Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Inhoud

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Haagschebluf


Geachte Arbitragecommissie, vanaf mei 2014 (maar eigenlijk al eerder) hebben diverse Wikipedianen op zeer indringende wijze met Haagschebluf (overleg | bijdragen | bloks) overleg gepleegd vanwege een aantal problemen:

 1. Auteursrechtenschendingen (zie hier)
 2. Onjuiste bronopgave: de opgegeven bronnen ondersteunen de feiten niet
 3. Onvolledige bronopgave: soms slechts de naam van een tijdschrift of instituut, zonder een editie, jaartal, paginanummer etc.
 4. Gebrek aan overleg: niet of niet-inhoudelijk reageren op vragen die gesteld worden
 5. Gebrek aan begrip: de onwil of onmacht om een vraag of probleemstelling te begrijpen, en dit pareren met een verwijt aan de ander

Een belangrijk deel van dit overleg is terug te vinden onder Overleg_gebruiker:Haagschebluf/Archief_2014#Bronvermeldingen en de kopjes die daarop volgen. Destijds was het resultaat onbevredigend: Haagschebluf paste zijn werkwijze onvoldoende aan en werkte niet adequaat aan een oplossing van de aangekaarte problemen. Dit resulteerde in blokkades oplopend tot een half jaar.

Na afloop van deze blokkades werd het weer even rustig rond Haagschebluf. Veel problemen kwamen echter weer terug. Zeer verontrustend was een incident rond de Februari-nalooplijst, waarbij Haagschebluf op grote schaal onterechte danwel onjuist ingevulde vertaalsjablonen toevoegde, zie Overleg_gebruiker:Haagschebluf/Archief_2016#Let_op en daaronder. Gelukkig kon dit door snel ingrijpen grotendeels rechtgezet worden, desalniettemin geeft dit incident een beeld van de grootschalige onzorgvuldige werkwijze van Haagschebluf.

De overlegarchieven van Haagschebluf geven aan dat er voortdurend dergelijke incidenten zijn geweest, ook recent. Omdat de materie voor mij grotendeels onbekend terrein is, heb ik twee gebruikers die al gedurende lange tijd een deel van de bijdragen van Haagschebluf kritisch onderzoeken gevraagd of zij hun zienswijze willen geven bij deze zaak. Het zijn Gouwenaar en Paul Brussel. Ik heb een gegronde hoop dat zij bereid en in staat zijn om u een dieper inzicht te geven in de problematiek dan ik zelf kan doen.

Toen ik in 2014 nog moderator was, heb ik gemeend te moeten aansturen op een blokkade voor onbepaalde tijd voor Haagschebluf wanneer hij niet zou voldoen aan basale voorwaarden omtrent de verifieerbaarheid van onze artikelen. Zo ver is het niet gekomen. Zo ver moet het wel kunnen komen: dit soort richtlijnenschendingen zijn misschien niet qua intentie, maar zeker wel qua uitwerking bijna de geniepigste die er zijn. Ze raken direct aan de betrouwbaarheid van de encyclopedie maar zijn slechts met de grootste inspanningen te detecteren.

Mocht mijn analyse enigszins kloppen, dan hoop ik dat u - hopelijk goedschiks, maar zeer waarschijnlijk kwaadschiks - kunt bewerkstelligen dat er een einde komt aan deze beschadiging van de encyclopedie. Josq (overleg) 21 dec 2016 16:35 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 21 dec 2016 16:42 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen. 22 dec 2016 11:47 (CET)

Zienswijze Gouwenaar

Desgevraagd door Josq schets ik hier op hoofdlijnen mijn ervaringen met de bewerkingen van Haagschebluf (HB) in de periode juni 2013 tot heden.

Voorgeschiedenis tot blokkade eind 2014

Mijn eerste ervaring met HB dateert van 8 juni 2013 toen ik deze door HB van Coen Maas overgenomen tekst verwijderde. Daarna werden de problemen alleen maar groter (zie zijn archief 2013), waarin o.a. onder het kopje Jacob Adolph van Heeckeren en geen origineel onderzoek (maar niet alleen daar) voorbeelden te vinden zijn hoe geprobeerd is HB duidelijk te maken welke spelregels op Wikipedia in acht genomen zouden moeten worden. Het zou uiteindelijk leiden tot het eerste verzoek om hem te blokkeren, een verzoek dat toen nog niet werd gehonoreerd. In 2014 stapelden de problemen zich verder op (zie archief 2014). De belangrijkste problemen betroffen zijn manier van bronverwijzingen, het plaatsen van bestaande teksten (copyvio) en het publiceren van zijn eigen bevindingen (origineel onderzoek). Zo nam hij (delen van) bestaande teksten over. Na beoordeling werden meerdere artikelen vanwege copyvio verwijderd (zie bij wijze van voorbeeld hier). Hij verwees "als bronvermelding" ongespecificeerd naar archieven, complete tijdschriften over een lange reeks van tientallen jaren (waarbij de lezer maar moest raden welk artikel van welke schrijver bedoeld zou zijn) en naar de boekenvoorraad van bibliotheken (zie voor diverse voorbeelden hier). Deze opeenstapeling van problemen zou in 2014 leiden tot een vijftal blokkades, waarvan de laatste voor de duur van een halfjaar. Voorafgaande aan de laatste blokkade beschuldigde HB (zie hier) Wikipediagebruikers ervan dat ze plagiaat zouden hebben gepleegd door teksten over te nemen van de website van de rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij is uitvoerig op de hoogte gesteld dat de teksten op de website van de RUG afkomstig waren van Wikipedia en gebruikt werden om deze te analyseren in het kader van een gezamenlijk project van de universiteiten van Leuven en Groningen. Nadat hij hierover geïnformeerd was heeft hij — tot op de dag van vandaag — zijn beschuldiging niet willen intrekken (zie o.a. hier, hier en hier). Daarvoor had hij ook al gesuggereerd dat er vanuit Wikipedia meegekeken en geluisterd zou zijn in zijn PC: "Er is meegekeken in mijn PC. Ook meegeluisterd. En er zijn wat het FO noemt pakketjes gekopieerd. Alles via mijn IP-adres, hoogst waarschijnlijk vanuit Wikipedia. Dit alles constateert het Forenties Onderzoek. Mijn vraag: Is het gebruikelijk dat er vanuit Wiki meegekeken wordt in PC's van Gebruikers?". Een min of meer verkapte beschuldiging in de richting van Wkipedia, te gek voor woorden, maar nooit door hem ingetrokken.

Na de blokkadeperiode vanaf voorjaar 2015

Na zijn blokkade (waarvan hij nog steeds vindt dat deze maatregel onevenredig zwaar was) maakte hij een tamelijk voorzichtige rentree. Hij zocht een coach en legde de door hem aangemaakte artikelen eerst ter goedkeuring voor. De coaching werd echter na enkele weken beëindigd. Daarna begon HB in steeds hoger tempo Wikipedia te bewerken. Veel van deze bewerkingen hebben betrekking op onderwerpen waarvoor specialistische kennis nodig is, én om deze artikelen te schrijven én om deze artikelen te controleren. Helaas is die kennis maar in beperkte mate op Wikipedia beschikbaar. Ik heb me niet intensief bezig gehouden met de inhoud van zijn bijdragen, omdat die grotendeels op een terrein liggen waar ik onvoldoende in thuis ben. Paul Brussel kan op dit gebied ongetwijfeld veel meer dan ik aangeven wat de inhoudelijke problemen zijn met de bijdragen van HB. Daar waar ik wel in staat was om de bewerkingen van HB te toetsen aan beschikbaar bronmateriaal heb ik mij gemengd in de discussies en dat aangekaart op zijn overlegpagina. Een uiterst frustrerende bezigheid, omdat hij categorisch iedere vorm van kritiek van de hand wees (zie archief 2015 en archief 2016). Ook na zijn blokkade wijzigde hij zijn wijze van bronvermeldingen niet. Zo verwees hij bijvoorbeeld naar de complete serie tijdschriften van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift over de jaren 1891-1940 zonder enige specificatie. Ook verwees hij naar de resultaten van google zoekopdrachten of naar complete archieven o.a van het Centraal Bureau voor Genealogie. Ook is geprobeerd om HB duidelijk te maken dat een inventaris van een archief, zonder kennisname van de onderliggende stukken, niet geschikt is om als betrouwbare bron te gebruiken. Met het zelf interpreteren van primaire bronnen wordt al een grens van wat in Wikipedia toelaatbaar is overschreden, laat staan dat er conclusies getrokken kunnen worden uit de inventaris van een archief (zie bij wijze van voorbeeld hier). Het bleek allemaal tegen dovemansoren gericht. Het gebruik van primaire bronnen verdedigt hij met de opmerkelijke stelling dat na publicatie van een primaire bron (bijv. op internet) er plotsklaps sprake zou zijn van een secundaire bron (sic!). Dit is geen eenmalige vergissing, zoals blijkt uit deze bijdrage. Zie bij wijze van voorbeeld ook zijn verwijzingen in dit artikel naar een archiefinventaris, opgesteld door de archivaris W.F.M. Ahoud. De inventaris zelf geeft geen uitsluitsel over de genoemde feiten. HB is zelf van mening dat zijn werkwijze getuigt van een "wetenschappelijke insteek". Tussen woord en daad ligt echter een wereld van verschil. Zo gaf hij hier en referentie naar een compleet dossier van kamer van koophandel, dat hij op 14 december 2016 geraadpleegd zou hebben en gaf hij twee advertenties in het Leidsch Dagblad uit 1942 als bron. Toen ik de stukken uit het dossier van de Kamer van Koophandel opvroeg, bleek dat de desbetreffende informatie niet ontleend kon zijn aan deze bron. Desgevraagd erkende hij dat ook achteraf. Voor een toelichting op dit gerommel met bronnen, zie deze reactie. Ik vraag me af of HB de desbetreffende stukken zelf wel geraadpleegd heeft, want de (foutieve) informatie die hij verstrekte was strijdig met de inhoud van de stukken die ik daar aantrof.

Mijn conclusies:

 1. Feitelijk moet dus iedere bewerking van HB gecontroleerd worden aan de hand van het beschikbare bronmateriaal. Imo is dit een onmogelijke opgave, zelfs voor mensen die goed ingevoerd zijn op de gebieden, die HB met zijn bewerkingen bestrijkt.
 2. Iedere discussie met HB over zijn wijze van het bewerken van Wikipedia levert niet of nauwelijks resultaat op. De hoeveelheid tijd en energie weegt niet op tegen het uiteindelijke rendement. Zelfs als zijn bewerkingen aanzienlijk in omvang worden beperkt is het de vraag wie dit kan opbrengen. Gouwenaar (overleg) 23 dec 2016 12:48 (CET)

Ter illustratie van het eerste punt, zie enkele voorbeelden op Overleg:Karel Georg Zocher en Overleg:Petrus Renier van Wassenaer.

