Kamerstuk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een Kamerstuk is een tussen de Nederlandse regering en het Nederlands parlement uitgewisseld schriftelijk stuk. Voor wat betreft de Tweede Kamer moeten deze, volgens artikel 151 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, voor zover mogelijk, terstond digitaal worden gepubliceerd.

Dossiers[bewerken]

Kamerstukken vormen dossiers: ieder dossier (bijvoorbeeld alle stukken over een bepaald wetsvoorstel) krijgt een zg. Kamerstuknummer, dossiernummer of vetnummer; deze nummering is gestart in het vergaderjaar 1945/46 en is sindsdien doorlopend.[1]

Bij de rijksbegroting is de nummering afwijkend. Het algemene nummer is een rond getal (33400, 33750 voor de rijksbegrotingen van 2013, 2014; een aantal nummers vóór dit ronde getal worden daartoe overgeslagen en ten behoeve van de chronologische volgorde ook later niet gebruikt). Dit is op zichzelf het nummer van een dossier genaamd Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (anders dan gebruikelijk is de titel van het dossier niet uniek, het jaartal ontbreekt, hoewel het wel elk jaar een nieuw dossier is; bevat onder meer de Miljoenennota), maar er zijn ook dossiers voor de afzonderlijke begrotingshoofdstukken[2], met dossiernummers zoals 33400-IX (toevoeging van een Romeins cijfer), 33400-IIA en 33400-IIB in plaats van 33400-II, en 33400-A (toevoeging van een de letters A, B, C, F, H, J, dus niet aansluitend; I is al als Romeins cijfer in gebruik, F, H en J zijn gebruikt in plaats van D, E en F, mogelijk om per onderwerp door de jaren heen dezelfde letter te gebruiken).

Verder zijn er jaarverslagen en per begrotingshoofdstuk een slotwet. Voor 2011 is het algemene nummer 33240. Dit is op zichzelf het nummer van een dossier genaamd Financieel Jaarverslag van het Rijk 2011, terwijl bijvoorbeeld dossier 33240-XV is Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011.

Bij Kamerstukken van vóór 1945 worden de dossiers per vergaderjaar genummerd, en begint de nummering binnen een dossier elk vergaderjaar weer met 1.

Kamervragen worden niet als Kamerstuk gedefinieerd en kennen een eigen nummering.

Kamerstukken per dossier[bewerken]

Een volledig Kamerstuknummer is een combinatie van dit (tegenwoordig) vijfcijferige nummer (met voor een dossier van een begrotingshoofdstuk nog een toevoeging, zie boven) en een ondernummer. Het kan worden voorafgegaan door het vergaderjaar, maar zonder dat is het nummer ook al uniek. De term Kamerstuk wordt soms gebruikt voor het dossier (bijvoorbeeld in het Staatsblad, als daarin naar het dossier wordt verwezen), soms voor één stuk uit het dossier. Ook wordt wel de meervoudsterm Kamerstukken gebruikt, als naam van de hele verzameling stukken, ook in een verwijzing naar een enkel stuk.

Soms hoort een Kamerstuk bij twee dossiers. Er staan dan twee dossiernummers en -titels bovenaan. Het ondernummer heeft dan betrekking op het in het stuk of in een verwijzing eerstgenoemde dossier. "Kamerstuk 31728, 30914, nr. 5" betekent dus Kamerstuk 31728, nr. 5, dat ook hoort bij dossier 30914, en niet moet worden verward met Kamerstuk 30914, nr. 5.

Bijvoorbeeld voor de Zorgverzekeringswet:

  • Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 763, nr. 2

De spatie in het vetnummer wordt onder andere gebruikt in de Kamerstukken zelf, maar het vetnummer wordt elders ook vaak zonder spatie geschreven.

Bij een wetsvoorstel is volgnummer 1 meestal een korte "koninklijke boodschap", nummer 2 het wetsvoorstel zelf, nummer 3 de memorie van toelichting, en nummer 4 het advies van de Raad van State en het "nader rapport" van de regering met commentaar op het advies.[3] Indien van toepassing kan nummer 4 ook zijn de "oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voor zover nadien gewijzigd"; dan is nummer 5 het nader rapport. Nummer 2 en 3 zijn de versies na deze eventuele wijziging. De genoemde stukken worden tegelijk gepubliceerd.

