Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Verzoek aanpassing arbitrageuitspraak Wwikix (voorheen Wikix)


Verzoek aanpassing arbitrageuitspraak, handhaving leidt tot onredelijke toestanden, zo hoort niet met gebruikers te worden omgegaan, zie overleg gebruiker:Wwikix plus archief. Wwikix (overleg) 4 feb 2016 14:02 (CET)

Zorg ervoor dat de zaken op Wikipedia normaal verlopen en trek daarom die uitspraak in. Wwikix (overleg) 8 feb 2016 15:42 (CET)

Blokkade Robert Prummel 04-02-2016


Onderstaand verzoek ontvang de Arbitragecommissie op 4 februari 2016 om 16:20 uur (CET) per e-mail.

Geachte arbitragecommissie,

Ik maak bezwaar tegen de door Robotje opgelegde schorsing vanwege een wiu voordracht. Dat is toch geen bewerking? Het was een door een moderator terecht bevonden melding aan de gemeenschap van een niet toegestane reclame van een bedrijf naar aanleiding van het verzoek aan alle gebruikers om anonieme wijzigingen te controleren.

Ik acht de schorsing dan ook onterecht.

Hoogachtend,

Robert Prummel

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Verzoek tot deblokkade van Edwinh


De Arbitragecommissie heeft op 18 januari 2016 om 18.32 van Edwinh (overleg | bijdragen | bloks) een verzoek ontvangen om zijn account te deblokkeren.
De commissie heeft hiervan kennisgenomen en besloten het verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie 27 jan 2016 12:32 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Arbitrageverzoek Graaf Statler II

De Arbitragecommissie ontving op 11 november 2015 van Graaf Statler (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail met het verzoek een oplossing te vinden voor problemen die hij ervaart op de Nederlandse Wikipedia. Dit in vervolg op de afwijzing door de commissie op 24 juni 2015 van zijn eerdere verzoek. Na bestudering van dit nieuwe verzoek zal binnenkort bekend worden gemaakt of dit verzoek wordt aangenomen.

De Arbitragecommissie 15 nov 2015 21:39 (CET)

Samenvatting zaak

De Arbitragecommissie heeft besloten het verzoek ten dele in behandeling te nemen. Ten dele, omdat de taak van de Commissie slechts bestaat uit het behandelen van problemen rond, met en tussen geregistreerde gebruikers, zoals bezwaren tegen blokkades van geregistreerde gebruikers, conflicten, overtredingen van de richtlijnen of anderszins.art. 1.1 Over zaken die niet in dat rijtje voorkomen heeft de Commissie geen bevoegdheid en kan ze geen uitspraak doen.

Graaf Statler heeft de Commissie verwezen naar een pagina in zijn gebruikersruimte. De Commissie beschouwt deze versie van die pagina als Graaf Statlers definitieve verzoek. De Commissie kan daarnaast gaande de behandeling verdere informatie inwinnen bij Graaf Statler of andere betrokkenen.art. 5.6 Het verzoek van Graaf Statler bevat de volgende punten:

 1. Graaf Statler geeft aan last te hebben van persoonlijke aanvallen. Hij noemt daarbij de gebruikers Basvb, brimz, en troefkaart.
 2. Graaf Statler meent dat gebruikers CaAl en Chris onlangs een discussie met Josq verstoorden.
 3. Graaf Statler verzoekt de Arbitragecommissie de manier waarop moderator Robotje richtlijnen en de uitspraken van de Commissie uitvoert te onderzoeken.
 4. Graaf Statler verzoekt de Commissie te onderzoeken wat hij "verstrengeling" tussen Wikipedia en Wikimedia noemt.
 5. Graaf Statler verzoekt de Arbitragecommissie Romaine een bot af te nemen en te verbieden korte routinematige handelingen te doen.
 6. Graaf Statler geeft aan dat uit de afwezigheid van goede bronnen blijkt dat het artikel Oscar van Dillen niet-encyclopedisch is.

Het laatste punt meent de Commissie niet in behandeling te mogen nemen. De Commissie houdt zich niet bezig met het vaststellen van de inhoud van de artikelen op Wikipedia,art. 1.4 en het beoordelen van de kwaliteit van bronnen valt daaronder.

De Commissie zal in deze zaak beginnen met de overige betrokkenen te informeren en per e-mail om een reactie te vragen, om een duidelijker beeld te krijgen van de omvang en aard van de problemen.

De Arbitragecommissie, 24 nov 2015 19:51 (CET)

Blokkadeverzoek Graaf Statler

De Arbitragecommissie heeft op de dinsdagavond van 24 november een tweede verzoek van Graaf Statler ontvangen. Graaf Statler verzoekt geblokkeerd te worden totdat er een uitspraak is gedaan in de zaak "Arbitrageverzoek Graaf Statler II".

Naar aanleiding van dit verzoek, met inachtneming van de specifieke omstandigheden van en recente ontwikkelingen in deze zaak, heeft de Arbitragecommissie besloten dat Graaf Statler voorlopig geblokkeerd dient te worden tot de Commissie uitspraak doet over het eerste verzoek. De Arbitragecommissie baseert zich bij deze maatregel met name op de inhoud van het op 24 november ontvangen verzoek, dat de Commissie niet geschikt acht voor publicatie. Op grond van de inhoud van dit verzoek zag de Commissie zich genoodzaakt de blokkade per direct op te leggen.

De Arbitragecommissie, 3 dec 2015 02:51 (CET)

Voortgang

De Arbitragecommissie heeft in het kader van deze zaak de verschillende genoemde gebruikers ondervraagd. Zij heeft van de meeste betrokkenen reacties ontvangen, sommige per e-mail, andere op de overlegpagina van de zaak of elders. In de reacties komt het volgende naar voren:

 • Velen geven aan dat het gedrag van Graaf Statler zelf een probleem vormt;
 • Sommige door Graaf Statler genoemde gebruikers geven aan geen conflict met Graaf Statler te ervaren;
 • Sommige door Graaf Statler genoemde gebruikers hebben de Commissie geadviseerd Graaf Statler beperkingen op te leggen.

De Arbitragecommissie meent dankzij de reacties een goed beeld te hebben gekregen van de problematiek. Ze heeft besloten de in de reacties naar voren komende punten mee te nemen in de behandeling van deze zaak.

De Arbitragecommissie, 30 dec 2015 14:54 (CET)

