Arbeidsloon

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Wet uniformering loonbegrip)
Ga naar: navigatie, zoeken
Moneyenvelopeemail.png

Arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die loonarbeid verricht voor de werkgever.

Geschiedenis[bewerken]

Het is onduidelijk wanneer voor het eerst loon werd betaald. Loon is te zien als een vorm van ruilhandel; arbeid en loon worden tegen elkaar geruild. Arbeid - en dus loon - heeft doorgaans een structurele aard. Om een dergelijke structurele ruilhandel te realiseren, moet een zekere mate van beschavingsontwikkeling hebben plaatsgevonden. Meer specifiek moeten werkgevers aanwezig zijn - wellicht een overheid of een religieus orgaan - die structureel genoeg aanwezig zijn om op zo'n regelmatige basis betalingen voor arbeid te ruilen dat ook daadwerkelijk sprake is van loon. Mogelijk heeft de eerste loon-arbeid-ruilhandel plaatsgevonden tijdens de neolithische revolutie in een stad of dorp ergens tussen 10.000 en 1.000 v.Chr.

Het woord "salaris" betekent letterlijk "zoutrantsoen" en was de betaling van een Romeins soldaat. In gebieden waar zout schaars was, is het lange tijd als betaalmiddel gebruikt.

In Nederland werd van oudsher het begrip "salaris" gebruikt voor het loon van ambtenaren en hogere functionarissen in bedrijven, terwijl het loon van arbeiders "loon" werd genoemd. Salaris werd per jaar, per kwartaal of per maand uitbetaald, loon per week of per dag (dagloners). Sinds de jaren 1960 zijn deze verschillen officieel verdwenen, maar het begrip salaris wordt nog steeds gekoppeld aan een hoog inkomen: de topman van een onderneming ontvangt bijvoorbeeld een "topsalaris" en geen "toploon".

Voor ambtenaren, inclusief militairen, wordt voor loon of salaris ook bezoldiging gebruikt. Voor militairen wordt het loon of de salaris ook wedde genoemd. Dienstplichtigen ontvingen in het verleden soldij.

Nederland[bewerken]

Loon als arbeidsvoorwaarde[bewerken]

Loon is een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Het is een primaire arbeidsvoorwaarde.

Volgens het Burgerlijk Wetboek is loon de tegenprestatie waarop de werknemer recht heeft voor arbeid die de werknemer ten behoeve van zijn werkgever verricht (artikel 7:610 BW). Als loon in geld betaald wordt, wordt het vaak salaris genoemd (maar ook bijvoorbeeld een jubileumuitkering is een geldelijke vorm van loon). Loon behoeft echter niet alleen in de vorm van geld verstrekt te worden. Ook de verstrekking van kost en inwoning, onderricht en de verstrekking van woonruimte kunnen loon zijn. In artikel 7:617 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld wat loon kan zijn. Naast loon in geld is dit:

 • Effecten, (vakantie)bonnen, vorderingen en andere aanspraken en bewijsstukken.
 • Verzorgen van diensten of voorzieningen door de werkgever of te betalen door de werkgever, waaronder ook kost en inwoning vallen en het geven van onderricht.
 • Gebruik van een woning (en de betaling van vaste lasten als verlichting en verwarming).
 • Verstrekken van goederen die geschikt zijn voor persoonlijk gebruik van de medewerker en zijn huisgenoten. Dit zijn bijvoorbeeld een (lease)auto, fiets, computer en telefoon die voor het werk gebruikt worden, en maaltijden (bijvoorbeeld bij overwerk).

Dit betekent ook dat bijvoorbeeld onkostenvergoedingen in civielrechtelijke zin geen loon zijn (deze zijn immers geen tegenprestatie voor de arbeid). Een fooi is eveneens geen loon, want deze wordt niet door een werkgever maar door een derde betaald. Ook alcoholhoudende dranken zijn geen loon, dat wil zeggen dat deze geen tegenprestatie mogen zijn voor de arbeid. Een werkgever mag de werknemer wel bijvoorbeeld een fles wijn geven, maar dat mag dan geen tegenprestatie zijn voor de arbeid van de werknemer. Als de werkgever de werknemer 'betaalt' met iets dat civielrechtelijk geen loon is, dan is de werkgever alsnog het loon in geld verschuldigd. Als de werkgever op een niet-toegestane manier 'betaalt', kan de werknemer binnen zes maanden alsnog het geldelijke loon eisen van de werkgever.

In economische zin is loon niet hetzelfde als inkomen. Loon is puur de tegenprestatie voor arbeid en is daarmee een vorm van inkomen. Inkomen is een veel breder begrip dan loon. Ook bijvoorbeeld huur- en renteopbrengsten zijn vormen van inkomen.

