Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Verzoek tot herroeping van de uitspraak d.d. 1 juli 2016 inzake Blokkade KlaasZ4usV III


Hooggeachte leden van de arbitragecommissie,

Inleiding en feiten

Op 1 juli 2016 deed uw commissie uitspraak in de zaak Blokkade KlaasZ4usV III (link 1: uitspraak d.d. 1 juli 2016). Het betrof een verzoek van gebruiker KlaasZ4usV (hierna: gerekestreerde) tot ongedaanmaking van een blokkade van een maand. De gewraakte blokkade was hem op 13 juni 2016 opgelegd door moderator Natuur12, tevens bureaucraat en lid van uw commissie, wegens "verstoring/bedreiging van de werksfeer" (link 2: blokkeerlogboek van gerekestreerde). De toelichting op die blokkade is thans te lezen in het persoonlijke archief van gerekestreerde (link 3: toelichting op de gewraakte blokkade).

De blokkerend moderator paste de zogenaamde verhogingsregel toe. Deze verhogingsregel vindt zijn grondslag in de richtlijnen voor moderatoren (RVM). In de uitspraak van 1 juli 2016 overwoog uw commissie dat hij dit niet had mogen doen, omdat in toepassing van de verhogingsregel niet voorzien was in de uitspraak van 17 februari 2015 in de zaak Mijn twee blokkades (link 4: uitspraak d.d. 17 februari 2015). Hiertegen richten zich de grieven.

Ontvankelijkheid

De reglementen voorzien in herroeping of wijziging van een uitspraak in verband met gewijzigde omstandigheden (artikel 5, elfde lid, eerste volzin). Ik ben van mening dat hieronder ook moet worden verstaan de situatie waarin de commissie ten tijde van de uitspraak uitging van een kennelijk onjuiste weergave van de feiten, met het gevolg dat de uitspraak anders is uitgevallen dan vermoedelijk het geval zou zijn geweest als de feiten juist waren weergegeven. Zoals hieronder betoogd wordt doet zich een dergelijke situatie thans voor.

Tevens is een behandeling van dit verzoek in het algemeen belang van de encyclopedie in verband met onwenselijke precedentschepping.

Gronden

Onjuiste toepassing van de uitspraak d.d 17 januari 2015
De commissie overweegt in haar uitspraak: "In de uitspraak van 17 februari 2015 werd aan Klaas voor het patroon van negatieve opmerkingen een blokkade van een week opgelegd, waarbij in het toepassen van de verhogingsregel niet was voorzien."

Het eerste deel van deze overweging mist feitelijke grondslag. Het tweede deel is zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk. Het was moderator CaAl, niet de commissie, die gerekestreerde op 23 februari 2016 een bewerkingsblokkade voor de duur van een week oplegde (zie link 2). Het was die blokkade die aan de commissie ter beoordeling werd voorgelegd. De commissie oordeelde destijds dat deze blokkadeduur "redelijk" was. Niet valt in te zien waarom zij zich in dat kader nog zou hebben moeten uitlaten over toepassing van de verhogingsregel. Dat in die uitspraak niet in toepassing van de verhogingsregel is "voorzien" betekent niet dat deze om die reden niet kan worden toegepast. De bevoegdheid van een moderator om de verhogingsregel toe te passen volgt immers uit de richtlijnen voor moderatoren. Uitoefening van deze bevoegdheid is niet onderworpen aan voorafgaande toestemming van de arbitragecommissie.


Strijd met artikel 1, tweede lid, van de arbitragereglementen
Artikel 1, tweede lid, van de arbitragereglementen bepaalt onder meer dat de arbitragecommissie uitgaat van de richtlijnen zoals die ten tijde van de beslissing bestaan en zijn vastgelegd door de gemeenschap.

Het oordeel van de commissie dat langdurige blokkades niet wenselijk zijn voor het gedrag dat gerekestreerde etaleert, dat gekwalificeerd is als verstoring dan wel bedreiging van de werksfeer, en dat deze daarom niet mogen worden opgelegd, is in strijd met de richtlijnen voor moderatoren zoals die ten tijde van de uitspraak golden. Daarin wordt namelijk een onderscheid gemaakt "tussen kortdurende, correctieve blokkeringen en langdurige blokkeringen wegens bedreiging van de werksfeer of de opbouw van de encyclopedie" (onderstreping Woodcutterty). De gemeenschap heeft dus besloten dat voor bedreiging van de werksfeer wel degelijk langdurige blokkades wenselijk kunnen zijn. Het oordeel van de commissie is daarmee niet te verenigen. Bovendien bepalen de richtlijnen voor moderatoren: "Boven de blokkeertermijn voor lichte overtredingen geldt een verhogingsregel[.]" Het oordeel van de commissie dat de blokkerend moderator de verhogingsregel niet had mogen toepassen is daarmee in strijd.


Strijd met de strekking van artikel 5, tiende lid, en met artikel 1, vijfde lid, van de arbitragereglementen
Gerekestreerde heeft zich na de uitspraak meermaals op het standpunt gesteld dat blokkeringen wegens verstoring van de werksfeer bij hem door uw commissie zijn "gemaximeerd" op twee weken (link 5: voorbeeld 1; link 6: voorbeeld 2). Wie de uitspraak leest kan hem daarin alleen maar gelijk geven. De commissie heeft immers als "maatregel" opgelegd dat gerekestreerde, afhankelijk van de aard van de opmerkingen, voor een of twee weken geblokkeerd kan worden als hij "in de toekomst opnieuw negatieve, niet constructieve opmerkingen plaatst" (sic!).

Het gevolg van de uitspraak is dat iedereen op grond van de richtlijnen voor moderatoren voor lange duur geblokkeerd kan worden wegens verstoring of bedreiging van de werksfeer (al dan niet door toepassing van de verhogingsregel), maar dat op deze regel een uitzondering wordt gemaakt voor gerekestreerde. Hij mag slechts voor een of twee weken geblokkeerd worden. Een moderator die een langere blokkadeduur vaststelt zou door uw commissie worden teruggefloten omdat daarin niet is "voorzien".

Artikel 5, tiende lid, van de arbitragereglementen laat de commissie de ruimte om "[e]nige andere maatregel [op te leggen] die Arbitragecommissie zinvol acht om het probleem op te lossen". Een maatregel grijpt in in een bestaande situatie. Hij heeft naar zijn aard een beperkend karakter. Een gebruiker krijgt niet de "maatregel" opgelegd dat hij niet gebonden is aan de wikiquette. Een gebruiker krijgt niet de "maatregel" opgelegd dat zijn artikelen niet vanuit een neutraal standpunt geschreven hoeven zijn. Nee, een maatregel beperkt een gebruiker in zijn handelen. Hij breidt zijn handelingsruimte niet uit. Hij zorgt er niet voor dat een gebruiker meer mag dan andere gebruikers. Maar dat is wel het effect van de gewraakte uitspraak. Gerekestreerde mag weliswaar nog steeds niet de werksfeer verstoren, evenmin als andere gebruikers dat mogen. Maar anders dan zijn collega's hoeft hij slechts rekening te houden met een maximale blokkadeduur van twee weken als hij dat wel doet. Dat kan en mag niet de bedoeling van een maatregel zijn. De arbitragecommissie kan in concrete gevallen beoordelen of een moderator in redelijkheid tot oplegging van een blokkade met een bepaalde (of juist onbepaalde) duur had kunnen overgaan, maar het behoort niet tot de bevoegdheden van de commissie om te bepalen dat voor een bepaalde gebruiker de verhogingsregel eenvoudigweg niet geldt. Dit staat tevens op gespannen voet met artikel 1, vijfde lid, van de arbitragereglementen, waarin is bepaald dat de commissie niet bevoegd is nieuwe richtlijnen op te stellen.

Verweren gerekestreerde

Van gerekestreerde is het volgende verweer bekend (link 7: verweer gerekestreerde).

Ze hebben van hun recht genoemd in 5.10 lid 4 gebruik gemaakt. Niets mis mee, toch? Dat Natuur12 het daarmee niet eens is, spreekt vanzelf. Dat ik geen vrijspraak heb gekregen evenzo. Ze hebben keurig (letterlijk!) gemiddeld.

Ik ben van mening dat het verweer hierboven reeds voldoende weersproken is.

Verzoek

Mitsdien luidt het verzoek dat het uw commissie moge behagen:

 1. de uitspraak d.d. 1 juli 2016 te herroepen, en
 2. opnieuw uitspraak te doen in de zaak Blokkade KlaasZ4usV III.

Hoogachtend,

Woodcutterty (overleg) 16 dec 2016 14:46 (CET)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 16 dec 2016 17:21 (CET)

Wat is het doel van aanvrager? Terugkomen op een zaak die een half jaar geleden al is afgehandeld? Gedane zaken nemen toch als regel geen keer? De verdubbelingsregel (die niet verplicht is) alsnog toepassen zodat ik een half jaar na dato nog eens twee weken verplicht wikantie moet opnemen? Dat zou pas precedentwerking zijn. Een zaak kan na een x aantal maanden heroverwogen worden, omdat de aanvrager zich verongelijkt voelt. Kan het ook andersom? Een gerekestreerde (mooi woord)  vraagt na y dagen geblokkeerd te zijn geweest heroverweging aan om dat terug te brengen naar 0,5y. Dat moet je toch niet willen? Hoe groot is trouwens die x? 6, 12, 24, hoger?  Klaas `Z4␟` V:  17 dec 2016 14:22 (CET)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Ontsnappingsclausule Abigor


Beste,

Ik zou graag gebruik willen maken van de ontsnapping clausule zoals vermeld op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sokpopmisbruik#Ontsnappingsclausule

Hierbij wil ik wijzen op uw eerdere uitspraak: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/OC_aanvraag_Abigor

Hierin word gesproken dat ik per 5 augustus 2016 een beroep kan doen op de eerder genoemde ontsnapping clausule. Dit beroep dus ik dus bij deze.