Zienswijze Paul Brussel

Eveneens op verzoek van Josq, geef ik hierbij aan dat ik de conclusies van Gouwenaar geheel deel. Met WP:NL houd ik me, juist vanwege de aanwezigheid van HB en de noodzaak tot tijdrovende verificatie van al zijn bijdragen, niet meer bezig. Recente voorbeelden die Gouwenaars conclusies ondersteunen, zijn te vinden op Overleg:Van Middachten en Overleg:Natewisch. Het kost heel veel tijd en het levert vrijwel niets op. Paul Brussel (overleg) 26 dec 2016 17:07 (CET) Zie inmiddels ook nog een voorbeeld als dit: Overleg:Walraven van Heeckeren van Nettelhorst. Paul Brussel (overleg) 17 feb 2017 16:21 (CET)

Zienswijze Wasily

Ik kan slechts de zienswijze en bevindingen van voorgaande wikipedianen onderschrijven. HB is zich niet bewust dat zijn werkwijze auteursrechtenschending inhoudt. Dat blijkt uit de intro van het lemma heraldiek dat na zijn interventie dd 23 augustus 2015 een compilatie is van heelder zinnen uit niet vermelde bronnen. Ook het lemma opgedragen leen (dd 26 september 2016) lijdt aan hetzelfde zeer: niet verifieerbare inhouden met niet achterhaalbare bronnen omdat deze niet verwijzen naar de desbetreffende bladzijde van de vermelde uitgaven. Door deze vaagheid kan je zelfs niet achterhalen of dit valt onder auteursrechtenschending of je zou al de aangehaalde literatuur moeten doornemen. Aan de houding van HB komt geen verandering: goed bedoelde opmerkingen pareert hij door in het defensief te gaan; hij blijft in de ontkenningsfase zitten. Ik wens hem geen moed maar inzicht. 26 dec 2016 18:58 (CET)Wasily (overleg)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

De Wikischim 8


De Arbitragecommissie ontving op 4 februari 2017 jongstleden het volgende verzoek van De Wikischim:

"ik vraag bij deze permissie van jullie om dit https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Overleg_gebruiker:De_Wikischim&oldid=prev&diff=48537604 ondanks mijn arbcomuitspraak weer zelf ongedaan te mogen maken. Ik vind het niet kunnen dat ik niet zelf kan bepalen wat ik wel en niet archiveer, als gevolg van de uitspraak van vorig jaar.

Of geldt de uitspraak sowieso niet voor mijn eigen OP? Kan dit anders worden verduidelijkt?"

Afwijzing

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek niet in de behandeling te nemen, omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake is van gewijzigde omstandigheden.5.11. Tevens valt dit verzoek niet binnen de doelstellingen van de Commissie. Het wel of niet kunnen verwijderen van het gewraakte kopje lijkt namelijk niet in het verlengde te liggen van het doel een encyclopedie te scheppen en onderhouden.1.2. Voorts wil de Commissie erop wijzen dat er binnen een afzienbare termijn een evaluatie van de uitspraak van 16 maart 2016 ophanden is ook dit soort vragen meegenomen kunnen worden.

De Arbitragecommissie, 9 feb 2017 23:31 (CET)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Deblokkade Abigor


Beste Arbitrage Commisie,

Helaas voel ik me wederom genoodzaakt om me tot u te wenden. Hierbij zou ik de volgende punten naar voren willen halen.

Uitspraak

Volgens de regels van de arbitrage commisie zijn de uitspraken bindend tot er opnieuw uitspraak over is gedaan. Nu wil ik jullie wijzen op de uitspraak van 04 augustus 2011. Die hier te lezen is. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/OC_aanvraag_Abigor

Hierin is door de ARBCOM uitgesproken dat ik na 5 jaar beroep kan doen op de OC. Het beleid op dat moment was dat je RonaldB mailde, en deze het account naar keuze deblokkeerde. (In een verkorte versie).

Deze uitspraak is bindend, en teruggaande naar de regels van dat moment zegt deze uitspraak dus dat ik gedeblokkeerd zou worden. Teruggaande naar uw regelementen Artikel 5 punt 11 zou u dus eerst een beslissing moeten treffen waarbij de voorgaande uitspraak aangepast word. Dit lijkt mij nu niet gebeurd, en hiermee is de voorgaande uitspraak niet uitgevoerd. Graag ontvang ik toelichting waarom de uitspraak niet meer op de orginele manier word uitgevoerd?

Voorgaande verzoek

Het was mij niet duidelijk dat er sprake zou zijn van een publieke stemming. Ik ben door de ARBCOM ook niet geïnformeerd dat het verzoek doorgezet is naar de publieke stemming, noch heb ik de kans gehad om te reageren op de vragen. De enige manier die ik wel kon gebruiken was IRC, echter werd ik hier direct monddood gemaakt. Mijn inziens heb ik niet het recht gehad om te reageren en was ik monddood tijdens de gehele discussie. Ik vind het zeer jammer, en vreemd dat ik hier niet door u over geïnformeerd bent.

Sokpop misbruik

Het deblokkade verzoek zou moeten gaan over het sokpopmisbruik, dit zou volgens de moderators zeer ernstig zijn geweest. Maar terug naar de regels van Wikipedia, waaronder de moderators vallen. De moderators horen alleen te beslissen over gebeurtenissen op de Nederlandse Wikipedia.

De gelockt en hidden account zijn alle 4 aangemaakt via Meta, en horen hier dus niet mee te tellen in het deblokkade verzoek. Hier ben ik voor gestraft op Meta, en deze straf is verlopen. Voor de privacy schending ben ik geblokkeerd voor 5 jaar en heb ik uitgezeten. Hierbij komen we bij de sock accounts die gebruikt zijn, waarmee ik een gevaar voor de gemeenschap zou zijn:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Bijdragen/Thunderflash --> Inhoudelijke constructieve edits

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Bijdragen/Dirt_Diver --> Niet actief geweest op de NL Wiki

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Bijdragen/GlobalEditBot --> Bot account met constructieve edits.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Bijdragen/Miss-Art --> Niet mijn account, maar constructieve edits

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Bijdragen/Bottleneck --> Bot account, constructieve edits

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Bijdragen/Delay --> Constructive edits

Volgens de regels https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sokpopmisbruik heb ik enkel de blokkade ontdoken, en geen van de accounts zijn een gevaar geweest voor de gemeenschap. In de conclusie van CaAL is de bescherming van de gebruikers belangrijker dan bewerkingsvrijheid. Echter dienen blokkades alleen ter bescherming van de Wikipedia, en niet van de gebruikers. Hiernaast heeft op de scheld accounts (op een andere wiki, dus niet relevant voor Nederlandse Wikipedia) na geen enkel ander account schade veroorzaak.

Eerdere uitspraak

<redacted>De Commissie weet niet of de geuite beschuldiging waar is en indien deze beschuldiging vals zou zijn kan dit de persoon in kwestie zeer grote schade berokkenen en heeft daarom besloten deze beschuldiging niet te publiceren Hoe kan dit zwaarder wegen dat iemand bij zijn volledige naam noemen en schelden. Want op dat na, is er geen sprake geweest van privacy schending.

Doel van dit verzoek

1. Ik wil de ARBCOM verzoeken om aan te geven waarom de eerdere uitspraak, dat ik beroep mag doen op de OC mag doen na 5 jaar is aangepast naar een publieke stemming zonder hierover een nieuwe uitspraak te doen. Technisch gezien is in die uitspraak gezegd dat er gebruik gemaakt mag worden van de OC volgens de regels van dat moment. En zou deze dus nageleefd moeten worden

2. Ik wil graag van de ARBCOM bezwaar maken op de blokkade dat ik een gevaar zou zijn voor de gemeenschap, en nu dat het een OT blokkade is dat de ARBCOM uitspraak doet over deze blokkade op het moment dat u in punt 1 besluit dat de voorgaande uitspraak automatisch is aangepast aan nieuwe regelgeving.

3. Bij bepaling dat de huidige blokkade moet blijven staan zou ik graag onder het Europese recht om te verdwijnen willen dat de accounts die mijn naam tonen + Abigor hernoemd worden naar een compleet onbekende naam, en de overleg pagina en gebruikerspagina verwijderd word.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

<naam weggehaald ivm. met privacy>

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 12 feb 2017 15:45 (CET)

Uitspraak

Abigor beroept zich op een aantal gronden waarom de blokkade opgeheven zou moeten worden. Verder worden er een aantal punten aangedragen die in mindere mate relevant zijn voor de behandeling van dit verzoek. Om voor nu en de toekomst inzichtelijk te maken welke stappen er na de blokkade van Abigor doorlopen zijn zal de Commissie eerst een kort overzicht van de voorgeschiedenis geven.

Voorgeschiedenis

 • Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/OC aanvraag Abigor: in haar uitspraak van 4 augustus 2011 oordeelde de Arbitragecommissie dat de blokkade voor onbepaalde duur na tenminste 5 jaar kan worden aangevochten door een beroep op de ontsnappingsclausule. Toentertijd bestond de ontsnappingsclausule uit een belofte, het opsturen van een identiteitsbewijs en het opgeven van een e-mailadres. Deze gegevens dienden via op schrift via de post naar een vertrouwde medewerker verzonden te worden.
 • In februari-maart 2012 is per stemming de richtlijn over sokpopmisbruik gewijzigd. De belofte is gebleven maar een identiteitsbewijs opsturen en het bekend maken van een e-mailadres zijn vervangen door een publiekelijke behandeling op wp:REGBLOK.
 • In mei 2012 verzocht Abigor de Arbitragecommissie zijn beroep op de ontsnappingsclausule aan de moderatoren voor te leggen en haar eerdere uitspraak te herzien. De Commissie nam dit verzoek niet in behandeling omdat ze onvoldoende wijziging van omstandigheden zag.
 • Begin 2015 stuurde Abigor de Commissie een verzoek om gebruik te maken van de ontsnappingsclausule. De termijn van vijf jaar was toen nog niet verstreken. De Commissie besloot daarom niet aan het verzoek gehoor te geven. De mogelijkheid om een deblokkade via de Arbitragecommissie aan te vragen werd tot het eind van de vijf jaar ontnomen. De Commissie stelde vast dat er tegenstrijdigheden in de informatie zitten die Abigor door de jaren heen verstrekt heeft.
 • In januari 2017 ontving de Commissie een nieuw verzoek waarin Abigor aangaf van de ontsnappingsclausule gebruik te willen maken. De Commissie maakte enkele kanttekeningen, maar legde het verzoek voor aan de moderatoren. Op wp:REGBLOK spraken meer dan vijf moderatoren zich uit voor handhaving van de blokkade waarna CaAl besloot de blokkade om te zetten in een nieuwe blokkade van onbepaalde tijd.

Gebruik van de oudere versie van een richtlijn

Ten tijden van de uitspraak van 4 augustus 2011 was een andere versie van de ontsnappingsclausule van kracht. De Commissie dient bij haar beslissingen uit te gaan van de richtlijnen zoals die op het moment van haar uitspraak gelden,Art. 1.2 en niet van eerdere versies die door de gemeenschap reeds verworpen zijn. Alle gebruikers zijn gebonden aan de richtlijnen zoals ze op het moment van hun handelen vast zijn gelegd, ook als dit handelen een verzoek aan de Arbitragecommissie inhoudt. Een gebruiker kan niet onder een oude versie van een richtlijn worden behandeld, ook niet als gevolg van een verwijzing naar de betreffende richtlijn in een uitspraak van de Arbitragecommissie.

De Commissie wijst er bovendien op dat ook in de oude versie van de ontsnappingsclausule een beroep erop niet automatisch tot deblokkade leidde. Abigors opmerking dat hij onder de oude procedure gedeblokkeerd zou zijn klopt dus niet.

