Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

De Wikischim - Terugdraaien


De Wikischim (overleg | bijdragen | bloks)
Geachte leden van de Abritragecommissie,

Hierbij verzoek ik u zich opnieuw te buigen over het bijdragepatroon van gebruiker De Wikischim, die gisteren voor de zoveelste keer in een bewerkingsoorlog was betrokken, om niet te zeggen dat hij daarvan de aanstichter was, en wel op het lemma Nautilus (geslacht). Op de OP van dat lemma heb ik de problemen als volgt samengevat:

1) De Wikischim is geneigd om (vaak kleine) wijzigingen aan te brengen in lemmata waaraan hij verder niets heeft bijgedragen en die vaak handelen over onderwerpen waarover hij ook over geen enkele aantoonbare kennis beschikt. Vaak schuren deze wijzigingen aan tegen BTNI, soms zijn het kleine verbeteringen, soms introduceert hij daarbij ernstige fouten die hemzelf niet opvallen omdat hij geen inhoudelijk oordeel kan vellen over de kwestie.
2) Deze neiging doet zich bij De Wikischim nog sterker toe, als het lemmata betreft die zijn geschreven door degenen die hij ziet als zijn tegenstanders. Deze geurspoor-politiek is velen een gruwel en hoewel De Wikischim daarop al heel vaak is aangesproken, gaat hij daar onverdroten mee door, onder het mom van de vrije bewerkbaarheid van de encyclopedie.
3) De Wikischim kan geen kritiek verdragen. Dat blijkt alleen al daar uit dat kritiek doorgaans wordt "weerlegd" door kritiek te leveren op zijn critici, of door de motieven van die critici verdacht te maken. Nog nooit, niet een keer, in 0 % van de gevallen hebben we De Wikischim zien toegeven dat hij fout zat, of dat hij spijt had van zijn optreden. Kritiek wordt ook met steeds verschillende wapens bestreden. In het ene geval dient het Groene Boekje voor hem als leidraad, maar geeft dat boekje hem ongelijk, dan googelt hij wel ergens anders een oude tekst die hem wel gelijk geeft. Het Groene Boekje heeft dan ineens afgedaan. Idem met de Taalunie, door De Wikischim te pas en te onpas ingebracht als het Heilige der Heiligen als het gaat om spelling, maar als de Taalunie het niet met De Wikischim eens is, dan doet het er opeens niet meer toe wat de Taalunie schrijft.
4) Bij dit alles speelt hij de vermoorde onschuld en doet voortdurend of zijn gedrag door de beste bedoelingen, het gedrag van zijn tegenstanders evenwel door persoonlijke wrok, wordt geïnspireerd.
5) Op dit alles is hij al duizenden keren aangesproken, er zijn ArbComzaken geweest die precies dit alles tot onderwerp hadden, maar in het gedrag van De Wikischim verandert niets.

Daarbij schuwt hij het middel van bewerkingsoorlogen niet. Om ten minste iets te doen aan deze zaken, zou ik u in overweging willen geven om aan De Wikischim de aanvullende maatregel op te leggen dat het hem verboden is bewerkingen van andere gebruikers terug te draaien, met uitzondering van bewerkingen op zijn eigen OP.

Met vriendelijke groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 9 jun 2015 13:46 (CEST)

Aanvullend: elders wees collega CaAl mij er al op dat de vigerende maatregelen in beginsel zouden voldoen, omdat het De Wikischim namelijk verboden is om wijzigingen aan te brengen in een lemma (dus ook om zaken terug te draaien) zodra er op de OP van het bewuste lemma een overleg gestart is. Ik wijs er evenwel op - en de OP van Nautilus toont dat aan - dat overleg met De Wikischim, van zijn kant uit nooit gericht is op het bereiken van consensus, maar op het krijgen van gelijk, waardoor serieuze gebruikers vaak eindeloos veel tijd kwijt zijn aan dat overleg, dat vanuit De Wikischim meestal uit niets anders bestaat dan uit het eindeloos blijven hameren op zijn gelijk, het verdacht maken van de motieven van degenen die met hem in discussie zijn of het maken van verwijten die niets met de zaak zelf te maken hebben. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 10 jun 2015 09:59 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaand verzoek. De Arbitragecommissie, 9 jun 2015 14:00 (CEST)