Hierbij verzoek ik de deblokkade van het account Abigor zodat ik deze weer normaal kan gebruiken op de Nederlandse wikipedia, en dat hiermee ook de laatste blokkade is afgelopen.

Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging.

Gr,

[Naam weggehaald vanwege privacy] 17 jan 2017 19:35 (CET)


JP001


Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Op deze kerstavond wens ik jullie te vervelen met de kwestie JP001 (Jasper voor intimi). JP001 is een gebruiker op de Nederlandstalige Wikipedia met als voornaamste bezigheid het verbeteren van spel- (en occasioneel grammaticale) fouten. Hij registreerde zich op 5 juni 2013.

Een eerste keer dat JP001 zich in de kijker speelde, was met betrekking tot het bewerken van anderen hun gebruikerspagina's. Tot ergernis van velen kostte het maanden om JP001 ervan te overtuigen dat zulks ongewenst is. Vanaf december 2014 en verder gedurende 2015 werd hij veelvuldig door Wikiklaas en anderen aangesproken ten aanzien van (grootschalige) BTNI-bewerkingen. Op 7 september 2015 werd JP001 voor het eerst geblokkeerd door Wikiklaas. Op 13 september 2015 volgde een nieuwe blokkade. Naar aanleiding van die blokkade legde Wikiklaas een serie beperkingen op aan JP001, om verdere klachten over diens bewerkingen te voorkomen.

Op 14 september 2015 deed JP001 op zijn overlegpagina op aanraden van Wikiklaas een oproep waarmee hij te kennen gaf op zoek te zijn naar een coach. Die coach vond hij in de persoon van Gebruiker:Sumurai8. Omdat JP001 zich kennelijk niets aantrok van alle adviezen van Sumurai8, beëindigde deze zijn coachschap op 27 september 2015. Diezelfde dag werd JP001 door Wikiklaas opnieuw geblokkeerd voor het doen van grootschalige BTNI-bewerkingen.

Ondanks alle problematiek, die in de periode daarna niet verminderde (integendeel), startte JP001 op 5 maart 2016 het Wikiproject:SpellingCheck, alwaar hij zichzelf op 8 maart 2016 tot coördinator van benoemde. Deze functie vervult hij tot op de dag van vandaag. De problematiek verdween er echter niet mee. Sterker nog, dankzij het project zagen andere deelnemers die zich aan het project verbonden, zichzelf in verband gebracht met de problematiek die JP001 bewerkstelligde door veelvuldig grootschalige foute en BTNI-bewerkingen door te voeren. Op 19 december 2016 zegde om die reden De Wikischim zijn medewerking aan het project op.

Gedurende de tijd dat het Wikiproject actief is, bleek de problematiek omtrent het bijdragenpatroon van JP001 schier onuitroeibaar, zoals na te lezen valt op diens overlegpagina (en archieven daarvan). Ik volsta met een verwijzing naar daar omdat de lijst met problemen omtrent JP001 ook schier eindeloos is. Voorbeelden aanhalen zou de suggestie kunnen wekken dat die de problematiek beter illustreren dan andere. Meer dan genoeg is na te lezen op de overlegpagina van JP001 en ik acht de leden van de Arbitragecommissie 'door de wol geverfd' genoeg om zichzelf op de hoogte te stellen van de problematiek. Ik hecht er evenwel wel waarde aan om te vermelden dat lang niet alle problematiek op de overlegpagina van JP001 terug te vinden is, maar dat ook op andere pagina's regelmatig discussies plaatsvonden tussen JP001 en andere gebruikers.

Het moge duidelijk zijn dat bewerkingen van JP001 veelvuldig tot het ongewenste soort behoren (en hoewel in deze zaak de nadruk ligt op BTNI-bewerkingen, zijn daar ook regelmatig veel foute bewerkingen bij). Daarbij moet opgemerkt worden dat het vaak om omvangrijke series van bewerkingen gaat. Inmiddels zijn we op een punt aangekomen dat iedere dag meerdere gebruikers al zijn bewerkingen van die dag nalopen, en er bijna iedere dag wel iets valt te constateren dat niet in de haak is. Deze situatie kan naar mijn mening niet langer voortduren. Het is mijn overtuiging dat het laten voortduren van de situatie een gevaar voor de encyclopedie inhoudt, alsmede een gevaar voor de goede sfeer waarin getracht wordt om op dit project in te werken. Ik verzoek de Arbitragecommissie dan ook om hier maatregelen tegen in te stellen. Op zijn overlegpagina werd al enkele malen gezinspeeld op de mogelijkheid om JP001 een beperking op te leggen van niet meer dan (bijvoorbeeld) 10 bewerkingen in de hoofdnaamruimte per dag, maar ik laat het graag aan de Arbitragecommissie zelf over om met een gepaste maatregel te komen.

Met vriendelijke groet, EvilFreD (overleg) 24 dec 2016 17:53 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal binnenkort laten weten of zij het in behandeling neemt. 24 dec 2016 17:57 (CET)
In aanvulling op het bovenstaande gaf collega Robotje hier zijn visie op de feiten. EvilFreD (overleg) 28 dec 2016 06:44 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen, doch zal hier niet voor het einde van het kerstreces mee beginnen.

De Arbitragecommissie, 28 dec 2016 13:52 (CET)


Vaststellen van limiet aan aantal bewerkingen van De Wikischim


Geachte commissie,

Het manisch volgpatroon en het maniakaal bewerkingsgedrag van Wikischim hebben op dit project al zeer veel malen tot discussies en commotie geleid. In dat bewerkingsgedrag presenteert Wikischim voortdurend zijn eigen hoogst particuliere meningen als opvattingen waaraan algemene waarde kan worden toegekend dan wel tot in steen gehouwen voorschriften en richtlijnen van dit project. Wikischim is daarop ook zeer veel malen aangesproken. Wikischim kan echter volstrekt onvoldoende inzicht opbrengen, dat dit maniakale bewerkingsgedrag onvermijdelijk tot buitengewoon grote irritaties en verstoring van de werksfeer op dit project leidt.

Deze situatie van voor dit project ontwrichtend gedrag is al jaren aanwezig. Het is echter ook duidelijk dat, ondanks vele aan hem opgelegde blokkades, de leercurve van Wikischim ten aanzien van dit aspect zo niet negatief dan wel in ieder geval niet groter dan nihil is. Er zijn ontzettend veel voorbeelden om dit gedrag te illustreren. De leden van uw commissie zullen alleen al op basis van eigen ervaring op dit project een groot aantal daarvan kennen. Ik zie dan ook af van het hier benoemen van voorbeelden. Een aanzienlijk aantal is al terug te vinden in de discussie van de laatste dagen in De kroeg onder alleen al het kopje De Wikischim als probleemgebruiker. Indien u toch nog meerdere voorbeelden wenst om tot uw oordeel te komen, zal ik u die desgewenst berichten.

Ik vraag u dan ook een beslissing te nemen, gericht op het vaststellen van een limiet aan het aantal bewerkingen dat Wikischim na uw beslissing nog zou mogen doen. Met die gevraagde beslissing wordt beoogd zijn projectverstorend gedrag in ieder geval aanzienlijk te reduceren en de rust op dit project ten aanzien van dit aspect voor een belangrijk deel te herstellen.

Gevraagde beslissing

Bewerkingen van De Wikschim op dit project dienen tot een door u vast te stellen aantal per dag gelimiteerd te worden. Die dagelijkse limiet zou niet van toepassing moeten zijn op:

 • De hoofdnaamruimte
 • De overlegpagina van Wikischim
 • De gebruikerspagina van Wikischim
 • De regblokpagina in die gevallen waar er sprake is van een blokverzoek voor Wikischim zelf
 • Pagina's van de arbitragecommisie in die zaken waarbij Wikischim zelf rechtstreeks betrokken is.
 • Pagina's waar stemmingen en peilingen plaatsvinden. De overlegpagina's hiervan maken in de gevraagde beslissing wel deel uit van de voorgestelde limiet.

Voor alle andere pagina's op dit project zou de limiet van toepassing moeten zijn. Ik kan mij nog voorstellen, dat bijvoorbeeld herstel van iets als evidente typefouten op de laatst bedoelde pagina's niet onderhevig zijn aan die limiet.

Nog een suggestie

Het is bij honoreren van de gevraagde beslissing natuurlijk aan uw commissie het aantal van de limiet per dag vast te stellen. De gevraagde maatregel beoogt echter het maniakale bewerkingspatroon en het projectverstorend gedrag als gevolg daarvan zeer aanzienlijk te reduceren. Om dit effect ook te realiseren geef ik u in overweging het aantal toegelaten bewerkingen niet hoger dan als drie per dag vast te stellen.

Tot slot

Dit voorstel bestaat uit een aantal onderdelen. Het kan dus een wat ingewikkelde indruk maken. De notie daarachter is echter het effect van het ontwrichtende gedrag van Wikischim te reduceren, maar tegelijkertijd hem in de gelegenheid te stellen te blijven bijdragen aan het belangrijkste doel van dit project, het maken van nieuwe en verbeteren van bestaande artikelen.