Uitspraak

Inleiding
 • Op 30 november 2014 ontving de Arbitragecommissie een verzoek tot deblokkade van Graaf Statler voor zijn blok voor onbepaalde tijd vanwege sokpopmisbruik. Op 15 februari 2015 besloot de Arbitragecommissie tot inwilliging van dit verzoek onder voorwaarde dat Graaf Statler zich zou beperken tot het gebruik van slechts 1 account. Hier heeft hij zich, voor zover bekend, ook aan gehouden.
 • De Arbitragecommissie ontving op 22 mei 2015 een verzoek van Graaf Statler dat ze niet in behandeling nam omdat ze de onderbouwing onvoldoende duidelijk en concreet achtte. De Commissie raadde Graaf Statler aan een beter onderbouwd verzoek in te dienen.
 • Het onderhavige verzoek bevatte vijf punten waarover de Commissie zich gebogen heeft
 • Ook heeft de Commissie door Graaf Statler genoemde gebruikers gevraagd om een reactie te geven. Veel door Graaf Statler genoemde gebruikers gaven aan dat het gedrag van Graaf Statler zelf een probleem vormt. De meest gehoorde problemen zijn een verwarde en onsamenhangende manier van overleggen, die met enige regelmaat escaleert tot grof taalgebruik en ander ongewenst gedrag. Sommigen gaven aan geen conflict met Graaf Statler te ervaren. Een aantal ondervraagden hebben de Commissie geadviseerd Graaf Statler beperkingen op te leggen.
 • Op 24 november 2015 ontving de Arbitragecommissie het verzoek van Graaf Statler om onmiddellijk geblokkeerd te worden. De Commissie heeft dit verzoek gehonoreerd en een blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd.
Overwegingen
 • De Arbitragecommissie heeft tot doel conflicten tussen gebruikers op te lossen, en het project te beschermen tegen verstoring.|1.1+1.2
 • Om deze doelen te bereiken kan de Commissie elke denkbare maatregel opleggen, waaronder het verbod bepaalde pagina's te bewerken, blokkade, of enige andere maatregel die de Commissie zinvol acht.5.10
 • De Arbitragecommissie wijst erop dat wat precies wel of niet een persoonlijke aanval is, niet duidelijk in de richtlijn WP:GPA naar voren komt. De manier waarop een bepaalde opmerking overkomt, zal deels afhangen van de aangevallen persoon zelf en diens persoonlijke ervaring. Wanneer een bepaalde gebruiker aangevallen reageert of aangeeft zich aangevallen of beledigd te voelen, kan men er daarom vanuit gaan dat het nogmaals gebruiken van dezelfde woorden tot escalatie leidt.
 • Aan de andere kant heeft elke gebruiker zelf de verantwoordelijkheid het eigen gedrag en bewerkingen constructief en in lijn met de richtlijnen en doelstellingen van het project te houden. Wanneer men dit niet doet, hoort men niet verbaasd te zijn als dit op kritiek van anderen komt te staan.
 • De uitspraken van de Arbitragecommissie hebben het doel rust te creëren binnen de gemeenschap en de samenwerking en opbouw te beschermen tegen verstorend gedrag. Arbitrage-uitspraken zijn niet bedoeld om persoonlijke vetes uit te vechten of om onwelgevallige gebruikers zo snel mogelijk de deur te wijzen.
 • Het toekennen van moderatorfuncties is op de Nederlandse Wikipedia primair het recht van de gemeenschap.WP:RVM De Arbitragecommissie is dan wel bevoegd elke maatregel die ze wenselijk acht op te leggen,5.10.5 maar het afnemen van het moderatorschap valt daar normaal gesproken niet onder, omdat de Commissie geen besluiten van de gemeenschap ongedaan mag maken.4.3 De Commissie kan wel oordelen of de acties van een moderator voor escalatie en conflicten zorgen, en indien ze dit noodzakelijk acht de moderator beperkingen opleggen. De Commissie meent echter dat er binnen de gemeenschap onrealistische verwachtingen van moderatoren bestaan. Niet elke moderator is een uitstekende bemiddelaar of zal zichzelf constant corrigeren.
 • De Arbitragecommissie heeft ten doel de rust op het project te beschermen, maar gaat er daarbij wel vanuit dat het doel van het project is een encyclopedie te scheppen.1.2 Een gebruiker die dit doel niet toegenegen is zal op een samenwerkingsproject op den duur in aanvaring met anderen komen. De Commissie meent daarom dat het beschermen van de inhoud en constructieve samenwerking in sommige gevallen boven het op korte termijn handhaven van de rust moet komen. Een uitspraak van de Commissie kan daarom soms juist tot onrust leiden, met name wanneer de uitspraak een gebruiker dwingt het gedrag aan te passen of bepaalde inhoudelijke bewerkingen te staken.
 • "Canvassen" is een niet geheel uit te bannen proces. Sommige gebruikers kennen elkaar ook van buiten Wikipedia. Het lijkt aannemelijk dat gebruikers die elkaar van elders kennen, op Wikipedia vaker contact zullen hebben, samen zullen optrekken of elkaar zullen steunen. Een reëel risico daarbij is dat deze bevriende personen hun bewerkingen in onderling overleg afstemmen, of conflicten naar het project importeren. Omdat communicatie elders niet te controleren is, valt hier tot op zekere hoogte weinig aan te doen.
 • Het toekennen van bots wordt op Wikipedia in eerste instantie geregeld door de bureaucraten. Ook de Arbitragecommissie zou in theorie een botbitje af kunnen nemen, wanneer ze daartoe aanleiding ziet.
Analyse
 • (in reactie op Statlers punt 1) Graaf Statler geeft aan last te hebben van persoonlijke aanvallen. De Arbitragecommissie raadt betrokkenen aan geen woorden tegen Graaf Statler te gebruiken waarvan duidelijk is dat hij er niet van gediend is. Graaf Statler dient er echter voor te zorgen dat zijn gedrag constructief blijft, en zou niet verbaasd horen te zijn wanneer anderen hem bekritiseren als dit niet het geval is.
 • (in reactie op Statlers punt 2) De Commissie meent dat de door Graaf Statler genoemde gebruikers geen richtlijnen overtreden hebben. De Commissie adviseert de betrokkenen Graaf Statler met rust te laten op momenten dat discussies met hem persoonlijk worden en de inhoud van het project niet verder dienen. Als Graaf Statler geëmotioneerd is, kunnen reacties van wie dan ook de situatie verder escaleren.
 • (in reactie op Statlers punt 3) Graaf Statler verzocht de Arbitragecommissie de wijze waarop Robotje haar uitspraken uitvoert te onderzoeken. Robotje is direct in de communicatie. Hij windt er geregeld geen doekjes om wanneer hij gebruikers benadert die een maatregel uit een arbitrage-uitspraak overtreden, of de grenzen van een uitspraak opzoeken. De Commissie heeft van Robotje geen acties geconstateerd die als misbruik van zijn moderatorbevoegdheden kunnen worden aangemerkt. In sommige gevallen merkt de Commissie wel dat Robotjes manier van gebruikers aanspreken tot escalatie leidt. Wanneer dit gebeurt met als doel de inhoud of opbouw van de encyclopedie te beschermen, is enige ophef op de korte termijn soms echter te verkiezen boven het voortduren van chronische conflicten of inhoudelijke problemen.
 • (in reactie op Statlers punt 4) Graaf Statler verzocht de Arbitragecommissie "verstrengeling" tussen Wikipedia en Wikimedia te onderzoeken. De Commissie merkt op dat veel binnen Wikimedia actieve personen ook een gebruikersaccount op Wikipedia hebben, en het kan redelijkerwijs verwacht worden dat deze gebruikers soms in onderling overleg op Wikipedia handelen. De Commissie heeft echter geen bewijs kunnen vinden dat er recentelijk doelbewust vanuit Wikimedia conflicten geïmporteerd zijn, of op andere manier geprobeerd is de samenwerking en inhoud op Wikipedia negatief te beïnvloeden.
 • (in reactie op Statlers punt 5) Graaf Statler verzocht de Arbitragecommissie Romaine een bot af te nemen wegens misbruik. De Commissie meent dat Graaf Statler op dit punt nog onvoldoende zelf naar een oplossing gezocht heeft. In de eerste plaats zijn de bureaucraten verantwoordelijk voor de toekenning en het intrekken van botbits, en zover de Commissie bekend is heeft Graaf Statler bij hen geen klacht ingediend.
Conclusies
 • Graaf Statler mag geen bewerkingen meer doen binnen de Wikipedia-naamruimte en de bijbehorende overlegnaamruimte. Dit verbod heeft geen betrekking op situaties waarin de discussie gaat over hem (zoals eventuele blokverzoeken tegen hem) of zijn bijdragen (zoals verwijderingsnominaties van door hem aangemaakte artikelen), of als hem uitdrukkelijk om een reactie is gevraagd. In die situaties dient hij echter bij het onderwerp van de discussie te blijven en geen randzaken erbij te slepen. Voorts mag Graaf Statler stemmen bij verkiezingen, stemmingen en moderatoraanmeldingen door bij de optie van zijn keuze een hekje gevolgd door vier tildes te plaatsen. In de bewerkingssamenvatting mag hij desgewenst "+1" of "-1" plaatsen. Verdere toelichting of commentaar is niet toegestaan.
 • Graaf Statler mag geen bewerkingen meer doen op pagina's binnen de hoofdnaamruimte, inclusief de bijbehorende overlegpagina's, die betrekking hebben op
 • gebruikers van Wikipedia
 • bestuursleden of voormalige bestuursleden van Wikimedia
 • Wikipedia of Wikimedia zelf, of
 • gerelateerd zijn aan bovengenoemde pagina's, bijvoorbeeld middels een link in de betreffende pagina (zoals in deze zaak de relatie tussen Oscar van Dillen en Haagse School)
Het is de verantwoordelijkheid van de moderatoren om een inschatting te maken of een bepaalde pagina betrekking heeft op of gerelateerd is aan een van genoemde instanties of personen. Volgend op een blokkade op basis van deze maatregel kan alleen Graaf Statler zelf de beslissing van de moderator betwisten bij de Arbitragecommissie. De commissie zal binnen 1 week uitspraak doen of de blokkade terecht was of niet.
 • Bij elke overtreding van deze maatregelen zal Graaf Statler geblokkeerd worden voor de duur van 1 maand. De verhogingsregel is niet van toepassing op deze blokkades.
 • Om te voorkomen dat deze uitspraak leidt tot ongewenste impulsreacties, zal Graaf Statlers huidige blokkade op 28 januari 2016 vanaf 09:00 (CET) opgeheven worden.
 • De Arbitragecommissie zal deze uitspraak na zes maanden evalueren.
Aanbeveling
 • Om de gang van zaken rond Graaf Statlers gedrag niet oneigenlijk te laten escaleren, adviseert de Arbitragecommissie gebruikers en met name moderatoren, om terughoudend te zijn in de benadering van Graaf Statler. Indien andere gebruikers of moderatoren al in gesprek zijn met Graaf Statler aangaande een bepaalde bewerking, zal een herhaling van commentaren en vragen in toenemende mate leiden tot escalatie en ongewenst gedrag van Graaf Statler. Gelieve daarom goed af te wegen of het doel van inhoud en/of samenwerking opweegt tegen de ophef die eventuele opmerkingen naar redelijke verwachting zullen veroorzaken. In het geval een overtreding van een uitspraak alleen in de overlegruimte plaatsvond, adviseert de Commissie alle moderatoren in de eerste plaats het doel van de-escalatie voor ogen te houden.