Reactie DW

RJB verdraait ook hier weer een aantal feiten ten nadele van mijn bewerkingen op een valse en leugenachtige manier, voor mijn eigen gevoel op het kwaadaardige af. Kort: op Overleg:Nautilus (geslacht) gisteren en eerder vandaag heb ik juist expliciet meermaals verwezen naar een regel op de site van de TU, die stelt dat in een wetenschappelijke context (waarvan de term in kwestie, Laat-Eoceen, me duidelijk een voorbeeld lijkt) het gebruik van hoofdletters is toegestaan, als uitzondering op de in 2005 door de TU nieuw ingevoerde hoofdregel dat namen van historisch-geologische tijdvakken met een kleine letter zijn (deze regel geldt overigens specifiek voor de groene spelling, niet voor de alternatieve witte). Dit is met name een reactie op als de Taalunie het niet met De Wikischim eens is, dan doet het er opeens niet meer toe wat de Taalunie schrijft. Ik verzoek de Arbcom dringend dit aspect bij een eventuele behandeling van dit verzoek mee in overweging te nemen, en te bezien of het eventueel een optie is om (ook) aan RJB maatregelen op te leggen. De Wikischim (overleg) 9 jun 2015 17:04 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft het verzoek in behandeling genomen.

De Arbitragecommissie, 21 jun 2015 20:06 (CEST)

De werken van Robert Prummel


De laatste tijd mogen de werken van Robert Prummel zich in een behoorlijke aandacht verheugen. Helaas niet om redenen van hoge kwaliteit maar vaak het andere uiterste van het spectrum. Ondanks dat men vaak beweerd dat ik Prummel probeer te beschermen, is dat niet waar. Het enige wat ik probeer is aan massale afslachting van zijn artikelen te voorkomen ten bate van de encyclopedie. Op dit moment is er een beetje een situatie dat Prummel in zijn eentje tegenover een menigte anderen staat.

Ik zou graag een aantal voorstellen willen doen om enerzijds de rust te herstellen en anderzijds de encyclopedie te steunen: 1) het opleggen van een verbod aan Robert Prummel tot het creëren van nieuwe artikelen. Dit verbod zou in stand moeten blijven tot alle ruim 4400 artikelen zijn bekeken en het groene licht hebben gekregen. (Hetzij direct door EvilFred & Paul Brussel, hetzij via WP:TBP)

2) Het formaliseren van de afspraken opgelegd aan Robert Prummel in Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar/Robert Prummel.

3) Door middel van het aanstellen van twee procesbegeleiders opstarten van een proces voor het naar de eigen werkruimte van Robert Prummel verplaatsen van artikelen die te slecht zijn om zonder opknappen in de hoofdnaamruimte te blijven staan.

4) Door middel van het aanstellen van een (derde) procesbegeleider opstarten van een proces van het door mij voorgestelde opknapwerkwijze en de werking hiervan desnoods af te dwingen. (variaties op dit thema zijn mogelijk, zoals hogere frequentie)

Naar mijn mening is doorvoering van al deze maatregelen de beste methode om de encyclopedie te beschermen en onrust te voorkomen/minimaliseren. The Banner Overleg 8 feb 2015 20:51 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 8 feb 2015 21:54 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. De commissie zal echter eerst de reeds lopende zaken afhandelen en kan derhalve geen snelle uitspraak garanderen. Wel zal de commissie onderzoeken of het mogelijk is deze zaak geheel of gedeeltelijk samen te voegen met de zaak Nalooplijsten.

