelingslijst. Het ging om iets meer dan 100 artikelen, waarvan tijdens de 2 weken beoordelingstijd een handvol werd verbeterd door o.a. Paul B, Trewal en Ivory. De overige artikelen werden verwijderd. Een ander deel is via een nalooplijst binnen drie maanden afgehandeld. De Arbitragecommissie meent dat ook hier sprake was van persoonlijke aanvaringen tussen gebruikers (zie bv. WP:K/20140711), maar wil erop wijzen dat de lijst compleet afgewerkt werd en dat toekomstige conflicten rond deze artikelen daarom onwaarschijnlijk zijn.

Robert Prummel

De "nalooplijst" met door Robert Prummel geschreven artikelen werd in juli 2014 door Mathonius aangemaakt. Over de gang van zaken rond Robert Prummel heeft de Arbitragecommissie een nader verzoek ("WP:AC/Z/De werken van Robert Prummel") in behandeling genomen, waarover ze later uitspraak zal doen. De Commissie wil niet te veel op deze uitspraak vooruit lopen, maar ze heeft in deze kwestie ook aanvaringen geconstateerd tussen gebruikers, met name tussen The Banner en Paul Brussel. De Commissie meent echter dat dit conflict niet specifiek lag aan het bestaan van de "nalooplijst", maar ontsprong uit The Banners onvrede met bestaande procedures en richtlijnen.

Pvt Pauline

De "nalooplijsten" met artikelen geschreven door Pvt Pauline werden door EvilFreD samengesteld in maart 2015. Na aanhoudende kritiek op met name het brongebruik en de relevantie van inhoudelijke toevoegingen werden alle meer dan 5500 door de gebruiker aangemaakte artikelen op een lijst gezet. Een groep gebruikers, onder andere Malinka1, De Geo, Paul Brussel en EvilFreD zelf is bezig deze artikelen te controleren. Deze samenwerking verloopt volgens de Commissie voorbeeldig, maar de gebruiker zelf is er niet bij betrokken. Wel deed zij in dezelfde periode nieuwe toevoegingen, waarover recent meerdere conflicten zijn ontstaan. De gebruiker werd (tot nu toe) in 2015 twee maal geblokkeerd wegens problemen met die toevoegingen, de laatste maal op 18 augustus voor de duur van een maand. De Commissie meent echter dat zowel de conflicten als blokkades buiten de reikwijdte van deze zaak vallen en kan zich er daarom niet over uitspreken.

Algemeen

Samengevat valt op dat zowel massabeoordelingen door middel van verwijderlijsten als door middel van nominaties op de lijst te beoordelen pagina's tot conflicten leiden. Vaak zijn dit terugkomende conflicten tussen dezelfde gebruikers. De Commissie merkt op dat de voorkeur voor een "nalooplijst" boven nominatie via TBP voortkwam uit de wens conflicten te voorkomen, dit geen realistische verwachting lijkt. Er zijn ook indicaties dat een directe verwijdering onder bepaalde omstandigheden een beter effect bewerkstelligt ten aanzien van de sfeer op het project.

Opvallend is ook dat kortere "nalooplijsten" als die met pagina's geschreven door DerBelsj of Pieter2 relatief snel en constructief werden afgehandeld. Lijsten met meer dan 1000 pagina's, met name die met Februari's en Menke's werk, lijken daarentegen een chronisch probleem, omdat het controlewerk na verloop van tijd stil lijkt te vallen. Zelfs jaren na het vertrek van deze gebruikers zag de Commissie conflicten ontstaan die direct voortkwamen uit het verder voortbestaan van de "nalooplijst".

Richtlijnen - beginselen en overwegingen

De Arbitragecommissie gaat er in beginsel bij het behandelen van verzoeken vanuit dat het doel van het project het samenstellen van een encyclopedie is1.1. Dit is in overeenstemming met de richtlijn WP:5Z. Enkele andere richtlijnen, waaronder WP:GOO en WP:NPOV, geven verder invulling aan wat een encyclopedie zijn precies inhoudt. Deze richtlijnen zijn uitsluitend van aard en laten geen ruimte voor compromissen. Inhoud of informatie die niet aan de richtlijnen voldoet hoort niet in een encyclopedie, en dus niet in Wikipedia, thuis.