Met vriendelijke groet, Renevs (overleg) 29 okt 2016 19:17 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 29 okt 2016 20:39 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie 30 okt 2016 15:45 (CET)


Haagschebluf


Geachte Arbitragecommissie, vanaf mei 2014 (maar eigenlijk al eerder) hebben diverse Wikipedianen op zeer indringende wijze met Haagschebluf (overleg | bijdragen | bloks) overleg gepleegd vanwege een aantal problemen:

 1. Auteursrechtenschendingen (zie hier)
 2. Onjuiste bronopgave: de opgegeven bronnen ondersteunen de feiten niet
 3. Onvolledige bronopgave: soms slechts de naam van een tijdschrift of instituut, zonder een editie, jaartal, paginanummer etc.
 4. Gebrek aan overleg: niet of niet-inhoudelijk reageren op vragen die gesteld worden
 5. Gebrek aan begrip: de onwil of onmacht om een vraag of probleemstelling te begrijpen, en dit pareren met een verwijt aan de ander

Een belangrijk deel van dit overleg is terug te vinden onder Overleg_gebruiker:Haagschebluf/Archief_2014#Bronvermeldingen en de kopjes die daarop volgen. Destijds was het resultaat onbevredigend: Haagschebluf paste zijn werkwijze onvoldoende aan en werkte niet adequaat aan een oplossing van de aangekaarte problemen. Dit resulteerde in blokkades oplopend tot een half jaar.

Na afloop van deze blokkades werd het weer even rustig rond Haagschebluf. Veel problemen kwamen echter weer terug. Zeer verontrustend was een incident rond de Februari-nalooplijst, waarbij Haagschebluf op grote schaal onterechte danwel onjuist ingevulde vertaalsjablonen toevoegde, zie Overleg_gebruiker:Haagschebluf/Archief_2016#Let_op en daaronder. Gelukkig kon dit door snel ingrijpen grotendeels rechtgezet worden, desalniettemin geeft dit incident een beeld van de grootschalige onzorgvuldige werkwijze van Haagschebluf.

De overlegarchieven van Haagschebluf geven aan dat er voortdurend dergelijke incidenten zijn geweest, ook recent. Omdat de materie voor mij grotendeels onbekend terrein is, heb ik twee gebruikers die al gedurende lange tijd een deel van de bijdragen van Haagschebluf kritisch onderzoeken gevraagd of zij hun zienswijze willen geven bij deze zaak. Het zijn Gouwenaar en Paul Brussel. Ik heb een gegronde hoop dat zij bereid en in staat zijn om u een dieper inzicht te geven in de problematiek dan ik zelf kan doen.

Toen ik in 2014 nog moderator was, heb ik gemeend te moeten aansturen op een blokkade voor onbepaalde tijd voor Haagschebluf wanneer hij niet zou voldoen aan basale voorwaarden omtrent de verifieerbaarheid van onze artikelen. Zo ver is het niet gekomen. Zo ver moet het wel kunnen komen: dit soort richtlijnenschendingen zijn misschien niet qua intentie, maar zeker wel qua uitwerking bijna de geniepigste die er zijn. Ze raken direct aan de betrouwbaarheid van de encyclopedie maar zijn slechts met de grootste inspanningen te detecteren.

Mocht mijn analyse enigszins kloppen, dan hoop ik dat u - hopelijk goedschiks, maar zeer waarschijnlijk kwaadschiks - kunt bewerkstelligen dat er een einde komt aan deze beschadiging van de encyclopedie. Josq (overleg) 21 dec 2016 16:35 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 21 dec 2016 16:42 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen. 22 dec 2016 11:47 (CET)

Zienswijze Gouwenaar

Desgevraagd door Josq schets ik hier op hoofdlijnen mijn ervaringen met de bewerkingen van Haagschebluf (HB) in de periode juni 2013 tot heden.

Voorgeschiedenis tot blokkade eind 2014

Mijn eerste ervaring met HB dateert van 8 juni 2013 toen ik deze door HB van Coen Maas overgenomen tekst verwijderde. Daarna werden de problemen alleen maar groter (zie zijn archief 2013), waarin o.a. onder het kopje Jacob Adolph van Heeckeren en geen origineel onderzoek (maar niet alleen daar) voorbeelden te vinden zijn hoe geprobeerd is HB duidelijk te maken welke spelregels op Wikipedia in acht genomen zouden moeten worden. Het zou uiteindelijk leiden tot het eerste verzoek om hem te blokkeren, een verzoek dat toen nog niet werd gehonoreerd. In 2014 stapelden de problemen zich verder op (zie archief 2014). De belangrijkste problemen betroffen zijn manier van bronverwijzingen, het plaatsen van bestaande teksten (copyvio) en het publiceren van zijn eigen bevindingen (origineel onderzoek). Zo nam hij (delen van) bestaande teksten over. Na beoordeling werden meerdere artikelen vanwege copyvio verwijderd (zie bij wijze van voorbeeld hier). Hij verwees "als bronvermelding" ongespecificeerd naar archieven, complete tijdschriften over een lange reeks van tientallen jaren (waarbij de lezer maar moest raden welk artikel van welke schrijver bedoeld zou zijn) en naar de boekenvoorraad van bibliotheken (zie voor diverse voorbeelden hier). Deze opeenstapeling van problemen zou in 2014 leiden tot een vijftal blokkades, waarvan de laatste voor de duur van een halfjaar. Voorafgaande aan de laatste blokkade beschuldigde HB (zie hier) Wikipediagebruikers ervan dat ze plagiaat zouden hebben gepleegd door teksten over te nemen van de website van de rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij is uitvoerig op de hoogte gesteld dat de teksten op de website van de RUG afkomstig waren van Wikipedia en gebruikt werden om deze te analyseren in het kader van een gezamenlijk project van de universiteiten van Leuven en Groningen. Nadat hij hierover geïnformeerd was heeft hij — tot op de dag van vandaag — zijn beschuldiging niet willen intrekken (zie o.a. hier, hier en hier). Daarvoor had hij ook al gesuggereerd dat er vanuit Wikipedia meegekeken en geluisterd zou zijn in zijn PC: "Er is meegekeken in mijn PC. Ook meegeluisterd. En er zijn wat het FO noemt pakketjes gekopieerd. Alles via mijn IP-adres, hoogst waarschijnlijk vanuit Wikipedia. Dit alles constateert het Forenties Onderzoek. Mijn vraag: Is het gebruikelijk dat er vanuit Wiki meegekeken wordt in PC's van Gebruikers?". Een min of meer verkapte beschuldiging in de richting van Wkipedia, te gek voor woorden, maar nooit door hem ingetrokken.

Na de blokkadeperiode vanaf voorjaar 2015

Na zijn blokkade (waarvan hij nog steeds vindt dat deze maatregel onevenredig zwaar was) maakte hij een tamelijk voorzichtige rentree. Hij zocht een coach en legde de door hem aangemaakte artikelen eerst ter goedkeuring voor. De coaching werd echter na enkele weken beëindigd. Daarna begon HB in steeds hoger tempo Wikipedia te bewerken. Veel van deze bewerkingen hebben betrekking op onderwerpen waarvoor specialistische kennis nodig is, én om deze artikelen te schrijven én om deze artikelen te controleren. Helaas is die kennis maar in beperkte mate op Wikipedia beschikbaar. Ik heb me niet intensief bezig gehouden met de inhoud van zijn bijdragen, omdat die grotendeels op een terrein liggen waar ik onvoldoende in thuis ben. Paul Brussel kan op dit gebied ongetwijfeld veel meer dan ik aangeven wat de inhoudelijke problemen zijn met de bijdragen van HB. Daar waar ik wel in staat was om de bewerkingen van HB te toetsen aan beschikbaar bronmateriaal heb ik mij gemengd in de discussies en dat aangekaart op zijn overlegpagina. Een uiterst frustrerende bezigheid, omdat hij categorisch iedere vorm van kritiek van de hand wees (zie archief 2015 en archief 2016). Ook na zijn blokkade wijzigde hij zijn wijze van bronvermeldingen niet. Zo verwees hij bijvoorbeeld naar de complete serie tijdschriften van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift over de jaren 1891-1940 zonder enige specificatie. Ook verwees hij naar de resultaten van google zoekopdrachten of naar complete archieven o.a van het Centraal Bureau voor Genealogie. Ook is geprobeerd om HB duidelijk te maken dat een inventaris van een archief, zonder kennisname van de onderliggende stukken, niet geschikt is om als betrouwbare bron te gebruiken. Met het zelf interpreteren van primaire bronnen wordt al een grens van wat in Wikipedia toelaatbaar is overschreden, laat staan dat er conclusies getrokken kunnen worden uit de inventaris van een archief (zie bij wijze van voorbeeld hier). Het bleek allemaal tegen dovemansoren gericht. Het gebruik van primaire bronnen verdedigt hij met de opmerkelijke stelling dat na publicatie van een primaire bron (bijv. op internet) er plotsklaps sprake zou zijn van een secundaire bron (sic!). Dit is geen eenmalige vergissing, zoals blijkt uit deze bijdrage. Zie bij wijze van voorbeeld ook zijn verwijzingen in dit artikel naar een archiefinventaris, opgesteld door de archivaris W.F.M. Ahoud. De inventaris zelf geeft geen uitsluitsel over de genoemde feiten. HB is zelf van mening dat zijn werkwijze getuigt van een "wetenschappelijke insteek". Tussen woord en daad ligt echter een wereld van verschil. Zo gaf hij hier en referentie naar een compleet dossier van kamer van koophandel, dat hij op 14 december 2016 geraadpleegd zou hebben en gaf hij twee advertenties in het Leidsch Dagblad uit 1942 als bron. Toen ik de stukken uit het dossier van de Kamer van Koophandel opvroeg, bleek dat de desbetreffende informatie niet ontleend kon zijn aan deze bron. Desgevraagd erkende hij dat ook achteraf. Voor een toelichting op dit gerommel met bronnen, zie deze reactie. Ik vraag me af of HB de desbetreffende stukken zelf wel geraadpleegd heeft, want de (foutieve) informatie die hij verstrekte was strijdig met de inhoud van de stukken die ik daar aantrof.