De Arbitragecommissie, 19 feb 2015 00:05 (CET)

Nalooplijsten


Geachte Arbitragecommissie,

De bijdragen van sommige gebruikers blijken na onderzoek zodanig doortrokken te zijn van auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen, dat er binnen de gemeenschap consensus ontstaat dat alle artikelen van zo'n gebruiker gecontroleerd zouden moeten worden. In zulke gevallen heeft men nalooplijsten gemaakt. Bij betrekkelijk kleine hoeveelheden artikelen lijkt dit vrij goed te werken, zie Gebruiker:Gouwenaar/Nalooplijst Webnetprof en Gebruiker:EvilFreD/Nalooplijst Knowle. In de gevallen van gebruiker:Februari en gebruiker:Menke zijn de aantallen artikelen dermate groot dat de capaciteit en het doorzettingsvermogen van de gemeenschap tekort lijken te schieten. Zie Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst, waar na zeer geruime tijd slechts een klein percentage van de artikelen is behandeld. Ik wil overigens mijn grote waardering uitspreken voor de gebruikers die in deze situaties aanzienlijke inspanningen hebben geleverd.

Soms wordt er geopperd om al deze artikelen massaal te verwijderen, maar overeenstemming wordt niet bereikt. Wie als individuele gebruiker krachtig wil optreden ziet zich al gauw geconfronteerd met protesten, conflicten liggen dan op de loer. Ondertussen is er weinig perspectief op grote veranderingen in de status quo. Om die reden lijkt mij een uitspraak van de Arbitragecommissie wenselijk met betrekking tot de niet afgehandelde artikelen onder Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst. Ik besef dat u zich niet mag uitspreken over de inhoud van artikelen, maar ik denk dat er aan deze nalooplijsten voldoende richtlijnentechnische aspecten kleven om wat betreft de meerderheid van de artikelen een objectief oordeel te vormen.

Mogelijk komt u op juridische gronden (wellicht na inwinning van advies van een expert bij de Foundation) tot de conclusie dat het vermoeden van auteursrechtenschending een dwingende reden vormt om al deze artikelen direct te verwijderen. Of misschien ziet de Arbitragecommissie mogelijkheden om de artikelen op te splitsen in groepen die ofwel na een kleine ingreep voorlopig behouden, ofwel na een gewone beoordelingsprocedure in principe verwijderd moeten worden.

Hoe het ook zij, ik verzoek de Arbitragecommissie om voor tenminste 90% van deze artikelen een oplossing te bieden die binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld een half jaar) uitgevoerd kan worden en die voor moderatoren enerzijds bindend en anderzijds behapbaar is. De input van de gemeenschap lijkt mij daarbij van groot belang.

Hoogachtend, Josq (overleg) 27 okt 2014 10:25 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 27 okt 2014 11:21 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. Vanwege de schaal van het verzoek vraagt zij de betrokken gebruikers echter geduld voor zij tot een uitspraak komt. De commissie zal bekijken wat zij voor deze zaak kan betekenen - mede gelet op de beperkingen opgelegd door artikel 1.4 en 1.5 van de reglementen.
De Arbitragecommissie, 2 nov 2014 08:48 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Arbitrageverzoek Graaf Statler


De Arbitragecommissie ontving op 22 mei 2015 van Graaf Statler (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail met het verzoek een oplossing te vinden voor problemen omtrent zijn activiteit op de Nederlandstalige Wikipedia en conflicten die hij met andere gebruikers ervaart. In de dagen erna stuurde hij desgevraagd enkele e-mails met verduidelijkingen of aanvullingen.

Aanhalingsteken openen

Geachte arbcom, hierbij dien ik een zaak in vanwege langdurige conflicten tussen mij en diverse gebruiker. Helaas is elke poging de zaak onderling op te lossen, ondanks hulp, op niets uitgelopen.

Hoogachtend, Graaf Statler.