Abigor geeft aan dat de wijziging van de richtlijn een "gewijzigde omstandigheid" kan inhouden zoals genoemd in art. 5.11 van het arbitragereglement. De Arbitragecommissie meent dat de wijziging van de ontsnappingsclausule, waarbij in plaats van een enkele vertrouwde gebruiker voortaan meerdere moderatoren over een verzoek beslissen, de zorgvuldigheid van beslissingen ten goede is gekomen. De wijziging van omstandigheden waar Abigor naar verwijst, werkt daarom in het voordeel van het project en haar doelstelling. De Arbitragecommissie zelf hoort volgens het reglement uit te gaan van de doelstelling van het projectArt. 1.2 en ziet daarom geen goede grond om gebruik te maken van art. 5.11.

Een van de redenen waarom de richtlijn aangepast is, is het privacy-aspect dat komt kijken bij het opsturen van een identiteitsbewijs. Abigor zelf heeft hierover geklaagd en was daardoor betrokken bij de aanpassing van de richtlijn. Abigors beroep op de oude versie van de richtlijn komt daarom opportunistisch op de Commissie over.

De Commissie geeft toe dat ze duidelijker naar Abigor had kunnen communiceren dat zijn verzoek aan de moderatoren zou worden doorgegeven. Het is echter aan de verzoeker om kennis te nemen van de geldende richtlijnen en procedures, en de richtlijn WP:SPM is over de procedure glashelder. Dat Abigor in een andere veronderstelling verkeerde is spijtig maar valt niet te wijten aan de Arbitragecommissie.

Recht op meediscussiëren

Abigor merkt op dat hij monddood was tijdens de behandeling van zijn verzoek op WP:RB en dat hij niet op vragen kon reageren. Allereerst klopt dit niet helemaal, omdat een derde gebruiker zo vriendelijk was een bijdrage namens Abigor te plaatsen. Daarnaast geven de richtlijnen geen recht of ruimte aan geblokkeerde gebruikers te reageren op lopende discussies, ook niet als ze zelf onderwerp van discussie zijn.

Los van wat er mogelijk op IRC gebeurd is hebben de moderatoren een mailinglijst waarnaar gemaild kon worden. Abigor had de mogelijkheid zich op die manier te verdedigen maar heeft hier geen gebruik van gemaakt.

Afhandeling van Abigors beroep

Moderatoren hebben bij een beroep op de ontsnappingsclausule de mogelijkheid om de blokkade te handhaven of te wijzigen. Het handhaven van de blokkade viel daarom binnen de discretionaire bevoegdheid van de afhandelende moderator. Ook heeft de afhandelende moderator zijn beslissing voldoende gemotiveerd en daarbij de consensus onder de overige moderatoren afgewogen.

Aan de andere kant heeft de Arbitragecommissie in haar uitspraak van 4 augustus 2011 aangegeven dat de blokkade uit twee delen bestaat: 5 jaar wegens privacyschendingen, en de rest wegens sokpopmisbruik. In haar uitspraak van 3 februari 2017 hield de Commissie zich aan deze uitleg. Abigor heeft gelijk dat er bij de behandeling van het verzoek desondanks ook andere verstorende activiteiten zijn genoemd.

Moderatoren zijn geen juristen, en een nauwkeurige juridische analyse van hun beslissingen kan daarom fouten aan het licht brengen. Een dergelijke juridische toetsing is echter weinig zinvol, omdat ze een gigantische overschatting van de rol van de moderatoren inhoudt. Moderatoren zijn slechts gewone gebruikers met een aantal extra mogelijkheden, die ze gebruiken om het project te beschermen tegen vandalisme en verstoring.WP:RVM De vraag of een gebruiker na 5 jaar blokkade terug kan keren zal door moderatoren worden getoetst aan de verwachting wat de terugkeer het project netto oplevert. Dat is in dit geval dan ook gebeurd. De Commissie wijst er ook op dat sokpopmisbruik, privacyschending, het lastigvallen of treiteren van anderen en andere vormen van projectverstorend gedrag vaak niet los staan. Het is daarom voor een moderator zonder juridische achtergrond lastig deze gedragingen los van elkaar te zien. De afhandelende moderator heeft aangegeven dat de blokkade gehandhaafd blijft wegens de ernst van het sokpopmisbruik, maar die ernst kan ook voortkomen uit de verwachting van gerelateerd en ermee verbonden probleemgedrag. Het is immers het totaal dat voor projectverstoring kan zorgen. In zoverre gerelateerd gedrag mee werd gewogen bij de beslissing, vindt de Commissie onvoldoende aangetoond dat moderatoren buiten hun bevoegdheid traden.

Afwegingen bij de blokkade

Abigor noemt enkele verzachtende omstandigheden. Dat er goede bewerkingen zijn gedaan met sokpoppen is echter geen excuus voor het overtreden van richtlijnen en heft niet vanzelfsprekend het negatieve effect van ongewenst gedrag op. Abigor meent dat een deel van de in de beslissing meegewogen gedragingen zich buiten de Nederlandse Wikipedia hebben afgespeeld en dat moderatoren hier niet naar mogen kijken. De Commissie vindt dat de plek van de privacyschending niets afdoet aan het gevoel van onveiligheid dat gebruikers op dit project eraan over houden.

Abigor voert aan dat blokkades ter bescherming van de encyclopedie dienen en niet ter bescherming van gebruikers, maar de richtlijnen voor moderatoren noemen ook "langdurige blokkeringen wegens bedreiging van de werksfeer of de opbouw van de encyclopedie" als grond voor blokkade. Dat gebruikers zich onveilig voelen wegens Abigors aanwezigheid vormt een bedreiging van de werksfeer. De Commissie vindt ook dat het een uit het ander volgt: een onveilige werksfeer schrikt gebruikers af en is daarom niet in het voordeel van de opbouw van de encyclopedie.

De afhandelende moderator heeft duidelijk aangegeven dat de beslissing berust op de ernst van de verwachte verstoring van het project. Klaarblijkelijk is de gemeenschap van de Nederlandse Wikipedia op dit moment niet toe aan een terugkeer van Abigor. Deblokkade zou een gevoel van onveiligheid tot gevolg hebben, met als resultaat een verstoring van de werksfeer en bedreiging van de projectopbouw.

De Arbitragecommissie merkt dat Abigor opnieuw tegenstrijdige informatie heeft ingestuurd, die deels ook niet klopt. Ook geeft hij geen volledige openheid van zaken. Het is de Commissie opgevallen dat Abigor vaker op deze manier te werk gaat rond verzoeken om teruggave van gebruikersrechten, niet alleen op dit project, maar ook op andere projecten.

Typisch aan de manier waarop Abigor zich verdedigt is dat hij telkens slechts een deel van de misdragingen toegeeft, en de rest ontkent. Het lijkt erop dat Abigors selectieve spijt vooral voortkomt uit zijn inschatting voor welke overtredingen men bewijs heeft. Overtredingen waarvan hij inschat dat men ze niet onweerlegbaar naar hem kan herleiden blijft hij glashard ontkennen, tot men hem met bewijs confronteert. Wanneer hij de betreffende zaken dan uiteindelijk toegeeft, legt hij zich toe op het ontkennen van het volgende kritiekpunt. De Arbitragecommissie ziet in dit spel van vertraging een vorm van wikijurisme. Het geeft bovendien niet de indruk dat Abigor oprecht bereid is zich te verbeteren.

Tevens wijst dit op een groot gebrek aan sociaal inzicht bij Abigor. Meer dan vijf jaar geleden veroorzaakte de wijze waarop hij zich soms tegen andere gebruikers gedroeg diepe emotionele schade. Omdat Abigor de bedreiging die zulk optreden voor het project inhoudt niet in lijkt te zien, kan de Commissie niet uitsluiten dat hij bij terugkeer opnieuw een risico voor de opbouw van het project zal vormen.

Conclusie

 • De Arbitragecommissie oordeelt dat de blokkade van onbepaalde tijd op correcte wijze is verlengd.
 • De Commissie concludeert uit de behandeling van het beroep op de ontsnappingsclausule dat er op dit moment onvoldoende vertrouwen in de gemeenschap bestaat om Abigor te laten terugkeren. Daarom legt de Commissie een permanente blokkade op zoals bedoeld in artikel 10 van de gebruikersvoorwaarden.
 • Deze permanente blokkade kan pas over nog eens 5 jaar opnieuw aangevochten worden. Tot die tijd zal de Commissie geen verder verzoeken van Abigor in behandeling nemen.

Abigor deed een tweetal verzoeken in het geval hij niet wordt gedeblokkeerd.

 • De Commissie is niet aangesteld om accounts te hernoemen. Dit gebeurt door global renamers en/of stewards. Een verzoek hiertoe kan via deze pagina ingediend worden. Let wel op dat de hernoeming effect heeft op alle projecten en per gebruikersnaam aangevraagd dient te worden. Van de stewards kan niet verwacht worden dat zij uitzoeken op welke accounts dit verzoek betrekking heeft.
 • Besluiten over het verwijderen van overleg- en gebruikerspagina's zijn aan de moderatoren.

De Arbitragecommissie, 10 mrt 2017 22:14 (CET)


Vaststellen van limiet aan aantal bewerkingen van De Wikischim


Geachte commissie,

Het manisch volgpatroon en het maniakaal bewerkingsgedrag van Wikischim hebben op dit project al zeer veel malen tot discussies en commotie geleid. In dat bewerkingsgedrag presenteert Wikischim voortdurend zijn eigen hoogst particuliere meningen als opvattingen waaraan algemene waarde kan worden toegekend dan wel tot in steen gehouwen voorschriften en richtlijnen van dit project. Wikischim is daarop ook zeer veel malen aangesproken. Wikischim kan echter volstrekt onvoldoende inzicht opbrengen, dat dit maniakale bewerkingsgedrag onvermijdelijk tot buitengewoon grote irritaties en verstoring van de werksfeer op dit project leidt.

Deze situatie van voor dit project ontwrichtend gedrag is al jaren aanwezig. Het is echter ook duidelijk dat, ondanks vele aan hem opgelegde blokkades, de leercurve van Wikischim ten aanzien van dit aspect zo niet negatief dan wel in ieder geval niet groter dan nihil is. Er zijn ontzettend veel voorbeelden om dit gedrag te illustreren. De leden van uw commissie zullen alleen al op basis van eigen ervaring op dit project een groot aantal daarvan kennen. Ik zie dan ook af van het hier benoemen van voorbeelden. Een aanzienlijk aantal is al terug te vinden in de discussie van de laatste dagen in De kroeg onder alleen al het kopje De Wikischim als probleemgebruiker. Indien u toch nog meerdere voorbeelden wenst om tot uw oordeel te komen, zal ik u die desgewenst berichten.

Ik vraag u dan ook een beslissing te nemen, gericht op het vaststellen van een limiet aan het aantal bewerkingen dat Wikischim na uw beslissing nog zou mogen doen. Met die gevraagde beslissing wordt beoogd zijn projectverstorend gedrag in ieder geval aanzienlijk te reduceren en de rust op dit project ten aanzien van dit aspect voor een belangrijk deel te herstellen.

Gevraagde beslissing

Bewerkingen van De Wikschim op dit project dienen tot een door u vast te stellen aantal per dag gelimiteerd te worden. Die dagelijkse limiet zou niet van toepassing moeten zijn op:

 • De hoofdnaamruimte
 • De overlegpagina van Wikischim
 • De gebruikerspagina van Wikischim
 • De regblokpagina in die gevallen waar er sprake is van een blokverzoek voor Wikischim zelf
 • Pagina's van de arbitragecommisie in die zaken waarbij Wikischim zelf rechtstreeks betrokken is.
 • Pagina's waar stemmingen en peilingen plaatsvinden. De overlegpagina's hiervan maken in de gevraagde beslissing wel deel uit van de voorgestelde limiet.