De Arbitragecommissie, 16 jan 2016 02:04 (CET)

Projectverstorend gedrag van The Banner


Geachte Arbitragecommissie,
Ik houd mij sinds jaar en dag bezig met vandalisme bestrijding en het weren van reclamemakers uit de encyclopedie. Gebruiker:The Banner blijkt hier aanstoot aan te nemen en ziet dat als voldoende aanleiding om me door ongegronde beschuldigingen achter mijn rug zwart te maken.

Et caetera ad nauseam.

Het betreft echter niet alleen mij.

Zelfs op zijn OP kan Gebruiker:The Banner het niet laten collega's onderuit te halen.

Het probleem, getuige de indrukwekkende waslijst aan blokkades, dateert dan ook niet van gisteren

Omdat dit leidt, en in het verleden al heeft geleid tot een beduidende afname van mijn bereidheid me in te zetten voor het project, kan ik dit niet anders dan als projectondermijnend en uitermate oncollegiaal zien. Gezien het verleden van deze gebruiker en de felheid waarmee deze gebruiker mij aanvalt, acht ik een poging de geschillen bij te leggen niet vruchtbaar.

Ik vraag de Arbitragecommissie afdoende maatregelen te treffen om deze laster een halt toe te roepen. Dank. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 15:16 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
9 dec 2015 14:58 (CET)

Aanname zaak

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen. Omdat het merendeel van de gegeven links betrekking kan hebben op een mogelijk conflict tussen Kleuske en The Banner heeft de Arbitragecommissie besloten om ook de tegenclaim van The Banner als onderdeel van de zaak te beschouwen. Dit houdt in dat de uitspraak zowel op Kleuske als op The Banner betrekking kan hebben.

De Arbitragecommissie 18 dec 2015 01:46 (CET)

Uitspraak van de Arbitragecommissie

Analyse

De Arbitragecommissie heeft zowel de bewerkingen van The Banner en Kleuske onder de loep genomen. Kleuske brengt naar voren dat The Banner zich onbehoorlijk gedraagt en The Banner beweert eigenlijk hetzelfde over Kleuske. Uit de door Kleuske aangedragen links blijkt dat The Banner zich behoorlijk onvriendelijk heeft gedragen, maar in andere gevallen gold voor Kleuske hetzelfde. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het onnodig polariseren van de situatie.

The Banner

Kleuske beschuldigt The Banner van laster. Dit acht de Arbitragecommissie niet bewezen mede omdat een overgroot deel van de difflinks onderbouwde kritiek bevat en geen laster. Daarnaast merkt de Commissie dat Kleuske The Banner actief opzoekt terwijl ze de lopende uitspraak tegen The Banner had kunnen benutten. Maar The Banner zoekt Kleuske te vaak op wat tot onnodige botsingen en spanningen leidt. Verder haalt Kleuske een aantal opmerkingen van The Banner aan gericht tegen andere gebruikers. De Commissie meent dat deze opmerkingen niet altijd beleefd en zakelijk zijn, maar ook dat deze in het licht van eerdere aanvaringen en conflicten gezien moeten worden. The Banner weert kritiek naar mening van de Commissie vaak en snel af met jij-bakken.

Verder heeft de Commissie de bijdragen van The Banner over een periode van vier maanden onder de loep genomen. Daarnaast heeft ze de door Vinvlugt aangedragen difflinks bekeken. Naast een overdaad aan jij-bakken blijkt dat The Banner geregeld op ongelukkige momenten een discussie binnenstapt waarbij de opmerkingen de discussie niet verder helpen. Verder constateert de Commissie dat The Banner veel kritiek uitdeelt maar deze niet wil ontvangen. Indien deze kritiek op zijn overlegpagina geplaatst wordt archiveert hij deze snel en bepaalde gebruikers worden bij voorbaat uitgesloten van zijn overlegpagina. Op kritiek die elders geplaatst wordt gaat hij vaak niet in.

Kleuske

De Commissie heeft de bijdragen van Kleuske over een periode van vier maanden bestudeerd. De Commissie constateert dat Kleuske geregeld erg onvriendelijk is richting nieuwe gebruikers en onvoldoende uitgaat van goede wil. Daarnaast gaat ze nauwelijks in op kritiek en is ze onvriendelijk tegen gebruikers die kritiek op haar leveren. Dit is een houding die niet past op een samenwerkingsproject. Kenmerkend hierbij zijn het niet willen verschaffen van uitleg aan nieuwe gebruikers, het afpoeieren van nieuwe gebruikers en het terugdraaien van hun toevoegingen zonder met een duidelijke uitleg aanknopingspunten voor verbetering te verschaffen.

Ook tegen ervaren gebruikers uit Kleuske zich regelmatig onvoldoende constructief, met name wanneer er een meningsverschil is over de inhoud. Hoewel Kleuske zeer veel werk verzet voor de kwaliteitsbewaking kan dit geen vrijbrief zijn voor een onvriendelijke of niet-constructieve opstelling. De Commissie wijst erop dat het inwerken van nieuwe, onervaren gebruikers essentieel is voor de toekomst van het project, ook als die gebruikers aanvankelijk bezig zijn op een wijze die de inhoud of doelstellingen van Wikipedia niet lijken te dienen. De situatie waarin een controleur nieuwe gebruikers afschrikt verder bij te dragen kan op den duur zeer schadelijk zijn voor het project.

Overwegingen

De leidraad voor de Arbitragecommissie bij het behandelen van problemen is dat dit project ten doel heeft om een encyclopedie te scheppen en te onderhouden (aan de hand van de Vijf zuilen). Om een online encyclopedie te scheppen en te onderhouden zijn (naast de technische voorwaarden) mensen nodig die bereid zijn hun tijd te steken in het schrijven, onderhouden en controleren van artikelen. Gegeven de vorm waarin deze encyclopedie opgebouwd wordt, met veel kleine stapjes door veel verschillende bewerkers per artikel, ziet de controle op de ontwikkeling van een artikel vaak op de afzonderlijke bewerkingen. Daarbij is het, gegeven het feit dat in principe iedereen ieder artikel kan bewerken, wenselijk dat de verschillende bewerkers op zodanige wijze met elkaar communiceren dat een ieder in zijn waarde gelaten wordt. Ga uit van goede wil is niet zonder reden een belangrijke richtlijn op Wikipedia. In het opbouwen van een verantwoord artikel mag men kritisch zijn over de bewerkingen van een ander. Het is goed dat bewerkers zichzelf en anderen de vraag stellen of iets beter kan, of het anders kan of moet. Het vragen van anderen naar een onderbouwing van hetgeen in de encyclopedie is geschreven is, mits dit in passende mate gebeurt, in het belang van de betrouwbaarheid van de aangeboden informatie en daarmee in het belang van de encyclopedie. Het is niet in het belang van de encyclopedie als men kritisch wordt over andere bewerkers en dit op een zodanige wijze communiceert dat een ander, of dat nu de direct aangesprokene is of een derde, die het al dan niet toevallig leest, zich hierdoor aangevallen voelt. Evenmin is het in het belang van de encyclopedie als het beeld ontstaat dat de gemeenschap er een is waarin het gebruikelijk is anderen af te blaffen, af te bekken en onheus te bejegenen.

Wikipedia is een groeiende encyclopedie, waarin steeds meer onderwerpen behandeld worden. Het bijhouden van alle ontwikkelingen vraagt, ondanks de toegenomen technische mogelijkheden, steeds meer tijd van alle betrokkenen. Daarbij mag nimmer uit het oog verloren worden dat een ieder hier vrijwillig bijdraagt. Iedereen mag zelf de keuze maken hoeveel tijd hij aan Wikipedia kan en wil besteden. Wel mag de gemeenschap van een ieder verwachten dat hetgeen hij doet getuigt van goede intenties en naar beste vermogen geschiedt. De ervaring leert dat bewerkers in de loop der tijd soms actiever worden, maar ook dat velen na kortere of langere tijd minder actief worden. Zowel de toenemende vraag naar inzet van de bewerkers als het natuurlijke verloop van bewerkers brengt met zich mee dat Wikipedia, zoals zo veel projecten, steeds behoefte heeft aan een aanwas van nieuwe bewerkers. Het is alleen al daarom belangrijk dat (potentiële) nieuwe bewerkers op een goede manier ontvangen worden op Wikipedia.

Afgelopen jaar is door een grote groep bewerkers aangegeven dat de sfeer op Wikipedia constructief is. Tegelijkertijd heeft een grote groep aangegeven de sfeer als vijandig te ervaren. Nederlanders hebben internationaal de naam (zeer) direct te zijn. Lang niet iedereen, zowel onder Nederlanders als onder anderen die in enige mate de Nederlandse taal beheersen, is gecharmeerd van een dergelijke houding. Op menigeen komt dit over als vijandig. Dat een groot deel van de bewerkers de sfeer als onprettig ervaart, betekent dat dit een serieuze bedreiging vormt voor de encyclopedie.