Mijn conclusies:

 1. Feitelijk moet dus iedere bewerking van HB gecontroleerd worden aan de hand van het beschikbare bronmateriaal. Imo is dit een onmogelijke opgave, zelfs voor mensen die goed ingevoerd zijn op de gebieden, die HB met zijn bewerkingen bestrijkt.
 2. Iedere discussie met HB over zijn wijze van het bewerken van Wikipedia levert niet of nauwelijks resultaat op. De hoeveelheid tijd en energie weegt niet op tegen het uiteindelijke rendement. Zelfs als zijn bewerkingen aanzienlijk in omvang worden beperkt is het de vraag wie dit kan opbrengen. Gouwenaar (overleg) 23 dec 2016 12:48 (CET)

Ter illustratie van het eerste punt, zie enkele voorbeelden op Overleg:Karel Georg Zocher en Overleg:Petrus Renier van Wassenaer.

Zienswijze Paul Brussel

Eveneens op verzoek van Josq, geef ik hierbij aan dat ik de conclusies van Gouwenaar geheel deel. Met WP:NL houd ik me, juist vanwege de aanwezigheid van HB en de noodzaak tot tijdrovende verificatie van al zijn bijdragen, niet meer bezig. Recente voorbeelden die Gouwenaars conclusies ondersteunen, zijn te vinden op Overleg:Van Middachten en Overleg:Natewisch. Het kost heel veel tijd en het levert vrijwel niets op. Paul Brussel (overleg) 26 dec 2016 17:07 (CET)

Zienswijze Wasily

Ik kan slechts de zienswijze en bevindingen van voorgaande wikipedianen onderschrijven. HB is zich niet bewust dat zijn werkwijze auteursrechtenschending inhoudt. Dat blijkt uit de intro van het lemma heraldiek dat na zijn interventie dd 23 augustus 2015 een compilatie is van heelder zinnen uit niet vermelde bronnen. Ook het lemma opgedragen leen (dd 26 september 2016) lijdt aan hetzelfde zeer: niet verifieerbare inhouden met niet achterhaalbare bronnen omdat deze niet verwijzen naar de desbetreffende bladzijde van de vermelde uitgaven. Door deze vaagheid kan je zelfs niet achterhalen of dit valt onder auteursrechtenschending of je zou al de aangehaalde literatuur moeten doornemen. Aan de houding van HB komt geen verandering: goed bedoelde opmerkingen pareert hij door in het defensief te gaan; hij blijft in de ontkenningsfase zitten. Ik wens hem geen moed maar inzicht. 26 dec 2016 18:58 (CET)Wasily (overleg)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Deblokkade L'honorable

Overleg

De Arbitragecommissie heeft op 9 januari 2017 via een in het Engels opgestelde email een verzoek ontvangen van L'honorable. De e-mail zelf bevat privé-informatie en zal daarom niet gepubliceerd worden. Omdat het account L'honorable minder dan honderd niet-vandalistische bewerkingen heeft kan de Commissie dit verzoek niet in behandeling nemen.art. 5.1 De Commissie constateert dat deze gebruiker geblokkeerd is wegens sokpopmisbruik en daarom in aanmerking komt voor de ontsnappingsclausule. Ze zal via e-mail aan L'honorable uitleg verschaffen over de procedure.

De Abritragecommissie, 19 jan 2017 11:26 (CET)

(English translation)

On January 9 (2017) the Arbitration Committee received a request by e-mail from L'honorable. The e-mail contains private information so it will not be published here. Because the account L'honorable has less than 100 non-vandalistic edits on this wiki, the Committee is not allowed to hear his request.art. 5.1 The Committee notices that the account has been blocked on the ground of sockpuppetry and as such is eligible for the "ontsnappingsclausule" (literally: "escape clause"). The Committee will explain L'honorable by e-mail how to make use of that procedure.

The Arbitration Committee, 19 jan 2017 11:26 (CET)

Aanpassing uitspraak arbitragecommissie over Wwikix


Verzoek om de uitspraak van de arbitragecommissie aan te passen. Deze is heel rigide, ik mag maar tien bewerkingen per dag doen en dat mogen geen opmaak- of categoriale bewerkingen zijn. Verzoek om dit aantal te verhogen en enige opmaak- en categoriale bewerkingen toe te staan omdat dat af en toe noodzakelijk is om artikelen uit onderwerpen waar ik me veel mee bezig houd goed op orde te krijgen. Wwikix (overleg) 2 jan 2017 14:36 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 9 jan 2017 21:06 (CET)

Afwijzing

De Arbitragecommissie neemt dit verzoek niet in behandeling, omdat uit het verzoek niet blijkt dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden.Art. 5.11 Evenmin maakt de indiener aannemelijk dat er sprake is van problemen bij de uitvoering van de uitspraak.Art. 5.11 De commissie wijst er voorts op dat een verzoek voorzien dient te zijn van een deugdelijke motivering.Art. 5.2

De Arbitragecommissie 17 jan 2017 19:31 (CET)


Verzoek herziening recente uitspraak over Wwikix


Opnieuw een verzoek om de uitspraak over mij te herzien. De uitspraak uit 2010 is op een extreem-bureaucratische manier uitgevoerd, op van alles ben ik gepakt en om de kleinste dingen heb ik de grootste blokkades gekregen. Nu is er een uitspraak gedaan waarbij ik maar tien zeer beperkte bewerkingen mag doen, de eerste overtreding hiervan heeft me al een blokkade van een week opgeleverd, nog een paar overtredingen en ik ben voor onbepaalde tijd geblokkeerd. De recente uitspraak is er weer een van 'wat is die Wwikix toch een enorme probleemgebruiker', reeds van het begin af aan zou ik al problematisch zijn en het zou maar niet ophouden. Ik zou niet overleggen, allerlei ongewenste bewerkingen doen, foutief categoriseren....ik vind het allemaal erg overdreven gesteld (heb bijvoorbeeld weet ik niet hoeveel categoriseringen gedaan en ja dan zal er ook wel eens wat mis gaan, is op het grotere geheel een heel redelijke foutenpercentage; de beschuldiging dat ik niet zou overleggen vind ik ronduit goedkoop). Los daarvan heeft die uitspraak van 2010 ertoe geleid dat ik tot vrij wild ben verklaard waar men vrij op kan schieten en het is altijd raak want alles geldt, hoe pietluttig en onbenullig ook. Zo hoort men niet met gebruikers om te gaan, ik heb daartoe een verzoek ingediend (het zoveelste) in mei dit jaar en na afloop van een zoveelste blokkade om een futiliteit (dit keer een half jaar, is me al vaker overkomen, heb zelfs een blokkade van een jaar gehad) werd er een grote schep bovenop de uitspraak van 2010 gedaan. Ik vind dit stijlloos, er is blijkbaar geen enkel besef dat deze uitspraken voor onwelwillende personen een handvat zijn om van alles op mij aan te merken en ervoor te zorgen dat ik geblokkeerd wordt, hoe langer hoe beter. Het moet niet zo zijn dat ik enorm word beperkt in mijn bewerkingen maar dat diegenen die zo achter mij aanzitten het onmogelijk wordt gemaakt dit te doen en dat kan door die uitspraak te herzien. Kijk nou eens serieus naar waarom ik de afgelopen jaren ben geblokkeerd, dan kun je alleen maar vaststellen dat gebruikers daar niet om geblokkeerd dienen te worden en al helemaal niet voor zulke lange periodes. Bovendien straalt zoiets uit naar andere Wikipedia's, op de Engelstalige Wikipedia merkte men op dat ik een half jaar was geblokkeerd en dan is het als je wat onenigheden hebt al gauw van 'dat zal wel een grote probleemgebruiker zijn', er is zelfs over mij gesproken op de overkoepelende Meta-Wiki en het resultaat is dat ik voorwaardelijk voor onbepaalde tijd op de Engelstalige Wikipedia ben geblokkeerd. Wat ik dus verlang is een redelijke behandeling, zowel de uitspraak uit 2010 als die van deze maand zijn niet redelijk, om nog maar te zwijgen over de uitvoering ervan. Wwikix (overleg) 15 dec 2016 16:59 (CET)

Afwijzing verzoek

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en heeft besloten om het op basis van artikel 5 lid 11 niet in behandeling te nemen.

Anders dan Wwikix en enkele gebruikers die het voor hem opnemen ziet de Arbitragecommissie de huidige uitspraak niet als een verscherping. De oude uitspraak leidde tot een onoverzichtelijke wirwar van regeltjes, zoals Wwikix zelf ook aangeeft. Als die uitspraak was gehandhaafd, zou het waarschijnlijk niet lang hebben geduurd voordat Wwikix tegen nóg langere blokkades aan was gelopen. Bij een onbepaalde blokkade zou het bovendien onduidelijk zijn of hij nog terug had kunnen komen.

De nieuwe uitspraak geeft Wwikix duidelijkheid over wat hij wel en niet kan. De beperkingen zijn zo objectief mogelijk opgesteld, zodat zo min mogelijk verwarring kan ontstaan of Wwikix nu wel of niet geblokkeerd moet worden. Ze hebben grotendeels betrekking op bewerkingen die van geen enkele gebruiker gewenst zijn (overtredingen van BTNI, bewerkingsoorlogen), en zouden voor normale, serieuze bijdragen geen noemenswaardige belemmering horen te vormen.