Aanhalingsteken sluiten

De rest van de e-mails leent zich niet voor publicatie.

De Arbitragecommissie heeft besloten het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat de onderbouwing ervan onvoldoende duidelijk en concreet is.art. 5.2 Graaf Statler kan desgewenst een nieuw verzoek indienen in overeenstemming met de reglementen. De commissie volgt overigens de resultaten van het coachingstraject met Josq met grote belangstelling.art. 5.2

De Arbitragecommissie, 24 jun 2015 18:29 (CEST)

WereldelektriciteitsgebruikAan de Arbitrage commissie.

Betreft Gebruiker:Rwbest/Wereldelektriciteitsgebruik

Herplaatsing van dit artikel is geweigerd. De discussie staat op Wikipedia:TERUG#Wereldelektriciteitsgebruik

Met het artikel beoog ik in de NL-talige Wikipedia meer informatie op te nemen over elektriciteitsgebruik. In de Engelse en Franse Wikipedia is veel meer te vinden.

Ik vind dat in dat artikel ook het milieu-effekt genoemd moet worden. De geïnteresseerde Wikipedia lezer mag deze informatie verwachten. Het klimaat staat hoog op de politieke agenda, dus ik heb de formulering zo neutraal mogelijk gehouden. Aan het eind van het artikel geef ik een paar scenario's weer geschreven door experts van grote internationale organisaties die de ontwikkeling in de komende decennia analyseren.

De moderator "zou er niet over piekeren" het milieu-effekt op te nemen. Hij leest in het artikel persoonlijke meningen waar gewone omschrijvingen staan. Hij veronderstelt een persoonlijkheidsstoornis die mij verhindert een objectief artikel te schrijven. Ik verwijt hem buiten de Richtlijnen te gaan die hij als moderator onderschreven heeft.

Omdat het artikel m.i. onterecht niet geplaatst wordt verzoek ik arbitrage. Uiteraard ben ik bereid het artikel en de titel zonodig verder aan te passen aan de eisen van Wikipedia, maar ik meen dat het nu al aan de eisen voldoet.

Rwbest (overleg) 10 jun 2015 09:45 (CEST)

Hoewel dit verzoek over de inhoud gaat, en ik denk dat het daarom afgewezen zal worden, maak ik toch twee kanttekeningen omdat ik "de moderator" ben die in dit verzoek genoemd wordt en er naar mijn smaak zaken onjuist worden voorgesteld.
Eerste is dat mijn opmerking dat ik ergens niet over zou piekeren niet ging over het noemen van het milieu-effect maar over het laten doorschemeren van de mening dat het allemaal anders moet.
Tweede is dat ik heb gesteld dat het de schrijver zelf is die een neutraal stuk in de weg staat omdat de schrijver juist de bedoeling heeft een stuk te schrijven waaruit de lezer moet duidelijk worden dat er maatregelen nodig zijn. Dat is activisme en hoort in de encyclopedie niet thuis. Ik heb nergens verondersteld dat de klager een persoonlijkheidsstoornis zou hebben; ik heb, gezien het telkens falen van pogingen tot het schrijven van een objectief artikel, verondersteld dat de schrijver met de verkeerde instelling aan het artikel werkt, namelijk een instelling van iets aan de kaak willen stellen. Met de RvM heeft het volgens mij allemaal weinig te maken. Rwbest heeft zich daar eerder op beroepen maar ziet over het hoofd dat hij de door hem verlangde "gemotiveerde adviezen, suggesties, aanbevelingen" al lang heeft gehad, van diverse gebruikers. Dat heb ik hem ook hier nog eens voorgehouden. WIKIKLAAS overleg 10 jun 2015 10:58 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaand verzoek. De Arbitragecommissie, 10 jun 2015 11:20 (CEST)
Dit verzoek heeft betrekking op de inhoud van de encyclopedie en ligt hierdoor buiten het terrein van de arbitragecommissie1.4. De commissie neemt het verzoek daarom niet in behandeling.
De Arbitragecommissie, 14 jun 2015 19:52 (CEST)