Uit de analyse komt naar voren dat er door beide gebruikers grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Zowel The Banner als Kleuske gedragen zich niet zoals men op een samenwerkingsproject mag verwachten, onderling, maar ook naar anderen toe. Het ongewenste gedrag van The Banner omvat zoals blijkt uit de analyse de volgende punten:

 • Het maken van jij-bakken / de schuld bij een ander leggen;
 • Bemoeienis met discussies waar zijn inbreng geen toegevoegde waarde heeft;
 • Onvoldoende tot niet ingaan op kritiek;
 • Onvoldoende inhoudelijk reageren in discussies.

Het ongewenste gedrag van Kleuske kan als volgt getypeerd worden:

 • Het hebben van een onvoldoende constructieve houding richting nieuwe bewerkers waarbij onvoldoende uitgegaan wordt van goede wil;
 • Het niet ingaan op kritiek;
 • Het onvoldoende constructief zijn in discussies met ervaren bewerkers, vooral wanneer deze kritiek leveren;
 • Het niet tot nauwelijks verschaffen van uitleg wanneer ze bewerkingen terugdraait.
Uitspraak

Het gedrag van beiden is derhalve schadelijk voor de opbouw van de encyclopedie, hetgeen voor de Arbitragecommissie reden is om een duidelijke grens te stellen aan dit gedrag. Hierbij maakt de Arbitragecommissie een driedeling, omdat er sprake is van gedrag van Kleuske en The Banner naar elkaar toe, maar ook van beiden afzonderlijk naar andere bewerkers.

Wat betreft de communicatie tussen de beide betrokkenen, legt de Arbitragecommissie aan The Banner en aan Kleuske een interactieban op. Dit betekent dat het beiden niet is toegestaan om:

 • elkaars gebruikers- en/of overlegpagina te wijzigen.
 • naar elkaar te reageren in discussies.
 • te verwijzen naar en/of commentaar te leveren op elkaar op Wikipedia, direct of indirect.
 • elkaars wijzigingen ongedaan te maken op welke pagina van Wikipedia dan ook, of dit nu gebeurt met de terugdraaifunctie of anderszins.
 • gebruik te maken van de bedankknop waar het een wijziging van de ander betreft.

Op overtreding van het bovenstaande staat bij de eerste overtreding een blokkade van 1 week, waarna bij een eventuele herhaling de verhogingsregel kan worden toegepast met als maximum een blokkade van 3 maanden. De duur van de blokkade wordt per persoon vastgesteld.

De Arbitragecommissie maakt zich daarnaast ernstige zorgen over de gedragingen van zowel The Banner als Kleuske naar andere bewerkers toe. De Arbitragecommissie legt evenwel op dit moment geen verdere concrete maatregelen op, noch aan Kleuske noch aan The Banner, omdat de Arbitragecommissie verwacht dat beiden na deze zaak nog beter begrijpen wat verwacht wordt van hen in hun hoedanigheid als Wikipediaan. Wel zal de Arbitragecommissie de activiteiten van beiden de komende tijd nauwlettend volgen. Indien de Arbitragecommissie geen duidelijke en structurele verandering ziet in hun gedrag, zal zij niet aarzelen om die alsnog op te leggen.

De Arbitragecommissie zal de opgelegde maatregel zes maanden na het publiceren van de uitspraak evalueren.

De Arbitragecommissie, 15 jan 2016 23:53 (CET)

Nalooplijsten


Geachte Arbitragecommissie,

De bijdragen van sommige gebruikers blijken na onderzoek zodanig doortrokken te zijn van auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen, dat er binnen de gemeenschap consensus ontstaat dat alle artikelen van zo'n gebruiker gecontroleerd zouden moeten worden. In zulke gevallen heeft men nalooplijsten gemaakt. Bij betrekkelijk kleine hoeveelheden artikelen lijkt dit vrij goed te werken, zie Gebruiker:Gouwenaar/Nalooplijst Webnetprof en Gebruiker:EvilFreD/Nalooplijst Knowle. In de gevallen van gebruiker:Februari en gebruiker:Menke zijn de aantallen artikelen dermate groot dat de capaciteit en het doorzettingsvermogen van de gemeenschap tekort lijken te schieten. Zie Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst, waar na zeer geruime tijd slechts een klein percentage van de artikelen is behandeld. Ik wil overigens mijn grote waardering uitspreken voor de gebruikers die in deze situaties aanzienlijke inspanningen hebben geleverd.

Soms wordt er geopperd om al deze artikelen massaal te verwijderen, maar overeenstemming wordt niet bereikt. Wie als individuele gebruiker krachtig wil optreden ziet zich al gauw geconfronteerd met protesten, conflicten liggen dan op de loer. Ondertussen is er weinig perspectief op grote veranderingen in de status quo. Om die reden lijkt mij een uitspraak van de Arbitragecommissie wenselijk met betrekking tot de niet afgehandelde artikelen onder Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst. Ik besef dat u zich niet mag uitspreken over de inhoud van artikelen, maar ik denk dat er aan deze nalooplijsten voldoende richtlijnentechnische aspecten kleven om wat betreft de meerderheid van de artikelen een objectief oordeel te vormen.

Mogelijk komt u op juridische gronden (wellicht na inwinning van advies van een expert bij de Foundation) tot de conclusie dat het vermoeden van auteursrechtenschending een dwingende reden vormt om al deze artikelen direct te verwijderen. Of misschien ziet de Arbitragecommissie mogelijkheden om de artikelen op te splitsen in groepen die ofwel na een kleine ingreep voorlopig behouden, ofwel na een gewone beoordelingsprocedure in principe verwijderd moeten worden.

Hoe het ook zij, ik verzoek de Arbitragecommissie om voor tenminste 90% van deze artikelen een oplossing te bieden die binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld een half jaar) uitgevoerd kan worden en die voor moderatoren enerzijds bindend en anderzijds behapbaar is. De input van de gemeenschap lijkt mij daarbij van groot belang.

Hoogachtend, Josq (overleg) 27 okt 2014 10:25 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 27 okt 2014 11:21 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. Vanwege de schaal van het verzoek vraagt zij de betrokken gebruikers echter geduld voor zij tot een uitspraak komt. De commissie zal bekijken wat zij voor deze zaak kan betekenen - mede gelet op de beperkingen opgelegd door artikel 1.4 en 1.5 van de reglementen.
De Arbitragecommissie, 2 nov 2014 08:48 (CET)

Uitspraak

Inleiding

Op 27 oktober 2014 is de Arbitragecommissie door Josq gevraagd een uitspraak te doen over de situatie rond lijsten waarop bijdragen van gebruikers staan, waarvan op grond van het oeuvre van de gebruiker verwacht wordt dat een relatief groot deel om een of meerdere redenen niet behouden kan worden. Deze zogenoemde "nalooplijsten" zijn volgens Josq aangelegd om de betreffende bijdragen op "auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen" te controleren. Josq meent echter dat dit niet altijd binnen afzienbare tijd gebeurt. Na enige aarzeling besloot de Arbitragecommissie op 2 november 2014 om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. De Arbitragecommissie erkent enerzijds de wenselijkheid van het vinden van een oplossing voor problemen rond "nalooplijsten", anderzijds is zij gehouden aan de beperkingen in haar reglement.

De Commissie herkent in het verzoek van Josq drie afzonderlijke vragen:

 1. De vraag of de door Josq genoemde achterstand (op een "afzienbare tijd") tot conflicten leidt, en of de Commissie daarvoor een oplossing kan bieden;
 2. De vraag of die achterstand op juridische problemen kan stuiten;
 3. De vraag of die achterstand volgens de richtlijnen van het project wel toegestaan is.
Bevoegdheid van de Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie is op dit project het hoogste orgaan dat problemen behandelt rond, onder andere, conflicten en overtredingen van richtlijnen.art. 1.1 De Arbitragecommissie houdt daarbij als leidraad aan dat het project ten doel heeft een encyclopedie te scheppen,1.2 maar houdt zich daarbij zelf niet bezig met het vaststellen van de inhoud van die encyclopedie,1.4 of met het opstellen van nieuwe richtlijnen.1.5

Wat de genoemde drie vragen betreft, is de Arbitragecommissie daarom bevoegd te onderzoeken of er relatief vaak conflicten rond de zogenoemde "nalooplijsten" ontstaan en daarvoor een oplossing te bieden. De Arbitragecommissie is echter onbevoegd juridische uitspraken te doen - zij is geen rechtbank. Om de gemeenschap bij te staan eventuele juridische problemen op te lossen, acht de Commissie zich wel bevoegd om advies in te winnen bij juridische experts.

Wat uitspraken over richtlijnen die over de inhoud van Wikipedia handelen betreft, staan in het reglement de leden 1.1 en 1.2 enerzijds en 1.4 anderzijds op gespannen voet met elkaar. De Arbitragecommissie acht haarzelf op grond van artikel 1.1 ook bevoegd problemen rond schendingen van richtlijnen die over inhoud handelen te onderzoeken, maar zal zich op grond van artikel 1.4 niet op directe wijze uiten over die inhoud zelf. De Commissie wijst erop dat haar uitspraken indirect vrijwel altijd invloed hebben op de inhoud van de encyclopedie. De zogenoemde "nalooplijsten" zijn verzamelingen van inhoudelijke bijdragen, maar als verzameling kunnen ze overtredingen van richtlijnen inhouden.