De hoogte van het loon[bewerken]

Werkgever en werknemer zijn in beginsel vrij om de hoogte van het loon te onderhandelen. Veelal zal een werknemer solliciteren vanuit een bestaande baan. Het nieuwe loon zal dan iets boven het bestaande loon moeten liggen om de overgang voor de werknemer ook financieel aantrekkelijk te maken. In de praktijk wordt iemand aangenomen voor een bepaalde functie, een functie die in de CAO genoemd wordt en waarvoor salarisschalen bestaan. De werkgever, vertegenwoordigt door de personeelsfunctionaris, zal niet snel afwijken van de bestaande in de CAO vastgelegde salarisschalen. Dat zijn in de praktijk de maxima. Bij de overheid geldt dit nog iets meer dan in het particuliere bedrijfsleven.

In Nederland heeft men een minimumloon dat geregeld wordt volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Deze wet bepaalt dat er een minimum geldt voor het loon. Soms is een minimumregeling neergelegd in de CAO. De werkgever kan dan naar boven afwijken. Voor loon dat niet in geld verstrekt wordt, verwijzen cao's vaak naar lagere "regelgeving". Veelal wordt bepaald dat de werkgever hierover met zijn ondernemingsraad afspraken moet maken.

Het loon (in geld) hoeft niet een van tevoren vastgesteld bedrag te zijn. Loon kan bijvoorbeeld ook een winstaandeel of provisie zijn. Bij een winstaandeel is de hoogte van een deel van het loon (de winstuitkering) afhankelijk van de winst die de werkgever maakt. Bij provisie is (een deel van) het loon afhankelijk van de productiviteit van de medewerker; de medewerker krijgt dan een percentage van elk product dat hij verkoopt (bijvoorbeeld een makelaar of vertegenwoordiger).

De Wet normering topinkomens legt beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector.

Het recht op loon[bewerken]

De werknemer heeft recht op loon zoals dat in zijn arbeidsovereenkomst (of eventueel de toepasselijke cao) vastgelegd is. Zoals gezegd is loon de tegenprestatie voor de door de werknemer verrichte arbeid. Dit betekent dat in beginsel geen loon verschuldigd is wanneer de werknemer de arbeid niet verricht. Dit is met name van toepassing wanneer het gaat om loon in geld. Loon dat bestaat in het gebruik van een (dienst)woning of auto zal veelal ook verschuldigd zijn als de werknemer niet werkt.

In een aantal gevallen is de werkgever toch loon (in geld) verschuldigd, ook al werkt de werknemer niet. Dat is met name het geval wanneer de werknemer vakantiedagen opneemt of (gedurende een bepaalde periode) ziek is. Tijdens ziekte is de werkgever verplicht om twee jaar lang 70% van het salaris (met een maximum) door te betalen. Ook als de werknemer niet kan werken door een omstandigheid die in de risicosfeer van de werkgever ligt, zal het loon in het algemeen doorbetaald moeten worden. De werknemer moet dan wel bereid zijn te werken.

Een 'gewone' staking (dat wil zeggen, een georganiseerde staking als middel om kracht bij te zetten aan de wensen van de werknemers met betrekking tot lonen en andere arbeidsvoorwaarden) ligt in de risicosfeer van de werknemer. Dat betekent dat de werkgever niet het loon hoeft door te betalen. Let wel: de werkgever hoeft geen loon door te betalen aan de stakers, maar ook niet aan de werkwillige werknemers!

In de Wet arbeid en zorg wordt een aantal verlofsoorten aangegeven waar de werknemer recht op heeft, en waarbij de werkgever verplicht is het loon door te betalen. Zie bijvoorbeeld het artikel over calamiteitenverlof.

Als een werknemer het werk slecht verricht is de werkgever toch het volledige loon verschuldigd.

Het fiscale loonbegrip[bewerken]

Het begrip "loon" is in Nederland ook een wettelijke, fiscale term die gedefinieerd is in de Wet op de loonbelasting 1964.

Daarnaast is het een begrip in de Wet inkomstenbelasting 2001 (Afdeling 3.3. Belastbaar loon), in box 1. Voor de duiding van het loonbegrip wordt deels verwezen naar de definitie in Wet op de loonbelasting.

Het fiscale loonbegrip is niet hetzelfde als het arbeidsrechtelijke loonbegrip, hoewel er een grote mate van overlapping bestaat.