De Arbitragecommissie heeft, naast het verbod op bepaalde soorten bewerkingen, besloten ook een bewerkingsquotum in te stellen van tien per dag. De bedoeling is dat Wwikix zich gaat concentreren op grotere bijdragen, omdat zijn kleine bewerkingen vaak omstreden zijn en tot conflicten met andere gebruikers leiden. Voor serieuze, grotere bijdragen is tien geen laag aantal. Ook een bijzonder actieve gebruiker zal niet snel tien grote bijdragen per dag schrijven. De Commissie raadt Wwikix aan gebruik te maken van de knop "toon bewerking ter controle" om het aantal meetellende bewerkingen terug te dringen. Wwikix heeft bovendien expliciet de vrijheid gekregen om in zijn eigen gebruikersruimte net zo veel bewerkingen te doen als hij wil, zodat er voor het aanmaken van een nieuw artikel niet meer dan één meetellende bewerking nodig is.

De uitspraak geeft aan dat Wwikix bij de derde overtreding voor onbepaalde duur geblokkeerd wordt. Het is niet onredelijk dat na meer dan 12 jaar problemen aangegeven wordt wanneer het einde in zicht is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Engelstalige Wikipedia, waar veel sneller een (voorwaardelijke) onbepaalde blokkade werd opgelegd nadat precies dezelfde problemen ontstonden, wordt Wwikix hier nog een kans geboden om aan het project bij te dragen. Het is aan Wwikix zelf daar al dan niet gebruik van te maken.

Komt het toch tot onbepaalde blokkade, dan komt Wwikix nog steeds niet in een onzekere situatie terecht, maar regelt de uitspraak de wijze en voorwaarden waaronder hij al dan niet terug mag keren.

De Commissie wil Wwikix er nogmaals uitdrukkelijk op wijzen, dat als hij zich langere tijd tot bijdragen binnen het kader van de uitspraak kan beperken, er op den duur wellicht op versoepeling kan worden aangestuurd. Als Wwikix daarentegen de grenzen van de uitspraak blijft overschrijden, dan ligt een onbepaalde blokkade onherroepelijk in het verschiet.

De Arbitragecommissie 20 dec 2016 17:33 (CET)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Blokkade Bart Versieck 6


De Arbitragecommissie heeft op 13 januari 2017 een deblokkadeverzoek ontvangen van Bart Versieck, dat zich niet voor publicatie leent. De Arbitragecommissie meent dat de blokkade terecht is opgelegd en besluit dat deze blijft gehandhaafd. Deze bewerking is immers onmiskenbaar een ongedaanmaking en derhalve een overtreding van de uitspraak, namelijk van maatregel 2.

De Arbitragecommissie, 20 jan 2017 00:16 (CET)


Arbcomuitspraak W(w)ikix


Zou de arbcomcommissie nu eens wel wat willen doen aan de arbcomuitspraak over mij? Voor het minste geringste krijg ik lange blokkades en wel omdat ik zo'n verschrikkelijke problematische gebruiker zou zijn dat het blijkbaar nodig is om mij op een hele harde wijze aan te pakken. Dit duurt nu al zes jaar en ik ben zo'n beetje record geblokkeerde gebruiker geworden, onder meer door een blokkade van een jaar die ik in 2011 heb gekregen en zie ook mijn blokkeerlogboek voor de oplopende blokkades die ik het afgelopen jaar heb gekregen. Kijk eens goed naar de kwestie en vraag je af of het gerechtvaardigd of redelijk is om zo met mij om te gaan. Wwikix (overleg) 6 mei 2016 11:35 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek aan te nemen. 14 mei 2016 10:49 (CEST)

Uitspraak

Het verzoek van Wwikix gaat over de uitspraak van de Arbitragecommissie van 4 maart 2010, waarin hem een regeling werd opgelegd. Deze regeling werd door de uitspraak van 30 januari 2013 gewijzigd maar bleef dezelfde opzet houden: Wwikix mag geen bewerkingen van een type doen waartegen door een andere gebruiker bezwaar is gemaakt totdat via overleg consensus is bereikt.

Analyse - problematiek rond Wwikix

De uitspraken van de Arbitragecommissie van 2010 en 2013 gingen uit van eerdere zaken en bevatten daarom geen duidelijke samenvatting van de problemen. Ter overzicht wil de Commissie de problemen hieronder nog eens op een rij zetten:

 • Wwikix zoekt vooraf nooit overleg over zijn bewerkingen, ook als die ingaan tegen de voorkeuren van andere gebruikers of gemaakte afspraken. Een groot deel van de bezwaren tegen Wwikix' bewerkingen heeft betrekking op categorisering, paginahernoemingen, en het negeren van richtlijnen, afspraken of andermans voorkeuren.
 • Wanneer anderen naar aanleiding van zijn bewerkingen het overleg met hem zoeken, toont Wwikix een gebrek aan inlevingsvermogen in de bezwaren tegen zijn bewerkingen. Overleg met Wwikix loopt daarom vaak op niets uit.
 • Ook nadat in overleg geen consensus bereikt wordt, blijft Wwikix doorgaan met de bewerkingen uitvoeren waartegen anderen bezwaar hebben.
 • Wanneer moderatoren of de Arbitragecommissie Wwikix proberen te dwingen de richtlijnen te volgen, neemt Wwikix een slachtofferrol aan en weigert hij elke medewerking. Een advies om zelf een moderator of bemiddelaar in te schakelen heeft hij nooit opgevolgd.
 • Wanneer volgens de verhogingsregel een langdurige blokkade zal worden opgelegd bij een volgende overtreding lijkt Wwikix zijn gedrag wel enigszins aan te passen.

Deze problemen rond het bewerkingsgedrag van Wwikix zijn op hoofdlijnen dezelfde als al naar voren gekomen bij de bemiddelingspoging van Jcb en SanderSpek in april 2005. Sindsdien vormden problemen rond Wwikix de aanleiding voor inmiddels meer dan 40 blokkades en 20 verzoeken aan de Arbitragecommissie.

Analyse - werking van de uitspraken

De Commissie oordeelde en oordeelt dat er bij Wwikix sprake is van structurele problemen in de samenwerking met andere gebruikers. De uitspraken uit 2010 en 2013 waren bedoeld om een oplossing voor die problemen te bieden.

 • De regeling zou het Wwikix makkelijker maken bewerkingen die als ongewenst worden ervaren door anderen te herkennen.
 • De regeling zou Wwikix stimuleren zijn meningsverschillen met andere gebruikers via overleg op te lossen.

Na bestudering van de situatie is de Commissie van mening dat de regeling onvoldoende werkt. Wat daaraan bijdraagt is:

 • Wwikix volgt de uitspraken van de Commissie niet of onvoldoende. Als gevolg hiervan brengen zijn bewerkingen hem nog steeds in conflict met andere gebruikers. Hij volgt bovendien nooit de in de uitspraken van de Arbitragecommissie geadviseerde werkwijze.
 • Verschillende moderatoren en andere gebruikers hebben aangegeven dat de regeling moeilijk te handhaven is, onder andere door de groeiende lijst van soorten bewerkingen die Wwikix niet langer uit mag voeren. De Arbitragecommissie onderkent dit probleem. De Commissie onderkent ook dat formuleringen als "bezwaar" en "soortgelijke bewerkingen" te vaag zijn om effectieve handhaving mogelijk te maken.

De problemen rond Wwikix houden al zeker 12 jaren aan. Het is de Arbitragecommissie duidelijk dat het opleggen van een specifieke werkwijze bij Wwikix niet werkt. Onder die omstandigheid ziet de Commissie maar twee alternatieven: een vergaande beperkende maatregel of een permanente blokkade. In deze uitspraak wil de Arbitragecommissie de (arbitraire) grens aangeven waar de voordelen van Wwikix' verdere aanwezigheid op Wikipedia niet langer tegen de nadelen opwegen. Aldus heeft de Commissie besloten een aantal concrete bewerkingstypen die Wwikix veelvuldig in conflict brengen met andere gebruikers, niet langer toe te staan, en hem daarnaast een bewerkingsquotum op te leggen. Bij herhaalde overtreding van deze beperkingen zal hij voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden. Het is aan Wwikix zelf om ervoor te zorgen dat het niet zover komt en met name niet de grenzen op te zoeken.

