Harinxma

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het geslacht Van Harinxma was een belangrijke familie in de Zuidwesthoek van Friesland.

In de tweede helft van de 15e eeuw werd de familie, samen met de geslachten Siaerda en Juwinga, gerekend tot de machtigste families van Friesland. De familie had het zeggenschap over Sneek en behoorden tot de partij van Schieringers. In Sneek had de familie een erfelijke positie als schepen. Hiernaast beheersten zij ook IJlst en Sloten en had men steunpunten in dorpen als Heeg en Woudsend. De familie kon het volk van grote delen van Wymbritseradeel, Gaasterland en Raerderhem mobiliseren.

Tot 1399 was men onder meer woonachtig op de Rodenburg-stins in Sneek. Hierna woonde men onder meer op de Harinxma State ten noorden van de stad en de Bonningastins te Loënga.

De tak Van Harinxma thoe Slooten woonde vanaf de vijftiende eeuw in Sloten. In 1814 werd de familie in de Nederlandse adelstand erkend. Sindsdien mogen ze de titel baron of barones voeren.

In Friesland zijn verschillende locaties naar de familie vernoemd. In Leeuwarden is er onder meer het Harinxmaplein en het Harinxmakanaal, in Sneek is er de Harinxmakade, het Harinxmaland en de Harinxmabrug.

Stamboom[bewerken]

Poortgebouw van de Sjucksmastate in Waaxens, woonhuis van Ernst van Harinxma en Tietke van Botnia

De stamboom van de familie ziet er tussen de 13e en 18e eeuw als volgt uit (hierbij wordt de lijn van de tak van Van Harinxma thoe Slooten gevolgd):