Er is in het reglement sprake van een vergelijkbare spanning tussen de leden 1.1 en 1.2 enerzijds en 1.5 anderzijds. De Commissie is niet bevoegd richtlijnen aan te passen of nieuwe richtlijnen op te stellen, en de vraag is in hoeverre de Commissie aan mag geven wanneer ze veranderingen in richtlijnen en procedures noodzakelijk acht. Een zeer letterlijke interpretatie van 1.5 zou ook dit uit kunnen sluiten. De Commissie heeft echter als belangrijkste taak het oplossen van geschillen en conflicten (1.1 + 1.2). Als een algemene regeling noodzakelijk is om een bepaald type conflicten op te lossen of in de toekomst te voorkomen, meent de Commissie in ieder geval te mogen aangeven op welk punt de huidige richtlijnen en procedures tekort schieten. De invulling en richting van nieuwe richtlijnen en procedures ligt echter bij de gemeenschap.

Samengevat: de Arbitragecommissie acht zich slechts bevoegd structurele conflicten en schendingen van richtlijnen rond de "nalooplijsten" te onderzoeken, en zal geen uitspraak doen over specifieke inhoudelijke bijdragen. Ze zal proberen aan te geven op welk vlak behoefte bestaat aan nieuwe richtlijnen en procedures, zonder te bepalen hoe die nieuwe richtlijnen en procedures eruit moeten zien.

Juridisch advies

In zijn verzoek geeft Josq aan dat er bij een deel van de artikelen mogelijk sprake zou zijn van schending van het auteursrecht. De Gebruiksvoorwaarden bevatten een aantal voorwaarden die over auteursrechten en licenties handelen:

 • (onder 4): Inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere eigendomsrechten onder van toepassing zijnde wetten.
 • (onder 7): Naamsvermelding: Naamsvermelding is een belangrijk onderdeel van deze licenties. Wij zien dat als ere wie ere toekomt - aan auteurs zoals uzelf.

Volgens artikel 1.2 van haar reglement kan de Arbitragecommissie bij haar beslissingen uitgaan van de gebruikersvoorwaarden. Het vaststellen van inbreuk op auteursrechten vereist echter een interpretatie van de wet, waarvoor juridische expertise nodig is. De Arbitragecommissie acht zichzelf niet in staat op dit punt een oordeel te vellen.

Daarom heeft de Commissie advies ingewonnen bij een aantal deskundigen op het gebied van auteursrecht. De deskundigen werd een aantal vragen voorgelegd, die samen met de gegeven antwoorden op een aparte pagina in te zien zijn:

De Commissie weerhoudt zich ervan juridische conclusies uit het ingewonnen advies te trekken. Ze hoopt erop dat de gemeenschap de adviezen aandachtig zal bestuderen en mee zal wegen bij toekomstige besluitvorming rond "nalooplijsten".

Conflictanalyse

De Arbitragecommissie heeft de geschiedenis rondom negen "nalooplijsten" onderzocht op mogelijke conflictsituaties. Het betreft "nalooplijsten" met artikelen aangemaakt door Yugioh (zie TVP/20070610), Februari (Gebruiker:JZ85/Nalooplijst), DerBelsj (inmiddels verwijderd), Menke (Gebruiker:Lymantria/Menke), Pieter2 (Gebruiker:Gouwenaar/Aaldriks), Webnetprof (Gebruiker:Gouwenaar/Nalooplijst Webnetprof), Knowle, Robert Prummel en Pvt Pauline (Gebruiker:EvilFreD/Pvt pauline).

Yugioh

De lijst met te controleren bijdragen van Yugioh was waarschijnlijk de eerste "nalooplijst" op de Nederlandse Wikipedia waarbij het vermoeden dat er iets mis was met de inhoud gebaseerd was op de identiteit van de aanmaker. De lijst werd in juni 2007 opgesteld door MoiraMoira nadat de gebruiker zelf aangegeven had zich aan auteursrechtenschending te hebben schuldig gemaakt. Binnen een maand werden enkele honderden artikelen door een groep gebruikers gecontroleerd. De lijst werd voortvarend afgewerkt en de samenwerking verliep buitengewoon constructief. De gebruiker zelf is na 2007 nauwelijks meer actief geweest.

Februari

Februari had al een lange geschiedenis van problemen en conflicten toen in november 2010 door JZ85 een "nalooplijst" met zijn bijdragen werd opgesteld. Het gaat letterlijk om duizenden lemmata. De Commissie constateert dat conflicten rond deze gebruiker al van voor de aanmaak van de lijst dateren, en de lijst zelf gezien de omvang relatief weinig weerstand opgeroepen heeft. De Commissie meent dat de samenwerking geregeld constructief was, waarbij onder andere bijdragen van Blueknight, JZ85, en De Wikischim in positieve zin opvallen. Het bestaan van de lijst was echter ook direct aanleiding voor enkele verhitte discussies en conflictsituaties. De Commissie meent echter dat deze conflicten voortkwamen uit al langer bestaande interpersoonlijke problemen, aangezien het gebruikers betrof die eerder geregeld met elkaar aan de stok kregen op de lijst van te beoordelen pagina's. In maart 2013 zette Peter b de situatie op scherp door een massanominatie op de lijst van te beoordelen pagina's (TBP/20130316). Het kwam tot een hoogoplopende discussie waarna de moderator van dienst besloot de artikelen te behouden, met de opmerking dat massaal verwijderen "hier niet kan" (36797118). Het controlewerk aan de duizenden artikelen is daarna echter vrijwel stil komen te liggen, en het voortbestaan van de lijst leidt nog regelmatig tot conflictsituaties en interpersoonlijke spanningen, zoals in februari 2014 tussen RJB en The Banner. Uit laatstgenoemde discussie is een initiatief voortgekomen om studenten theologie bij het opknappen van een deel van de pagina's te betrekken, maar dit initiatief lijkt vooralsnog niet goed van de grond te zijn gekomen. De inhoudelijke problemen met door Februari toegevoegde informatie blijven voortbestaan en een potentiële aanleiding voor toekomstige conflicten vormen.

DerBelsj

De "nalooplijst" van bijdragen van DerBelsj werd in september 2012 aangemaakt. Het betrof enkele honderden artikelen over dinosauriërs, waar een vermoeden van auteursrechtenschending bij speelde. De aanmaker stelde zich begripvol op en hielp de problemen op te lossen. In dit geval was ook sprake van een coach (Capaccio), die de samenwerking hielp versoepelen. Binnen een aantal maanden was de lijst afgewerkt, met name dankzij de inzet van Wikiklaas en Capaccio. De problemen werden op voorbeeldig constructieve wijze opgelost.

Pieter2

De "nalooplijst" met bijdragen van Pieter2 werd in maart 2013 door Gouwenaar opgesteld. Het betrof een 15-tal artikelen over Nederlandse monumenten, waar het vermoeden van auteursrechtenschending aan kleefde. De aanmaker werd voor 3 maanden geblokkeerd en de lijst werd snel afgehandeld door CaAl.

Menke

De "nalooplijst" met bijdragen van Menke werd maart 2013 door Lymantria opgesteld. De aanmaker is kort daarop voor onbepaalde tijd geblokkeerd door MoiraMoira. Dit is een lange lijst met duizenden artikelen, waarbij vermoedens van plagiaat of gebruik van bronnen met een sterk verouderd ("partijdig") gezichtspunt bestaan. De behandeling van de lijst is nooit afgerond, ondanks de inzet van diverse gebruikers, onder wie Lymantria, Brya, Gouwenaar, Theobald Tiger, Peter b en Happytravels. Met name de inzet van Gouwenaar verdient een groot compliment, zowel inhoudelijk als wegens de voorbeeldige samenwerking. De controle is net als bij Februari na verloop van tijd echter stil komen te liggen. Hoewel de samenwerking onder bovengenoemde gebruikers voorbeeldig verliep zijn gedurende de afhandeling van de lijst ook regelmatig aanvaringen met anderen voorgekomen. Zo zijn er onvriendelijke discussies tussen Theobald Tiger en De Wikischim (TBP/20140915), Arch enerzijds en Paul Brussel en Theobald Tiger anderzijds, en EvilFred en Fred Lambert (Overleg gebruiker:Paul Brussel/Archief#Don Quichot 2). De Arbitragecommissie meent dat deze wrijving gevolg is van het blijvend voortbestaan van de "nalooplijst".