Maatregelen
 1. De Arbitragecommissie trekt alle eerder door haar aan Wwikix opgelegde maatregelen in.
 2. Wwikix mag niet meer dan 10 bewerkingen per kalenderdag (CET/CEST) doen. Deze beperking geldt niet voor zijn eigen gebruikersruimte, waar hij - uiteraard binnen de grenzen van de algemene regels en richtlijnen - volledige vrijheid blijft genieten.
 3. Voorts zijn de volgende bewerkingen Wwikix verboden:
  1. niet-inhoudelijke wijzigingen in de hoofdnaamruimte (zoals het toevoegen, wijzigen en/of verwijderen van interne links, afbeeldingen, categorieën, sjablonen, opmaak, kleur, volgorde en dergelijke), uitgezonderd het verbeteren van evidente taal-, typ- en spelfouten en artikelen die Wwikix zelf minder dan 24 uur daarvoor heeft aangemaakt
  2. alle bewerkingen in de categorie-naamruimte
  3. het hernoemen van pagina's
  4. het bewerken van andermans overlegbijdragen
  5. het ongedaan maken van bewerkingen van geregistreerde gebruikers met meer dan 50 bewerkingen
Sancties
 1. Voldoet een bewerking van Wwikix niet aan bovenstaande eisen, dan dient een blokkade van een week te worden opgelegd. In ernstige gevallen kan de blokkerend moderator ervoor kiezen de verhogingsregel toe te passen. Dit procedé kan binnen een tijdsbestek van zes maanden in totaal twee keer worden gevolgd (waarbij blokkades die door de gemeenschap of de Arbitragecommissie ongeldig zijn verklaard, niet meetellen).
 2. De derde overtreding van deze uitspraak binnen zes maanden leidt direct tot een blokkade voor onbepaalde tijd.
 3. Tegen een blokkade voor onbepaalde tijd die wegens overtreding van deze uitspraak werd opgelegd, kan door Wwikix beroep aangetekend worden bij de Arbitragecommissie. Gebeurt dit niet, of besluit de Commissie dat de blokkade terecht is opgelegd, dan is deblokkade pas mogelijk 1 jaar nadat de blokkade werd opgelegd. Een verzoek daartoe zal door de Arbitragecommissie alleen in behandeling worden genomen als Wwikix hierin aangeeft in te zien welk gedrag tot de blokkade heeft geleid en belooft dat dit gedrag zich niet zal herhalen.
 4. De Arbitragecommissie kan een dergelijk verzoek aanwenden om deze uitspraak te evalueren. Als ze besluit dit niet te doen, blijft de uitspraak van kracht en leidt de volgende overtreding van Wwikix opnieuw tot blokkade voor onbepaalde tijd.

De Arbitragecommissie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze uitspraak naar aanleiding van een onderbouwd verzoek van Wwikix zelf of een andere gebruiker te wijzigen. Wijzigingen van deze uitspraak zullen aan Wwikix op diens overlegpagina worden medegedeeld.

De Arbitragecommissie, 2 dec 2016 23:27 (CET)


Werken met subcommissies


Ik wens van de Arbitragecommissie met spoed een verklaring waarom zij afwijkt van artikel 5 lid 4, en hoe zij op de kortst mogelijke termijn er voor gaat zorgen dat zij zich weer conformeert aan haar eigen reglementen - als althans deze mededeling van het pas afgetreden lid gebruiker:Dedalus correct is. Deze kwestie moet bij voorkeur opgehelderd worden vóór de verkiezing van een nieuw lid van start gaat. Bovendien kan de Arbitragecommissie niet geloofwaardig opereren wanneer ze haar eigen reglementen niet in acht neemt. Alvast bedankt! Josq (overleg) 7 dec 2016 20:17 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 7 dec 2016 21:23 (CET)
Dank, ik realiseer me dat dit wellicht geen conflict is in de gebruikelijke zin en dat dat een grond kan zijn om dit verzoek af te wijzen, al suggereert het aftreden van Dedalus dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan. Zolang er maar een verklaring/plan komt is het mij om het even op welke manier jullie dit afhandelen. Josq (overleg) 7 dec 2016 21:30 (CET)

Uitleg van de Arbitragecommissie

De uitlatingen van Dedalus berusten in zoverre op waarheid dat het werken met subcommissies ("subcoms") binnen de Arbitragecommissie in de loop der jaren inderdaad is verwaterd. Dit betekent overigens niet dat de Commissie in strijd met het arbitragereglement handelt (het zou met name om art. 5.4 en 5.6 gaan). De Commissie streeft ernaar altijd met minstens de voorgeschreven drie leden een zaak te behandelen. De praktijkervaring is dat het uitsluiten van arbiters van deelname aan de subcom niet bevorderlijk is (met uitzondering op grond van de in art. 5.5 genoemde belangenverstrengeling bij betrokkenheid). Dat heeft verschillende oorzaken:

 • De Arbitragecommissie is, net als de gemeenschap, een heterogene groep, waarbinnen regelmatig grote verschillen bestaan in opvattingen, beschikbaarheid en betrokkenheid. De ervaring leert dat inactieve arbiters niet actiever worden door hen "verplicht" op een zaak te zetten, zodat een subcom er vaak toe leidt dat al het werk door één of twee personen moet worden gedaan. Dit kan de behandeling van zaken aanzienlijk vertragen en wanneer een zaak niet binnen één zittingstermijn wordt afgerond, kan bij de overgang bovendien een groot deel van de dossierkennis verloren gaan.
 • Een subcommissie van drie leden betekent dat beslissingen door een minderheid van de arbiters worden genomen. Maar de rest is volgens het reglement (art. 5.8) wel medeverantwoordelijk voor de uitspraak en kan er bovendien vanwege de geheimhoudingsplicht niet openlijk afstand van nemen. Hoe minder arbiters een zaak behandelen, des te groter is de kans dat de uitspraak niet door alle arbiters gedragen zal worden. Dit leidt soms tot grote interne spanningen binnen de Commissie. Een arbiter die een uitspraak niet kan steunen, heeft in de praktijk maar één mogelijke uitweg: aftreden. Aangezien arbiters door de gemeenschap zijn benoemd en daarom een afspiegeling van de gemeenschap vormen, is de kans bovendien aanzienlijk dat een uitspraak die niet door alle arbiters wordt onderschreven, ook in de gemeenschap op minder draagvlak kan rekenen.
 • Ten slotte zijn sommige zaken eenvoudigweg te complex om door slechts drie leden te worden behandeld, terwijl er aan de andere kant geen enkele reden is waarom een goed ingelezen arbiter er werkloos bij zou moeten zitten omdat hij toevallig niet in de subcom zit. Vaak hebben meer dan drie arbiters inzichten of ideeën die waardevol zijn voor de behandeling van een zaak. Wanneer meer arbiters aan een uitspraak meewerken, komt dat de kwaliteit van de uitspraak daarom ten goede.

In de begintijd werkte de Arbitragecommissie met subcoms van drie arbiters (samengesteld door middel van een systeem van loting en/of roulatie). Om het probleem van de medeverantwoordelijkheid op te lossen vond na het werk van de subcom een stemming plaats met de voltallige Commissie. Het werk van de subcom kon dan in zijn geheel worden verworpen, wat leidde tot compromissen tussen de subcoms en de overige arbiters. De werkwijze met subcoms van drie had daarom tot gevolg dat de discussies nog eens in hun geheel over moesten worden gedaan. Dit leidde tot grote vertraging en was daarom erg inefficiënt. Ook liepen de interne spanningen binnen de Commissie in bepaalde perioden zo hoog op dat men meer tijd kwijt was aan interne bemiddeling dan de behandeling van zaken. Soms was verdere samenwerking zelfs geheel onmogelijk geworden, wat éénmaal zelfs tot het aftreden van drie arbiters heeft geleid. Het aantal potentiële nieuwe leden is al niet groot en naar mening van de Commissie is het onnodig om op zo'n manier met menselijk kapitaal om te springen.

Samengevat: in de praktijk leiden subcoms van drie niet tot minder maar juist tot meer werk, komen ze de kwaliteit van de besluitvorming doorgaans niet ten goede, en leiden ze tot interne spanningen die de Commissie bij tijd en wijle ontwrichten en het werk onmogelijk maken. Om bovenstaande redenen is de werkwijze met subcoms van drie arbiters door de jaren heen geleidelijk en stapsgewijs overgegaan in een werkwijze met een subcom die open toegankelijk was voor alle arbiters die tijd en zin hadden en niet op grond van art. 5.5 uitgesloten waren van deelname. Hierdoor is het onderscheid tussen subcomleden en niet-subcomleden gaandeweg vervaagd. De huidige Arbitragecommissie werkt met een fluctuerende groep van drie tot zeven arbiters aan zaken. De samenstelling van de subcom hangt niet meer af van wie er officieel is ingeloot of benoemd, maar van wie zich juist buiten de behandeling van een zaak wil of moet houden.

Oproep en intenties

De doelmatigheid van subcoms of andere interne werkwijzen (zoals zaakcoördinators, woordvoerders of een roulerend voorzitterschap) is variabel en hangt af van factoren als het aantal openstaande zaken, de aard van die zaken en de samenstelling van de Arbitragecommissie zelf. De Arbitragecommissie acht het daarom niet wenselijk dat haar interne werkwijze reglementair wordt vastgelegd, en roept de gemeenschap op dergelijke voorschriften uit het reglement te schrappen, met uitzondering van de in art. 5.5 geregelde uitsluiting bij belangenverstrengeling.

In het kader van openheid meent de Commissie dat wanneer ze problemen ervaart met het arbitragereglement, de gemeenschap hierover dient te worden ingelicht. De Arbitragecommissie zal naar aanleiding van dit verzoek het reglement verder onderzoeken op praktische uitvoerbaarheid en voorstellen proberen te formuleren om het reglement werkbaarder te maken. De Commissie zal zo nodig advies inwinnen bij interne en externe experts alvorens ze tot voorstellen komt. Vorderingen bij dit werk zullen op deze pagina en de mededelingenpagina van de Commissie gemeld worden.

De Arbitragecommissie, 19 dec 2016 00:31 (CET)


Blokkade Bart Versieck 5


Op 22 november 2016 heeft de Arbitragecommissie van Bart Versieck het volgende verzoek ontvangen:

Aanhalingsteken openen

Blijkbaar ben ik nu dan ineens geblokkeerd voor drie maanden (!!!), terwijl ik me nog niet eens kon of mocht verdedigen, want ik was niet meer thuis (ik lees nu dat ze vroegen om iets in te trekken, wat ik niet kon doen omdat ik er niet meer was: ik zit niet 24 uur op 24 aan mijn computer, hoor), en dan verdraaien ze mijn woorden ook nog eens: dit is totaal géén zogenaamde "verstoring van de werksfeer", dus al sowieso mag ik niet voor zo lang geblokkeerd worden, want een verdubbeling (in dit geval zelfs een verdrievoudiging) mag enkel bij een gelijkaardig "vergrijp" => ik constateerde enkel maar dat "MoiraMoira" niet vergevingsgezind is, hallo?
Kortom: ik zou jullie willen vragen om deze nieuwe blokkade onmiddellijk teniet te doen, aangezien dit een persoonlijke aanval van haar is op mij (en ik schreef nog wel dat het juist niet persoonlijk was wat mijn stem betreft).
Hopelijk zegeviert het gezond verstand, want dit verdien ik echt wel niet!!!