Dit uitsluiten van inhoud leidt tot het principe dat de bewijslast altijd bij de toevoeger hoort te liggen. Als er bezwaar rijst tegen een bepaalde passage of pagina, dient de toevoeger of aanmaker aan te tonen dat de inhoud toch aan de richtlijnen voldoet. De Arbitragecommissie wil echter aangeven dat dit principe binnen een samenwerkingsproject ook kan leiden tot achtervolgen of pestgedrag. Ze wil erop wijzen dat het geuite bezwaar wel op redelijke gronden moet berusten.

Status van "nalooplijsten"

De vrije bewerkbaarheid van Wikipedia maakt het mogelijk dat, door onbekendheid of kwade wil bij de toevoeger, inhoud in Wikipedia terecht kan komen die niet aan de richtlijnen voldoet. In de loop der jaren zijn enkele procedures ontstaan waarmee de gemeenschap de encyclopedie van dergelijke toevoegingen zuivert. Hoewel geen richtlijn pur sang, is de pagina WP:TBP door de gemeenschap per stemming bekrachtigd als de procedure waarmee pagina's verwijderd kunnen worden. De procedure voorziet in het nomineren van pagina's die verondersteld worden niet aan de richtlijnen te voldoen. Gebruikers die de pagina's wensen te behouden, worden twee weken lang in staat gesteld zodanig verbeteringen aan te brengen, dat de pagina's wel aan de richtlijnen voldoen.

Bij de zogenoemde "nalooplijsten" wordt mogelijk de suggestie gewekt dat het om een alternatieve procedure gaat, waarbij vanwege de schier ontzaglijke hoeveelheid bijdragen een langere beoordelingsperiode gegund wordt. De Arbitragecommissie stelt vast dat de "nalooplijsten" niet binnen de richtlijnen geregeld zijn, en dat er ook nooit consensus over een langere beoordelingsperiode heeft bestaan. De Commissie merkt wel dat de lijsten als hulpmiddel bij de controle worden ervaren, met name als het om veel bijdragen gaat. Als zodanig kan een "nalooplijst" nut hebben, maar zo'n lijst is op dit moment niet als alternatief voor de gangbare procedure gesanctioneerd.

Beoordeling van inhoud op basis van de aanmaker

De vraag of een bewerking op grond van het bewerkingspatroon van de aanmaker in de hoofdnaamruimte mag worden beoordeeld stuit binnen de gemeenschap op enige controverse, hoewel er zich een consensus lijkt af te tekenen dat dit in het geval van chronische problemen in dat patroon inderdaad het geval is. In veel gevallen is reeds om die reden tot actie overgegaan. De Arbitragecommissie wijst erop dat bij terugkomend wangedrag de sancties tegen een gebruiker kunnen oplopen,WP:RVM wat betekent dat het principe dat gebruikers op grond van hun verleden worden behandeld al in het project verankerd is, zelfs wat betreft inhoudelijke bijdragen. De richtlijnen voor moderatoren geven echter ook nadrukkelijk de kans om met een schone lei te beginnen wanneer de gebruiker gedurende zes maanden niet werd geblokkeerd.

Het vaststellen van auteursrechtenschendingen, van gangbare gezichtspunten afwijkende presentatie van informatie, en met name origineel onderzoek is vaak een stuk lastiger en tijdrovender werk dan het vaststellen van vandalisme, reclame of zelfpromotie. De Commissie vindt het mede daarom logisch dat als bij een bepaald aantal toevoegingen van een gebruiker dergelijke schendingen van richtlijnen zijn vastgesteld, automatisch alle toevoegingen door die gebruiker als verdacht gezien kunnen worden. Volgens het principe dat de bewijslast bij de toevoeger ligt, mag in een dergelijke situatie op zijn minst verwacht worden dat de toevoeger volledige openheid van zaken geeft en meehelpt bij het oplossen van de problemen. In de situatie dat de toevoeger dit niet doet, is het volgens de Commissie niet onredelijk alle toevoegingen van de gebruiker die nog niet verbeterd of gecontroleerd zijn op de lijst te beoordelen pagina's te plaatsen.

De Arbitragecommissie ziet dus geen reglementaire problemen in massanominatie van bijdragen van gebruikers waarin chronische problemen zijn vastgesteld, maar maakt wel twee praktische kanttekeningen. De aanmaker is soms niet de enige bijdrager en eventuele problemen kunnen dus reeds verholpen zijn. Een massanominatie dient derhalve zorgvuldig te geschieden. Dat het onmogelijk is alle artikelen binnen de termijn van 2 weken op te knappen mag geen reden zijn om inhoud waarover twijfel bestaat in de hoofdnaamruimte te behouden, anders zou het onmogelijk worden de richtlijnen te handhaven. Met uitzondering van auteursrechtenschendingen gelden de inhoudelijke richtlijnen echter niet voor pagina's buiten de hoofdnaamruimte. De Commissie ziet er geen bezwaar in als pagina's in de gebruikersnaamruimte worden geplaatst, wanneer een of meerdere gebruikers bereid zijn die pagina's op te knappen.