Voor alle andere pagina's op dit project zou de limiet van toepassing moeten zijn. Ik kan mij nog voorstellen, dat bijvoorbeeld herstel van iets als evidente typefouten op de laatst bedoelde pagina's niet onderhevig zijn aan die limiet.

Nog een suggestie

Het is bij honoreren van de gevraagde beslissing natuurlijk aan uw commissie het aantal van de limiet per dag vast te stellen. De gevraagde maatregel beoogt echter het maniakale bewerkingspatroon en het projectverstorend gedrag als gevolg daarvan zeer aanzienlijk te reduceren. Om dit effect ook te realiseren geef ik u in overweging het aantal toegelaten bewerkingen niet hoger dan als drie per dag vast te stellen.

Tot slot

Dit voorstel bestaat uit een aantal onderdelen. Het kan dus een wat ingewikkelde indruk maken. De notie daarachter is echter het effect van het ontwrichtende gedrag van Wikischim te reduceren, maar tegelijkertijd hem in de gelegenheid te stellen te blijven bijdragen aan het belangrijkste doel van dit project, het maken van nieuwe en verbeteren van bestaande artikelen.

Met vriendelijke groet, Renevs (overleg) 29 okt 2016 19:17 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 29 okt 2016 20:39 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie 30 okt 2016 15:45 (CET)

Uitspraak

Situatieschets

Renevs heeft een verzoek ingediend waarin verzocht wordt om de discussievrijheid van De Wikischim in te perken. Er is al een maatregel van kracht die De Wikischim verbiedt om bewerkingen van gebruikers met meer dan 500 bewerkingen ongedaan te maken. In de uitspraak van 16 maart 2016 zijn de volgende punten genoemd:

 • Bij de uitspraak van 2011 is geprobeerd eenvoudige oplossingen te bieden voor een verzameling van problemen.
 • Bij de uitspraak van 2015 is daarentegen geprobeerd een specifieke oplossing te bieden voor enkele van de ernstigste problemen. Het gaat om problemen rond de overlegstijl van De Wikischim en het probleem van bewerkingsoorlogen.
 • De Commissie heeft in de uitspraak van 2015 aangegeven dat "er onvoldoende reden is om aan de goede intenties van De Wikischim te twijfelen. Zij heeft weliswaar geen "opzettelijk volggedrag geobserveerd", maar zij ziet wel in dat de bemoeienissen van De Wikischim vaak averechts werken en tot wrevel bij medegebruikers leiden. De commissie meent dat dit komt doordat hij de consensus niet goed inschat en/of met onvoldoende tact handelt." En verder: "Soms is het gewoon beter om iemand uit de weg te gaan of om een netelige situatie te laten voor wat die is, maar De Wikischim lijkt zich hier te weinig van bewust te zijn."(WP:AC/Z/27 april 2015, zie "Overwegingen")

De Commissie heeft tijdens de behandeling onderzocht in hoeverre een nieuwe/aanvullende maatregel redelijk en billijk is, daadwerkelijk bijdraagt aan een oplossing voor het aangedragen probleem en verenigbaar is met de eerder opgelegde maatregel uit de eerdere uitspraak.

Tijdens de behandeling van de zaak zijn Renevs en De Wikischim bevraagd. Verder heeft de Commissie de reeds verwijderde lijst die door Vinvlugt is opgesteld onderzocht. De Commissie is Vinvlugt dankbaar voor het onderzoekswerk.

Relevante regelgeving

Wanneer er verschil van mening is dient dit volgens de richtlijnen opgelost te worden middels een op consensus gebaseerde discussie.wp:NIET Verder adviseert Wikipedia:Wat je niet moet doen dat het beter is om een mening niet uit te spreken wanneer deze niet bijdraagt aan het daadwerkelijk verbeteren van een artikel. Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen stelt dat gebruikers naar consensus toe moeten werken en beleefd en zakelijk moeten zijn.

Voor overlegbijdragen is de Wikiquette van kracht maar deze richtlijn richt zich voornamelijk op onnodig grievende opmerkingen en het leesbaar houden van andermans overlegbijdragen.

Analyse

Uit de aangehaalde kroegdiscussie blijkt dat Renevs niet alleen staat in zijn kritiek op De Wikischim. Bij het bestuderen van vele discussies waaraan door De Wikischim is deelgenomen, heeft de Commissie de volgende probleempunten geconstateerd:

 • deelnemen aan discussies zonder voldoende kennis van het onderwerp;
 • plaatsen van berichten die niets toevoegen aan een discussie;
 • plaatsen van verdachtmakingen of jij-bakken richting mensen die inhoudelijke kritiek leveren;
 • deelnemen aan persoonlijke discussies waar De Wikischim geen belang bij heeft of geen partij in is;
 • het eigen standpunt blijven herhalen zonder op de argumenten van de tegenpartij in te gaan.

Het eerste punt komt bijvoorbeeld tot uiting in de discussie die plaatsvond op Overleg:Martin Palmer. Deze discussie is exemplarisch voor een persoonlijke, niet op oplossingen gerichte overlegstijl. Ook wordt het eigen standpunt herhaald zonder in te gaan op de punten die de tegenstander aandraagt. Een ouder voorbeeld is de discussie rondom het lemma Reeline waarbij de problematiek jarenlang aangehouden heeft totdat het lemma in december 2015 verwijderd werd. Bij de laatste poging om dit lemma teruggeplaatst te krijgen (mei 2016) vat de opmerking van CaAl de werkwijze van De Wikischim samen. Een recent voorbeeld waarbij gebruik gemaakt wordt van argumentum ad nauseam en het voeren van gesloten overleg gaat over genderneutrale beroepsnamen. Ook komen de verdachtmakingen aan bod en reageert De Wikischim onvoldoende op de argumenten van de gesprekspartner. Een ander voorbeeld van verdachtmakingen kan gevonden worden op Overleg:Ismail Ilgun waarbij sprake is van directe persoonlijke aanvallen.

Deze discussie is een voorbeeld van overleg waaraan De Wikischim wel bijdraagt, maar niets inhoudelijks toevoegt. De overlegbijdragen van De Wikischim helpen een toch al gespannen discussie niet vooruit maar dragen enkel bij aan een verdere ontwrichting. Dit speelt ook mee op Overleg:Helligpeder. Daarnaast is er wederom sprake van niet ingaan op de punten van de gesprekspartner en het uiten van verdachtmakingen. Een ander voorbeeld waarbij de overlegstijl van De Wikischim ontwrichtend werkt is tijdens dit terugplaatsverzoek waarbij de zin "Ik heb het hierboven en elders inmiddels meermaals uitgelegd, dus hoe het dan duidelijker moet weet ik zo niet" exemplarisch is. De Wikischim heeft een mening, die mening heeft hij gegeven, die mening wordt niet door iedereen gedragen en vervolgens wordt de discussie doodgeslagen met bovengenoemde afsluiter.

De problemen spelen niet alleen bij discussies over de inhoud maar ook bij discussies over randzaken. Een voorbeeld is Overleg Wikipedia:Stemlokaal/Afschaffen herbevestigingsprocedure. De Wikischim is met 60 reacties ruimschoots de actiefste deelnemer aan de discussie. Mede omdat het standpunt dat De Wikischim naar voren brengt, meer dan eens neerkomt op een herhaling van zetten wat contraproductief, is zorgt dit voor een onevenredig grote belasting van de discussie. Op WP:REGBLOK geeft De Wikischim moderatoren een vergelijkbare belasting. Op één moderator na is De Wikischim de meest actieve bewerker van de regblokpagina. Dit terwijl hij zich niet bezig houdt met het indienen van blokverzoeken tegen ingelogde vandalen of mensen die anderszins de encyclopedie beschadigen. Ook op de bijbehorende overlegpagina legt De Wikischim een onevenredig hoge belasting. De Commissie heeft de archieven van de afgelopen twee jaar doorgenomen om te onderzoeken of het geschetste beeld klopt.

De Commissie heeft slechts een selectie van voorbeelden nader uitgelicht en is van mening dat de genoemde voorbeelden representatief zijn. In het verleden heeft de Commissie geprobeerd de problematiek te verminderen met een serie maatregelen, maar geen van deze maatregelen heeft het beoogde effect gehad. Wat in het voordeel van De Wikischim spreekt, is dat hij meegewerkt heeft aan zijn eigen zaak. Wat niet in zijn voordeel spreekt, is dat hij onvoldoende inzicht heeft getoond in de problematiek en zelf geen oplossingen heeft aangedragen.

Conclusie

De Commissie erkent – zoals ze in het verleden ook gedaan heeft – dat De Wikischim nuttig werk doet in de hoofdnaamruimte. Ook de verzoeker erkent de verdienstelijkheid van De Wikischim in de hoofdnaamruimte. Goed werk in de hoofdnaamruimte is echter geen excuus om een onevenredig grote belasting op de overlegruimte te leggen, laat staan overleg te frustreren.

De regels verbieden het gedrag van De Wikischim dan wel niet naar de letter, maar zijn manier van discussiëren gaat wel in tegen het advies op Wikipedia:Wat je niet moet doen en is ook niet in lijn met wp:NIET. Ook wordt er niet voldaan aan wat er van een Wikipediaan verwacht wordt, zoals gesteld op Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen. Wanneer dit gecombineerd wordt met de veelvuldige kritiek op de handelswijze van De Wikischim zijn aanvullende maatregelen volgens de Commissie gerechtvaardigd.

Evaluatie in de zaak Nadere duiding uitspraak De Wikischim

Naast de behandeling van bovenstaande zaak stond er voor 16 maart 2017 ook een evaluatie gepland in de zaak Nadere duiding uitspraak De Wikischim. De betreffende maatregel verbiedt De Wikischim bijdragen ongedaan te maken van andere geregistreerde gebruikers die meer dan 500 (niet verwijderde) bewerkingen op hun naam hebben staan, en is bedoeld om te voorkomen dat De Wikischim bewerkingsoorlogen kan gaan voeren. Op 8 juni 2016, 25 september 2016, 12 oktober 2016, 29 oktober 2016 en 4 februari 2017 heeft De Wikischim de Arbitragecommissie gewezen op situaties waarin deze maatregel naar zijn mening contraproductief werkte.

De Commissie stelt vast dat de maatregel over het algemeen het beoogde resultaat heeft opgeleverd en dat er ook in het geval van de door De Wikischim gesignaleerde "bijwerkingen" andere mogelijkheden voorhanden waren om het gewenste resultaat te bereiken. De Commissie ziet daarom onvoldoende aanleiding om te betreffende maatregel in te trekken of aan te passen. Wel acht de Commissie het – mede voor het overzicht – minder wenselijk wanneer er tegen een en dezelfde gebruiker meerdere uitspraken tegelijk lopen. Daarom heeft de Commissie besloten de uitspraak van 16 maart 2016 in te trekken en in plaats daarvan de betreffende maatregel, onder verwijzing naar de oorspronkelijke argumentatie, in onderstaand pakket op te nemen.