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie zal zo spoedig mogelijk uitspraak doen over dit verzoek. De Arbitragecommissie, 22 nov 2016 11:46 (CET)

Normaliter behandelt de Arbitragecommissie een deblokkeerverzoek binnen drie dagen en doet dan onmiddellijk uitspraak in plaats van de zaak eerst formeel aan te nemen. In dit geval heeft de Arbitragecommissie echter wat meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen. Hier stelde Josq voor om te kijken naar het totale bewerkingspatroon van Bart Versieck en eventueel een verzoek tot een maatregel in te dienen. In overleg met Bart Versieck en na navraag bij enkele betrokken gebruikers heeft de Arbitragecommissie besloten om dit voorstel direct op te pakken.
De Arbitragecommissie, 10 dec 2016 00:38 (CET)

Tussentijdse uitspraak

Op 21 november 2016 heeft CaAl Bart Versieck geblokkeerd voor drie maanden, met als blokkadereden 'bewuste verstoring van de werksfeer'. Op 22 november ontving de Arbitragecommissie van Bart Versieck een verzoek tot opheffing van de blokkade. Normaal gesproken beslist de Commissie in zo'n geval dat de blokkade hetzij wordt gehandhaafd, hetzij wordt opgeheven. In dit concrete geval is de Commissie echter van mening dat geen van beide opties op de lange duur tot een bevredigende oplossing zullen leiden. De Commissie is daarom met Bart Versieck in overleg getreden. Als uitkomst van dit overleg is besloten dat de blokkade vervroegd zal worden opgeheven, maar ook dat er enkele aanvullende maatregelen zullen volgen om Barts bewerkingspatroon in goede banen te leiden. Doel van deze maatregelen is om de encyclopedie en de gemeenschap tegen ongewenst gedrag te beschermen, en Bart Versieck verder oplopende blokkades te besparen.

Door het aantal zaken dat er parallel loopt en een beperkte beschikbaarheid in de kerstperiode verwacht de Commissie niet voor Nieuwjaar met een volledig geformuleerde uitspraak in deze zaak te kunnen komen. Het is de Commissie in hoofdlijnen echter wel duidelijk waar die uitspraak uit zal bestaan en dit brengt in ieder geval het terugbrengen van de blokkadeduur tot 1 maand met zich mee. Dit betekent dat de blokkade zal eindigen op 21 december 2016 om 21:46 uur. Het lijkt de Commissie derhalve reëel om in zoverre op de einduitspraak vooruit te lopen, dat deze deblokkade nu al wordt aangekondigd.

De definitieve uitspraak zal naar verwachting kort na Nieuwjaar gepubliceerd worden. Intussen dringt de Commissie er bij Bart Versieck op aan om zich op Wikipedia tijdens deze periode uiterst terughoudend op te stellen.

De Arbitragecommissie, 20 dec 2016 18:43 (CET)

Uitspraak

Op 21 november 2016 heeft CaAl Bart Versieck geblokkeerd voor drie maanden, met als blokkadereden 'bewuste verstoring van de werksfeer'. Op 22 november ontving de Arbitragecommissie van Bart Versieck een verzoek tot opheffing van de blokkade. De gebruikelijke gang van zaken is in dergelijke gevallen dat de Commissie binnen drie dagen besluit de blokkade te handhaven, op te heffen of aan te passen. Vanwege het structurele karakter van de problematiek rondom Bart Versieck heeft de Commissie echter de voorkeur gegeven aan een bredere en meer oplossingsgerichte aanpak. Daarom heeft de Commissie Bart Versieck gevraagd of ze dit verzoek mocht aangrijpen om zijn bewerkingspatroon door middel van aanvullende maatregelen te kanaliseren en hierop is door Bart Versieck instemmend gereageerd. Om die reden heeft de Commissie door middel van bovenstaande tussentijdse uitspraak besloten de blokkade vroegtijdig te beëindigen.

Op 3 januari 2017 werd Bart Versieck door Ronn opnieuw geblokkeerd wegens verstoring van de werksfeer. Hierop diende Bart Versieck diezelfde dag per mail een deblokkadeverzoek in.

De eerste blokkade

Op 21 november 2016 stelt Bart Versieck dat het in zijn ogen niet logisch is dat degene die direct te maken heeft gehad met het (ongepaste) gedrag van een Wikipediaan, mee mag beslissen over de (duur van de) maatregel voor deze persoon. Hij stelt hierbij nadrukkelijk dat zijn opmerking niet persoonlijk is. Later die dag maakt Bart Versieck in diezelfde discussie een vergelijking die minder netjes is. In het vervolg wordt door diverse bewerkers een poging gedaan om Bart Versieck in te laten zien dat hij hiermee de plank misslaat. Voor MoiraMoira is dit voorval aanleiding om een verzoek tot blokkade in te dienen. Om 20:05 meldt een bewerker op de overlegpagina van Bart Versieck dat er een blokverzoek is ingediend en raadt Bart Versieck aan zijn vergelijking in te trekken. Hier wordt door Bart Versieck niet op gereageerd, naar eigen zeggen omdat hij afwezig was.

Later die avond constateert Bart Versieck dat hij geblokkeerd is vanwege verstoring van de werksfeer en spreekt hij daarover zijn teleurstelling uit. Aangezien hij zich er tevens over beklaagt dat zijn bewerking in een artikel is teruggedraaid, wordt hierop zijn mogelijkheid om zijn overlegpagina te bewerken eveneens opgeschort. Enkele uren later tekent Bart Versieck bij de Arbitragecommissie protest aan tegen de blokkade.

Op 23 november heeft de Arbitragecommissie aan CaAl een aantal vragen voorgelegd om duidelijkheid te krijgen over zijn motivatie voor de blokkade en de blokkadeduur. Josq voegt hieraan nog enkele aanvullende vragen toe. Kort daarop volgt er een uitvoerige toelichting van CaAl. Hierin legt hij uit waarom er in zijn visie sprake is geweest van verstorend bewerkgedrag en ook waarom hij voor het toepassen van de verhogingsregel heeft gekozen. Ook geeft hij aan dat verstoring van de werksfeer een wel zeer algemeen begrip is en dat ook had kunnen worden gekozen voor overtreding van de richtlijn 'Geen persoonlijke aanvallen' als recidivegrond, in welk geval de blokkadeduur één maand zou hebben bedragen.

De Arbitragecommissie is van mening dat CaAl zowel voor de blokkadegrond als voor de blokkadeduur volledig binnen zijn discretionaire bevoegdheid als moderator heeft gehandeld. De blokkade is dus terecht opgelegd. Wel staat de Commissie op het standpunt dat handhaving van de blokkade op de lange duur niets zou hebben opgelost, temeer daar Bart Versieck zelf niet lijkt te beseffen waarom de betreffende bewerkingen ongewenst waren. Daarom heeft de Commissie in overleg met Bart Versieck besloten voor een andere oplossing te kiezen: de blokkade werd verkort tot één maand, mits Bart zich neerlegde bij enkele aanvullende maatregelen die zijn bewerkingsgedrag in goede banen moeten leiden. Dit heeft geresulteerd in de tussentijdse uitspraak van 20 december, op grond waarvan de blokkade van Bart een dag later werd beëindigd. Daarbij werd hem uitdrukkelijk op het hart gedrukt om zich tussen deblokkade en definitieve uitspraak uiterst terughoudend op te stellen.

De tweede blokkade

Op 3 januari 2017 wordt Bart Versieck op grond van een verzoek van EvilFreD voor onbepaalde tijd geblokkeerd door Ronn. Aanleiding was een reeks overtredingen bestaande uit BTNI-bewerkingen, een bewerkingsoorlog en een persoonlijke aanval. In zijn toelichting geeft Ronn expliciet aan dat deze blokkade na uitspraak van de Arbitragecommissie kan worden aangepast of opgeheven. Niettemin wendt Bart Versieck zich dezelfde dag nog tot de Arbitragecommissie met een verzoek om deze blokkade te beoordelen.

Het spijt de Commissie te moeten constateren dat Bart Versieck het verzoek om zich terughoudend op te stellen naast zich heeft neergelegd en in plaats daarvan opnieuw de confrontatie heeft gezocht. De Commissie acht het noodzakelijk dat Bart inziet dat dit gedrag niet acceptabel is, en is dan ook van mening dat Ronn juist heeft gehandeld door in afwachting van een definitieve uitspraak een blokkade voor onbepaalde tijd op te leggen. Nu de commissie uitspraak doet in de voorliggende zaak, kan deze blokkade opgeheven worden, aangezien de betreffende overtredingen niet zouden hebben plaatsgevonden als Bart zich aan de hierin vervatte beperkingen zou hebben gehouden.

