Overleg:Cultuur

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ik twijfel of dit naar de verwijderlijst moet gaan!? jeroenvrp 2 sep 2003 02:30 (CEST)[reageer]

Het is wel een aardige definitie van iets dat moeilijk te definieren is.. Kweenie. Je zou het ook wat uit kunnen breiden? Mag ook weg Jcwf 2 sep 2003 03:22 (CEST)[reageer]

Cultuur herschreven; bewerking van Gebruiker:Okido[brontekst bewerken]

Ik heb het artikel Cultuur herschreven en aangevuld. U kunt nu zelf lezen dat cultuur ondeelbaar is. Ook is er geen enkele tegenstelling te vinden met de natuur. Citaat: 'al datgene wat de mens van de natuur en van zichzelf maakt'. Deze twee zijn in het begrip cultuur ondeelbaar. U begrijpt nu waarom indelingen uit den boze zijn, we mogen geen elementen geïsoleerd zien. In enge zin, in brede zin, de mens wil indelen en dan de diverse onderdelen analyseren. We hebben gezien wat de gevolgen zijn. Een kunstmatige tegenstelling onder het begrip cultuur maken tussen mens en natuur, menselijk handelen en menselijke aanwezigheid gaat men er uitlichten, termen als in enge zin, en brede zin maken, dan gaat men dat gebruiken bij de term ramp omdat het handig en gemakkelijk is rampen zo te kunnen indelen, men valt van de ene fantasie in de anderen. Maar goed, ik heb met onderstaand artikel aangetoond dat cultuur niets met deze onzin te maken heeft. Ik heb met het artikel Cultuur, Ramp, Cultuurramp en het nieuwe artikel Oorzakelijke ramp laten zien dat het inhoudelijk goed was, ik ben voortdurend met argumenten gekomen op overlegpagina's en in de artikelen. Ik heb alternatieven uitgewerkt en in de artikelen komen deze naar voren. Omdat het verhaal inhoudelijk nagenoeg waterdicht is, is de teleurstelling bij enkele Wikipedia mensen groot. Dat is dan jammer. Als mensen, bestuurders, scholieren bij mij komen met vragen, dan kan ik mij verantwoorden.

Het enigste wat u mij kunt verwijten is dat ik had moeten beginnen met het artikel cultuur te herzien. Dit ben ik met u eens. Dan had je eerder kunnen zien dat de andere gewijzigde artikelen naadloos aansloten bij het onderstaande artikel cultuur. - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door Okido (overleg|bijdragen) 5 aug 2007 13:04