Webnetprof

De "nalooplijst" met pagina's aangemaakt door Webnetprof werd door Gouwenaar opgesteld in november 2013. Rond deze gebruiker speelde ook een communicatieprobleem. Na aanhoudende problemen met nieuwe bijdragen werd Webnetprof voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Er werd op constructieve wijze overlegd en samengewerkt door onder andere Theobald Tiger, Gouwenaar, Emelha en Peter b. Gezien het feit dat er nog steeds POV-sjablonen op enkele door Webnetprof bewerkte artikelen staan, werden niet alle inhoudelijke problemen opgelost. Ook rond deze lijst vonden enige aanvaringen plaats.

Knowle

De kwestie rondom Knowle is voor deze zaak interessant, omdat in dit geval deels niet voor een "nalooplijst" maar voor massanominatie op de lijst te beoordelen pagina's werd gekozen (TBP/20140618). In juni 2014 voegde Wikiklaas deze massanominatie van pagina's over Engelse gehuchten toe aan de beoordelingslijst. Het ging om iets meer dan 100 artikelen, waarvan tijdens de 2 weken beoordelingstijd een handvol werd verbeterd door o.a. Paul B, Trewal en Ivory. De overige artikelen werden verwijderd. Een ander deel is via een nalooplijst binnen drie maanden afgehandeld. De Arbitragecommissie meent dat ook hier sprake was van persoonlijke aanvaringen tussen gebruikers (zie bv. WP:K/20140711), maar wil erop wijzen dat de lijst compleet afgewerkt werd en dat toekomstige conflicten rond deze artikelen daarom onwaarschijnlijk zijn.

Robert Prummel

De "nalooplijst" met door Robert Prummel geschreven artikelen werd in juli 2014 door Mathonius aangemaakt. Over de gang van zaken rond Robert Prummel heeft de Arbitragecommissie een nader verzoek ("WP:AC/Z/De werken van Robert Prummel") in behandeling genomen, waarover ze later uitspraak zal doen. De Commissie wil niet te veel op deze uitspraak vooruit lopen, maar ze heeft in deze kwestie ook aanvaringen geconstateerd tussen gebruikers, met name tussen The Banner en Paul Brussel. De Commissie meent echter dat dit conflict niet specifiek lag aan het bestaan van de "nalooplijst", maar ontsprong uit The Banners onvrede met bestaande procedures en richtlijnen.

Pvt Pauline

De "nalooplijsten" met artikelen geschreven door Pvt Pauline werden door EvilFreD samengesteld in maart 2015. Na aanhoudende kritiek op met name het brongebruik en de relevantie van inhoudelijke toevoegingen werden alle meer dan 5500 door de gebruiker aangemaakte artikelen op een lijst gezet. Een groep gebruikers, onder andere Malinka1, De Geo, Paul Brussel en EvilFreD zelf is bezig deze artikelen te controleren. Deze samenwerking verloopt volgens de Commissie voorbeeldig, maar de gebruiker zelf is er niet bij betrokken. Wel deed zij in dezelfde periode nieuwe toevoegingen, waarover recent meerdere conflicten zijn ontstaan. De gebruiker werd (tot nu toe) in 2015 twee maal geblokkeerd wegens problemen met die toevoegingen, de laatste maal op 18 augustus voor de duur van een maand. De Commissie meent echter dat zowel de conflicten als blokkades buiten de reikwijdte van deze zaak vallen en kan zich er daarom niet over uitspreken.

Algemeen

Samengevat valt op dat zowel massabeoordelingen door middel van verwijderlijsten als door middel van nominaties op de lijst te beoordelen pagina's tot conflicten leiden. Vaak zijn dit terugkomende conflicten tussen dezelfde gebruikers. De Commissie merkt op dat de voorkeur voor een "nalooplijst" boven nominatie via TBP voortkwam uit de wens conflicten te voorkomen, dit geen realistische verwachting lijkt. Er zijn ook indicaties dat een directe verwijdering onder bepaalde omstandigheden een beter effect bewerkstelligt ten aanzien van de sfeer op het project.

Opvallend is ook dat kortere "nalooplijsten" als die met pagina's geschreven door DerBelsj of Pieter2 relatief snel en constructief werden afgehandeld. Lijsten met meer dan 1000 pagina's, met name die met Februari's en Menke's werk, lijken daarentegen een chronisch probleem, omdat het controlewerk na verloop van tijd stil lijkt te vallen. Zelfs jaren na het vertrek van deze gebruikers zag de Commissie conflicten ontstaan die direct voortkwamen uit het verder voortbestaan van de "nalooplijst".

Richtlijnen - beginselen en overwegingen

De Arbitragecommissie gaat er in beginsel bij het behandelen van verzoeken vanuit dat het doel van het project het samenstellen van een encyclopedie is1.1. Dit is in overeenstemming met de richtlijn WP:5Z. Enkele andere richtlijnen, waaronder WP:GOO en WP:NPOV, geven verder invulling aan wat een encyclopedie zijn precies inhoudt. Deze richtlijnen zijn uitsluitend van aard en laten geen ruimte voor compromissen. Inhoud of informatie die niet aan de richtlijnen voldoet hoort niet in een encyclopedie, en dus niet in Wikipedia, thuis.

Dit uitsluiten van inhoud leidt tot het principe dat de bewijslast altijd bij de toevoeger hoort te liggen. Als er bezwaar rijst tegen een bepaalde passage of pagina, dient de toevoeger of aanmaker aan te tonen dat de inhoud toch aan de richtlijnen voldoet. De Arbitragecommissie wil echter aangeven dat dit principe binnen een samenwerkingsproject ook kan leiden tot achtervolgen of pestgedrag. Ze wil erop wijzen dat het geuite bezwaar wel op redelijke gronden moet berusten.

Status van "nalooplijsten"

De vrije bewerkbaarheid van Wikipedia maakt het mogelijk dat, door onbekendheid of kwade wil bij de toevoeger, inhoud in Wikipedia terecht kan komen die niet aan de richtlijnen voldoet. In de loop der jaren zijn enkele procedures ontstaan waarmee de gemeenschap de encyclopedie van dergelijke toevoegingen zuivert. Hoewel geen richtlijn pur sang, is de pagina WP:TBP door de gemeenschap per stemming bekrachtigd als de procedure waarmee pagina's verwijderd kunnen worden. De procedure voorziet in het nomineren van pagina's die verondersteld worden niet aan de richtlijnen te voldoen. Gebruikers die de pagina's wensen te behouden, worden twee weken lang in staat gesteld zodanig verbeteringen aan te brengen, dat de pagina's wel aan de richtlijnen voldoen.

Bij de zogenoemde "nalooplijsten" wordt mogelijk de suggestie gewekt dat het om een alternatieve procedure gaat, waarbij vanwege de schier ontzaglijke hoeveelheid bijdragen een langere beoordelingsperiode gegund wordt. De Arbitragecommissie stelt vast dat de "nalooplijsten" niet binnen de richtlijnen geregeld zijn, en dat er ook nooit consensus over een langere beoordelingsperiode heeft bestaan. De Commissie merkt wel dat de lijsten als hulpmiddel bij de controle worden ervaren, met name als het om veel bijdragen gaat. Als zodanig kan een "nalooplijst" nut hebben, maar zo'n lijst is op dit moment niet als alternatief voor de gangbare procedure gesanctioneerd.

Beoordeling van inhoud op basis van de aanmaker

De vraag of een bewerking op grond van het bewerkingspatroon van de aanmaker in de hoofdnaamruimte mag worden beoordeeld stuit binnen de gemeenschap op enige controverse, hoewel er zich een consensus lijkt af te tekenen dat dit in het geval van chronische problemen in dat patroon inderdaad het geval is. In veel gevallen is reeds om die reden tot actie overgegaan. De Arbitragecommissie wijst erop dat bij terugkomend wangedrag de sancties tegen een gebruiker kunnen oplopen,WP:RVM wat betekent dat het principe dat gebruikers op grond van hun verleden worden behandeld al in het project verankerd is, zelfs wat betreft inhoudelijke bijdragen. De richtlijnen voor moderatoren geven echter ook nadrukkelijk de kans om met een schone lei te beginnen wanneer de gebruiker gedurende zes maanden niet werd geblokkeerd.

Het vaststellen van auteursrechtenschendingen, van gangbare gezichtspunten afwijkende presentatie van informatie, en met name origineel onderzoek is vaak een stuk lastiger en tijdrovender werk dan het vaststellen van vandalisme, reclame of zelfpromotie. De Commissie vindt het mede daarom logisch dat als bij een bepaald aantal toevoegingen van een gebruiker dergelijke schendingen van richtlijnen zijn vastgesteld, automatisch alle toevoegingen door die gebruiker als verdacht gezien kunnen worden. Volgens het principe dat de bewijslast bij de toevoeger ligt, mag in een dergelijke situatie op zijn minst verwacht worden dat de toevoeger volledige openheid van zaken geeft en meehelpt bij het oplossen van de problemen. In de situatie dat de toevoeger dit niet doet, is het volgens de Commissie niet onredelijk alle toevoegingen van de gebruiker die nog niet verbeterd of gecontroleerd zijn op de lijst te beoordelen pagina's te plaatsen.

