Naar inhoud springen

Tibetaans pinyin

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Tibetaans pinyin
Tibetaans བོད་ ཡིག་གི་སྒྲ་སྦྱོར་
Wylie pod yig gi sgra sbyor
Traditioneel Chinees 藏語拼音
Vereenvoudigd Chinees 藏语拼音
Hanyu pinyin Zàngwén Pīnyīn
Portaal  Portaalicoon   Tibet

Het Tibetaanse pinyin is de officiële romanisatievorm van het Tibetaans in de Volksrepubliek China. Het Tibetaanse pinyin is gebaseerd op het Lhasa skad (het lokale dialect van Lhasa en omstreken). Het wordt in China gebruikt om Tibetaanse namen zoals plaatsnamen en eigennamen te romaniseren.

Tabel verschillende romanisatievormen van het Tibetaans[bewerken | brontekst bewerken]

IPA Wylie (romanisatie) Tibetan Pinyin
[pá]? p, sp, dp, lp b
[pà]? rb, sb, db, sbr b
[mpà]? lb, ’b b
[pʰá]? ph, ’ph p
[pʰà]? b p
[má]? rm, sm, dm, smr m
[mà]? m, mr m
[wà]? w, db w
[tá]? t, rt, lt, st, tw, gt, bt, brt, blt, bst, bld d
[ntá]? lth d
[tà]? rd, sd, gd, bd, brd, bsd d
[ntà]? zl, bzl, ld, md, ’d d
[tʰá]? th, mth, ’th t
[tʰà]? d, dw t
[ná]? rn, sn, gn, brn, bsn, mn n
[nà]? n n
[lá]? kl, gl, bl, rl, sl, brl, bsl l
[là]? l, lw l
[ɬá]? lh lh
[tsá]? ts, rts, sts, rtsw, stsw, gts, bts, brts, bsts z
[tsà]? rdz, gdz, brdz z
[ntsà]? mdz, ’dz z
[tsʰá]? tsh, tshw, mtsh, ’tsh c
[tsʰà]? dz c
[sá]? s, sr, sw, gs, bs, bsr s
[sà]? z, zw, gz, bz s
[ʈʂá]? kr, rkr, lkr, skr, tr, pr, lpr, spr, dkr, dpr, bkr, bskr, bsr zh
[ʈʂà]? rgr, lgr, sgr, dgr, dbr, bsgr, rbr, lbr, sbr zh
[ɳʈʂà]? mgr, ’gr, ’dr, ’br zh
[ʈʂʰá]? khr, thr, phr, mkhr, ’khr, ’phr ch
[ʈʂʰà]? gr, dr, br, grw ch
[ʂá]? hr sh
[rà]? r, rw r
[cá]? ky, rky, lky, sky, dky, bky, brky, bsky gy
[cà]? rgy, lgy, sgy, dgy, bgy, brgy, bsgy gy
[ɲcà]? mgy, ’gy gy
[cʰá]? khy, mkhy, ’khy ky
[cʰà]? gy ky
[tɕá]? c, cw, gc, bc, lc, py, lpy, spy, dpy j
[tɕà]? rby, lby, sby, rj, gj, brj, dby j
[ɲtɕà]? lj, mj, ’j, ’by j
[tɕʰá]? ch, mch, ’ch q
[tɕʰà]? j q
[tɕʰá]? phy, ’phy q
[tɕʰà]? by q
[ɕá]? sh, shw, gsh, bsh x
[ɕà]? zh, zhw, gzh, bzh x
[ɲá]? rny, sny, gny, brny, bsny, mny, nyw, rmy, smy ny
[ɲà]? ny, my ny
[já]? g.y y
[jà]? y y
[ká]? k, rk, lk, sk, kw, dk, bk, brk, bsk g
[kà]? rg, lg, sg, dg, bg, brg, bsg g
[ŋkà]? lg, mg, ’g g
[kʰá]? kh, khw, mkh, ’kh k
[kʰà]? g, gw k
[ŋá]? rng, lng, sng, dng, brng, bsng, mng ng
[ŋà]? ng ng
[ʔá]? —, db
[ʔ̞à]?
[há]? h, hw h

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]