Conclusies
 • De Arbitragecommissie heeft juridische experts om advies gevraagd over de juridische problemen met zogenoemde "nalooplijsten". De adviezen staan samengevat op een bij deze uitspraak behorende pagina. De Arbitragecommissie adviseert de gemeenschap deze adviezen ter harte te nemen en mee te wegen bij verdere besluitvorming.
 • Omdat de controle via "nalooplijsten" vaak zeer traag verloopt of geheel stokt, kunnen de lijsten geen middel bieden om inhoudelijke problemen uit te sluiten, en de richtlijnen te handhaven. De lijsten hebben echter nut als inventarisatie en overzicht.
 • "Nalooplijsten" zijn niet gesanctioneerd als vervanging van de lijst te beoordelen pagina's, maar kunnen wel gebruikt worden als ondersteuning of hulpmiddel bij de reguliere nominatieprocedure. Artikelen die op een "nalooplijst" voorkomen genieten geen speciale beschermde status tegen nominatie.
 • Volgens de Arbitragecommissie is in de richtlijnen geen bezwaar te vinden tegen het massaal nomineren van pagina's op grond van chronische problemen in de bewerkingen van de aanmaker. De inhoud van de encyclopedie hoort voor conflictbestrijding te gaan.WP:5Z; WP:NIET Om praktische redenen adviseert de Commissie echter om bij nominaties van pagina's die door dezelfde gebruiker zijn aangemaakt een werkbaar quotum aan te houden, bijvoorbeeld 100 per week.
 • In bepaalde gevallen hebben zich rond "nalooplijsten" conflicten voorgedaan, maar de Arbitragecommissie wijst erop dat deze mogelijk ook waren opgelaaid als andere controlemethoden gebruikt waren. De Commissie roept alle betrokkenen op de richtlijnen van het project en eerdere adviezen en maatregelen van de Commissie in acht te nemen.
Maatregelen
 • De Commissie meent dat het, om toekomstige conflicten te beperken en voorkomen, noodzakelijk is de richtlijnen en procedures op het project aan te vullen. De Commissie roept Josq op in overleg met de gemeenschap te onderzoeken hoe die aanvullingen eruit moeten zien. Ten minste acht de Commissie op de volgende punten aanvullingen noodzakelijk:
  1. Het invoeren van een curatele-regeling voor gebruikers bij wie chronisch inhoudelijke problemen zijn vastgesteld, in aanvulling op de verzoekpagina voor moderatoren "edits bewaken".
  2. Het verduidelijken van de procedures en richtlijnen omtrent het op de lijst te beoordelen pagina's nomineren van pagina's aangemaakt en/of bewerkt door dergelijke gebruikers. Onder andere is de vraag of de geschiedenis van pagina's in acht genomen moet worden: wat als ook andere gebruikers aan een artikel hebben meegewerkt?
  3. Het verduidelijken van richtlijnen en procedures over auteursrechtenschendingen.
  4. Andere punten waar Josq meent dat de richtlijnen en procedures verbeterd dienen te worden.
 • Wanneer Josq deze taak niet langer meent te kunnen vervullen of meent dat de problemen afdoende zijn opgelost, zal hij dit aan de Commissie duidelijk maken. De Commissie kan dan besluiten dat de zaak is afgerond, de situatie verder evalueren, of verdere stappen zetten als dat haar noodzakelijk lijkt. De Commissie zal beslissingen daarover publiceren onder deze uitspraak en op haar mededelingenpagina.
Dankwoord
 • De Arbitragecommissie verontschuldigt zich voor de lange duur van de behandeling van deze zaak. Zij hoopt dat de omvang en reikwijdte van de uitspraak de duur van de behandeling ruimschoots goedmaken.
 • De Arbitragecommissie spreekt haar dank uit aan de juridische experts die advies hebben uitgebracht: Arnoud Engelfriet, Marianne Korpershoek en Jacob Rogers.
 • De Arbitragecommissie bedankt alle controleurs van "nalooplijsten" voor hun inzet en spreekt haar waardering uit voor hun noeste arbeid. Dankzij jullie groeit de betrouwbaarheid van de Nederlandse Wikipedia. Een (helaas incomplete) selectie van gebruikersnamen die meewerkten aan het verhelpen van problemen: Andries Van den Abeele, Agora, Brya, CaAl, Capaccio, De Geo, De Wikischim, DirkVE, DustSpinner, Dqfn13, Edoderoo, Emelha, EvilFreD, Fred Lambert, Gouwenaar, Happytravels, JZ85, Lidewij, Lymantria, Magalhães, Malinka1, MatthijsWiki, Meerdervoort, MoiraMoira, Muijz, Paul Brussel, Peter b, RJB, Sander1453, Sijtze Reurich, Sir Iain, Sonuwe, Tekstman, The Banner, Theobald Tiger, Trijnstel, Wikiklaas.
 • Tot slot bedankt de Commissie Josq voor het indienen van deze zaak en wenst zij hem veel succes bij zijn werk voortvloeiend uit de oproep hierboven.