De Arbitragecommissie ziet dus geen reglementaire problemen in massanominatie van bijdragen van gebruikers waarin chronische problemen zijn vastgesteld, maar maakt wel twee praktische kanttekeningen. De aanmaker is soms niet de enige bijdrager en eventuele problemen kunnen dus reeds verholpen zijn. Een massanominatie dient derhalve zorgvuldig te geschieden. Dat het onmogelijk is alle artikelen binnen de termijn van 2 weken op te knappen mag geen reden zijn om inhoud waarover twijfel bestaat in de hoofdnaamruimte te behouden, anders zou het onmogelijk worden de richtlijnen te handhaven. Met uitzondering van auteursrechtenschendingen gelden de inhoudelijke richtlijnen echter niet voor pagina's buiten de hoofdnaamruimte. De Commissie ziet er geen bezwaar in als pagina's in de gebruikersnaamruimte worden geplaatst, wanneer een of meerdere gebruikers bereid zijn die pagina's op te knappen.

Conclusies
 • De Arbitragecommissie heeft juridische experts om advies gevraagd over de juridische problemen met zogenoemde "nalooplijsten". De adviezen staan samengevat op een bij deze uitspraak behorende pagina. De Arbitragecommissie adviseert de gemeenschap deze adviezen ter harte te nemen en mee te wegen bij verdere besluitvorming.
 • Omdat de controle via "nalooplijsten" vaak zeer traag verloopt of geheel stokt, kunnen de lijsten geen middel bieden om inhoudelijke problemen uit te sluiten, en de richtlijnen te handhaven. De lijsten hebben echter nut als inventarisatie en overzicht.
 • "Nalooplijsten" zijn niet gesanctioneerd als vervanging van de lijst te beoordelen pagina's, maar kunnen wel gebruikt worden als ondersteuning of hulpmiddel bij de reguliere nominatieprocedure. Artikelen die op een "nalooplijst" voorkomen genieten geen speciale beschermde status tegen nominatie.
 • Volgens de Arbitragecommissie is in de richtlijnen geen bezwaar te vinden tegen het massaal nomineren van pagina's op grond van chronische problemen in de bewerkingen van de aanmaker. De inhoud van de encyclopedie hoort voor conflictbestrijding te gaan.WP:5Z; WP:NIET Om praktische redenen adviseert de Commissie echter om bij nominaties van pagina's die door dezelfde gebruiker zijn aangemaakt een werkbaar quotum aan te houden, bijvoorbeeld 100 per week.
 • In bepaalde gevallen hebben zich rond "nalooplijsten" conflicten voorgedaan, maar de Arbitragecommissie wijst erop dat deze mogelijk ook waren opgelaaid als andere controlemethoden gebruikt waren. De Commissie roept alle betrokkenen op de richtlijnen van het project en eerdere adviezen en maatregelen van de Commissie in acht te nemen.
Maatregelen
 • De Commissie meent dat het, om toekomstige conflicten te beperken en voorkomen, noodzakelijk is de richtlijnen en procedures op het project aan te vullen. De Commissie roept Josq op in overleg met de gemeenschap te onderzoeken hoe die aanvullingen eruit moeten zien. Ten minste acht de Commissie op de volgende punten aanvullingen noodzakelijk:
  1. Het invoeren van een curatele-regeling voor gebruikers bij wie chronisch inhoudelijke problemen zijn vastgesteld, in aanvulling op de verzoekpagina voor moderatoren "edits bewaken".
  2. Het verduidelijken van de procedures en richtlijnen omtrent het op de lijst te beoordelen pagina's nomineren van pagina's aangemaakt en/of bewerkt door dergelijke gebruikers. Onder andere is de vraag of de geschiedenis van pagina's in acht genomen moet worden: wat als ook andere gebruikers aan een artikel hebben meegewerkt?
  3. Het verduidelijken van richtlijnen en procedures over auteursrechtenschendingen.
  4. Andere punten waar Josq meent dat de richtlijnen en procedures verbeterd dienen te worden.
 • Wanneer Josq deze taak niet langer meent te kunnen vervullen of meent dat de problemen afdoende zijn opgelost, zal hij dit aan de Commissie duidelijk maken. De Commissie kan dan besluiten dat de zaak is afgerond, de situatie verder evalueren, of verdere stappen zetten als dat haar noodzakelijk lijkt. De Commissie zal beslissingen daarover publiceren onder deze uitspraak en op haar mededelingenpagina.
Dankwoord
 • De Arbitragecommissie verontschuldigt zich voor de lange duur van de behandeling van deze zaak. Zij hoopt dat de omvang en reikwijdte van de uitspraak de duur van de behandeling ruimschoots goedmaken.
 • De Arbitragecommissie spreekt haar dank uit aan de juridische experts die advies hebben uitgebracht: Arnoud Engelfriet, Marianne Korpershoek en Jacob Rogers.
 • De Arbitragecommissie bedankt alle controleurs van "nalooplijsten" voor hun inzet en spreekt haar waardering uit voor hun noeste arbeid. Dankzij jullie groeit de betrouwbaarheid van de Nederlandse Wikipedia. Een (helaas incomplete) selectie van gebruikersnamen die meewerkten aan het verhelpen van problemen: Andries Van den Abeele, Agora, Brya, CaAl, Capaccio, De Geo, De Wikischim, DirkVE, DustSpinner, Dqfn13, Edoderoo, Emelha, EvilFreD, Fred Lambert, Gouwenaar, Happytravels, JZ85, Lidewij, Lymantria, Magalhães, Malinka1, MatthijsWiki, Meerdervoort, MoiraMoira, Muijz, Paul Brussel, Peter b, RJB, Sander1453, Sijtze Reurich, Sir Iain, Sonuwe, Tekstman, The Banner, Theobald Tiger, Trijnstel, Wikiklaas.
 • Tot slot bedankt de Commissie Josq voor het indienen van deze zaak en wenst zij hem veel succes bij zijn werk voortvloeiend uit de oproep hierboven.

De Arbitragecommissie, 23 sep 2015 04:36 (CEST)

Reactie Josq

Dank aan de Arbitragecommissie voor de uitspraak en het vele werk. De Arbitragecommissie heeft mij gevraagd te onderzoeken hoe de richtlijnen verbeterd kunnen worden. Die vraag kwam enkele weken geleden al, maar pas sinds gisteren ben ik op de hoogte van de concrete invulling. Ik ben het niet bij voorbaat met alle voorstellen eens, maar ik ben wel overtuigd van het belang van betere richtlijnen. Daarom wil ik graag proberen deze taak te volbrengen.

Omdat we niets opschieten met een onderzoek dat slechts ambigue conclusies oplevert, hoop ik door middel van stemmingen daadwerkelijk richtlijnenwijzigingen tot stand te kunnen brengen. Dat is overigens een recht dat iedere reguliere gebruiker heeft. Mocht iemand anders naar aanleiding van deze Arbcomuitspraak eveneens discussies, peilingen en stemmingen willen organiseren, dan hopelijk in goed overleg.

Ik laat alle analyses en voorstellen eens goed bezinken. Op korte termijn wil ik mijn persoonlijke analyse hier plaatsen, gericht op concrete verbetering en adequate toepassing van de richtlijnen. Ondertussen hoop ik op constructieve discussies. Josq (overleg) 23 sep 2015 09:33 (CEST)

Analyse

Hieronder een aantal punten die ik graag ter discussie aan de gemeenschap wil voorleggen. In het bijzonder wil ik de leden van de Arbitragecommissie uitnodigen om (op persoonlijke titel) hun visie te geven. Wellicht zijn niet al mijn voorstellen conform de wens van de Arbitragecommissie, maar ik denk dat ik dat in de meeste gevallen goed toe kan lichten. Het voornemen is om, afhankelijk van de discussie, een aantal van deze punten ter peiling en eventueel ter stemming voor te leggen. Josq (overleg) 2 okt 2015 12:23 (CEST)