Maatregelen
 1. Het is De Wikischim verboden meer dan vijf overleg-/discussiebijdragen per dag (CET/CEST) te plaatsen. Onder een discussie wordt verstaan: alles wat onder een bepaalde kop valt. Een nieuwe kop van gelijke of hogere orde (dat wil zeggen: geen subkop) geldt als een nieuwe discussie, tenzij deze feitelijk een voortzetting is van de vorige. Onder een bijdrage wordt verstaan: een stuk doorlopende tekst dat normaal gesproken wordt afgesloten met een handtekening. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in één bewerking te gebeuren. Zolang er niet op gereageerd is, mag De Wikischim deze bijdrage uitbreiden, aanpassen of verwijderen. Nadat er gereageerd is, mag De Wikischim nog wel redactionele aanpassingen maken (typfouten, grammatica, stijl e.d.), maar deze bij voorkeur niet meer inhoudelijk wijzigen. Gebeurt dat toch, dan telt dat als een nieuwe bijdrage.
  Deze maatregel is van toepassing op alle overlegpagina's en alle pagina's binnen de Wikipedia-naamruimte, met de volgende uitzonderingen:
  1. de eigen overlegpagina van De Wikischim,
  2. door De Wikischim uitgebrachte stemmen in stemmingen en peilingen,
  3. lijsten van deelnemers aan wikiprojecten e.d.,
  4. discussies waarin De Wikischim zelf het onderwerp is,
  5. de pagina WP:Regblok (hierop is maatregel 3 van toepassing).
 2. Het is De Wikischim verboden meer dan drie bijdragen per discussie te plaatsen. Hierop zijn dezelfde definities en beperkingen van toepassing als onder punt 1. Daarnaast is het De Wikischim uitdrukkelijk niet toegestaan om discussies waaraan door hemzelf is deelgenomen en die minder dan een jaar geleden zijn afgesloten, op enige plaats voort te zetten of te heropenen.
 3. Het is De Wikischim verboden bewerkingen op WP:REGBLOK en de bijbehorende overlegpagina te doen, met de volgende uitzonderingen:
  1. Het blijft De Wikischim toegestaan verzoeken om blokkade voor een andere gebruiker te plaatsen en deze desgevraagd nader toe te lichten.
  2. Het blijft De Wikischim toegestaan te reageren bij verzoeken om blokkades voor De Wikischim zelf.
 4. Het is De Wikischim verboden bijdragen ongedaan te maken van andere geregistreerde gebruikers die meer dan 500 (niet verwijderde) bewerkingen op hun naam hebben staan. Onder dit verbod vallen niet alleen letterlijke terugdraaiingen, maar alle bewerkingen van De Wikischim waarvan het gevolg is dat de strekking van de bewerking van de andere gebruiker ongedaan gemaakt wordt. Dit verbod geldt niet voor bewerkingen die langer dan 1 jaar geleden plaatsvonden.
 5. Voldoet een bewerking van De Wikischim niet aan bovenstaande eisen, dan dient een blokkade van een week te worden opgelegd. Bewerkingen die een overtreding van deze uitspraak inhouden, dienen te worden teruggedraaid of anderszins ongedaan te worden gemaakt.

De Arbitragecommissie zal deze uitspraak uiterlijk op 10 september 2017 evalueren.

Zodra De Wikischim zes maanden niet op grond van deze uitspraak geblokkeerd is geweest, kan hij bij de Arbitragecommissie een onderbouwd verzoek indienen tot versoepeling van de maatregelen.

Zodra De Wikischim drie jaar niet op grond van deze uitspraak geblokkeerd is geweest, kan hij bij de Arbitragecommissie een onderbouwd verzoek indienen tot opheffing van de maatregelen.

Onderbouwing van de maatregelen

In het verleden heeft de Arbitragecommissie aan De Wikischim en andere gebruikers veelvuldig maatregelen opgelegd die kwalitatief van aard zijn, met andere woorden: die betrekking hebben op de wijze waarop een gebruiker overlegt. De ervaring leert dat dergelijke uitspraken moeilijk te handhaven zijn, daar er van de handhavend moderator dikwijls een subjectief oordeel wordt gevraagd, wat vervolgens tot willekeur en ook tot veel discussie kan leiden. Daarom heeft de Commissie besloten – in lijn met andere recente uitspraken – ditmaal in te zetten op kwantitatieve beperkingen.

De bedoeling van maximaal vijf discussiebijdragen per dag is dat De Wikischim nog steeds ruimte heeft om aan discussies deel te nemen, maar wel genoodzaakt zal zijn duidelijke prioriteiten te stellen. De Commissie hoopt hiermee te bereiken dat De Wikischim zich met name vertoont in discussies waar hij een wezenlijke, zinvolle bijdrage kan leveren.

Door het aantal bijdragen aan één discussie tot drie te beperken wil de Commissie voorkomen dat De Wikischim discussies frustreert door standpunten te herhalen of irrelevante/escalerende opmerkingen te maken. De Commissie meent dat deze drie bijdragen De Wikischim er nog steeds toe in staat stellen als volwaardig gesprekspartner aan overleg deel te nemen. Zo kan hij bijvoorbeeld in zijn eerste bijdrage een vraag stellen of beantwoorden, een voorstel doen of een standpunt formuleren. In zijn tweede bijdrage kan hij dan op de reacties ingaan en/of nieuwe argumenten aan zijn eerdere betoog toevoegen en in zijn derde bijdrage zijn persoonlijke conclusies trekken en/of een voorstel doen voor een groepsconclusie.

De Regblokpagina is een beheerpagina en geen discussiepagina. Ieder blokverzoek dat op deze pagina wordt ingediend, is in eerste instantie iets tussen de aanvrager van de blokkade, degene op wie het verzoek betrekking heeft, en de moderatoren, die van de gemeenschap een mandaat hebben ontvangen om dergelijke verzoeken af te handelen. Stelselmatige bemoeienis van andere gebruikers dan de betrokkenen komt noch een vlotte afhandeling van verzoeken, noch de sfeer op Wikipedia in het algemeen ten goede.

De Arbitragecommissie, 10 mrt 2017 19:20 (CET)


Blokkade Bart Versieck 9


Verzoek

De Arbitragecommissie heeft op 19 februari 2017 een deblokkadeverzoek ontvangen van Bart Versieck. Het verzoek luidt als volgt:

"Onderwerp: Hierbij teken ik beroep aan tegen mijn huidige blokkade en tegen uw uitspraak

Jullie van de "Arbcom" hebben je stomweg niet aan jullie ei​gen reglement gehouden bij jullie uitspraak. Namelijk niet aan Artikel 1 (doel van de arbitragecommissie), en met name niet aan subartikels 1 en 2 daaruit. Het doel is immers om problemen op te lossen (subartikel 1), wat jullie bepaald niet doen met deze uitspraak, want die veroorzaakt juist alleen maar problemen, en van het behandelen van problemen waarbij dit project ten doel heeft om een encyclopedie te scheppen en te onderhouden (aan de hand van de vijf zuilen), zoals vermeld in subartikel 2, lijkt me ook bepaald geen sprake.

Ik zou werkelijk niet inzien hoe deze laatste en een na laatste blokkade door onze onnozele madam bijdraagt aan het bereiken van deze doelstellingen van dit project. Een onnozele - of eigenlijk meer een uitgekookte - madam die haar hoofd alleen maar heeft bij het zich onmisbaar maken door uren en uren te werken aan de anoniemenbestrijding, zodat niemand (en ook uw commissie niet) deze zeer rotte appel in de mand (jullie kennen het spreekwoord) durft aan te pakken, die hier nog maar één missie heeft op dit project, namelijk de corrupte artikelen van haar vriendjes te beschermen.

Zo ook in het geval het artikel van de (waarschijnlijk) nepjurist Arnoud Engelfriet, de "hulp en toeverlaat in bange Wikimedia-dagen". Ik heb dat bronsjabloon immers volkomen terecht geplaatst, want als inderdaad blijkt dat de bron van die meestertitel niet boven water komt, hebben jullie ironisch genoeg zélf bij "Wikimedia" maken met het fenomeen dat - en ik citeer - "elke idioot zich jurist kan noemen" (zie ook de overlegpagina van "zijn" artikel)!

Met deze uitspraak overtreedt jullie arbitragecommissie dus zeer duidelijk de arbitragewet, en dat is in strijd met nota bene zelfs ook jullie eigen gebruiksvoorwaarden: "Weet dat u juridisch verantwoordelijk bent voor al uw bijdragen, bewerkingen en het hergebruik van inhoud van Wikimedia-sites volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en andere van toepassing zijnde wetten (mogelijk inclusief de wetten van het land waar u leeft of het land waar u inhoud bekijkt of bewerkt)?"

Kortom, jullie commissie heeft zich bij deze uitspraak over mij als een illegale rechtbank gedragen, en dat is in strijd met tenminste de Nederlandse wetgeving, en mogelijk ook met andere wetgevingen, en ZEKER met de gebruiksvoorwaarden van de "Foundation" (zie hierboven).

Ik vorder en verzoek de arbitragecommissie dan ook dat zij haar illegale handelen staakt door per direct de uitspraak ofwel in te trekken ofwel aan te passen zodat ze wél in lijn is met de wetgeving(en) en jullie gebruiksvoorwaarden, en tevens opdracht te geven de blokkade stante pede te beëindigen omdat mijn bijdragen zowel in overeenstemming waren met de vijf zuilen, alsook de wetgeving en de gebruiksvoorwaarden, wat meer is dan over de uitspraak gezegd kan worden.

Ook betwijfel ik sterk of jullie arbitragecommissie zich wel aan de eisen houdt die de "Foundation" aan een dergelijke commissie stelt met haar overtredingen van genoemde wetgevingen en zijn gebruiksvoorwaarden. Een uitspraak zonder enige geldigheid, en alleen al op deze grond zou mijn blokkade onverwijld teruggedraaid moeten worden. Immers, wat is de waarde van de uitspraak van een arbitragecommissie als die zich een illegale rechtbank gedraagt en elke regel- en wetgeving aan haar laars lapt? NIKS!

Tenslotte verzoek ik jullie, leden van de "Arbcom", om "MoiraMoira" OT te blokkeren vanwege haar overduidelijk steevast ontwrichtend gedrag."

Uitspraak

In bovenstaand verzoek vraagt Bart Versieck drie dingen, die hieronder puntgewijs zullen worden beantwoord.

Verzoek tot deblokkade

Op 18 februari werd Bart Versieck door MoiraMoira voor een week geblokkeerd op grond van een drietal bewerkingen.

De eerste bewerking is een twijfelgeval. "Tornooi" in "toernooi" wijzigen, zoals de niet-ingelogde bewerker deed, is normaliter een overtreding van de BTNI-richtlijn. Toch is het in deze context wenselijk, omdat hiermee een inconsequentie in de alinea en in het lemma ongedaan wordt gemaakt ("Er is één uitzondering mogelijk op "bij twijfel niet inhalen": namelijk wanneer de bewerking de spelling binnen hetzelfde artikel consequenter maakt. Bewerkingen die de consequentie van spelling verhogen zijn geen neutrale maar nuttige bewerkingen: daarbij is geen sprake van twijfel."). In punt 1 van de maatregelen wordt echter gesteld: "Bart Versieck mag geen niet-inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in artikelen of tekstfragmenten die niet van zijn eigen hand zijn [...]" Aangezien de oorspronkelijke passage door Bart Versieck zelf was toegevoegd, moet worden geconcludeerd dat punt 1 in dit geval niet van toepassing was.

In de resterende twee door MoiraMoira aangevoerde bewerkingen op 14 juni en Arnoud Engelfriet maakte Bart Versieck bewerkingen ongedaan van geregistreerde gebruikers met meer dan 50 bewerkingen. Punt 4 van de maatregelen stelt expliciet: "Bart Versieck mag geen bewerkingen ongedaan maken van geregistreerde gebruikers die reeds meer dan vijftig niet-verwijderde bewerkingen met dit account gedaan hebben." Aangezien dit in beide gevallen toch gebeurd is, betekent dit een dubbele overtreding van punt 4.