De Arbitragecommissie, 23 sep 2015 04:36 (CEST)

Reactie Josq

Dank aan de Arbitragecommissie voor de uitspraak en het vele werk. De Arbitragecommissie heeft mij gevraagd te onderzoeken hoe de richtlijnen verbeterd kunnen worden. Die vraag kwam enkele weken geleden al, maar pas sinds gisteren ben ik op de hoogte van de concrete invulling. Ik ben het niet bij voorbaat met alle voorstellen eens, maar ik ben wel overtuigd van het belang van betere richtlijnen. Daarom wil ik graag proberen deze taak te volbrengen.

Omdat we niets opschieten met een onderzoek dat slechts ambigue conclusies oplevert, hoop ik door middel van stemmingen daadwerkelijk richtlijnenwijzigingen tot stand te kunnen brengen. Dat is overigens een recht dat iedere reguliere gebruiker heeft. Mocht iemand anders naar aanleiding van deze Arbcomuitspraak eveneens discussies, peilingen en stemmingen willen organiseren, dan hopelijk in goed overleg.

Ik laat alle analyses en voorstellen eens goed bezinken. Op korte termijn wil ik mijn persoonlijke analyse hier plaatsen, gericht op concrete verbetering en adequate toepassing van de richtlijnen. Ondertussen hoop ik op constructieve discussies. Josq (overleg) 23 sep 2015 09:33 (CEST)

Analyse

Hieronder een aantal punten die ik graag ter discussie aan de gemeenschap wil voorleggen. In het bijzonder wil ik de leden van de Arbitragecommissie uitnodigen om (op persoonlijke titel) hun visie te geven. Wellicht zijn niet al mijn voorstellen conform de wens van de Arbitragecommissie, maar ik denk dat ik dat in de meeste gevallen goed toe kan lichten. Het voornemen is om, afhankelijk van de discussie, een aantal van deze punten ter peiling en eventueel ter stemming voor te leggen. Josq (overleg) 2 okt 2015 12:23 (CEST)