Wwikix


Trek de arbitrageuitspraak in. Zie de onzin waar deze toe leidt: Overleg gebruiker:Wikix-oud/Archief. Wwikix (overleg) 18 mei 2015 15:56 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
18 mei 2015 17:25 (CEST)
De Arbitragecommissie neemt dit verzoek niet in behandeling, omdat uit het verzoek niet blijkt dat er sprake is van gewijzigde omstandighedenArt. 5.11 die nopen tot een heroverweging van de uitspraak uit 2010 en/of de wijziging daarvan in 2013. Evenmin maakt de indiener aannemelijk dat er sprake is van problemen bij de uitvoering van de uitspraak.Art. 5.11 De commissie wijst er voorts op dat een verzoek voorzien dient te zijn van een deugdelijke motivering.Art. 5.2
De Arbitragecommissie, 19 mei 2015 19:46 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Wikix deblokkade


Geachte Commissie, collega Wikix is op grond van een eerdere uitspraak van uw commissie beperkt in zijn vrijheid om bij te dragen. Voor beperkingen waren destijds goede gronden. Wikix was, en is, niet de meest makkelijke collega. Dat hem via die maatregel, een vervolg op eerdere maatregelen, de mogelijkheid werd geboden om toch te kunnen blijven bijdragen is imo een uitwerking van een van onze allerbelangrijkste uitgangspunten, wikipedia is vrij bewerkbaar. Beperkingen op dat uitgangspunt mogen enkel worden opgelegd als er geen andere mogelijkheid is om ongewenst gedrag dat de voortgang van het werk belemmerd in te perken of te voorkomen. Een algeheel verbod is, los van de uitvoerbaarheid van zo'n verbod, nauwelijks verenigbaar met onze basisfilosofie.

Naar mijn waarneming heeft de laatste maatregel, die, ik kan dat niet anders zien, te draconisch is, tot gevolg gehad dat Wikix zijn uiterste best doet om tot een aanvaardbare wijze van bijdragen te komen. Dat hij daarbij in de ogen van sommigen nog steeds fouten maakt zal ik hier niet betwisten. Voor deze zaak is dat ook niet relevant. Wikix is momenteel geblokkeerd zonder dat er sprake is van enige overtreding van de maatregel die uw commissie heeft opgelegd, maar slechts als gevolg van een verzoek van een moderator die zich klaarblijkelijk ergerde aan een reactie van Wikix op de aankondiging van Robotje dat Wikix in zijn ogen een overtreding had begaan en daarom werd gewaarschuwd. Let wel, gewaarschuwd, dus er was ook volgens Robotje nog niets blokwaardigs gebeurd.

Ik heb de blokkerend moderator op mijn eigen wijze verzocht deze blok ongedaan te maken, maar dat is tot nu toe niet gebeurd en ik neem aan zal ook niet zonder uw tussenkomst gebeuren. Wat men van Wikix wil vinden mag men allemaal zelf weten, maar ook Wikix heeft het recht om, met de beperking die de eerdere maatregel geeft, hier bij te dragen. Dat recht kan niet in strijd met de eerdere beslissing van uw commissie terzijde worden geschoven. Ik verzoek u daarom zsm te beslissen dat de blok als strijdig met uw eerdere beslissing ongedaan moet worden gemaakt. Daarbij lijkt het mij niet overbodig om eenduidig aan te geven dat het niet aangaat om een lopende uitspraak van uw commissie terzijde te schuiven.