De overige Kamerstukken kunnen onder andere zijn:

  • Nota van verbetering
  • Nota van wijziging (wijziging van een wetsvoorstel, met toelichting in hetzelfde stuk)
  • Verslag
  • Nota n.a.v. het verslag
  • Amendement (de uitslag van de stemming is te vinden in de Handelingen)
  • Verslag van een schriftelijk overleg
  • Brief minister
  • Motie (de uitslag van de stemming is te vinden in de Handelingen)
  • Verslag van een rondetafelgesprek van Kamerleden met externe deskundigen en belanghebbenden, soms met als bijlagen hun position papers

De mondelinge behandeling in de Tweede Kamer, met de uitslag van de stemming over het wetsvoorstel, staat in de Handelingen. Bij goedkeuring wordt vervolgens de geconsolideerde versie van het wetsvoorstel (de bijgewerkte versie, waar de nota's van wijziging en de aangenomen amendementen in zijn verwerkt) opgesteld, dat naar de Eerste Kamer gaat, bijvoorbeeld:

  • Eerste Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 763, A

Het vetnummer is hetzelfde. Sinds het vergaderjaar 2003-2004 is het ordernummer vervangen door een hoofdletter. Daarvóór hadden de stukken alleen een 'onder'nummer waarmee alle stukken van de Eerste Kamer werden doorgenummerd. Voor zover van toepassing is volgletter A altijd het wetsvoorstel, vaak "Gewijzigd voorstel van wet". De overige kunnen onder andere zijn:

  • (Nader) voorlopig verslag
  • (Nadere) memorie van antwoord
  • Verslag van een schriftelijk overleg
  • Verslag van een mondeling overleg
  • Eindverslag

De mondelinge behandeling in de Eerste Kamer, met de uitslag van de stemming over het wetsvoorstel, staat in de Handelingen. Bij goedkeuring komt dezelfde tekst als Kamerstuk A (de Eerste Kamer kan immers geen wetsvoorstel wijzigen) in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, met een eigen nummer maar met vermelding van het vetnummer.

Na A komen B tot en met Z, dan AA tot en met AZ, BA tot en met BZ, enz., zie bijvoorbeeld Kamerstuk 23490 op de website Officiële bekendmakingen.[4] Een Kamerstuk is volledig geïdentificeerd met het vetnummer en het ondernummer of de letter(s). Het vergaderjaar en de Kamer zijn handig en gebruikelijk maar niet nodig voor eenduidigheid.

Sommige Kamerstukken zijn voor beide Kamers en hebben een ondernummer en een of meer letters, zie bijvoorbeeld Kamerstuk 31544.

Bijgewerkte versies[bewerken]

De Tweede Kamer publiceert bijgewerkte versies van daar aanhangige wetsvoorstellen.[5]

Rijkswetten[bewerken]

Kamerstukdossiers m.b.t. een rijkswet hebben een dubbel nummer, bijvoorbeeld 30 584 (R 1811) voor een wijziging in 2008 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Publicatie[bewerken]

Vanaf 1995 verschenen Kamerstukken zijn te raadplegen via Overheid.nl (parlementaire documenten onder de kolom Overheidsinformatie). De URL's van Kamerstukken hebben een vaste opbouw: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28197-21.pdf. Dit betreft de authentieke versie van het Kamerstuk met vetnummer 28197 en ondernummer 21 (kst-vetnummer-ondernummer.pdf). De veelal iets later verschijnende HTML-versie heeft als URL https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28197-21.html, en ook https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/28197/kst-28197-21. Dit is de HTML-versie van het Kamerstuk met vetnummer 28197 en ondernummer 21 (kst-vetnummer-ondernummer.html).

Een kamerstukdossier is te vinden op een url van de vorm https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33402. Alleen bij het jaarlijkse dossier Nota over de toestand van 's Rijks Financiën werkt dit niet goed. Hetzelfde dossiernummer, maar dan met toevoeging van Romeinse cijfers, wordt (zoals gezegd) gebruikt voor de begrotingen. Deze krijgt men wel afzonderlijk door toevoeging van het Romeinse cijfer, bijv. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33400-XV, maar dossier 33400 zelf is zo niet bereikbaar.[6] Hiervoor moet men uitwijken naar een andere site: http://ikregeer.nl/officiële/bekendmakingen/dossiers/33400 werkt wel. Ook kan men http://www.eerstekamer.nl/financiele_nota/33400_miljoenennota_2013 gebruiken, te bereiken via http://www.eerstekamer.nl/trefwoord/miljoenennota.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

  • Officiële bekendmakingen, zoekpagina voor Kamerstukken vanaf 1995.
  • Staten-Generaal Digitaal, alle Handelingen (Kamerverslagen), Kamerstukken en Kamervragen van het zittingsjaar 1879-1880 tot 1 januari 1995. Het complete materiaal vanaf 1814 wordt stap voor stap aan deze website toegevoegd.
  • Sdu, Kamerstukken vanaf 1995, maar wordt sinds 6 april 2010 niet meer aangevuld.