Hivos

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hivos
Hivos2017.jpg
Hoofdkantoor Den Haag

Hivos (voluit Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking) is een Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die handelt vanuit humanistische waarden. Hivos verschaft financiële en politieke ondersteuning aan partnerorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Samen met deze lokale organisaties wil Hivos een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld, waarin vrouwen en mannen gelijke toegang hebben tot middelen en kansen voor ontwikkeling. Hivos is ervan overtuigd dat als mensen een eerlijke kans krijgen, hun mogelijkheden bijna onbegrensd zijn. Vandaar ook de slogan van Hivos: "people unlimited". Een belangrijke leidraad is de versterking van de maatschappelijke positie van vrouwen.

Geschiedenis[bewerken]

Stichting Hivos werd opgericht in 1968 door het Humanistisch Verbond, de Vereniging Weezenkas en Humanitas. Hivos strijdt voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Hivos werkt hiervoor samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en partners in Nederland en Europa.

Organisatie[bewerken]

Begin 2010 telde Hivos in totaal 240 werknemers, van wie ongeveer 130 op het hoofdkantoor in Den Haag en meer dan 110 op de regiokantoren in Jakarta (Indonesië), San José (Costa Rica), Harare (Zimbabwe) en Bangalore (India) werkzaam waren.

Het dagelijks bestuur van Hivos is in handen van de statutaire directie, die bestaat uit Edwin Huizing (algemeen directeur) en Ben Witjes (directeur programma's en projecten). Het management bestaat verder uit de vier hoofden van de programmabureaus en het bureau Toetsing Evaluatie en Controle. Ook de vier directeuren van de regiokantoren maken – op afstand – deel uit van het management. Boven de directie staat een Raad van Toezicht; daarnaast kan de directie een beroep doen op het College van Adviseurs.

Hivos bestaat uit vier bureaus die de uitvoering van de programma’s verzorgen: Expression & Engagement, Rights & Citizenship, Green entrepreneurship en Externe Relaties. Het laatstgenoemde bureau is verantwoordelijk voor de communicatie, Europese lobby en netwerken, alsmede fondswerving en marketing in Nederland. Toezicht op de juiste besteding van de projectgelden, de werking en het gebruik van de projectadministratie en de administratieve organisatie als geheel zijn de verantwoordelijkheid van het bureau Toetsing, Evaluatie en Controle (TEC). Ook ontwikkelt en bewaakt dit bureau het monitoring-en evaluatiebeleid.

Het Office for Donor Relations (ODR) is verantwoordelijk voor het verbeteren van de toegang tot (particuliere) institutionele fondsen. ODR ondersteunt sectorteams en regiokantoren bij de fondswerving en coördineert de fondswerving buiten het medefinancieringsstelsel in Nederland.

Humanistische waarden[bewerken]

Het humanistische gedachtegoed staat centraal in het beleid van Hivos. Het Humanisme stelt de mens centraal en gaat uit van de waarde van de mens zelf. Kernelementen van het humanisme - en van het Hivos-beleid - zijn: menselijke waardigheid en zelfbeschikking, afkeer van dogmatisme en autoritaire stelsels, pluralisme en democratie, onderlinge solidariteit, verantwoordelijk burgerschap, en respect voor de culturele en sociale identiteit.

Bij de uitvoering van zijn werk hanteert Hivos de onderstaande waarden:

  • Hivos wordt gedreven door idealen en implementeert ze op een professionele en efficiënte manier;
  • Hivos wordt geïnspireerd door de kracht van diversiteit en onderkent het belang en de waarde van een pluraliteit en diversiteit aan actoren, benaderingen en contexten;
  • Hivos ziet zichzelf als deel uitmakend van het maatschappelijk middenveld, ondanks het feit dat zijn fondsen grotendeels uit publieke middelen afkomstig zijn en het belang dat zij hecht aan goede relaties met de Nederlandse overheid;
  • Hivos wil transparant en open verantwoording afleggen naar zijn achterban en naar zijn publieke en private financiers;
  • Hivos waardeert de drijvende kracht en de inspiratie van innovatie, en creëert ruimte voor het nieuwe en onbekende en neemt gecalculeerde risico's;
  • Hivos vindt de kwaliteit van zijn werk en relaties van belang; in zijn streven om een lerende organisatie te zijn heeft Hivos kwaliteitssystemen ontworpen en wil Hivos verbeteringen realiseren en staat zij open voor kritiek;
  • Hivos is zich bewust dat zijn prestaties de sleutel tot zijn bestaan vormen, en dat de mensen die voor en met Hivos werken cruciaal zijn voor het bereiken van deze resultaten.