Ik wijs hierbij nog op deze bewerking van Wikix, waarin hij ruimschoots voordat hij werd gewaarschuwd zelf het overleg had gezocht. Ik merk ook op dat mocht uw commissie de blok opheffen ik voornemens ben om dan op korte termijn nog een verzoek inzake Wikix in te dienen met als strekking de lopende maatregel aan te passen, waarbij in ieder geval het uitdelen van waarschuwingen voor edits die door niemand anders als problematisch zijn opgevat niet meer mogelijk kan zijn. Peter b (overleg) 5 jun 2015 00:17 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 5 jun 2015 00:12 (CEST)
Op de overlegpagina van Wwikix heeft de Arbitragecommissie de geblokkeerde een vraag gesteld.
De Arbitragecommissie 8 jun 2015 00:22 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van het antwoord van Wwikix.
De Arbitragecommissie 9 jun 2015 11:18 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten het verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 9 jun 2015 16:19 (CEST)

Uitspraak

Op 4 juni 2015 werd Wwikix naar aanleiding van een door Edoderoo op 3 juni ingediend "Verzoek ter beoordeling door meerdere moderatoren" voor onbepaalde tijd geblokkeerd door MoiraMoira. Op 5 juni 2015 diende Peter b bij de Arbitragecommissie een verzoek in om de blokkade op te heffen. Op 9 juni bevestigde Wwikix desgevraagd dat hij of zij dit verzoek onderschrijft.

Beginselen

De richtlijnen voor moderatoren beschrijven vier situaties waarin bij bonafide gebruikers een blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd kan worden:

 • Dreigen met juridische stappen, tegen Wikipedia of Wikipedia-gebruikers;
 • Misbruik van sokpoppen;
 • Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;
 • Ongewenst openbaar maken van privégegevens.

Gezien de gemeenschap via de richtlijnen voor moderatoren heeft gedefinieerd in welke gevallen er volgens de letter een blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd kan worden, is uiterste zorgvuldigheid geboden wanneer er buiten deze criteria om een blokkade voor onbepaalde tijd wordt opgelegd.

Analyse

Het blokkadeverzoek van Edoderoo omvatte geen onderbouwing met concrete feiten die tot een OT-blok zouden moeten leiden: "De bijdragen op de overlegpagina's van vandaag laten goed zien waar het in mijn ogen verkeerd gaat: het is allemaal de schuld van iedereen, maar nooit van mij. Nu is dat niet iets dat pas sinds kort speelt, en ik denk daarom dat het ook niet iets is dat zomaar zal overwaaien, vandaar mijn vraag te kijken of er support en/of bezwaar tegen een blok-OT bestaat."

Kort na het ingediende verzoek volgt een response van Wwikix zelf, waarbij hij of zij stelt het verzoek te ondersteunen. Hij of zij besluit met "Ik ben hier systematisch weggepest!!!" Aangezien de verongelijktheid in deze steunbetuiging boekdelen spreekt, had deze opmerking volgens de Arbitragecommissie niet meegewogen mogen worden.

In de discussie die zich op de verzoekpagina ontspint, wordt een aantal zaken naar voren gebracht:

 • Er is een ArbCom-maatregel van kracht voor Wwikix;
 • Er wordt gesteld dat deze maatregel niet (niet voldoende) werkt;
 • Er wordt gesteld dat de maatregel in de situatie die tot het verzoek aanleiding gaf (en in eerdere soortgelijke situaties) niet is toegepast;
 • Een mogelijke gespannen verstandhouding tussen Wwikix en Robotje die escalerend werkt.

Nadat vier moderatoren een {{voor}} hebben neergelegd, sluit MoiraMoira de discussie af door een OT-blok op te leggen, met als argumenten:

 • Betrokkene geeft zelf ook aan geblokkeerd te willen worden;
 • De vele problemen gedurende vele jaren;
 • Betrokkene heeft herhaald aangeven de uitspraak van de Arbitragecommissie niet te respecteren.

MoiraMoira geeft tevens twee adviezen:

 • Advies aan betrokkene om zich tot deze commissie te wenden indien hij of zij gedeblokkeerd wenst te worden;
 • Advies aan de commissie wanneer betrokkene zich meldt de lopende uitspraak te evalueren.