 • Haring van Harinxma (overleden 1401). Hij trouwde met Jelck Ndr
  • Agge van Harinxma (1360 - 1422). Hij trouwde met His van Bockema (onbekend - 1412)
    • Bocke van Harinxma (1403-1468). Hij trouwde met Galtje van Dekema (onbekend - 1468)
     • Jel van Harinxma (overleden 1471/1472)
     • Feycke van Harinxma. Hij trouwde met Luts van Oenema (overleden 1477)
      • Catharina van Harinxma (overleden 1501). Zij trouwde met Louw van Donia (overleden 1533)
       • Yde van Harinxma (overleden 1501)
       • Hylck van Harinxma X Louw Bonninga (onbekend - 1494)
      • Bocke van Harinxma (overleden 1499). Hij trouwde met Ansck van Juwinga (overleden 1527)
       • Luts van Harinxma (overleden 1537). Zij trouwde met Roelof Onnes van Ewsum
     • Watze van Harinxma (onbekend - 1472). Hij trouwde met Saeck van Cammingha (onbekend - 1472)
      • Syts van Harinxma
      • Hylck van Harinxma (overleden 1487/1511). Hij trouwde met Keimpe van Abbema (overleden 1504)
       • Watze van Harinxma (overleden 1511/1536). Zij trouwde met Hylck Ndr.
       • Wick van Abbema. Zij trouwde met Homme van Hettinga (overleden 1511)
        • Hylck van Hettinga (overleden 1571). Zij trouwde met Pieter van Auckama (overleden 1534, weduwnaar van Tryn van Gralda) X (2) Taecke van Rinia (overleden 1557)
         • Pieter van Harinxma (overleden 1541). Hij trouwde met His van Juwsma (1509 - 1589)
          • Homme van Harinxma (overleden 1584). Hij trouwde met Doedt van Mockema (1527 - 1621)
           • Ernst van Harinxma (overleden 1631). Hij trouwde met Tietke van Botnia (1585-1610)
            • Homme van Harinxma (overleden 1663)
             • Teth van Harinxma
             • Ernst van Harinxma
            • Julius van Harinxma
            • Pieter van Harinxma (overleden 1669). Hij trouwde met Susanna van Burmania (overleden 1691)
             • Ernst van Harinxma (1648 - onbekend). Hij trouwde met Tjemck van Scheltema (overleden 1693)
              • Pieter Idzert van Harinxma (1682-1708)
              • Feyo Scheltema van Harinxma (1684-1685)
              • Feyo Scheltema van Harinxma (1686-1695)
              • Frans Ernst van Harinxma
              • Ernst Frans van Harinxma
             • Jeltje van Harinxma (1649 - 1677). Zij trouwde met Sybren van Ockinga
             • Titia van Harinxma (overleden 1715)
             • Lucia van Harinxma (overleden 1684)
             • Idzart van Harinxma (overleden 1693). Hij trouwde met Lucia Helena van Scheltema (1656 - 1686)
              • Pieter Ernst van Harinxma (1679 - 1716). Hij trouwde met Godefrida van Molenschot (1686 - 1737)
               • Lucia Helena van Harinxma (1704 - 1727)
               • Juliana Aurelia van Harinxma (1707 - 1729)
               • Susanna Titia van Harinxma (overleden 1738)
               • Feyo Edzard van Harinxma (overleden 1741)
               • Juliana van Harinxma (overleden 1712/1713)
               • Johan Sippo van Harinxma (1714 - 1799). Hij trouwde met Margaretha Titia van Coenders (1721 - 1793)
                • Zeven kinderen, van wie nageslacht tot heden
               • Godefrida Petronella van Harinxma
               • Rixiarda van Harinxma (overleden 1741)
              • Rixiarda Lucia van Harinxma (1681 - 1747). Zij trouwde met Albertus Aemilius van Coenders (1679 - 1750)
              • Feyo Douwe van Harinxma (1683 - 1688)
              • Julius Homerus van Harinxma (1686 - 1717)
             • Julius van Harinxma (overleden 1657/1658)
             • Julius van Harinxma (overleden 1712)
           • His van Harinxma (overleden 1625). Zij trouwde met Meynert van Idzerda (1565 - 1618)
           • Pieter van Harinxma
           • Anna van Harinxma. Zij trouwde met Ludolf Engelstede
           • Homme van Harinxma
          • Hylck van Harinxma (overleden 1594). Zij trouwde met Tjalling van Eysinga (overleden 1569)
         • Epe van Hettinga. Hij trouwde met Auck van Herema X (2) Wypck van Hoytema
         • Jel van Hettinga (overleden 1543). Zij trouwde met Schelte van Latsma (overleden 1500)
       • Rienck van Abbema
       • Barber van Abbema
       • Hessel van Abbema (overleden 1550). Hij trouwde met Jel van Jelckema (overleden 1546)
      • Wybrich van Harinxma (overleden 1472)
      • Pieter van Harinxma (overleden 1488). Hij trouwde met Rixt van Juwinga (overleden 1499)
      • Rienck van Harinxma (overleden 1487). Hij trouwde met Rixt Juwinga van Walta
      • Catharina van Harinxma (overleden 1518/1524). Zij trouwde met Juw van Juwinga (overleden 1496) X (2) Tjaert van Mockema (overleden 1528/1529)
     • Ydt van Harinxma (overleden 1483)
     • Juw van Harinxma (overleden 1475). Hij trouwde met Wyts van Juwsma (overleden 1519)
      • Luts van Harinxma (overleden 1528). Zij trouwde met Sicke van Sjaerda (overleden 1487) X (2) Schelte van Liauckema (overleden 1503)
     • His van Harinxma
    • Hylck van Harinxma. Zij trouwde met Gerrolt van Herema (overleden 1478)
   • Hotze van Harinxma (1405-onbekend)
   • Ymck van Harinxma. Zij trouwde met Homme van Hommema (overleden 1459)
   • Sierck van Harinxma
   • Epe van Harinxma
   • Douwe van Harinxma

Deze tak van de familie woonde te Sneek, Sloten, Leeuwarden en Waaxens. De familie stierf tweemaal uit in de mannelijke lijn, maar werd dan voortgezet in de vrouwelijke lijn.

Bewerk Deze lijst is (mogelijk) incompleet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om de lijst uit te breiden.