Mandaat van de Arbitragecommissie
 • Probleem: De AC ervaart een spanning tussen de verschillende richtlijnen. Enerzijds dient zij zich in te spannen tot het oplossen van conflicten, anderzijds mag zij zich niet bezighouden met de inhoud van de encyclopedie of het opstellen van richtlijnen. Maar in de praktijk zijn meningsverschillen over de inhoud en de richtlijnen vaak een wezenlijk onderdeel van een conflict.
 • Voorstel: De AC krijgt ruimte om inhoudelijke zaken en mogelijke gebreken in de richtlijnen te betrekken in de analyse van een conflict. Hiertoe worden artikel 1.4 en 1.5 aangepast. De Arbitragecommissie mag zich dus, daar waar een goed begrip van een conflict dit vereist, een mening vormen over de inhoud van de encyclopedie en verbeteringen van de Wikipediarichtlijnen. Deze mening is slechts ter informatie en kan geen onderdeel zijn van bindende uitspraken.
"Curateleregeling"
 • Probleem: Er zijn gebruikers die op sommige gebieden structureel richtlijnen schenden en op andere gebieden nuttig werk leveren, of die gewoon van goede wil zijn ondanks vele fouten. De AC adviseert om een curateleregeling te ontwerpen. (Misschien is het begrip "curatele" niet gelukkig gekozen omdat dit wilsonbekwaamheid van de betreffende gebruiker suggereert). Ik zou het probleem als volgt formuleren: bij problematisch gedrag kunnen moderatoren snel ingrijpen, maar ze hebben in beginsel alleen de harde maatregel van het blokkeren ter beschikking. De Arbitragecommissie kan allerlei "zachte" maatregelen instellen, maar werkt doorgaans met lange termijnen (maanden). Het lijkt me dat er behoefte is aan adequater ingrijpen, aan snelle maar "zachte" maatregelen.
 • Voorstel: Moderatoren krijgen de bevoegdheid om naar aanleiding van herhaalde richtlijnenschendingen beperkende maatregelen te adviseren. Een dergelijk advies kan inhouden:
  • een verbod op een bepaald type bijdragen (bijvoorbeeld: onderwerpsverbod, bepaalde pagina's, bepaalde naamruimtes, contact met bepaalde gebruikers, BTNI/taalkundige wijzigingen)
  • Een verbod om nieuwe inhoudelijke wijzigingen te doen zolang enkele concreet benoemde vragen/problemen niet zijn beantwoord/opgelost
Wanneer de gebruiker het advies niet opvolgt kunnen andere moderatoren blokkades opleggen conform de verhogingsregel . Blokkeren is echter niet bij voorbaat verplicht, er blijft ruimte voor gezond verstand.
Blokkade voor onbepaalde tijd bij auteursrechtenschendingen
 • Probleem: Het overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk (buitenom het citaatrecht) is illegaal, tegen de licentie- en gebruikersvoorwaarden en tegen de richtlijnen. Het doet afbreuk aan het ideaal van vrij beschikbare informatie en aan het onderling vertrouwen. Het is moeilijk te detecteren en het herstellen kan veel werk kosten. Gebruikers die eenmaal met overschrijfwerk begonnen zijn leveren soms in hoog tempo grote aantallen artikelen af, zodat controle- en herstelwerk al gauw op achterstand komt.
 • Voorstel: Moderatoren dienen gebruikers die auteursrechtenschendingen plegen voor onbepaalde tijd te blokkeren. (Uitzonderingen: incidentele schending, herstelbare schendingen door inadequate maar eenvoudig te verbeteren bronvermeldingen). De blokkade word pas opgeheven wanneer de gebruiker al zijn auteursrechtenschendingen heeft aangewezen, het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten en kennis te nemen van alle relevante richtlijnen, licentievoorwaarden en wettelijke regelingen. Wordt er na opheffen van de blokkade opnieuw een auteursrechtingschending aangetroffen, dan wordt een blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd die slechts kan worden aangevochten bij de AC.
Definitief verwijderen van auteursrechtenschendingen
 • Probleem: Marianne Korpershoek stelt: ‘’ Het verplaatsen van de artikelen naar de gebruikersnaamruimte maakt niet uit voor de wetgever. Zelfs als de inbreukmakende artikelen slechts met een wachtwoord toegankelijk zouden zijn, is er nog steeds sprake zijn van overtreding van de Auteurswet.’’ Dit impliceert dat het verwijderen van een artikel niet voldoende is, verwijderde versies – en daarmee eventuele illegale kopieën van auteursrechtelijk beschermde informatie - blijven immers toegankelijk voor moderatoren. Zelfs Oversight voldoet niet.
 • Voorstel: Wat op de servers van de Wikimedia Foundation blijft staan, valt buiten de invloed en de verantwoordelijkheid van gebruikers. Juridische kwesties komen voor de verantwoording van de Foundation en van de individuen die bijvoorbeeld een auteursrechtenschending plegen. Onze (vrijwillige) verantwoordelijkheid is het beschikbaar maken van betrouwbare vrije kennis. Een auteursrechtenschending is onbetrouwbaar en onvrij, dát is onze zorg. De gemeenschap richt zich dus niet op de juridische, maar op de inhoudelijke kwesties die aan auteursrechtenschendingen verbonden zijn.