Het begrip cultuur stamt via het Latijnse "cultura" af van "colere", dat ploegen, bewerken vereren, versieren, onderhouden betekent. De Romeinen gebruikten het bijvoorbeeld in agri cultura, het bewerken van de akkers.
De geschiedenis van het woord cultuur
Het ontstond in de renaissance, naar de uitdrukking "cultura animi" (bewerking van de geest) van de Romeinse redenaar en politicus Cicero (45 voor Chr.). Hij bracht de betekenis van het woord van bodembewerking (cultura agris) over op geestelijke ontwikkeling. In een boek van Cicero, Tusculanae Disputationes, vindt een gesprek plaats over het nut van de filosofie. Een leerling twijfelt aan het nut daarvan, omdat 'filosofen nogal eens een liederlijke levenswandel hebben'. Cicero antwoordt: "Evenmin als alle akkers die je bewerkt vrucht dragen, evenmin brengen alle zielen die je bewerkt vruchten voort. Maar de bewerking van de geest is de filosofie (cultura animi, filosofia est)". Met deze vergelijking is plotseling een nieuwe betekenis mogelijk geworden, die echter in de oudheid niet vaker voorkomt. Cicero is door alle eeuwen, tot in onze tijd, een zeer gerespecteerd auteur geweest. Vanaf de Renaissance gebruiken veel schrijvers Cicero's cultura animi weer, maar nu als een vast begrippenpaar. Soms nog letterlijk vertaald als bebouwing van de geest, maar steeds begrepen als vorming van de geest. In de renaissance werd met het woord cultuur speciaal de studie van de klassieke schrijvers bedoeld. Spoedig werd de betekenis van het woord verbreid tot kunstzin in het algemeen en dus ongeveer gelijk aan die van het Nederlandse woord "beschaving".
In de christelijke Middeleeuwen hebben de betekenissen vereren en aanbidden de overhand. In de Vulgaat (de Bijbel in het Latijn) komt bijvoorbeeld voor cultura Domini (vereren van de Heer) en cultura Dei (aanbidden van God).
Cultura is daarmee tot in de achttiende eeuw een actief woord: het vormen van. In de achttiende eeuw gaat men geleidelijk aan steeds meer spreken over de verschillende niveaus van vorming, en uiteindelijk gaat men het woord Cultur ook gebruiken voor zo'n niveau, en dus voor het gevormde zelf (Johann Gottfried Herder). Daarmee is dan het dynamische, werkwoord, vorming (in Nederland zeggen we beschaving) tot een statisch, zelfstandig naamwoord beschaving of cultuur geworden. Nog steeds heeft het echter niet die brede betekenis zoals wij die nu gebruiken, namelijk de levenswijze van een volk. Het cultuur'begrip' ontwikkelt zich vooral in Frankrijk waarvoor dan eerst het woord civilisation wordt gebruikt (1756). Dat Franse woord civilisation staat in betekenis wel dicht bij het Duitse woord Kultur (dan nog gespeld met C, Cultur).
In 1871, in de openingszin van het werk van Edward B. Tylor, Primitive Culture, krijgen beide woorden een definitief antropologische betekenis: "Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society." Het boek van Willie Bierman, getiteld Van cultura tot cultur, (Herpen, 2002) geeft een uitgebreide geschiedenis van het woord cultuur.
In de 19de eeuw krijgt het woord cultuur een nog wijdere strekking en gaat men het meer en meer gebruiken ter aanduiding van al datgene wat de mens van de natuur en van zichzelf maakt. In deze huidige betekenis slaat het dus op materiële vormgeving (gereedschap, kleding, onderdak enz.) als op de vormgeving van een meer geestelijke structuur (taal, wetenschap, religie, politiek en kunst). Aldus werden mens en cultuur twee onscheidbare begrippen.
Onder de cultuur van een land wordt tevens de tradities van het land verstaan, zoals volksmuziek, volksdansen en klederdracht, traditionele bouwkunst, religieuze rituelen enzovoort. Als men spreekt over cultuurpolitiek gaat het meestal om zaken als kunst, pers en omroep, theaters, musea en dergelijke. Soms wordt het woord cultuur gebruikt voor de sfeer en gewoonten van een bepaalde gemeenschap; zo kan men bijvoorbeeld spreken van de bedrijfscultuur bij Shell.
In de archeologie en geschiedenis betekent cultuur ook wel 'beschaving', in de zin van bijvoorbeeld de 'Trechterbekercultuur', waarvan we bijzonder weinig weten, alleen dat een aantal mensen een bepaald voortbrengsel gemeen had: aardewerk met een trechtervorm. En wellicht onderscheidden die mensen zich dan ook in andere opzichten.
In de archeologie wordt daarom vaak de ene cultuur van de andere onderscheiden aan de hand van de stijl van de overblijfselen, bijvoorbeeld de motieven op het aardewerk of de vorm van de werktuigen
Individu en gemeenschap
Uiteraard is het bovenstaande een bijzonder brede definitie. Het geheel aan gedragingen omvat de normen en waarden van de cultuur, haar taal en kunstuitingen, religie, politiek, economie en technologie. En eveneens het leefbaar maken van het landschap door het in cultuur te brengen. Door ons optreden in de samenleving waarvan wij deel uitmaken doen wij steeds nieuwe ervaringen op en oefent ieder op zijn beurt weer invloed uit op anderen. Door deze voortdurende wisselwerking tussen de individuen waaruit een gemeenschap bestaat, ontstaat vervolgens de levenstijl van een volk of van een volksgroep. Zo schept hij cultuur. Door al deze gedragingen en werkwijzen ontstonden vrij snel plaatselijke verschillen, die kenmerkend waren voor de plaats of het volk. Cultuur destilleert zich uit de wisselwerking tussen individuele acties en reacties. Want hoezeer de groei van een cultuur het ook hebben moet van persoonlijke prestaties, hij kan het niet stellen buiten de inspiratie van een gemeenschappelijk levensgevoel.
Veranderlijkheid en beïnvloedbaarheid van culturen
Culturen zijn veranderlijk en beïnvloeden elkaar zodra de dragers van een cultuur in contact komen met dragers van een andere cultuur. Het is daarom gevaarlijk om de grenzen van de ene cultuur en de andere te absoluut te zien. Een goed voorbeeld daarvan is de cultuur van de mensen die uit Afrika als slaven naar Noord-Amerika gebracht werden. Afgaande op het aardewerk dat zij achterlieten in nederzettingen op de Amerikaanse kust zou men gemakkelijk de gevolgtrekking maken dat zij iets met China te maken hadden. Zij gebruikten namelijk het aardewerk van hun slavenhouders. Toch is het waarschijnlijk dat zij aan een deel van hun Afrikaanse erfdeel vasthielden. Dit voorbeeld maakt ook duidelijk dat er zeker sprake is van samensmeltingen van culturen die de definiëringen weer bemoeilijken.
Niettegenstaande individuele variaties zal de gemeenschappelijke cultuurgeest van een bepaald volk in een bepaalde tijd zich manifesteren in iedere voorkomende vorm, of dat nu een symfonie is, een bouwstijl of een rechtssysteem. Cultuur is ondeelbaar. We mogen geen element geïsoleerd zien, al zijn we gewend de cultuur in onderdelen te analyseren.
Cultuur in de hedendaagse samenleving
Het cultuurdepartement van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt zich vooral met de vormen van cultuur bezig die onder deze definitie vallen, zoals musea, concertzalen, theaters, kunstmanifestaties en meer en meer ook met populaire cultuurvormen als popmuziek.
Elite cultuur en populaire cultuur
Een onderscheid dat internationaal in de sociale wetenschappen wordt gemaakt is dat tussen "hoge" of elitaire cultuur (high culture) en populaire cultuur (popular culture). Onder het eerste vallen kunstuitingen als (klassieke) muziek, bellettrie of literatuur, beeldende kunst, bijzondere architectuur, serieus theater. Onder het tweede popmuziek, film, televisieamusement. Deze tegenstelling is echter moeilijk vol te houden omdat er vele grensgebieden zijn: sommige popmuziek is bijvoorbeeld zeer kunstzinnig en sommige klassieke muziek is sterk gepopulariseerd (bijvoorbeeld Andre Rieu).
Cultus
Nauw verwant met cultuur is het begrip cultus dat te maken heeft met een gebruik van bepaalde rituelen bij religies en de kunstuitingen daarvan.
Externe links