De Arbitragecommissie concludeert daarom dat de blokkade terecht is opgelegd.

Verzoek tot intrekking of wijziging uitspraak

Ten tweede vraagt Bart Versieck dat de uitspraak van 9 januari 2017 wordt ingetrokken of gewijzigd. Artikel 5.11 van de Reglementen luidt: "De beslissing is definitief en bindend. Enkel de Arbitragecommissie zelf kan, in het geval van gewijzigde omstandigheden, de beslissing terugdraaien of wijzigen. Enkel de Arbitragecommissie zelf kan, in geval van uitvoeringsproblemen, een beslissing nemen over de uitleg van een uitspraak [...]." Aangezien Bart Versieck geen uitvoeringsproblemen of gewijzigde omstandigheden naar voren heeft gebracht, zal de Arbitragecommissie dit deel van het verzoek niet in behandeling nemen.

Verzoek tot blokkade van MoiraMoira

Ten slotte vraagt Bart Versieck een blokkade voor onbepaalde tijd aan voor moderator MoiraMoira. Aangezien de Arbitragecommissie heeft geoordeeld dat de blokkade terecht is opgelegd, ook al gaat zij niet met alle gronden mee, ziet de Commissie verder geen grond om dit verzoek in overweging te nemen. Kwalificaties als "onnozele madam" en "rotte appel" kunnen bezwaarlijk als een serieus argument worden beschouwd en strekken bovendien de indiener van dit verzoek niet tot aanbeveling.

De Arbitragecommissie, 20 feb 2017 18:08 (CET)


JP001


Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Op deze kerstavond wens ik jullie te vervelen met de kwestie JP001 (Jasper voor intimi). JP001 is een gebruiker op de Nederlandstalige Wikipedia met als voornaamste bezigheid het verbeteren van spel- (en occasioneel grammaticale) fouten. Hij registreerde zich op 5 juni 2013.

Een eerste keer dat JP001 zich in de kijker speelde, was met betrekking tot het bewerken van anderen hun gebruikerspagina's. Tot ergernis van velen kostte het maanden om JP001 ervan te overtuigen dat zulks ongewenst is. Vanaf december 2014 en verder gedurende 2015 werd hij veelvuldig door Wikiklaas en anderen aangesproken ten aanzien van (grootschalige) BTNI-bewerkingen. Op 7 september 2015 werd JP001 voor het eerst geblokkeerd door Wikiklaas. Op 13 september 2015 volgde een nieuwe blokkade. Naar aanleiding van die blokkade legde Wikiklaas een serie beperkingen op aan JP001, om verdere klachten over diens bewerkingen te voorkomen.

Op 14 september 2015 deed JP001 op zijn overlegpagina op aanraden van Wikiklaas een oproep waarmee hij te kennen gaf op zoek te zijn naar een coach. Die coach vond hij in de persoon van Gebruiker:Sumurai8. Omdat JP001 zich kennelijk niets aantrok van alle adviezen van Sumurai8, beëindigde deze zijn coachschap op 27 september 2015. Diezelfde dag werd JP001 door Wikiklaas opnieuw geblokkeerd voor het doen van grootschalige BTNI-bewerkingen.

Ondanks alle problematiek, die in de periode daarna niet verminderde (integendeel), startte JP001 op 5 maart 2016 het Wikiproject:SpellingCheck, alwaar hij zichzelf op 8 maart 2016 tot coördinator van benoemde. Deze functie vervult hij tot op de dag van vandaag. De problematiek verdween er echter niet mee. Sterker nog, dankzij het project zagen andere deelnemers die zich aan het project verbonden, zichzelf in verband gebracht met de problematiek die JP001 bewerkstelligde door veelvuldig grootschalige foute en BTNI-bewerkingen door te voeren. Op 19 december 2016 zegde om die reden De Wikischim zijn medewerking aan het project op.

Gedurende de tijd dat het Wikiproject actief is, bleek de problematiek omtrent het bijdragenpatroon van JP001 schier onuitroeibaar, zoals na te lezen valt op diens overlegpagina (en archieven daarvan). Ik volsta met een verwijzing naar daar omdat de lijst met problemen omtrent JP001 ook schier eindeloos is. Voorbeelden aanhalen zou de suggestie kunnen wekken dat die de problematiek beter illustreren dan andere. Meer dan genoeg is na te lezen op de overlegpagina van JP001 en ik acht de leden van de Arbitragecommissie 'door de wol geverfd' genoeg om zichzelf op de hoogte te stellen van de problematiek. Ik hecht er evenwel wel waarde aan om te vermelden dat lang niet alle problematiek op de overlegpagina van JP001 terug te vinden is, maar dat ook op andere pagina's regelmatig discussies plaatsvonden tussen JP001 en andere gebruikers.

Het moge duidelijk zijn dat bewerkingen van JP001 veelvuldig tot het ongewenste soort behoren (en hoewel in deze zaak de nadruk ligt op BTNI-bewerkingen, zijn daar ook regelmatig veel foute bewerkingen bij). Daarbij moet opgemerkt worden dat het vaak om omvangrijke series van bewerkingen gaat. Inmiddels zijn we op een punt aangekomen dat iedere dag meerdere gebruikers al zijn bewerkingen van die dag nalopen, en er bijna iedere dag wel iets valt te constateren dat niet in de haak is. Deze situatie kan naar mijn mening niet langer voortduren. Het is mijn overtuiging dat het laten voortduren van de situatie een gevaar voor de encyclopedie inhoudt, alsmede een gevaar voor de goede sfeer waarin getracht wordt om op dit project in te werken. Ik verzoek de Arbitragecommissie dan ook om hier maatregelen tegen in te stellen. Op zijn overlegpagina werd al enkele malen gezinspeeld op de mogelijkheid om JP001 een beperking op te leggen van niet meer dan (bijvoorbeeld) 10 bewerkingen in de hoofdnaamruimte per dag, maar ik laat het graag aan de Arbitragecommissie zelf over om met een gepaste maatregel te komen.

Met vriendelijke groet, EvilFreD (overleg) 24 dec 2016 17:53 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal binnenkort laten weten of zij het in behandeling neemt. 24 dec 2016 17:57 (CET)
In aanvulling op het bovenstaande gaf collega Robotje hier zijn visie op de feiten. EvilFreD (overleg) 28 dec 2016 06:44 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen, doch zal hier niet voor het einde van het kerstreces mee beginnen.

De Arbitragecommissie, 28 dec 2016 13:52 (CET)

Uitspraak

Op 24 december 2016 ontving de Arbitragecommissie van EvilFreD een verzoek tot maatregelen inzake de bijdragen van JP001 aan de Nederlandstalige Wikipedia. In dit verzoek geeft hij een uitvoerig overzicht van de klachten die zich in de loop der jaren hebben opgestapeld. Aanvankelijk spitsten deze zich toe op het bewerken van de gebruikerspagina's van andere gebruikers, later behelsden de problemen met name bijdragen waarmee de richtlijn Bij twijfel niet inhalen werd overtreden. In veel gevallen betrof het hier grootschalige aanpassingen en het ongedaan maken daarvan heeft een aantal andere gebruikers veel waardevolle tijd gekost.

Overwegingen

Bij het beoordelen van deze zaak heeft de Arbitragecommissie het volgende overwogen:

 • JP001 voert vaak op massale schaal bewerkingen door waarin hij iets corrigeert wat naar zijn mening een spel- of taalfout is. Ook doet hij veel aanpassingen op het gebied van opmaak, wikisyntax e.d. Het komt daarbij regelmatig voor dat hij dingen verbetert die niet fout waren, waarmee dus inbreuk wordt gemaakt op de richtlijn BTNI. Ook gebeurt het met regelmaat dat verbeteringen van JP001, kennelijk omdat hij geen kennis van het onderwerp heeft, feitelijk juist verslechteringen zijn. Het opsporen en ongedaan maken van deze en dergelijke ongewenste bewerkingen is voor veel gebruikers een bron van ergernis en kost de gemeenschap bovendien veel tijd.
 • Het is waar dat veel van JP001's bewerkingen correct zijn. Wanneer echter het deel dat niet correct is de gemeenschap onevenredig veel tijd kost, is het beter dat bepaalde soorten bewerkingen helemaal niet meer worden toegestaan. Zolang het nodig is dat al zijn bewerkingen worden gecontroleerd, is het bovendien beter een limiet in te stellen op het aantal bewerkingen dat hij binnen een bepaalde periode mag doen.
 • Op vragen over of kritiek op zijn bewerkingen reageert JP001 vaak ontwijkend, bagatelliserend of helemaal niet. De Arbitragecommissie ziet weliswaar weinig aanleiding om aan de goede bedoelingen van JP001 te twijfelen, maar constateert ook dat opmerkingen van andere gebruikers niet of nauwelijks tot een gedragswijziging leiden.
 • Gezien de jeugdige leeftijd van JP001 bestaat er goede hoop dat met ervaring ook wijsheid kan gaan komen.
 • Op 13 september 2015 heeft Wikiklaas JP001 een aantal gedragsregels opgelegd, die mede de basis kunnen vormen voor een (bindende) uitspraak.
Maatregelen

Gelet op het bovenstaande legt de Arbitragecommissie JP001 de volgende maatregelen op:

 • JP001 mag niet meer dan 10 bewerkingen per kalenderdag (CET/CEST) doen. Deze beperking geldt niet voor zijn eigen gebruikersruimte, waar hij - uiteraard binnen de grenzen van de algemene regels en richtlijnen - volledige vrijheid blijft genieten.
 • Voorts is het JP001 verboden:
  • bewerkingen in de hoofdnaamruimte te doen die geen evidente verbeteringen zijn (BTNI); dit geldt in het bijzonder voor zaken op het gebied van spelling, grammatica en wikisyntax;
  • pagina's te hernoemen;
  • gebruikerspagina's of overlegbijdragen van anderen te bewerken;
  • bewerkingen ongedaan te maken van geregistreerde gebruikers met meer dan 50 bewerkingen;
  • bewerkingen als "kleine wijziging" te markeren.

Wel blijft het JP001 toegestaan échte spel- en taalfouten te verbeteren. Bij de geringste twijfel doet hij er verstandig aan eerst overleg te plegen, bijvoorbeeld in het Taalcafé. Indien JP001 van mening is dat de naam van een artikel gewijzigd dient te worden, kan hij dit aankaarten op de overlegpagina van het artikel of op Overleg gewenst.