Voor de premies volksverzekeringen geldt dezelfde grondslag als voor de loonbelasting. Sinds 2013 geldt, zoals bepaald in de Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip), afgekort ULB, of soms WUL[1], dezelfde grondslag ook voor de premies en uitkeringen van de werknemersverzekeringen en voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, dus voor alle zogenoemde loonheffingen.[2]

Dit uniforme loonbegrip verschilt nog wel van het loonbedrag vermeld in de arbeidsovereenkomst. Om het te bepalen wordt bijvoorbeeld bijgeteld:

en wordt afgetrokken:

Verder wordt er nog wel onderscheid gemaakt tussen loon en pensioen: over pensioen zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd, en wordt IAB ingehouden.

Een opname uit de levensloopregeling geldt als loon, behalve als de betrokkene 61 jaar of ouder is, dan geldt het als pensioen.[3]

Reiskosten woonwerkverkeer[bewerken]

IB Paragraaf 3.3.2. (Reisaftrek) bestaat nadat eerder de overige artikelen zijn vervallen nog slechts uit artikel 3.87. Het regelt bij reizen met het openbaar vervoer voor woonwerkverkeer een forfaitaire aftrek afhankelijk van de met het openbaar vervoer afgelegde afstand en het aantal dagen per week dat met het openbaar vervoer wordt gereisd. Een vergoeding van de werkgever wordt hierop in mindering gebracht.

Daarnaast is er een regeling voor een belastingvrije vergoeding voor de kosten van woonwerkverkeer (incl. verstrekking van vervoer).

De reisaftrek is laag, zowel vergeleken met de werkelijke kosten als met de € 0,19/km die voorkomt in de regeling voor belastingvrije vergoeding voor de kosten van woonwerkverkeer, en, afgezien van een reductiefactor of een drempel, ook geldt voor de aftrekbaarheid van de fiscale winst van reiskosten. (Sinds 2001 geldt voor deze en andere kosten niet meer de symmetrie dat als de vergoeding belastingvrij is de kosten voor zover niet vergoed aftrekbaar zijn.)

Naar aanleiding van het Begrotingsakkoord 2013 is aanhangig geweest het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer), volgens welk zowel de belastingvrije vergoeding voor de kosten van woonwerkverkeer als de reisaftrek per 1 januari 2013 zou worden afgeschaft. Naar aanleiding van het Deelakkoord begroting 2013 en het Regeerakkoord 2012 is het weer ingetrokken.

Wet tegemoetkomingen loondomein[bewerken]

Aanhangig is het wetsvoorstel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein). Het vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen (LKV’s): een tegemoetkoming aan werkgevers voor het in dienst nemen van deze werknemers. Bovendien regelt dit wetsvoorstel de introductie van het lage-inkomensvoordeel (LIV): een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst hebben. De LKV’s en het LIV worden uitgedrukt in een vast bedrag per verloond uur. Het voornemen is om LIV in werking te laten treden op 1 januari 2017 en de LKV’s op 1 januari 2018.

België[bewerken]

Het loon is de financiële vergoeding voor gepresteerde arbeid of dienst. Daarnaast is ook het verkrijgen van "voordelen in natura" een mogelijkheid tot vergoeding voor gepresteerde arbeid. De lonen zijn in principe vrij, maar meestal wordt toch rekening gehouden met:

 • het minimumloon (in 2012: 1502 euro/maand, vanaf 21 jaar)
 • de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de sector waarin men werkt.
 • de loon-indexering, waardoor de lonen mee-evolueren met de inflatie.

Het basisloon wordt dan nog verhoogd met premies, zoals voor nachtwerk, gevaarlijk werk, verre verplaatsingen en onregelmatige uren.

Het bruto-loon is het afgesproken loon tussen werkgever en werknemer. Daarvan wordt (aan de bron) afgehouden:

 • bijdragen voor de sociale zekerheid: pensioenbijdragen, kinderbijslag, verplichte ziekteverzekering, werkloosheidsuitkering. Wat dan overblijft is het "bruto belastbaar loon"
 • de "bedrijfsvoorheffing", eigenlijk een voorafbetaling van de belasting. Wat dan nog overblijft is het "nettoloon"
 • Ook bij voordelen in natura wordt bij de bron een evenredig deel ingehouden. Voorbeelden van zo'n voordelen zijn: een lagere hypotheekrente voor de eigen werknemers van de financiële instelling, (bijna) gratis kleding voor werknemers in een kledingzaak.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Nederland[bewerken]

 • www.minszw.nl - Informatie van het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (o.a. minimumloon, loonstrook, inkomensbeleid)
Icoontje WikiWoordenboek Zoek loon op in het WikiWoordenboek.