Auteursrechtenschendingen verwijderen uit de artikelgeschiedenis
 • Probleem: Bij de stemming die het voor moderatoren mogelijk maakte versies uit de artikelgeschiedenis te verbergen heeft de gemeenschap niet de mogelijkheid gecreeerd om dit ook in geval van auteursrechtenschendingen te doen. Is een artikel dus eenmaal herschreven, dan is er geen mogelijkheid meer om een auteursrechtenschending voor het publiek te verbergen
 • Voorstel: de mogelijkheid om specifieke artikelversies te verbergen, mag ook worden toegepast bij auteursrechtenschendingen
Aard van de auteursrechtenschendingen
 • Probleem: Een klein aantal gebruikers heeft in de discussie aangegeven te betwijfelen of diverse artikelen van Februari wel terecht zijn verwijderd. Dit impliceert dat de verwijderende moderatoren hun bevoegdheden onjuist zouden hebben gebruikt. De onderbouwing van deze bezwaren overtuigt mij vooralsnog niet. Door gebrekkig taalgebruik valt de argumentatie soms moeilijk te volgen. Er wordt beargumenteerd dat bronvermelding destijds niet verplicht was –dat snijdt geen hout, bronvermelding is nooit verplicht geweest, maar WP:VER is wel altijd een uitgangspunt geweest, hooguit is de naleving wat aangescherpt. Verwezen wordt naar discussies uit het verleden, maar links worden niet gegeven. Ook wordt niet aangetoond dat de door Februari gekopieerde teksten rechtenvrij waren. Daar staat tegenover dat de behandelende moderatoren hun acties zorgvuldig gedocumenteerd lijken te hebben middels de nalooplijst, en dat de opvatting dat er sprake was van auteursrechtenschendingen bevestigd wordt door diverse moderatoren.
 • Voorstel: We gaan er vanuit dat moderatoren in de regel accuraat hebben gehandeld bij het verwijderen wegens auteursrechtenschendingen. Wie meent dat moderatoren hun bevoegdheden onjuist hebben gebruikt, kan zich het beste wenden tot de Arbitragecommissie met een onderbouwd verzoek.
Afhandeling nalooplijsten
 • Probleem: duizenden artikelen op de nalooplijsten zijn verdacht en zouden beoordeeld moeten worden. De gewenste wijze van afhandelen tot in detail vastleggen in (algemeen geldende) richtlijnen is waarschijnlijk omslachtig en kan onvoorziene neveneffecten hebben. De artikelen vooraf rubriceren kan dubbel werk opleveren. Veel artikelen zijn later door anderen bewerkt. Dit neemt de verdenkingen niet weg, tenzij betrouwbare bronnen worden aangedragen.
 • Voorstel: De overwegingen, uitspraken en adviezen van de Arbitragecommissie worden opgevolgd betreffende verwijderingsnominaties van de bijdragen van Februari en Menke. Concreet:
  • Twee of drie vrijwillige gebruikers nemen het op zich om de artikelen die grotendeels gebaseerd zijn op bijdragen van Februari of Menke te nomineren voor verwijdering conform de gebruikelijke procedure. De vrijwilligers mogen hierbij uitgaan van de nalooplijsten. Het voorgestelde tempo van 100 artikelen per week wordt aangehouden. De vrijwilligers dragen zorg voor een overzichtelijke aanpak.
  • Bij aangetoonde auteursrechtenschendingen wordt een artikel direct verwijderd. Een volledige check op auteursrechtenschendingen is onhaalbaar. Een check of er sprake is van betrouwbaar brongebruik is een haalbaar alternatief.
  • Artikelen van Februari waarbij - ondanks eventuele latere bewerkingen - bronvermelding ontbreekt worden verdacht van auteursrechtenschending en/of onbetrouwbaar brongebruik. Moderatoren wordt geadviseerd deze artikelen te verwijderen tenzij er een onderbouwing komt met betrouwbare bronnen.
  • Artikelen van Februari met (later toegevoegde) bronvermelding worden aan de hand van de opgegeven bronnen beoordeeld
  • Artikelen van Februari die aantoonbaar zijn gebaseerd op anderstalige Wikipedia-artikelen (Februari meldde dan bijvoorbeeld de taalversie in de bewerkingssamenvatting) worden beoordeeld op kwaliteit, het Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia kan door de moderator van dienst worden toegevoegd.
  • Artikelen van Menke worden verdacht van onzorgvuldig brongebruik (verouderde, gekleurde bronnen, onjuiste bronnenverantwoording). Moderatoren wordt geadviseerd deze artikelen te verwijderen tenzij er een onderbouwing is met betrouwbare bronnen, anders dan de bronnen die Menke gebruikte.
  • Conform uitspraak van de Arbitragecommissie ligt de bewijslast bij degene die de informatie heeft toegevoegd, en bij uitbreiding bij degene die de informatie wil behouden. Bij discussie beslist een moderator zoals gewoonlijk op basis van argumenten.