Sancties
 • Bij overtreding van een of meer van bovenstaande gedragsregels dient een blokkade van een week te worden opgelegd. In ernstige gevallen kan de blokkerend moderator ervoor kiezen de verhogingsregel toe te passen. Dit procedé kan binnen een tijdsbestek van zes maanden in totaal vier keer worden gevolgd (waarbij blokkades die door de gemeenschap of de Arbitragecommissie ongeldig zijn verklaard, niet meetellen).
 • De vijfde overtreding van deze uitspraak binnen een tijdsbestek van zes maanden leidt direct tot een blokkade voor onbepaalde tijd.
 • Tegen een blokkade voor onbepaalde tijd die wegens overtreding van deze uitspraak werd opgelegd, kan door JP001 beroep aangetekend worden bij de Arbitragecommissie. Gebeurt dit niet, of besluit de Commissie dat de blokkade terecht is opgelegd, dan is deblokkade pas mogelijk 1 jaar nadat de blokkade werd opgelegd. Een verzoek daartoe zal door de Arbitragecommissie alleen in behandeling worden genomen als JP001 hierin aangeeft in te zien welk gedrag tot de blokkade heeft geleid en belooft dat dit gedrag zich niet zal herhalen.
 • De Arbitragecommissie kan een dergelijk verzoek aanwenden om deze uitspraak te evalueren. Als ze besluit dit niet te doen, blijft de uitspraak van kracht en leidt de eerstvolgende overtreding van JP001 opnieuw tot blokkade voor onbepaalde tijd.
Wijzigingen
 • Zodra JP001 zes maanden niet op grond van deze uitspraak geblokkeerd is geweest, kan hij bij de Arbitragecommissie een verzoek indienen tot verruiming van zijn bewerkingslimiet.
 • Deze uitspraak komt automatisch te vervallen zodra JP001 drie jaar lang niet op grond van op grond van deze uitspraak geblokkeerd is geweest, doch op zijn vroegst drie jaar na inwerkingtreding van de uitspraak.
 • De Arbitragecommissie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze uitspraak tussentijds te evalueren en/of naar aanleiding van een onderbouwd verzoek van JP001 zelf of een andere gebruiker te wijzigen. Van wijzigingen van deze uitspraak zal JP001 via diens overlegpagina op de hoogte worden gesteld.

De Arbitragecommissie, 13 feb 2017 02:19 (CET)


Blokkade Bart Versieck 8

Verzoek

De Arbitragecommissie heeft op 8 februari 2017 een deblokkadeverzoek ontvangen van Bart Versieck. Het verzoek luidt als volgt:

"Onderwerp: Als u mijn nieuwe blokkade door onze onnozele madam niet onmiddellijk ongedaan maakt, dan stap ik naar Jaap Jongbloed en zijn programma "Opgelicht?!"

Ja, dat leest u goed: héél "jullie" encyclopedie staat vol met absoluut niet-encylopedische artikels over totaal onbekende en onbelangrijke pottenstampertjes (lees: voetballertjes), plus er zijn duizenden lemmata die vol staan met "copyvio", waarbij ik me nu trouwens dan ook nog eens richt of wend tot een illegale of onwettige "rechtbank" van niet-juristen, dus méér dan genoeg stof voor dat programma, denk ik toch, mijn heren (en vrouw)?!?

Ik heb in een reactie op mijn "OP" geschreven waar het op staat: ik heb een inhoudelijk wijziging gedaan, nl. een wikificatie van Nederland, en dat is dus verre van een stylistische wijziging: dit verdient absoluut géén blokkade, plus het moet nu eindelijk eens gedaan zijn met al die pesterijen door (niet-)moderatoren, met als direct resultaat al die verdwenen goede medewerkers aan de encyclopedie, want het is per slot van rekening immers toch wel de bedoeling dat er daaraan gewerkt wordt i.t.t. wat anders dan ook: jullie willen toch zeker niet dat al die oplichtingspraktijken en vriendjespolitiek aan het licht zouden komen?

--
Met vriendelijke groeten"

Uitspraak

De eerste maatregel (van vijf) die Bart Versieck opgelegd heeft gekregen, stelt het volgende:

"Bart Versieck mag geen niet-inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in artikelen of tekstfragmenten die niet van zijn eigen hand zijn, ook niet wanneer het naar zijn mening verbeteringen betreft. Dit geldt voor formuleringskwesties en andere stilistische aanpassingen alsook voor het toevoegen, wijzigen en/of verwijderen van interne linksOnderstreping door de Arbitragecommissie., opmaak, kleur en dergelijke. Wel mag hij in de hoofdnaamruimte evidente taal-, typ- en spelfouten verbeteren."

Met deze bewerking voegt Bart Versieck een interne link toe, terwijl het betreffende fragment niet van zijn hand is. Dit is conform de bovengenoemde maatregel niet toegestaan. Tevens voegt hij een witregel toe en deze toevoeging kan niet anders gezien worden dan een niet-inhoudelijke wijziging. De Arbitragecommissie oordeelt dan ook dat de blokkade terecht is opgelegd.

De Arbitragecommissie, 11 feb 2017 21:26 (CET)


Ontsnappingsclausule Abigor


Beste,

Ik zou graag gebruik willen maken van de ontsnapping clausule zoals vermeld op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sokpopmisbruik#Ontsnappingsclausule

Hierbij wil ik wijzen op uw eerdere uitspraak: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/OC_aanvraag_Abigor

Hierin word gesproken dat ik per 5 augustus 2016 een beroep kan doen op de eerder genoemde ontsnapping clausule. Dit beroep dus ik dus bij deze.

Hierbij verzoek ik de deblokkade van het account Abigor zodat ik deze weer normaal kan gebruiken op de Nederlandse wikipedia, en dat hiermee ook de laatste blokkade is afgelopen.

Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging.

Gr,

[Naam weggehaald vanwege privacy] 17 jan 2017 19:35 (CET)

Aanname en uitspraak

De Commissie heeft na rijp beraad besloten dit verzoek in behandeling te nemen en eraan te voldoen. De richtlijn over sokpopmisbruik meldt dat indien iemand geen e-mail aan moderatoren kan zenden omdat zijn of haar e-mailfunctie geblokkeerd is de gebruiker het verzoek aan de Arbitragecommissie mag mailen, welke het dan op de pagina voor blokkadeverzoeken voor geregistreerde gebruikers zal plaatsen.WP:SPM

Hoewel de richtlijn op dit punt duidelijk is, behelst de vraag of Abigor gedeblokkeerd kan worden meer dan alleen een oordeel over het sokpopmisbruik. Abigor en zijn sokpoppen werden namelijk ook geblokkeerd wegens ernstige en aanhoudende privacyschendingen.

De Arbitragecommissie heeft ten doel problemen tussen gebruikers op te lossen,1.1 daarbij uitgaande van het doel een encyclopedie te maken, de richtlijnen en de gebruikersvoorwaarden (waarin onder andere privacyschending en bedreiging van de samenwerking genoemd worden).1.2 De blokkade van Abigor en diens sokpoppen maakte een einde aan problemen tussen gebruikers die voortkwamen uit overtredingen van de richtlijnen en gebruikersvoorwaarden door Abigor (onder andere in de vorm van genoemde privacyschendingen). In tegenstelling tot de moderatoren heeft de Arbitragecommissie inzage in privacygevoelige informatie die betrekking heeft op het handelen van Abigor voorafgaande aan zijn blokkade. Om die reden was er binnen de Commissie discussie of de blokkade van Abigor niet beter door de Commissie dan door de moderatoren behandeld kan worden. Ook was de vraag of het verzoek niet in strijd met de doelstellingen en uitgangspunten van de Commissie is, zoals verwoord in art. 1.2. Dit zou het automatisch overdragen aan de moderatoren, zoals de richtijn WP:SPM voorschrijft, in de weg kunnen staan.

Doorslaggevend bij deze beslissing was dat de Arbitragecommissie in haar uitspraak van 4 augustus 2011 bepaalde dat de eerste vijf jaar van Abigors blokkade wegens privacyschending zijn opgelegd. Nu de eerste vijf jaar zijn verstreken, moet verdere blokkade als een maatregel tegen sokpopmisbruik worden beschouwd, waarbij de uitspraak stipuleert dat Abigor de ontsnappingsclausule mag gebruiken. De Commissie wil haar eerdere uitspraak niet aanpassen of herinterpreteren, omdat dit neer zou komen op het tijdens het spel veranderen van de regels.

Het verzoek zal daarom zo snel mogelijk na publicatie van deze uitspraak aan de moderatoren doorgegeven worden door een dienstdoende arbiter. De beslissing of de blokkade of blokkadeduur moet worden aangepast ligt nu eerst bij de moderatoren. Als de moderatoren besluiten dat er niet wordt aangepast of gedeblokkeerd, behoudt Abigor wel het recht zich direct tot de Arbitragecommissie te wenden. De Arbitragecommissie kan dan, de reacties van de moderatoren meewegend, besluiten om bepaalde voorwaarden en/of een termijn aan een eventuele deblokkade te verbinden.

De Arbitragecommissie, 3 feb 2017 01:25 (CET)


Verzoek tot herroeping van de uitspraak d.d. 1 juli 2016 inzake Blokkade KlaasZ4usV III


Hooggeachte leden van de arbitragecommissie,

Inleiding en feiten

Op 1 juli 2016 deed uw commissie uitspraak in de zaak Blokkade KlaasZ4usV III (link 1: uitspraak d.d. 1 juli 2016). Het betrof een verzoek van gebruiker KlaasZ4usV (hierna: gerekestreerde) tot ongedaanmaking van een blokkade van een maand. De gewraakte blokkade was hem op 13 juni 2016 opgelegd door moderator Natuur12, tevens bureaucraat en lid van uw commissie, wegens "verstoring/bedreiging van de werksfeer" (link 2: blokkeerlogboek van gerekestreerde). De toelichting op die blokkade is thans te lezen in het persoonlijke archief van gerekestreerde (link 3: toelichting op de gewraakte blokkade).

De blokkerend moderator paste de zogenaamde verhogingsregel toe. Deze verhogingsregel vindt zijn grondslag in de richtlijnen voor moderatoren (RVM). In de uitspraak van 1 juli 2016 overwoog uw commissie dat hij dit niet had mogen doen, omdat in toepassing van de verhogingsregel niet voorzien was in de uitspraak van 17 februari 2015 in de zaak Mijn twee blokkades (link 4: uitspraak d.d. 17 februari 2015). Hiertegen richten zich de grieven.

Ontvankelijkheid

De reglementen voorzien in herroeping of wijziging van een uitspraak in verband met gewijzigde omstandigheden (artikel 5, elfde lid, eerste volzin). Ik ben van mening dat hieronder ook moet worden verstaan de situatie waarin de commissie ten tijde van de uitspraak uitging van een kennelijk onjuiste weergave van de feiten, met het gevolg dat de uitspraak anders is uitgevallen dan vermoedelijk het geval zou zijn geweest als de feiten juist waren weergegeven. Zoals hieronder betoogd wordt doet zich een dergelijke situatie thans voor.

Tevens is een behandeling van dit verzoek in het algemeen belang van de encyclopedie in verband met onwenselijke precedentschepping.

Gronden

Onjuiste toepassing van de uitspraak d.d 17 januari 2015
De commissie overweegt in haar uitspraak: "In de uitspraak van 17 februari 2015 werd aan Klaas voor het patroon van negatieve opmerkingen een blokkade van een week opgelegd, waarbij in het toepassen van de verhogingsregel niet was voorzien."

Het eerste deel van deze overweging mist feitelijke grondslag. Het tweede deel is zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk. Het was moderator CaAl, niet de commissie, die gerekestreerde op 23 februari 2016 een bewerkingsblokkade voor de duur van een week oplegde (zie link 2). Het was die blokkade die aan de commissie ter beoordeling werd voorgelegd. De commissie oordeelde destijds dat deze blokkadeduur "redelijk" was. Niet valt in te zien waarom zij zich in dat kader nog zou hebben moeten uitlaten over toepassing van de verhogingsregel. Dat in die uitspraak niet in toepassing van de verhogingsregel is "voorzien" betekent niet dat deze om die reden niet kan worden toegepast. De bevoegdheid van een moderator om de verhogingsregel toe te passen volgt immers uit de richtlijnen voor moderatoren. Uitoefening van deze bevoegdheid is niet onderworpen aan voorafgaande toestemming van de arbitragecommissie.