Aan het eerste advies heeft Wwikix voldaan door het eerdere verzoek van Peter b dienaangaande te onderschrijven.

Het tweede advies zal de Arbitragecommissie niet in overweging nemen zonder dat iemand langs de reguliere weg een goed onderbouwd verzoek dienaangaande indient. De Arbitragecommissie wijst er op dat het voor het werken van de maatregel niet per se nodig is dat de betrokkene deze maatregel accepteert, aangezien het handhaven van de maatregel geen vrijwilligheid impliceert. Moderatoren kunnen de maatregel met en zonder instemming van betrokkene toepassen. Daarnaast vraagt een deblokkade-verzoek om een vlotte afhandeling hetgeen niet te combineren is met een evaluatie van een bestaande maatregel.

Conclusie

Zowel het "Verzoek ter beoordeling door meerdere moderatoren" als de beslissing tot het opleggen voor een blokkade van onbepaalde tijd zijn niet gebaseerd op duidelijk omschreven overtredingen van de richtlijnen door Wwikix.

Er is onvoldoende duidelijk gemaakt dat er op basis van de richtlijnen voor moderatoren een blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd mag worden. Hoewel er indien nodig afgeweken kan worden van de richtlijnen is de huidige blokkade onvoldoende onderbouwd om dit te rechtvaardigen. Ook is er geen indicatie gegeven dat er binnen de gemeenschap een breed draagvlak voor zo'n zware sanctie ten aanzien van Wwikix bestaat.

Maatregelen

Naar aanleiding van het bovenstaande neemt de Arbitragecommissie de volgende maatregelen:

 • Het blok van Wwikix wordt teruggebracht naar een blok van 24 uur wegens zijn uitlatingen op de overlegpagina van Robotje en van SRientjes. Derhalve dient Wwikix direct te worden gedeblokkeerd;
 • De commissie is zich ervan bewust dat de blokkade inmiddels langer dan 24 uur heeft geduurd. De duur van 24 uur dient vooral als uitgangspunt voor eventuele verhoging bij toekomstige blokkades;
 • Om escalatie te voorkomen verzoekt de commissie eenieder niet meermaals dezelfde melding op de overlegpagina van Wwikix te plaatsen.

De Arbitragecommissie, 25 jun 2015 00:25 (CEST)

Blokkade De Wikischim (2)


Verzoek

Beste Arbcomleden,

ik verzoek u dringend het overleg op https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Nautilus_(geslacht) nog eens goed te lezen en op grond daarvan mijn vandaag door Sander1453 opgelegde blokkade van 2 weken opnieuw tegen het licht te houden. Ik ben zelf de stellige mening toegedaan dat een blokkade, en zeker van deze duur, hier in geen enkel opzicht te rechtvaardigen is.

Een zo beknopt mogelijke uitleg van wat er de laatste dagen gebeurde: De inhoudelijke argumenten die ik op de betreffende OP aanvoer (o.a. een link naar literatuur op googlebooks ter onderbouwing van de schrijfwijze die ik voorstond) zijn door de andere deelnemers aan het overleg stuk voor stuk vrijwel geheel genegeerd, door RJB ben ik bovendien opnieuw persoonlijk aangevallen en verdacht gemaakt. Ik ben daar zelf weliswaar ook een paar keer enigszins over de schreef gegaan middels krachttermen, maar dit gebeurde nadat ik 1) door Wikiklaas met onvoldoende uitleg op het artikel was teruggedraaid terwijl ik zelf in de overtuiging verkeerde dat ik een geheel verantwoorde edit had gedaan 2) geintimideerd, met name door Wikiklaas en RJB. Niet ikzelf maar Wikiklaas is de bewerkingsoorlog op het betreffende artikel trouwens begonnen, zoals in de geschiedenis valt te zien. Dat alleen ik in dit geval een blokkade krijg wegens het voeren van een bwo heeft alleen al om die reden geen serieuze grond.