Andere problemen

Bart Versieck is sinds 30 maart 2005 actief op de Nederlandstalige Wikipedia. Hij heeft sindsdien ruim 30.000 bewerkingen achtergelaten op Wikipedia, waarvan ruim 19.000 in de hoofdnaamruimte.[1] Bart Versieck laat zien dat hij zich graag in wil zetten voor het verbeteren van Wikipedia en de Arbitragecommissie ziet geen aanleiding om aan zijn goede wil te twijfelen. Wel valt er een verschil te ontdekken tussen de wijze waarop Bart Versieck denkt de encyclopedie te verbeteren en de wijze waarop dit een aantal andere gebruikers voor ogen staat. Deze discrepantie heeft inmiddels tot geleid tot een blokkadelogboek met rond de vijftig blokkades die te herleiden zijn tot zijn manier van werken. Ook zijn er zeven zaken over Bart Versieck aan de Arbitragecommissie voorgelegd, waarvan vijf om een blokkade opnieuw te beoordelen.

Een groot deel van de bewerkingen die Bart Versieck in de hoofdnaamruimte doet, heeft betrekking op honderdplussers. De Commissie constateert dat deze artikelen en bewerkingen – afgezien van de regelmatig opgeworpen vraag of een onderwerp wel encyclopedisch relevant is – over het algemeen weinig problemen opleveren.

Daarnaast valt het op dat Bart Versieck vooral veel kleinere bewerkingen doet. Hierin corrigeert hij fouten tegen de grammatica of de spelling, brengt hij in artikelen wijzigingen aan die naar zijn mening stilistische verbeteringen zijn, en tracht hij de opbouw van de encyclopedie consequenter te maken, zowel binnen een artikel als over verschillende artikelen heen. Deze manier van bewerken brengt in de praktijk twee problemen met zich mee. Vaak verbetert Bart dingen die helemaal niet fout zijn, waarmee hij ingaat tegen de richtlijn 'Bij twijfel niet inhalen'. Regelmatig geeft hij met zijn stilistische aanpassingen bovendien een draai aan de tekst die niet door de oorspronkelijke auteur was bedoeld, waardoor het per saldo dus verslechteringen zijn. Doordat Bart Versieck ten slotte dikwijls meerdere soorten bewerkingen combineert in één bijdrage, worden deze vaak ook in hun geheel weer ongedaan gemaakt, wat tot vele bewerkingsoorlogen heeft geleid. Aangezien de kleinere bewerkingen van Bart Versieck in de hoofdnaamruimte vaak tot problemen leiden, lijkt het de Arbitragecommissie beter als hij hier in de toekomst zo veel mogelijk van afziet.

Dezelfde gelijkvormigheid probeert Bart Versieck ook door te trekken op overlegpagina's. Deze bewerkingen grijpen in in de bijdrage van een ander, en al eerder is vastgesteld dat dit niet breed gewaardeerd wordt. Kleine nuances in een tekst kunnen van wezenlijk belang zijn voor de betekenis, waardoor mogelijk niet meer precies de betekenis die de bewerker voor ogen had, wordt weergegeven. Reeds in maart 2007 heeft de Arbitragecommissie in deze uitspraak Bart Versieck duidelijk gemaakt dat bewerkingen in andermans commentaren en in lopende stemmingen niet op prijs worden gesteld. In november 2013 heeft de Arbitragecommissie Bart Versieck een aantal specifieke beperkingen opgelegd, waaronder een verbod op het bewerken van overlegbijdragen van andere bewerkers en het organiseren van stemmingen en peilingen. Overlegbijdragen van anderen zijn naderhand door de Commissie omschreven als bijdragen die normaal gesproken worden ondertekend, dus niet alleen ondertekende bijdragen maar ook gevallen waarin de ondertekening per abuis ontbreekt. Deze uitspraak is in december 2014 voor de laatste maal geëvalueerd en op 12 februari 2016 voor de laatste maal toegepast. In het algemeen lijkt deze uitspraak redelijk goed nageleefd te worden. De Arbitragecommissie ziet hierin aanleiding om beide maatregelen te handhaven.

Uit de communicatie die zich op de Nederlandstalige Wikipedia afspeelt rond bewerkingen van Bart Versieck valt ten slotte op dat Bart zeer heftig kan reageren op zaken die in zijn ogen onrechtmatig zijn, wat althans in sommige gevallen een reactie lijkt te zijn op de manier waarop hij bejegend wordt. Daarbij schuwt hij in het overleg een directe aanpak niet. De Arbitragecommissie wijst erop dat het gebruik van persoonlijke aanvallen geen op Wikipedia passende wijze is om een argumentatie kracht bij te zetten en dat uitlatingen over de andere persoon iemand zelden tot een meer gewaardeerd lid van de gemeenschap maken.

Maatregelen

Om Bart Versieck te helpen zijn bijdragen aan Wikipedia beter te kanaliseren, legt de Arbitragecommissie Bart Versieck de volgende maatregelen op:

 1. Bart Versieck mag geen niet-inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in artikelen of tekstfragmenten die niet van zijn eigen hand zijn, ook niet wanneer het naar zijn mening verbeteringen betreft. Dit geldt voor formuleringskwesties en andere stilistische aanpassingen alsook voor het toevoegen, wijzigen en/of verwijderen van interne links, opmaak, kleur en dergelijke. Wel mag hij in de hoofdnaamruimte evidente taal-, typ- en spelfouten verbeteren.
 2. Bart Versieck mag, indien een bewerking van hem in de hoofdnaamruimte ongedaan wordt gemaakt, deze niet alsnog zelf herstellen. Het is Bart Versieck nadrukkelijk wel toegestaan om op de overlegpagina van het betreffende artikel in overleg te treden met andere bewerkers in de gemeenschap, om alsnog tot overeenstemming tot verbetering van het artikel te komen.
 3. Bart Versieck mag zich niet inlaten met verzoeken van anderen aan moderatoren. Dit betreft de Verzoekpagina voor moderatoren en alle op deze pagina genoemde subpagina's. Hetzelfde geldt ook voor de mededelingenpagina. Een uitzondering geldt wanneer er een verzoek ligt dat zich richt tegen Bart Versieck of een of meer bijdragen van zijn hand. In dat geval mag Bart Versieck daarop reageren. De Arbitragecommissie vertrouwt erop dat Bart Versieck daarbij op een zakelijke wijze reageert.
 4. Bart Versieck mag geen bewerkingen ongedaan maken van geregistreerde gebruikers die reeds meer dan vijftig niet-verwijderde bewerkingen met dit account gedaan hebben.
 5. Bart Versieck mag overlegbijdragen van anderen op geen enkele wijze bewerken, ook niet als daar in zijn ogen evidente taal-, opmaak- of andere fouten in staan.
 6. Bart Versieck mag geen peilingen en stemmingen initiëren of coördineren. Elke poging hiertoe dient direct ongedaan te worden gemaakt.

De laatste twee maatregelen zijn overgenomen uit eerdere uitspraken rond Bart Versieck. Hiermee komen deze uitspraken dan ook te vervallen. De aldaar geschreven motivatie kan desgewenst alsnog geraadpleegd worden.

Sancties
 1. Voldoet een bewerking van Bart Versieck niet aan bovenstaande eisen, dan dient een blokkade van een week te worden opgelegd. In ernstige gevallen kan de blokkerend moderator ervoor kiezen de verhogingsregel toe te passen. Dit procedé kan binnen een tijdsbestek van zes maanden in totaal vier keer worden gevolgd (waarbij blokkades die door de gemeenschap of de Arbitragecommissie ongeldig zijn verklaard, niet meetellen).
 2. De vijfde overtreding van deze uitspraak binnen zes maanden leidt direct tot een blokkade voor onbepaalde tijd.
 3. Tegen een blokkade voor onbepaalde tijd die wegens overtreding van deze uitspraak werd opgelegd, kan door Bart Versieck beroep aangetekend worden bij de Arbitragecommissie. Gebeurt dit niet, of besluit de Commissie dat de blokkade terecht is opgelegd, dan is deblokkade pas mogelijk 1 jaar nadat de blokkade werd opgelegd. Een verzoek daartoe zal door de Arbitragecommissie alleen in behandeling worden genomen als Bart Versieck hierin aangeeft in te zien welk gedrag tot de blokkade heeft geleid en belooft dat dit gedrag zich niet zal herhalen.
 4. De Arbitragecommissie kan een dergelijk verzoek aanwenden om deze uitspraak te evalueren. Als ze besluit dit niet te doen, blijft de uitspraak van kracht en leidt de volgende overtreding van Bart Versieck opnieuw tot blokkade voor onbepaalde tijd.

De Arbitragecommissie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze uitspraak naar aanleiding van een onderbouwd verzoek van Bart Versieck zelf of een andere gebruiker te wijzigen. Wijzigingen van deze uitspraak zullen in ieder geval aan Bart Versieck op diens overlegpagina worden medegedeeld.

Advies aan Bart Versieck

De Arbitragecommissie wil Bart Versieck er nadrukkelijk op wijzen dat deze uitspraak niet bedoeld is om hem van het project te verdrijven, maar juist om een langdurige samenwerking tot wederzijdse tevredenheid mogelijk te maken.

De Commissie raadt Bart Versieck aan zich in zijn bewerkingen zo veel mogelijk te beperken tot zijn voornaamste interessegebied, te weten: honderdplussers. Ook adviseert ze hem niet meerdere kleine wijzigingen in één bewerking te combineren, dit om te voorkomen dat ook de goede elementen van zo'n bijdrage ongedaan worden gemaakt. Ten slotte wil de Commissie Bart Versieck met klem adviseren om discussies die niet rechtstreeks op hemzelf of zijn eigen werk betrekking hebben, uit de weg te gaan en in ieder geval af te zien van uitlatingen over zijn gesprekspartners.

De Arbitragecommissie, 9 jan 2017 17:09 (CET)