Strijd met artikel 1, tweede lid, van de arbitragereglementen
Artikel 1, tweede lid, van de arbitragereglementen bepaalt onder meer dat de arbitragecommissie uitgaat van de richtlijnen zoals die ten tijde van de beslissing bestaan en zijn vastgelegd door de gemeenschap.

Het oordeel van de commissie dat langdurige blokkades niet wenselijk zijn voor het gedrag dat gerekestreerde etaleert, dat gekwalificeerd is als verstoring dan wel bedreiging van de werksfeer, en dat deze daarom niet mogen worden opgelegd, is in strijd met de richtlijnen voor moderatoren zoals die ten tijde van de uitspraak golden. Daarin wordt namelijk een onderscheid gemaakt "tussen kortdurende, correctieve blokkeringen en langdurige blokkeringen wegens bedreiging van de werksfeer of de opbouw van de encyclopedie" (onderstreping Woodcutterty). De gemeenschap heeft dus besloten dat voor bedreiging van de werksfeer wel degelijk langdurige blokkades wenselijk kunnen zijn. Het oordeel van de commissie is daarmee niet te verenigen. Bovendien bepalen de richtlijnen voor moderatoren: "Boven de blokkeertermijn voor lichte overtredingen geldt een verhogingsregel[.]" Het oordeel van de commissie dat de blokkerend moderator de verhogingsregel niet had mogen toepassen is daarmee in strijd.


Strijd met de strekking van artikel 5, tiende lid, en met artikel 1, vijfde lid, van de arbitragereglementen
Gerekestreerde heeft zich na de uitspraak meermaals op het standpunt gesteld dat blokkeringen wegens verstoring van de werksfeer bij hem door uw commissie zijn "gemaximeerd" op twee weken (link 5: voorbeeld 1; link 6: voorbeeld 2). Wie de uitspraak leest kan hem daarin alleen maar gelijk geven. De commissie heeft immers als "maatregel" opgelegd dat gerekestreerde, afhankelijk van de aard van de opmerkingen, voor een of twee weken geblokkeerd kan worden als hij "in de toekomst opnieuw negatieve, niet constructieve opmerkingen plaatst" (sic!).

Het gevolg van de uitspraak is dat iedereen op grond van de richtlijnen voor moderatoren voor lange duur geblokkeerd kan worden wegens verstoring of bedreiging van de werksfeer (al dan niet door toepassing van de verhogingsregel), maar dat op deze regel een uitzondering wordt gemaakt voor gerekestreerde. Hij mag slechts voor een of twee weken geblokkeerd worden. Een moderator die een langere blokkadeduur vaststelt zou door uw commissie worden teruggefloten omdat daarin niet is "voorzien".

Artikel 5, tiende lid, van de arbitragereglementen laat de commissie de ruimte om "[e]nige andere maatregel [op te leggen] die Arbitragecommissie zinvol acht om het probleem op te lossen". Een maatregel grijpt in in een bestaande situatie. Hij heeft naar zijn aard een beperkend karakter. Een gebruiker krijgt niet de "maatregel" opgelegd dat hij niet gebonden is aan de wikiquette. Een gebruiker krijgt niet de "maatregel" opgelegd dat zijn artikelen niet vanuit een neutraal standpunt geschreven hoeven zijn. Nee, een maatregel beperkt een gebruiker in zijn handelen. Hij breidt zijn handelingsruimte niet uit. Hij zorgt er niet voor dat een gebruiker meer mag dan andere gebruikers. Maar dat is wel het effect van de gewraakte uitspraak. Gerekestreerde mag weliswaar nog steeds niet de werksfeer verstoren, evenmin als andere gebruikers dat mogen. Maar anders dan zijn collega's hoeft hij slechts rekening te houden met een maximale blokkadeduur van twee weken als hij dat wel doet. Dat kan en mag niet de bedoeling van een maatregel zijn. De arbitragecommissie kan in concrete gevallen beoordelen of een moderator in redelijkheid tot oplegging van een blokkade met een bepaalde (of juist onbepaalde) duur had kunnen overgaan, maar het behoort niet tot de bevoegdheden van de commissie om te bepalen dat voor een bepaalde gebruiker de verhogingsregel eenvoudigweg niet geldt. Dit staat tevens op gespannen voet met artikel 1, vijfde lid, van de arbitragereglementen, waarin is bepaald dat de commissie niet bevoegd is nieuwe richtlijnen op te stellen.

Verweren gerekestreerde

Van gerekestreerde is het volgende verweer bekend (link 7: verweer gerekestreerde).

Ze hebben van hun recht genoemd in 5.10 lid 4 gebruik gemaakt. Niets mis mee, toch? Dat Natuur12 het daarmee niet eens is, spreekt vanzelf. Dat ik geen vrijspraak heb gekregen evenzo. Ze hebben keurig (letterlijk!) gemiddeld.

Ik ben van mening dat het verweer hierboven reeds voldoende weersproken is.

Verzoek

Mitsdien luidt het verzoek dat het uw commissie moge behagen:

 1. de uitspraak d.d. 1 juli 2016 te herroepen, en
 2. opnieuw uitspraak te doen in de zaak Blokkade KlaasZ4usV III.

Hoogachtend,

Woodcutterty (overleg) 16 dec 2016 14:46 (CET)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 16 dec 2016 17:21 (CET)

Verweer

Wat is het doel van aanvrager? Terugkomen op een zaak die een half jaar geleden al is afgehandeld? Gedane zaken nemen toch als regel geen keer? De verdubbelingsregel (die niet verplicht is) alsnog toepassen zodat ik een half jaar na dato nog eens twee weken verplicht met wikantie mag? Dat zou pas precedentwerking zijn. Een zaak kan na een x aantal maanden heroverwogen worden, omdat de aanvrager zich verongelijkt voelt. Kan het ook andersom? Een gerekestreerde (mooi woord)  vraagt na y dagen geblokkeerd te zijn geweest heroverweging aan om dat terug te brengen naar 0,5y. Dat moet je toch niet willen? Hoe groot is trouwens die x? 6, 12, 24, hoger?  Klaas `Z4␟` V:  17 dec 2016 14:22 (CET)

Voorlopig afgewezen

In zijn verzoek geeft Woodcutterty aan dat hij zich realiseert dat 5.11 zich verzet tegen het heropenen van een uitspraak zonder dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Hij stelt echter dat in dit bijzondere geval deze regel niet van kracht zou moeten zijn vanwege twee omstandigheden:

 1. "De reglementen voorzien in herroeping of wijziging van een uitspraak in verband met gewijzigde omstandigheden (artikel 5, elfde lid, eerste volzin). Ik ben van mening dat hieronder ook moet worden verstaan de situatie waarin de commissie ten tijde van de uitspraak uitging van een kennelijk onjuiste weergave van de feiten, met het gevolg dat de uitspraak anders is uitgevallen dan vermoedelijk het geval zou zijn geweest als de feiten juist waren weergegeven. Zoals hieronder betoogd wordt doet zich een dergelijke situatie thans voor."
 2. "Tevens is een behandeling van dit verzoek in het algemeen belang van de encyclopedie in verband met onwenselijke precedentschepping."

Ad 1: Woodcutterty baseert zich in dit punt op een aantal aannames:

 • "De commissie heeft zich gebaseerd op een "kennelijke onjuiste weergave van de feiten".
Beslissingen van de Arbitragecommissie worden genomen op grond van het beschikbare materiaal, de beschikbare kennis. Het is een utopie te denken dat het mogelijk is een beslissing te nemen op grond van alle informatie die door wie dan ook relevant zou kunnen worden gevonden voor een bepaalde zaak.
 • De Arbitragecommissie heeft begrip voor Woodcutterty's standpunt dat het uitsluiten van de verhogingsregel in de praktijk een oneerlijke voorkeursbehandeling voor één gebruiker zou kunnen betekenen. De Commissie ziet echter geen aanwijzingen dat deze voorkeursbehandeling de werking van de uitspraak belemmert. Woodcutterty's verzoek bevat bovendien geen poging dit aan te tonen. Zijn bezwaar is op dit punt alleen moreel van aard. De Commissie vindt dit te weinig grond om een beroep op de in art. 5.11 genoemde "gewijzigde omstandigheden" te kunnen doen.
 • Tevens gaat Woodcutterty ervan uit dat de uitspraak anders zou zijn geweest indien de feiten op een andere wijze waren weergegeven. Het klopt dat in de uitspraak van 1 juli 2016 de zin "...waarbij in het toepassen van de verhogingsregel niet was voorzien" uitgaat van een overweging van de moderator. De Arbitragecommissie kan echter geen aanwijzingen vinden dat die aanname over de gedachtegang van de moderator een verschil in de uitspraak heeft veroorzaakt. Ten tijde van de uitspraak van 1 juli 2016 ging de Commissie er op grond van andere redenen van uit dat vele korte blokkades een gunstiger effect hebben op het gedrag van Klaas dan enkele lange blokkades.
 • Een belangrijk argument in het betoog van Woodcutterty is de stellingname dat de richtlijnen voor moderatoren toepassing van de verhogingsregel mandateren. Uit discussies en uit de blokkeringsmeldingen blijkt echter geen unanimiteit in de wijze waarop de richtlijn op dit punt wordt gelezen. In de praktijk wordt de verhogingsregel daarom niet altijd door de moderatoren toegepast. Belangrijker is dat de Commissie bij haar oordelen niet alleen van de richtlijnen uitgaat, maar ook van andere factoren, zoals de inhoud en opbouw van het project.Art. 1.2 De richtlijnen voor moderatoren zijn bedoeld om te verduidelijken over welke opties moderatoren beschikken, niet over welke opties de Arbitragecommissie beschikt. De opties van de Arbitragecommissie worden beschreven in art. 5.10.5 van het arbitragereglement. De Commissie heeft beschikking over elke optie die ze zinvol acht om problemen op te lossen.
 • Woodcutterty schrijft tevens over de verhogingsmaatregel: "Uitoefening van deze bevoegdheid is niet onderworpen aan voorafgaande toestemming van de arbitragecommissie." Woodcutterty veronderstelt ten onrechte dat een zelfstandige bevoegdheid van een moderator niet onderhevig kan zijn aan een uitspraak van de Arbitragecommissie.

Ad 2: Waar Woodcutterty de staande uitspraak in deze zaak aanduidt als onwenselijke precedentschepping, zou het aannemen van zijn verzoek leiden tot onwenselijke precendentschepping op de volgende punten:

 • Iedere uitspraak zou onderwerp van herzieningsverzoeken kunnen worden, op basis van claims dat er sprake is van onjuiste weergave van de feiten.
 • Iedere uitspraak waarin in afwijking van een beslissing van een moderator wordt besloten zou onderwerp van een herzieningsverzoek kunnen worden, als de beslissing van de moderator niet uitdrukkelijk onderworpen is aan de voorafgaande toestemming van de Arbitragecommissie.
 • De Arbitragecommissie wordt de facto de beroepsinstantie tegen beslissingen door de Arbitragecommissie. Maar het beoordelen van haar eigen beslissingen wordt niet in de reglementen als taak van de Commissie genoemd.

Op grond van bovenstaande overwegingen oordeelt de Commissie dat art. 5.11 geen ruimte biedt om het verzoek op dit moment in te willigen. Wel zal de uitspraak van 1 juli 2016 een jaar na publicatie geëvalueerd worden. De Commissie heeft besloten om Woodcutterty's bezwaren mee te laten wegen bij deze evaluatie. In de praktijk komt het verzoek daarmee voor enige tijd in de ijskast te staan.

De Arbitragecommissie, 1 feb 2017 15:00 (CET)