Josq heeft zich verder van zijn kant overduidelijk opnieuw zonder zich goed in de lopende kwestie verdiepen op een uitgesproken paternalistische manier met mijn bewerkingen ingelaten. Eerder heb ik al te kennen geven dat de manier waarop hij mij en bepaalde andere WP-bijdragers op deze manier stelselmatig achtervolgt voor mijn gevoel funest is voor de voortgang van Wikipedia. ik weet niet of het echt in zijn bedoeling ligt mij het bijdragen op WP stelselmatig onmogelijk te maken, misschien niet, maar ik krijg er wel zo'n gevoel van.

Vriendelijke groet, DW


Per e-mail ontvangen op 11 juni 2015 om 10:28 (correctie om 10:31) door de Arbitragecommissie van De Wikischim

Aanvulling

P.S.: over de motivatie die de blokkerende mod Sander1453 heeft aangevoerd, "verstoring. bedreiging van de werksfeer", moet ik nog kwijt dat ik dit - ook in zijn algemeenheid - een uiterst goedkope en nietszeggende motivatie vind om selectief slechts een van de betrokken partijen aan te pakken, en waarmee in feite iedere blokkade n.a.v. een conflict over inhoudelijke bewerkingen wel te rechtvaardigen valt.

Naar mijn idee wordt het voornoemde argument bij blokkeringen in zijn algemeenheid veel te vaak gebruikt als dooddoener om een conflict maar zo snel mogelijk in de doofpot te stoppen zonder dat de eigenlijke inhoudelijke kwestie van alle kanten wordt beschouwd, zoals ook nu weer. Dit zie ik op NL:WP geregeld gebeuren.

Vriendelijke groet, DW


Per e-mail ontvangen op 11 juni 2015 om 12:09 door de Arbitragecommissie van De Wikischim

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten dit deblokkadeverzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 12 jun 2015 15:20 (CEST)

Uitspraak

De Arbitragecommissie oordeelt dat de blokkade terecht is opgelegd en dat het gebruik van de verhogingsregel gerechtvaardigd is. Ondanks dat De Wikischim er in de zaak Blokkade De Wikischim op is gewezen dat het voeren van een bewerkingsoorlog een onaanvaardbare en bovendien projectontwrichtende werkwijze is, heeft hij zich hier wederom schuldig aan gemaakt. Gezien de vorige uitspraak bestaat er geen twijfel dat De Wikischim redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat hij voor een volgende bewerkingsoorlog wederom geblokkeerd zou worden om de encyclopedie te beschermen tegen herhaalde bewerkingsoorlogen. Ook het openlijk in twijfel trekken van de motieven van de discussiepartner is onaanvaardbaar.WP:AGF

De Wikischim laat zich in zijn verzoek kritisch uit over het feit dat Wikiklaas niet is geblokkeerd. Het klopt dat ook Wikiklaas meermaals dezelfde bewerking terugplaatste. Om de rust en orde op het project te bewaren is het deelnemen aan een bewerkingsoorlog af te raden, ook voor moderatoren. In plaats daarvan kunnen beter de reguliere procedures gevolgd worden, of in het geval van De Wikischim de recente uitspraak van deze commissie, die specifiek is bedoeld om dit soort problemen te verhelpen. Het gedrag van anderen is echter geen excuus voor De Wikischim om bewerkingsoorlogen te voeren. Omdat het in diens geval om een structureel probleem gaat, is de ongelijke behandeling met Wikiklaas niet verwonderlijk.

De Arbitragecommissie hoopt dat De Wikischim niet meer in bewerkingsoorlogen verzeild raakt. Lukt het hem niet om het hoofd koel te houden in verhitte situaties, dan kan De Wikischim beter afstand nemen van het conflict. Wanneer je het gelijk aan je kant hebt, lost een situatie zich vanzelf in je voordeel op.

De Arbitragecommissie, 18 jun 2015 01:33 (CEST)