Mandaat van de Arbitragecommissie
 • Probleem: De AC ervaart een spanning tussen de verschillende richtlijnen. Enerzijds dient zij zich in te spannen tot het oplossen van conflicten, anderzijds mag zij zich niet bezighouden met de inhoud van de encyclopedie of het opstellen van richtlijnen. Maar in de praktijk zijn meningsverschillen over de inhoud en de richtlijnen vaak een wezenlijk onderdeel van een conflict.
 • Voorstel: De AC krijgt ruimte om inhoudelijke zaken en mogelijke gebreken in de richtlijnen te betrekken in de analyse van een conflict. Hiertoe worden artikel 1.4 en 1.5 aangepast. De Arbitragecommissie mag zich dus, daar waar een goed begrip van een conflict dit vereist, een mening vormen over de inhoud van de encyclopedie en verbeteringen van de Wikipediarichtlijnen. Deze mening is slechts ter informatie en kan geen onderdeel zijn van bindende uitspraken.
"Curateleregeling"
 • Probleem: Er zijn gebruikers die op sommige gebieden structureel richtlijnen schenden en op andere gebieden nuttig werk leveren, of die gewoon van goede wil zijn ondanks vele fouten. De AC adviseert om een curateleregeling te ontwerpen. (Misschien is het begrip "curatele" niet gelukkig gekozen omdat dit wilsonbekwaamheid van de betreffende gebruiker suggereert). Ik zou het probleem als volgt formuleren: bij problematisch gedrag kunnen moderatoren snel ingrijpen, maar ze hebben in beginsel alleen de harde maatregel van het blokkeren ter beschikking. De Arbitragecommissie kan allerlei "zachte" maatregelen instellen, maar werkt doorgaans met lange termijnen (maanden). Het lijkt me dat er behoefte is aan adequater ingrijpen, aan snelle maar "zachte" maatregelen.
 • Voorstel: Moderatoren krijgen de bevoegdheid om naar aanleiding van herhaalde richtlijnenschendingen beperkende maatregelen te adviseren. Een dergelijk advies kan inhouden:
  • een verbod op een bepaald type bijdragen (bijvoorbeeld: onderwerpsverbod, bepaalde pagina's, bepaalde naamruimtes, contact met bepaalde gebruikers, BTNI/taalkundige wijzigingen)
  • Een verbod om nieuwe inhoudelijke wijzigingen te doen zolang enkele concreet benoemde vragen/problemen niet zijn beantwoord/opgelost
Wanneer de gebruiker het advies niet opvolgt kunnen andere moderatoren blokkades opleggen conform de verhogingsregel . Blokkeren is echter niet bij voorbaat verplicht, er blijft ruimte voor gezond verstand.
Blokkade voor onbepaalde tijd bij auteursrechtenschendingen
 • Probleem: Het overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk (buitenom het citaatrecht) is illegaal, tegen de licentie- en gebruikersvoorwaarden en tegen de richtlijnen. Het doet afbreuk aan het ideaal van vrij beschikbare informatie en aan het onderling vertrouwen. Het is moeilijk te detecteren en het herstellen kan veel werk kosten. Gebruikers die eenmaal met overschrijfwerk begonnen zijn leveren soms in hoog tempo grote aantallen artikelen af, zodat controle- en herstelwerk al gauw op achterstand komt.
 • Voorstel: Moderatoren dienen gebruikers die auteursrechtenschendingen plegen voor onbepaalde tijd te blokkeren. (Uitzonderingen: incidentele schending, herstelbare schendingen door inadequate maar eenvoudig te verbeteren bronvermeldingen). De blokkade word pas opgeheven wanneer de gebruiker al zijn auteursrechtenschendingen heeft aangewezen, het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten en kennis te nemen van alle relevante richtlijnen, licentievoorwaarden en wettelijke regelingen. Wordt er na opheffen van de blokkade opnieuw een auteursrechtingschending aangetroffen, dan wordt een blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd die slechts kan worden aangevochten bij de AC.
Definitief verwijderen van auteursrechtenschendingen
 • Probleem: Marianne Korpershoek stelt: ‘’ Het verplaatsen van de artikelen naar de gebruikersnaamruimte maakt niet uit voor de wetgever. Zelfs als de inbreukmakende artikelen slechts met een wachtwoord toegankelijk zouden zijn, is er nog steeds sprake zijn van overtreding van de Auteurswet.’’ Dit impliceert dat het verwijderen van een artikel niet voldoende is, verwijderde versies – en daarmee eventuele illegale kopieën van auteursrechtelijk beschermde informatie - blijven immers toegankelijk voor moderatoren. Zelfs Oversight voldoet niet.
 • Voorstel: Wat op de servers van de Wikimedia Foundation blijft staan, valt buiten de invloed en de verantwoordelijkheid van gebruikers. Juridische kwesties komen voor de verantwoording van de Foundation en van de individuen die bijvoorbeeld een auteursrechtenschending plegen. Onze (vrijwillige) verantwoordelijkheid is het beschikbaar maken van betrouwbare vrije kennis. Een auteursrechtenschending is onbetrouwbaar en onvrij, dát is onze zorg. De gemeenschap richt zich dus niet op de juridische, maar op de inhoudelijke kwesties die aan auteursrechtenschendingen verbonden zijn.
Auteursrechtenschendingen verwijderen uit de artikelgeschiedenis
 • Probleem: Bij de stemming die het voor moderatoren mogelijk maakte versies uit de artikelgeschiedenis te verbergen heeft de gemeenschap niet de mogelijkheid gecreeerd om dit ook in geval van auteursrechtenschendingen te doen. Is een artikel dus eenmaal herschreven, dan is er geen mogelijkheid meer om een auteursrechtenschending voor het publiek te verbergen
 • Voorstel: de mogelijkheid om specifieke artikelversies te verbergen, mag ook worden toegepast bij auteursrechtenschendingen
Aard van de auteursrechtenschendingen
 • Probleem: Een klein aantal gebruikers heeft in de discussie aangegeven te betwijfelen of diverse artikelen van Februari wel terecht zijn verwijderd. Dit impliceert dat de verwijderende moderatoren hun bevoegdheden onjuist zouden hebben gebruikt. De onderbouwing van deze bezwaren overtuigt mij vooralsnog niet. Door gebrekkig taalgebruik valt de argumentatie soms moeilijk te volgen. Er wordt beargumenteerd dat bronvermelding destijds niet verplicht was –dat snijdt geen hout, bronvermelding is nooit verplicht geweest, maar WP:VER is wel altijd een uitgangspunt geweest, hooguit is de naleving wat aangescherpt. Verwezen wordt naar discussies uit het verleden, maar links worden niet gegeven. Ook wordt niet aangetoond dat de door Februari gekopieerde teksten rechtenvrij waren. Daar staat tegenover dat de behandelende moderatoren hun acties zorgvuldig gedocumenteerd lijken te hebben middels de nalooplijst, en dat de opvatting dat er sprake was van auteursrechtenschendingen bevestigd wordt door diverse moderatoren.
 • Voorstel: We gaan er vanuit dat moderatoren in de regel accuraat hebben gehandeld bij het verwijderen wegens auteursrechtenschendingen. Wie meent dat moderatoren hun bevoegdheden onjuist hebben gebruikt, kan zich het beste wenden tot de Arbitragecommissie met een onderbouwd verzoek.
Afhandeling nalooplijsten
 • Probleem: duizenden artikelen op de nalooplijsten zijn verdacht en zouden beoordeeld moeten worden. De gewenste wijze van afhandelen tot in detail vastleggen in (algemeen geldende) richtlijnen is waarschijnlijk omslachtig en kan onvoorziene neveneffecten hebben. De artikelen vooraf rubriceren kan dubbel werk opleveren. Veel artikelen zijn later door anderen bewerkt. Dit neemt de verdenkingen niet weg, tenzij betrouwbare bronnen worden aangedragen.
 • Voorstel: De overwegingen, uitspraken en adviezen van de Arbitragecommissie worden opgevolgd betreffende verwijderingsnominaties van de bijdragen van Februari en Menke. Concreet:
  • Twee of drie vrijwillige gebruikers nemen het op zich om de artikelen die grotendeels gebaseerd zijn op bijdragen van Februari of Menke te nomineren voor verwijdering conform de gebruikelijke procedure. De vrijwilligers mogen hierbij uitgaan van de nalooplijsten. Het voorgestelde tempo van 100 artikelen per week wordt aangehouden. De vrijwilligers dragen zorg voor een overzichtelijke aanpak.
  • Bij aangetoonde auteursrechtenschendingen wordt een artikel direct verwijderd. Een volledige check op auteursrechtenschendingen is onhaalbaar. Een check of er sprake is van betrouwbaar brongebruik is een haalbaar alternatief.
  • Artikelen van Februari waarbij - ondanks eventuele latere bewerkingen - bronvermelding ontbreekt worden verdacht van auteursrechtenschending en/of onbetrouwbaar brongebruik. Moderatoren wordt geadviseerd deze artikelen te verwijderen tenzij er een onderbouwing komt met betrouwbare bronnen.
  • Artikelen van Februari met (later toegevoegde) bronvermelding worden aan de hand van de opgegeven bronnen beoordeeld
  • Artikelen van Februari die aantoonbaar zijn gebaseerd op anderstalige Wikipedia-artikelen (Februari meldde dan bijvoorbeeld de taalversie in de bewerkingssamenvatting) worden beoordeeld op kwaliteit, het Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia kan door de moderator van dienst worden toegevoegd.
  • Artikelen van Menke worden verdacht van onzorgvuldig brongebruik (verouderde, gekleurde bronnen, onjuiste bronnenverantwoording). Moderatoren wordt geadviseerd deze artikelen te verwijderen tenzij er een onderbouwing is met betrouwbare bronnen, anders dan de bronnen die Menke gebruikte.
  • Conform uitspraak van de Arbitragecommissie ligt de bewijslast bij degene die de informatie heeft toegevoegd, en bij uitbreiding bij degene die de informatie wil behouden. Bij discussie beslist een moderator zoals gewoonlijk op basis van argumenten.