--Okido 5 aug 2007 14:04 (CEST)[reageer]

Ik snap eigenlijk niet zo goed, wat je hier nu wilt vertellen. Ik hoop overigens dat je je kunt vinden in de nieuwe opzet, die ik doorgevoerd heb. Als ik bv het Engelse artikel zie, dan denk ik dat hier nog een stuk meer aangevuld kan worden. Gegroet. - Mdd 26 nov 2007 14:56 (CET)[reageer]

Externe links aangepast[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Cultuur. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 4 sep 2017 22:35 (CEST)[reageer]

De huidige definitie is innerlijk tegenstrijdig en derhalve rationeel logisch onjuist[brontekst bewerken]

De huidige in dit lemma gegeven definitie is: Cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover "natuur" (dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijk toedoen is ontstaan)

Deze definitie plaats alle scheppingen van de mens buiten de natuur. Alsof veel van onze cultuur uitingen niet juist voortkomen uit natuurlijk aangeboren eigenschapen van de mens. De mens is een groepsdier. Leven in een groep is alleen werkbaar als er bepaalde conventies met betrekking tot de omgang met elkaar zijn. Taal is daar een voorbeeld van en een belangrijk deel van onze cultuur. Het vermogen om met elkaar te communiceren beïnvloed zelfs de kans op overleven en derhalve ook een evolutionaire natuurlijke ontwikkeling die het vermogen tot zinvol communiceren vergroot. In die zin kan cultuur zelfs voorafgaan aan natuurlijke ontwikkeling, en niet slechts het gevolg ervan zijn. Er is voortdurend sprake van een natuurlijke en voortdurende interactie tussen het fysieke en het culturele deel der natuur.

Cultuur maakt derhalve per definitie juist onderdeel uit van de natuur. Ook dieren kunnen hun eigen gemeenschappelijke uitingen hebben die het mogelijk maken om met elkaar samen te leven. Al waren het maar de geurvlaggen die solitair levende dieren zetten om hun territorium te markeren.

Beter is het een onderscheid te maken tussen fysieke en niet-fysieke delen der natuur. Bij de fysieke delen daarvan kan men bijvoorbeeld onderscheid maken tussen inerte (dode) en interactieve (levende) natuur. Bij de niet-fysieke delen daarvan kan men bijvoorbeeld onderscheid maken tussen collectieve (cultuur) en individuele (gedachte) natuur.

In die zin is cultuur: alles wat een zekere gelijkaardige betekenis en waarde heeft voor een bepaald collectief.

Een collectief dat de natuurwetten negeert kan zich daarbij zelfs tegen beter weten een cultuur in stand houden die op termijn strijdig is met het eigen behoud en die van haar natuurlijke leefomgeving. Meestal gebeurt dit als de machtselite van dat collectief daar voordeel van heeft. Zo kunnen we ons afvragen in hoeverre het voordeel, dat de huidige machtselite der mensheid heeft van de toenemende globalisering en technologisering, de mensheid als geheel en vooral de toekomstige mensheid en de natuur ten dienste is.

Helaas maken de tegennatuurijke gevolgen van een dergelijke cultuur tegenwoordig het overgrote deel uit van de blijvend zichtbare cultuuruitingen van de mensheid.83.98.229.18 1 nov 2018 10:39 (CET)[reageer]