Werkwijze[bewerken]

Hivos steunt lokale particuliere organisaties in meer dan 26 landen. Aan deze partners levert Hivos financiële middelen, kennis, advies en politieke ondersteuning. Daarnaast onderneemt Hivos zelf lobby-activiteiten, zowel op het internationale toneel als in Nederland. Maatschappijopbouw en duurzame economische productie vormen de centrale beleidsterreinen van Hivos. Een deel van het programma wordt uitgevoerd vanuit regiokantoren in Zimbabwe, India, Costa Rica en Indonesië. Zij verzorgen een belangrijk deel van de contacten met partnerorganisaties, zoals advisering en begeleiding.

Hivos versterkt lokale organisaties met kapitaal, kennis en contacten. Hivos treedt zelf op in Nederlandse, Europese en mondiale lobby en als speler in de lokale civil society (via regiokantoren). Ook stimuleert Hivos opbouw, uitwisseling en toepassing van kennis voor ontwikkeling. Als deelnemer aan coalities en als makelaar van contacten, is Hivos onderdeel van een groot aantal netwerken.

Thema's[bewerken]

Hivos richt zich op armoedebestrijding, maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding en doet dit op de volgende zeven themagebieden:

De verschillende campagnes van Hivos zijn in het algemeen onder te verdelen naar deze verschillende thema's. De organisatie zet zich tevens in voor de millenniumdoelstellingen zoals opgesteld door de Verenigde Naties.

Campagnes[bewerken]

In zijn lobby-activiteiten in Nederland en Europa kiest Hivos voor thema’s die zijn gerelateerd aan het werk van partnerorganisaties in het Zuiden en op grond van de doelstellingen van Hivos binnen een bepaalde sector. In Nederland werkt Hivos aan de volgende campagnes:

Stop Kinderarbeid – school de beste werkplaats[bewerken]

In het kader van de Europese campagne tegen kinderarbeid werkt Hivos in Nederland samen met de Algemene Onderwijsbond, FNV en de Landelijke India Werkgroep. Doel is om regeringen te bewegen tot een beleid dat is gericht op totale afschaffing van kinderarbeid, vergroting van het draagvlak daarvoor en publieke betrokkenheid met het thema. Een voorbeeld is de rol van de Stichting Kinderpostzegels (SKN), die het programma tegen kinderarbeid van MV Foundation in India steunt en in 2007 een rondtoer van deze organisatie in Latijns-Amerika financiert. In 2010 was er volop aandacht voor kinderarbeid in de keten van producten waarin hazelnoten [2] zijn verwerkt.

100% duurzaam[bewerken]

De campagne Klimaat en Energie[3] richt zich op de gevolgen voor mens en natuur van klimaatverandering. Die gevolgen zijn al op veel plaatsen in de wereld voelbaar en zullen ernstiger worden als de aarde verder opwarmt. Overschakeling op duurzame energie in Nederland is noodzakelijk om dramatische effecten van klimaatverandering in ontwikkelingslanden te voorkomen. Tegelijkertijd is toegang tot duurzame energie in ontwikkelingslanden nodig voor armoede bestrijding. Met deze campagne steunt Hivos beide doelen.

Women@work[bewerken]

De vaak ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in ontwikkelingslanden hinderen de voortgang van structurele en duurzame armoedebestrijding. Vrouwen die krachtig opkomen voor hun rechten, behoeften en wensen zijn namelijk van onschatbare waarde voor een eerlijkere en betere samenleving. Hivos zet zich voor een betere positie van vrouwen op politiek, sociaal en economisch gebied.

Samenwerking[bewerken]

Hivos werkt samen met tal van ngo’s en andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden in Nederland, Europa en het Zuiden. Complementariteit – in expertise, werkvelden en rollen – en bundeling van krachten zijn cruciaal in het bereiken van de doelstellingen. In Europees verband werkt Hivos actief samen met gelijkgezinde ontwikkelingsorganisaties in Alliance2015. Internationale lobby bedrijft Hivos bij voorkeur op herkenbare thema’s en in nauwe samenwerking met toonaangevende Zuidelijke of internationale partnerorganisaties of in het verband van het Eurostep-netwerk.

In Nederland bundelt Hivos zijn krachten met maatschappelijke organisaties die deskundig zijn op een van de beleidsspeerpunten. Daarnaast werkt Hivos samen met verwante organisaties binnen de brancheorganisatie Partos.

Verantwoording[bewerken]

Hivos is een particuliere organisatie met een maatschappelijke doelstelling die een publieke functie vervult. Het Nederlandse publiek (in het bijzonder de humanistische achterban), de overheid, andere financiers en samenwerkingspartners en de partnerorganisaties in het Zuiden zijn de voornaamste belanghebbenden. Hivos werkt ISO-gecertificeerd en bezit het CBF-keurmerk.

Externe link[bewerken]