Lijst van grietmannen van Franekeradeel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Franekeradeel in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Ambtsperiode Naam grietman Leven Bijzonderheden
1417 Jarich van Hottinga
1460 Ulbe Haja
1494 Upco van Burmania
1497 Douwe Rodmersma Zoon van Tjaerd Rodmersma, burgemeester van Franeker.
1505 - 1517 Hessel van Martena †1517 Hiervoor grietman van Menaldumadeel en het Bildt.
1521 Tjalling van Botnia Hiervoor grietman van Hennaarderadeel.
1524 Tjalling Rodmersma Vermoedelijk een zoon van Douwe Rodmersma.
1537 Matheus Bongahuis
1542 Jan Buygers Mogelijk ook te identificeren als Johan Buygers, grietman van Leeuwarderadeel.
1542 Aesge van Hoxwier
1550 - 1553 Mr. Jarich van Dekema †1554 Getrouwd met een nicht van voorganger.
1553 - 1567 Jarich van Botnia †1583 zoon van Tjalling van Botnia
1568 Dr. Pieter Boeijmer
1579 - 1586 Jonker Fedderich van Oppenhuzen
1586 - 1614 Jonker Hobbe van Waltyngha †1614 Schoonzoon van Laes Glins, grietman van Menaldumadeel.
1614 - 1619 Jonker Hessel Laes van Vervou †1619
1620 - 1629 Jonker Duco van Jongema †1638 Aansluitend grietman van Hennaarderadeel.
1629 - 1652 Jonker Douwe van Sixma Zoon van Tjalling van Sixma, grietman van Baarderadeel.
1652 - 1662 Jonker Albertus Sybrandus van Eminga †1662
1662 - 1688 Jonker Johan van Goslinga †1688 Schoonzoon van Taco van Cammingha, grietman van Wonseradeel.
1688 - 1732 Jonker Sicco van Goslinga 1664-1731 Schoonzoon van Georg Wilco Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, grietman van Oostdongeradeel.
1732 - 1747 Jonker Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers 1713-1784 Aansluitend grietman van Wymbritseradeel.
1747 - 1757 Jonker Jarich Georg van Burmania 1695-1757 Hiervoor grietman van Oostdongeradeel. Schoonzoon van Sicco van Goslinga.
1758 - 1786 Carel George graaf van Wassenaer Obdam 1733-1800 Neef van voorganger. Kleinzoon van Sicco van Goslinga.
1786 - 1793 Mr. Johannes Casparus Bergsma 1746-1793 Broer van Petrus Adrianus Bergsma, grietman van Dantumadeel.
1793 - 1794 Jacob Unico Wilhelm graaf van Wassenaer Obdam 1769-1812 Zoon van Carel George van Wassenaer Obdam.
1794 - 1795 Jonker Justinus Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers 1773-1832 Zoon van Egbert Sjuck Gerrold van Burmania Rengers, grietman van Wymbritseradeel. Kleinzoon van Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers.
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse Tijd
1816 - 1825 Eduard Marius van Beyma 1755-1825
1825 - 1848 Jhr. Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma 1781-1847 Neef van voorganger.
1848 - 1851 Jhr. Ulbo Jetze Heerma van Beyma thoe Kingma 1821-1876 Zoon van voorganger. Aansluitend de eerste burgemeester van Franekeradeel
Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Franekeradeel niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Franekeradeel.